విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
10. போறறிபபஃறொடை
001 పః¤ఱొడై వెణ్బా
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2
పాసుర సంఖ్య : 2

பதிக வரலாறு இல்லை

போற்றி திருத்தில்லை போற்றி சிவபோகம்
போற்றியவன் மெய்ஞ்ஞானப் புண்ணியநூல் - போற்றியெங்கள்
வெம்பந்த வாழ்க்கைவிட வேறாய்வந் துண்ணின்ற
சம்பந்த மாமுனிபொற் றாள்.

పోట్రి తిరుత్తిల్లై పోట్రి సివబోహం
పోట్రియవన్ మెయ్ఞ్ఞానప్ పుణ్ణియనూల్ - పోట్రియెంగళ్
వెంబంద వాళ్క్కైవిడ వేఱాయ్వన్ దుణ్ణిండ్ర
సంబంద మామునిబొఱ్ ఱాళ్.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/10====>10001002===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி