విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 20

உற்றவர் பெற்றவ ரற்றவர் முற்றும்
அற்றவர்க் கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன்
அந்த மாதி யில்லவன் வந்து
குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும்
5. பரப்பைக் குவித்து நிறுத்திப் பிடித்திட்டு
இருள்வெளி யாகும் மருளினை யறுத்து
வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலு
மின்றி யொன்றாய் நின்றஅந் நிலையில்
ஒன்றா காமல் இரண்டா காமல்
10. ஒன்று மிரண்டு மின்றா காமல்
தன்னது பெருமை தாக்கா னாயினும்
என்னது பெருமை யெல்லா மெய்தித்
தன்னை யெனக்குத் தருவதை யன்றியும்
என்னையு மெனக்கே தந்து தன்னது
15. பேரா நந்தப் பெருங்கட லதனுள்
ஆரா வின்ப மளித்துத் தீரா
உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற
வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய
மன்ன னெங்கோன் வார்புனற் பெண்ணை
20. வெண்ணெய் காவலன் மெய்கண்ட தேவன்
அண்ணல் அருளா லயத்தன் நண்ணிய
மலமுத லாயின மாய்க்கும்
உலக வுயிர்க்கெல் லாமொரு கண்ணே.

ఉట్రవర్ పెట్రవ రట్రవర్ ముట్రుం
అట్రవర్క్ కట్రవన్ అల్లవర్క్ కల్లవన్
అంద మాది యిల్లవన్ వందు
కురక్కు మనత్తుక్ కొడియేన్ పరక్కుం
5. పరప్పైక్ కువిత్తు నిఱుత్తిప్ పిడిత్తిట్టు
ఇరుళ్వెళి యాహుం మరుళినై యఱుత్తు
వందు పుహుదలుఞ్ సెండ్రు నీంగలు
మిండ్రి యొండ్రాయ్ నిండ్రఅన్ నిలైయిల్
ఒండ్రా కామల్ ఇరండా కామల్
10. ఒండ్రు మిరండు మిండ్రా కామల్
తన్నదు పెరుమై తాక్కా నాయినుం
ఎన్నదు పెరుమై యెల్లా మెయ్దిత్
తన్నై యెనక్కుత్ తరువదై యండ్రియుం
ఎన్నైయు మెనక్కే తందు తన్నదు
15. పేరా నందప్ పెరుంగడ లదనుళ్
ఆరా విన్బ మళిత్తుత్ తీరా
ఉళ్ళుం పుఱంబు మొళివిండ్రి నిండ్ర
వళ్ళన్మై కాట్టి మలరడి యరుళియ
మన్న నెంగోన్ వార్బునఱ్ పెణ్ణై
20. వెణ్ణెయ్ కావలన్ మెయ్గండ తేవన్
అణ్ణల్ అరుళా లయత్తన్ నణ్ణియ
మలముద లాయిన మాయ్క్కుం
ఉలహ వుయిర్క్కెల్ లామొరు కణ్ణే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001020===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி