విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఏడవ తిరుమురై
100 పది పాటల కూటమి, 1026 పాసురములు, 84 ఆలయములు
001 తిరువెణ్ణెయ్నల్లూర్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 9 పాసురము : ఇందళం

மழுவாள்வலன் ஏந்தீமறை
    யோதீமங்கை பங்கா
தொழுவாரவர் துயராயின
    தீர்த்தல்லுன தொழிலே
செழுவார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அழகாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.

మళువాళ్వలన్ ఏందీమఱై
యోదీమంగై పంగా
తొళువారవర్ తుయరాయిన
తీర్త్తల్లున తొళిలే
సెళువార్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్
నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
అళహాఉనక్ కాళాయ్ఇని
అల్లేన్ఎన లామే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>7====>7001009===>../../isai/07/7001009.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி