Donor Please donate

pa'n suma:ntha paadalka'l

kuralisai: thooththukkudi, si. su:ntharamoorththi oathuvaar

kampeera :naaddai sakamapa:nis/sa:nipamakasa 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
kaampoathi sarikamapathas/s:nithapamakarisa 28aavathu iraakam arikaampoathi
suththa saavaeri (allathu) aarapi sarimapathas/sthapamarisa 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
kaampoathi sarikamapathas/s:nithapamakarisa 28aavathu iraakam arikaampoathi
arikaampoathi sarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 28aavathu mae'la iraakam
sakkaravaakam sarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 16aavathu mae'la iraakam
:neelaampari sarikamapathapas/s:nithapamakasa 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
maayaa maa'lava ke'la'lai sarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 15aavathu mae'la iraakama்
:naatha :naamaakkiriyaa mapatha:nisrik/kris:nithapam 15aavathu iraakam maayaa maa'lava ke'la'lai
:navaroasu mapatha:nisrikm/mkris:nithapa 29vathu iraakam sangkaraapara'nam
:navaroasu mapatha:nisrikm/mkris:nithapa 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
pa:nthuvaraa'li sarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 51aavathu mae'la iraakam
ethukulakaampoathi sarimakamapathas/s:nithapamakarisa 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
kaethaareka'la'lai sarimapatha:nis/s:nithapamakarisa 28aavathu iraakam arikaampoathi
:navaroasu mapatha:nisarikm/makaris:nithapama 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
:navaroasu mapatha:nisarikm/makaris:nithapama 29aavathu iraakam sangkaraapara'nam
pairavi
sakarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 20aavathu iraakam :nadapairavi
aakiri sarisakamapatha:nis/sa:nithapamakarisa 8aavathu iraakam thoadi
pa:nthuvaraa'li sarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 51aavathu mae'la iraakam
sangkaraapara'nam sarikamapatha:nis/s:nithapamakarisa 29aavathu mae'la iraakam
poopaa'lam sarikapathas/sthapakarisa 15aavathu iraakam maaya maa'lava ke'la'lai
saamaa sarimapathas/sthapamakarisa 28aavathu iraakam arikaampoathi
maththiyamaavathi sarimapa:nis/s:nipamarisa 22aavathu iraakam arakarappiriyaa
aana:nthapairavi sakarikamapathapas/s:nithapamakarisa 20aavathu iraakam :nadapairavi
viruththap paadalka'l
pairavi
:navaroasu  
maayaamaa'lava ke'la'lai
moakanam  
 
aana:nthapairavi allathu aakiri