Donor Please donate

minnampalath tha'lak kaddamaippukkaaka :nankodai tha:nthoar.

:nankodaika'lai, ka. sassithaana:nthan en'ra peyarukku, kaa:ntha'lakam, 68, a'n'naa saalai, sennai 600002, i:nthiyaa en'ra mukavarikku anuppalaam. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) minnagnsal email: tamilnool@gmail.com

07.01.2037 tharumai aatheenam thavaththiru 26aavathu kurumakaasa:n:nithaanam avarka'l roo.  50,000
13.12.2040 maruththuvar iraama:naathan ilampoatharan, kanadaa (yaazhppaa'nam saivaparipaalana sapaith thalaivaraaka iru:ntha saivasi:nthaa:ntha viththakar, vaddukkoaddai vazhakka'rignar vae. :naakalingkam a'rakkadda'lai saarpaaka) roo.  200,000
20.07.2040 thirumu'rai maa:naaddu ae'rpaadduk kuzhu, singkappoor roo.  163,072
02.06.2040 thiru. el. vaengkadaraaman, singkappoor roo.  112,001
05.03.2040 aru'lmiku uruththira kaa'liyamman koavil, singkappoor roo.  100,824
15.04.2039 arudselvar :naa. makaalingkam, po'l'laassi (pi. :naassimuththu kavu'ndar a'rakkadda'lai ma'r'rum iraamana:ntha adika'laar a'ra:nilai saarpaaka) roo.  100,000
07.11.2040 aru'lmiku varatharaasap pi'l'laiyaar koayil, koddaagnsaenai, kozhumpu roo.  100,000
17.11.2040 thiru. paal paa'ndiyan, 6807, vaa'ndar idam, idallaasu, theksaasu 75230 roo.  42,860
15.01.2037 munaivar aa. ka:nthaiyaa, sidni, aaththiraeliyaa 
roo. 40,000 pe'rumathiyaana iththaassi o'lippadakkaadsi e:nthiram 
22.11.2040 thiru. ee. vi. :narasingkan, 422 angku moa kiyoa avaniyoo 3, 01-2536 singkappoor 560422 roo.  32,895
04.03.2040 thiru. ae. kae. varatharaasan, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth tho'ndan, singkappoor roo.  28,007
05.10.2038 i:nthu samaya a'ra:nilaiyath thu'rai aa'naiyar, sennai roo.  25,000
(5 aa'nduka'lukkup paraamarippuk kadda'nangka'lukkaaka 
aa'nduthoa'rum roo. 25,000)
16.01.2039 thiru. karumuththu thi. ka'n'nan, thiyaakaraasar aalai, kappaloor, mathurai  roo.  25,000
15.01.2039 aru'lmiku meenaadsi su:ntharaesuvarar thirukkoayil, mathurai roo 25,000
15.05.2039 aru'lmiku kapaaleesuvarar thirukkoayil, mayilaappoor, sennairoo roo.  25,000
05.02.2041 ka'rpakam palkalaikkazhakam, po'l'laassi pirathaana saalai, eessa:naari agnsal, koayampaththoor - 641 021 roo.  25,000
01.03.2040 thiru. pazhaniyappan ka:nthasaami a'ravaazhi, sikkaakoa, amerikkaa roo.  24,155
23.11.2040 thiru. :naraen mayilvaakanam, 25 purook theru, vaaddarlu, loavar kaddu, velingdan, :niyoosilaa:nthu  roo.  22,000
04.03.2040 thiru. kae. aar. kumaar, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth tho'ndan, singkappoor roo.  16,674
15.01.2040 aru'lmiku sivan koayil thaevaara vakuppu maa'navika'l, kaelaangku kizhakku, singkappoor roo.  15,630
21.07.2038 thavaththiru paalayoaki suvaamika'l, koalaalampoor  roo.  15,000
29.10.2040 thiru. the. eessuvaran, kozhumpu, ilangkai  roo.  13,346
01.02.2038 maruththuvar kathirkaama kaarththikaeyan, piriththaaniyaa roo.  12,000
31.03.2040 thiru. en. ka'naesan, thirumathi ka. suthaa, thiru. ka. :nithyaana:nthan, selvi ka. visuvaesuvari, singkappoor roo.  11,742
15.01.2040 munaivar a. iraa. sivakumaaran, singkappoor roo.  10,001
01.02.2038 thiru.vi. suppirama'niyam, :niyu saersi, amerikkaa roo.  10,000
28.12.2038 thiru. i. iraamakkiruddi'nan, vaasingdan palkalai, amerikkaa  roo.  10,000
05.02.2041 paerooraatheenam, paeroor, koayampuththoor 641 010  roo.  10,000
08.07.2040 saekkizhaar vizhaa, sennai :nikazhssiyil :nankodaiyaa'lar roo.  8,500
12.11.2039 velingran keezhkkudil thaevaarap paadasaalai maa'navar, keezhkkudil, velingran, :niyoosilaa:nthu roo.  6,130
10.01.2040 thiru. si. mu. gnaanaana:nthan, 19 saa'ndalvoodu் theru, sinaman thoaddam, pirisuppaen, aaththiraeliyaa roo.  6,000
31.03.2040 thiru. :naakalingkam makaesan, 56 aalamen avenyu, kaarlingpoardu, aasthiraeliyaa roo.  5,928
01.02.2038 thiru. kaarththikaeyan vinaayakamoorththi, kalaignar :nakar roo.  5,541
19.10.2038 thiru. si. en. pirapaakaran, thooththukkudi roo.  5,001
01.02.2038 thiru. kae. esu. vaengkadaesan, sennai roo.  5,000
10.12.2038 thiru. pi. en. visuva:naathan, aathampaakkam, sennai roo.  5,000
12.11.2039 thirumu'raip pa'n'nisaima'ni thiru. thu. sivasaththivael, 9, makoa veethi, keezhkkudil, velingran, :niyoosilaa:nthu roo.  5,000
18.08.2040 thirumathi. ilathaa murukappan, suraangku kizhakkuth theru, singkappoor roo.  4,897
10.01.2040 thiru. sae. anparasu, singkappoor roo.  4,801
10.01.2040 selvi poosaa kayilaasam, singkappoor roo.  4,500
12.12.2039 thamizh mooththa kudimakka'l sangkam, kanperaa, aaththiraeliyaa roo.  4,500
27.04.2040 thiru. azhakiya su:ntharam, ae - 13, irayil :nakar, koayampaedu, sennai (thiru:neelaka'nda :naayanaar puraa'nam 44 paadalka'lukku) roo.  4,400
07.11.2040 thiru. eesuvaran roo.  4,237
05.11.2038 thiru. aar. el. mathanakoapaal, punitha a:nthoaniyoa, theksaasu, amerikkaa roo.  4,001
05.11.2038 saiva siththaa:ntha sapai, thooththukkudi roo.  3,000
10.01.2040 thiru. sa. pathma:naathan, 29 aalkeenaa theru, kenmoar, pirisuppaen, aaththiraeliyaa roo.  3,000
01.08.2039 thiru. aru'n, thaesiyath thozhinudpak kalloorik kudiyiruppu va'laakam, thuvaakkudi, thirussi roo.  2,501
06.08.2040 thirumathi. manoakari, ae-13 irayil :nakar, koayampaedu, sennai roo.  2,500
06.08.2040 thiru. so. ma. amar:naaththu, ae-13 irayil :nakar, koayampaedu, sennai roo.  2,500
31.03.2040 thiru. kasae:nthiran makaathaevan roo.  2,338
18.11.2038 thiru. esu. thiyaakaraasan, maenaa'l thalaivar saivasiththaa:nthap peruman'ram  roo.  2,001
21.07.2038 thiruvaasaka - thiruma:nthira a'rakkadda'lai, sennai roo.  2,000
15.12.2039 thirumathi. saroasaa su:nthararaaman, 21 thurai arasan theru, saalikkiraamam, sennai roo.  2,000
27.07.2040 thirumathi. vaasuki + maruththuvar sae. si. ka'n'nappan, iraathaakkiruddinan saalai, mayilaappoor, sennai roo.  2,000
27.07.2040 maampalam thiru. sa:nthirasaekaran, kalaignar :nakar, sennai roo.  2,000
08.01.2041 thiru. pathma:naathan azhakappan, 8, lorongku 4/2si, saerthaangku sayaa, 43300 si'reekempangkaan, malaesiyaa ரூ.  2,000
11.04.2040 thiru. saethuraaman pazhaniyappan roo.  1,544
25.01.2040 thiru. ka. seyathaasar, singkappoor roo.  1,500
21.02.2038 munaivar arangka iraamalingkam, sennai roo.  1,005
13.08.2040 su:ntharar vaara vazhipaaddukkuzhu, saivasiththaa:ntha sapai, vaelampaa'laiyam, thiruppoor roo.  1,001
01.02.2038 thiru. iragnsan, ila'ndan roo.  1,000
21.07.2038 thirumathi. iraasam, sennai roo.  1,000
05.11.2038 thiru. sa. suppirama'niyam, millarpuram, thooththukkudi roo.  1,000
05.11.2038 thirumathi. ka. sa'nmukaththaay ammaa'l, thooththukkudi roo.  1,000
20.11.2038 saivasiththaa:nthap peruman'ram, mayilaappoor, sennai roo.  1,000
12.12.2037 thiru. ka. :naaka:naathan, arangkaraasapuram, sennai roo.  1,000
03.12.2037 thiru. esu. vee. ae. sivakuru:naathan, keezhppaakkam, sennai roo.  1,000
19.10.2039 aru'lmiku paakamudaiyaa'l maathar sangkam, thooththukkudi roo.  1,000
21.07.2038 thirumathi usaa kiruddi'namoorththi, (paaratha pedroaliyam), saalikkiraamam roo.  1,000
12.12.2039 saiva vae'laa'lar maka'lir a'ni, thirumu'rai isaikkuzhu, 51.vadakku iratha veethi, thooththukkudi roo.  1,000
20.03.2040 thiru. su. koatha'ndaraaman, suvaakatham, 9, kaamaadsipuram, ira'ndaavathu theru, sennai roo.  1,000
02.03.2040 thiru. vi. ka'n'nan, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  1,000
02.03.2040 thiru. si. thiyaakaraasan, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  1,000
02.03.2040 thiru. sae. suppirama'niyam, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  1,000
05.06.2040 paeraasiriyar pazha. murukaesan, vae'lassaeri, sennai 600 042 roo.  1,000
08.08.2040 thiru. azhakuraajan, thirumu'rai man'ram, 15-1ae, sekkadi 3aavathu theru, koavilpaddi - 628 501 roo.  1,000
13.08.2040 iraamakiruddi'na viththiyaalayam, ammaapaa'laiyam, thiruppoor :nikazhssiyil :nankodaiyaa'lar roo.  1,000
13.08.2040 thiru. akil ma'ni, thiruppoor roo.  1,000
08.01.2041 thirumathi. siva piriyaa, 6 daeniyal theru, mae'rku thaamparam, sennai 600 045 roo.  1,000
25.11.2040 thiru. pukazhae:nthi :naaraaya'nan, thalaivaaypaddi, oamaloor thaalukaa, saelam 636 351 roo.  879
08.01.2041 thiru. iraa. su:nthararaasu, aa7 paarkku viyoo saalai, a'n'naa :nakar, thirussi 620 017 roo.  873
21.02.2038 thiru. :na. su:ntharamoorththi, iraamaapuram roo.  501
21.02.2038 thiru. thurairaasu, kodungkaiyoor roo.  501
19.10.2038 thiru. ae. thiru:naavukkarasu, thooththukkudi roo.  501
10.11.2040 thiru. si. sa:nthiramavuleessaran, 7, 5aavathu theru, saesi :nakar, thiruppoor 641602 roo.  501
21.02.2038 maruththuvar murukaana:ntham, sennai  roo.  500
21.02.2038 thiru. kugnsithapaatham, sennai roo.  500
21.02.2038 peyar tharaatha periyavar, kalaignar :nakar, sennai roo.  500
21.07.2038 thirumathi kalpanaa, sennai roo.  500
21.07.2038 thirumathi piratheemaa, sennai roo.  500
21.07.2038 thiru. palaraaman, sennai roo.  500
21.07.2038 thiru. tharumaseetharan, sennai roo.  500
21.07.2038 thiru. vi. koapi:naathar, soo'lai, sennai roo.  500
19.10.2038 thiru. kuppu su. ma'ni, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 munaivar ve. su:ntharam, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 thiru. aar. makae:nthiran, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 thiru. arangka iraathaakiruddi'nan, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 thiru. maa. angkappan, thooththukkudi roo.  500
19.12.2038 thirumathi :nirmalaa kumaraesan, kalaignar :nakar, sennai roo.  500
19.10.2038 thiru. thi. kae. selvaraasu, paarththasaarathi :nakar, ma'nappaakkam, sennai roo.  500
19.10.2038 thiru. en. su:ntharam, kalaignar :nakar(mae'rku), sennai roo.  500
02.03.2040 thiru. sae. sa. sekan, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  500
02.03.2040 thiru. sa. kae. pirasaa:nthu, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai. roo.  500
19.10.2038 thiru. iraa. koapi, thurkaa koaral, kadupisaanakkalli, pengka'loor roo.  500
13.08.2040 thiru. siva. iraa. muththukkumaar, thiruppoor roo.  500
03.03.2040 thiru. :narae:nthiran siththaan roo.  470
31.03.2040 thirumathi. mallikaa veeramalai, 4158 dekoaroa theru, saan deykoa, kaalipoarniyaa, amerikkaa roo.  462
02.06.2040 thiru. iraamakumaaran kiruddi'nan roo.  432
21.02.2038 thirumathi gnaanavalli eesuvaran, sennai roo.  300
19.10.2038 thiru. si. suppirama'niyam, kalaignar :nakar roo.  300
19.10.2038 thiru. sivasangkaran, kalaignar :nakar roo.  300
19.10.2038 thiru. si'reenivaasan, maa'navarakam, thooththukkudi roo.  250
20.11.2038 aru'laalayam, vaengkadaesapuram, thiruvallikkae'ni roo.  202
19.10.2038 thiru. ayyamperumaa'l, thooththukkudi roo.  201
21.07.2038 thiru. makae:nthiran, sennai roo.  200
21.07.2038 thiru. thi. pazha:ni, sennai roo.  200
21.07.2038 thiru. si. ku'ndappan, sennai roo.  200
21.02.2038 thiru. sampulingkam, sennai roo.  200
21.02.2038 thiru. saekar, sennai roo.  200
21.02.2038 thirumathi karu'naa, sennai roo.  200
19.10.2038 thiru. paalakoapaalan, kalaignar :nakar roo.  200
19.10.2038 thiru. oa. thillai:naayakam, kalaignar :nakar roo.  200
19.10.2038 thiru. su. muththukkumaarasuvaami, kalaignar :nakar roo.  200
19.10.2038 thiru. :nellai vi:naayakam, thooththukkudi roo.  200
07.02.2040 thiru. vai. paalapaasukkaran, 1341, kavipaarathi :nakar, aa'nka'l kallooris saalai, kumpakoa'nam 612002 roo.  200
29.04.2040 thiru. maa. iraa. poa. kurusaami roo.  200
20.07.2040 thiru. sa. azhakaiyaa, analmin :nakar, thooththukkudi 4 roo.  200
13.08.2040 maruththuvar seyaraaman, thiruppoor roo.  200
21.07.2038 peyar tharaatha periyavar, sennai roo.  101
21.02.2038 thirumathi :naaraaya'na ammai, sennai roo.  101
21.02.2038 thiru. kumaar, i'lavaalai, yaazhppaa'nam roo.  100
21.02.2038 thiru. ka'n'nan, kalaignar :nakar roo.  100
21.02.2038 thiru. thu'lasiraaman, sennai roo.  100
21.02.2038 thiru. paalakiruddi'nan, sennai roo.  100
21.02.2038 thiru. kumaraesapi'l'lai, kalaignar :nakar roo.  100
21.02.2038 peyar tharaatha periyavar, sennai roo.  100
21.02.2038 thiru. vaasu, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. tha. sa. koavi:ntharaasan, sennai roo.  100
20.07.2038 thiru. soa. saththiyaseelan, thirussi roo.  100
19.10.2038 thiru. esu. makaalingkam, kalaignar :nakar roo.  100
19.10.2038 thirumathi sivaladsumi si., kalaignar :nakar roo.  100
19.10.2038 thiru. si. thinaesupaapu, saelam roo.  100
19.10.2038 thiru. uthayakumaar, thooththukkudi roo.  100
19.10.2038 thiru. ae. sa'nmukam, kalaignar :nakar, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. sa. mukaesuma'ni, kalaignar :nakar, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. thi. vaelu, seya:nthi viduthi், piraadvae, sennai roo.  100
27.07.2040 thiru. en. si. gnaanappirakaasam, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. ae. kae. arangka:naathan, kalaignar :nakar, sennai roo.   50
19.10.2038 thiru. pulavar thangka aa'rumukan, villivaakkam, sennai roo.   50
19.10.2038 thiru. mu. :naaku, tha'nmasuvaram, vae'lassaeri, sennai roo.   50
19.10.2038 thiru. :naakaraththinam, sennai roo.   50
moththa varavu 05.02.2041 (18.02.2010) varai
150 :nankodaiyaa'larka'l
roo.  1,382,108
minnampalath tha'lak kaddamaippukkaana selavuka'l
thi.pi. 2034 aava'niyil (08.08.2003) tha'la mukavarip pathivu.
thi.pi. 2037 thai muthal :naa'l (14.01.2006) tha'lam iyakkath thodakkam. in'ru varaiyaana selavuth thiraddu varumaa'ru.
ovvoru selavuth thalaippilum vi'lakkam pe'ra virumpuvoar ezhuthuka: minnagnsal email: tamilnool@gmail.com
1 tha'la mukavari (domain name) roo. 4750
2 tha'las seyali (hosting and server) roo. 53,772
3 ka'ninik karuvi, menporu'l roo. 243,768
4 tholaipaesi, i'naiya i'naippu roo. 101,277
5 ka'nini :nikazhssith thayaarippu roo. 226,000
6 tharavu thayaarippu, u'l'leedu, paraamarippu roo. 372,015
7 vi'lamparam roo. 76,115
8 periya puraa'nam kuralisaip pathivu (1-2551 paadalka'l) roo. 239,860
9 thiruma:nthiram kuralisaip pathivu (1, 333-530 = 193 paadalka'l) roo. 12,900
moththas selavu 05.02.2041 (18.02.2010) varai roo.  1,330,457