విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
నాలుగవ తిరుమురై
113 పది పాటల కూటమి, 1070 పాసురములు, 50 ఆలయములు
001 తిరువదిహై వీరట్టానం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 3 పాసురము : కొల్లి

பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்லீர் படுவெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல்வீர்
துணிந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றாற் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பிணிந்தார்பொடி கொண்டுமெய் பூசவல்லீர் பெற்றம்ஏற்றுகந் தீர்சுற்றும் வெண்டலைகொண்
டணிந்தீர்அடி கேள்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

పణిందారన పావంగళ్ పాట్రవల్లీర్ పడువెండలై యిఱ్పలి కొండుళల్వీర్
తుణిందేఉమక్ కాట్చెయ్దు వాళలుట్రాఱ్ సుడుహిండ్రదు సూలై తవిర్త్తరుళీర్
పిణిందార్బొడి కొండుమెయ్ పూసవల్లీర్ పెట్రమ్ఏట్రుహన్ దీర్సుట్రుం వెండలైహొణ్
టణిందీర్అడి కేళ్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>4====>4001003===>../../isai/04/4001003.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

పలు రొగాలతొ, లెక ఇతర కారణాల వల్ల మరణించు వారి భస్మాని వంటిపై దరించి, తెల్లని కపాలం చెతపట్టి స్మసానం లొ సంచరించ గలవారైన వారి పాదలను మ్రొక్కగ మా పాపలను నాశనం చెయగల సమర్దులైనవారు, వృషభం నందు స్వారి చెయువారు, వారి యొక్క తలను తెల్లని కపాలంతొ అన్ని వైపుల అలంకరించగ, నా దెముడు వంట్టివారు, శరిరంలొ ఉన్న ఎముకులు అధిక బాద కలిగించగ, మిమ్మల్నె నమ్ముకొని మీ భానిసగా వుండ నిర్ణంచుకొగా, దయాద్రులె నా ఈ యొక్క బాధను నయం చెయ్యండి, ప్రప్రధమంగా నెను మీ సెవకుడిని..
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
சிறபி