విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 4

கூறிய மூன்று மலத்தின் குணக்குறி
வேறு கிளக்கின் விகற்பங் கற்பங்
குரோதம் மோகங் கொலையஞர் மதநகை
விராயெண் குணனுமா ணவமென விளம்பினை
5. அஞ்ஞா னம்பொய் அயர்வே மோகம்
பைசால சூநியம் மாச்சரி யம்பய
மாவேழ் குணமும் மாயைக் கருளினை
இருத்தலுங் கிடத்தலும் இருவினை யியற்றலும்
விடுத்தலும் பரநிந்தை மேவலென் றெடுத்த
10. அறுவகைக் குணனுங் கருமத் தருளினை
ஆங்கவை தானும் நீங்காது நின்று
தன்வழிச் செலுத்தித் தானே தானாய்
என்வழி யென்பதொன் றின்றா மன்ன
ஊரும் பேரு முருவுங் கொண்டென்
15. ஊரும் பேரு முருவுங் கெடுத்த
பெண்ணை சூழ்ந்த வெண்ணெயம் பதியிற்
சைவ சிகாமணி மெய்யர் மெய்ய
மும்மலஞ் சடமென மொழிந்தனை யம்ம
மாறுகோள் கூறல் போலுந் தேறுஞ்
20. சடஞ்செய லதனைச் சார்ந்திடு மெனினே
கடம்பட மதனுட் கண்டில விடம்படும்
ஊன்றிரள் போன்ற தாயில் தோன்றி
யணைந்தாங் ககறல் வேண்டுங் குணங்களும்
பன்மையின் றாகும் எம்மைவந் தணையத்
25. தானே மாட்டா தியானோ செய்கிலன்
நீயோ செய்யாய் நின்மல னாயிட்டு
இயல்பெனிற் போகா தென்றும் மயல்கெடப்
பந்தம் வந்த வாறிங்கு
அந்த மாதி யில்லாய் அருளே.

కూఱియ మూండ్రు మలత్తిన్ కుణక్కుఱి
వేఱు కిళక్కిన్ విహఱ్పఙ్ కఱ్పఙ్
కురోదం మోహఙ్ కొలైయఞర్ మదనహై
విరాయెణ్ కుణనుమా ణవమెన విళంబినై
5. అఞ్ఞా నంబొయ్ అయర్వే మోహం
పైసాల సూనియం మాచ్చరి యంబయ
మావేళ్ కుణముం మాయైక్ కరుళినై
ఇరుత్తలుఙ్ కిడత్తలుం ఇరువినై యియట్రలుం
విడుత్తలుం పరనిందై మేవలెన్ ఱెడుత్త
10. అఱువహైక్ కుణనుఙ్ కరుమత్ తరుళినై
ఆంగవై తానుం నీంగాదు నిండ్రు
తన్వళిచ్ సెలుత్తిత్ తానే తానాయ్
ఎన్వళి యెన్బదొన్ ఱిండ్రా మన్న
ఊరుం పేరు మురువుఙ్ కొండెన్
15. ఊరుం పేరు మురువుఙ్ కెడుత్త
పెణ్ణై సూళ్ంద వెణ్ణెయం పదియిఱ్
సైవ సిహామణి మెయ్యర్ మెయ్య
ముమ్మలఞ్ సడమెన మొళిందనై యమ్మ
మాఱుహోళ్ కూఱల్ పోలున్ దేఱుఞ్
20. సడంజెయ లదనైచ్ చార్ందిడు మెనినే
కడంబడ మదనుట్ కండిల విడంబడుం
ఊండ్రిరళ్ పోండ్ర తాయిల్ తోండ్రి
యణైందాఙ్ కహఱల్ వేండుఙ్ కుణంగళుం
పన్మైయిన్ ఱాహుం ఎమ్మైవన్ దణైయత్
25. తానే మాట్టా తియానో సెయ్గిలన్
నీయో సెయ్యాయ్ నిన్మల నాయిట్టు
ఇయల్బెనిఱ్ పోహా తెండ్రుం మయల్గెడప్
పందం వంద వాఱింగు
అంద మాది యిల్లాయ్ అరుళే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001004===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி