విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
6. திருககளிறறுபபடியார
001 తిరుక్కళిట్రుప్పడియార్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
முநதய పాసురము மொததம 100 పాసురములు
పాసుర సంఖ్య :
அடுதத పాసురము
పాసుర సంఖ్య : 2

தம்மில் தலைப்பட்டார் பாலே தலைப்பட்டுத்
தம்மில் தலைப்படுதல் தாமுணரில் - தம்மில்
நிலைப்படுவர் ஓரிருவர் நீக்கிநிலை யாக்கித்
தலைப்படுவர் தாமத் தலை.

తమ్మిల్ తలైప్పట్టార్ పాలే తలైప్పట్టుత్
తమ్మిల్ తలైప్పడుదల్ తాముణరిల్ - తమ్మిల్
నిలైప్పడువర్ ఓరిరువర్ నీక్కినిలై యాక్కిత్
తలైప్పడువర్ తామత్ తలై.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/6====>6001002===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி