విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
తొమ్మిదవ తిరుమురై
19 పది పాటల కూటమి, 301 పాసురములు, 14 ఆలయములు
001 తిరుమాళిహైత్ తేవర్ - కోయిల్ - ఒళివళర్ విళక్కే
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 2 పాసురము : పంజమం

இடர்கெடுத் தென்னை ஆண்டுகொண் டென்னுள்
    இருட்பிழம் பறஎறிந் தெழுந்த
சுடர்மணி விளக்கி னுள்ஒளி விளங்குந்
    தூயநற் சோதியுட் சோதீ
அடல்விடைப் பாகா அம்பலக் கூத்தா
    அயனொடு மால்அறி யாமைப்
படரொளி பரப்பிப் பரந்துநின் றாயைத்
    தொண்டனேன் பணியுமா பணியே.

ఇడర్గెడుత్ తెన్నై ఆండుహొణ్ టెన్నుళ్
ఇరుట్పిళం పఱఎఱిన్ దెళుంద
సుడర్మణి విళక్కి నుళ్ఒళి విళంగున్
తూయనఱ్ సోదియుట్ సోదీ
అడల్విడైప్ పాహా అంబలక్ కూత్తా
అయనొడు మాల్అఱి యామైప్
పడరొళి పరప్పిప్ పరందునిన్ ఱాయైత్
తొండనేన్ పణియుమా పణియే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>9====>9001002===>../../isai/09/9001002.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఇడుములబాపి నన్నేలి నా
లోచీకటి తీసివైచి ఎగయు
మేలి దీపపు జ్యోతి కాంతి లో నిలిపిన
మేలిమౌ దీప కరండమా
పగతుర గెలుచు వృషభవాహనా! బంగరుసభ నాడెడివాడా!
నలువ నారాయణుడు కానని
ప్రపంచించు వెలుగై పరచితివీవు
నిను సేవించుమారు సేయవే!

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
சிறபி