విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
నాలుగవ తిరుమురై
113 పది పాటల కూటమి, 1070 పాసురములు, 50 ఆలయములు
001 తిరువదిహై వీరట్టానం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 7 పాసురము : కొల్లి

உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே. 

ఉయర్ందేన్మనై వాళ్క్కైయుం ఒణ్బొరుళుం ఒరువర్దలై కావల్ ఇలామైయినాల్
వయందేఉమక్ కాట్చెయ్దు వాళలుట్రాల్ వలిక్కిండ్రదు సూలై తవిర్త్తరుళీర్
పయందేయెన్ వయిట్రిన్ అహంబడియే పఱిత్తుప్పురట్ టిఅఱుత్ తీర్త్తిడనాన్
అయర్ందేన్అడి యేన్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే. 
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>4====>4001007===>../../isai/04/4001007.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

గృహస్థ జీవితానికి స్వస్తి చెప్పి, న్యాయంగా సంపాదించిన జీవితంనకు సరిపడ్ద ధనాన్ని త్యజించాను, నన్ను మించు కాపాడు పరమపురుష వంటివారు లెక. నా శక్తి కొలది మి యొక్క సంరక్షణలొ జీవించిన నెను నా పూర్వజన్మల పాపము తొలగిపొయింది. ఏది అయినచొ. ఎముకుల యొక్క బాదను, దయాద్రులె నయం చెయుము. ఈ బాధ కడుపులొ ద్రెవగ, భయంతొ నాకు మూర్చవచును.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
சிறபி