Donor Please donate
10. போற்றிப்பஃறொடை
001 pa:h'rodai ve'npaa
 
This temple's video                                                                                                                   close / open

 

Get Flash to see this player.


 
kaa'nolith thokuppai anpa'lippaakath tha:nthavarka'l
iraamsi :naaddupu'rap paadal aayvu maiyam,
51/23, paa'ndiya vae'laa'lar theru, mathurai 625 001.
0425 2333535, 5370535.
thaevaarath thalangka'lukku ik kaa'nolik kaadsika'l ku'ru:nthaddaaka vi'rpanaikku u'ndu.


 
songs : 1 2
S. No. of the song : 1

பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளிர் ஆங்கவர்கோன்
மாமன்னு சோதி மணிமார்பன் - நாமன்னும்
வேதம்வே தாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
நாதம்நா தாந்தம் நடுவேதம் - போதத்தால்
ஆமளவும் தேட அளவிறந்த அப்பாலைச்
சேம ஒளிஎவருந் தேறும்வகை - மாமணிசூழ்
மன்றுள் நிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்தும் அவைகாத்தும் 5
எல்லை இளைப்பொழிய விட்டுவைத்துந் - தொல்லையுறும்
அந்தம் அடிநடுவென் றெண்ண அளவிறந்து
வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
நெல்லுக் குமிதவிடு நீடுசெம்பிற் காளிதமுந்
தொல்லைக் கடல்தோன்றத் தோன்றவரும் - எல்லாம்
ஒருபுடைய யொப்பாய்த்தான் உள்ளவா றுண்டாய்
அருவமாய் எவ்வுயிரும் ஆர்த்தே - உருவுடைய
மாமணியை உள்ளடக்கும் மாநாகம் வன்னிதனைத்
தான்அடக்குங் காட்டத் தகுதியும்போல் - ஞானத்தின்
கண்ணை மறைத்த கடியதொழி லாணவத்தால் 10
எண்ணுஞ் செயல்மாண்ட எவ்வுயிர்க்கும் - உள்நாடிக்
கட்புலனாற் காணார்தம் கைக்கொடுத்த கோலேபோற்
பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றால்
மனமுதலால் வந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
காட்டி அதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைக்கொண்டும்
மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
எப்பிறப்பும் முற்செய் இருவினையால் நிச்சயித்துப்
பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் - கர்ப்பமாய்ப்
புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால் 15
எல்லைப் படாஉதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையால்
அங்கே கிடந்த அநாதியுயிர் தம்பசியால்
எங்கேனு மாக எடுக்குமென - வெங்கும்பிக்
காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
கேயக்கை கால்முதலாய் எவ்வுறுப்பும் - ஆசறவே
செய்து திருத்திப்பின் பியோகிருத்தி முன்புக்க
வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
வல்லபமே போற்றியம் மாயக்கால் தான்மறைப்ப
நல்ல அறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
அக்காலந் தன்னில் பசியையறி வித்தழுவித்(து) 20
உக்காவி சோரத்தாய் உள்நடுங்கி - மிக்கோங்குஞ்
சிந்தை உருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - ஆசற்ற
பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனாம் அப்பதத்தும்
நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
கொண்டாள ஆளக் கருவிகொடுத் தொக்கநின்று
பண்டாரி யான படிபோற்றி - தண்டாத
புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில் 25
அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள
உண்மை நிலைமை ஒருகால் அகலாது
திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
மூலஅருங் கட்டில்உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்பக்
கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டில்உயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு - தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமும் எய்தி - மருளோடு
மன்னும் இதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்டபொருள் 30
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - அந்நிலைபோய்க்
கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகள்ஈ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை அங்கே மருவி - உருவுடன்நின்(று)
ஓங்கு நுதலாய ஓலக்க மண்டபத்திற்
போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
முன்னை மலத்திருளுள் மூடா வகையகத்துட்
டுன்னும்இருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் - அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய 35
ராக்கிப் பணித்த அறம்போற்றி - வேட்கைமிகும்
உண்டிப் பொருட்டால் ஒருகால் அவியாது
மண்டிஎரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் - திண்டிறல்சேர்
வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரித
லெல்லாம் உடனே ஒருங்கிசைந்து - சொல்காலை
முட்டாமற் செய்வினைக்கு முற்செய்வினைக் குஞ்செலவு
பட்டோலை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோங்கும்
இந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி எண்ணிலா
மன்னுயிர்க்கும் இந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
நாள்நாள் வரையில் உடல்பிரித்து நல்வினைக்கண் 40
வாணாளின் மாலாய் அயனாகி - நீள்நாகர்
வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
நானா விதத்தால் நலம்பெறுநாள் - தான்மாள
வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன்வந்து
பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட - இற்றைக்கும்
இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து
நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாகச் - சொல்லிஇவர்
செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீர்என்று
வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையல்தருஞ்
செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந் 45
தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்தும் - மிக்கோங்கு
நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்தும் நாஅரிந்தும்
ஈராஉன் ஊனைத்தின் என்றடித்தும் - பேராமல்
அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
வெங்கோபம் மாறாத வேட்கையராய் - இங்கொருநாள்
எண்ணிமுதற் காணாத இன்னற் கடுநரகம்
பன்னெடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்நாடிக்
கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமாம் என்றெண்ணிக்
கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
காய்ச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதியம் 50
ஈய்த்துத்தாய் தந்தைதமர் இன்புறுதல் - வாய்த்தநெறி
ஓடியதே ரின்கீழ் உயிர்போன கன்றாலே
நீடுபெரும் பாவம் இன்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
மைந்தனையும் ஊர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
நஞ்சனைய சிந்தை நமன்தூதர் - வெஞ்சினத்தால்
அல்ல லுறுத்தும் அருநரகங் கண்டுநிற்க
வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
இன்ன வகையால் இருவினைக்கண் நின்றருத்தி
முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோன் - நல்வினைக்கண்
எல்லா உலகும் எடுப்புண் டெடுப்புண்டு 55
செல்காலம் பின்நரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
எய்துவதோர் காலம்தன் அன்பரைக்கண் டின்புறுதல்
உய்யும் நெறிசிறிதே உண்டாக்கிப் - பையவே
மட்டாய் மலராய் வருநாளில் முன்னைநாள்
மொட்டாய் உருவாம் முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
எல்லை யிரண்டும் இடையொப்பிற் - பல்பிறவி
அத்தமதி லன்றோ அளவென்று பார்த்திருந்து
சத்தி பதிக்கும் தரம்போற்றி - முத்திதரு
நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமலம் ஒன்றினையும் 60
அந்நிலையே உள்நின் றறுத்தருளிப் - பின்அன்பு
மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் - பூவலயந்
தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
முன்நின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - அன்னவனுக்
காதிகுண மாதலினால் ஆடுந் திருத்தொழிலுஞ்
சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
வைச்ச நதியும் மதிக்கொழுந்தும் அச்சமற
ஆடும் அரவும் அழகார் திருநுதல்மேல் 65
நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணுங் - கேடிலயங்
கூட்டுந் தமருகமுங் கோல எரியகலும்
பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தாளி னும்அடியார்
உள்ளத்தி னும்பிரியா ஒண்சிலம்பும் - கள்ளவினை
வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்தியவீ ரக்கழலும்
ஒன்றும்உருத் தோன்றாமல் உள்ளடக்கி - என்றும்
இறவாத இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று 70
பேரிலா நாதன்ஒரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்
உண்டி உறக்கம் பயம்இன்பம் ஒத்தொழுகிக்
கொண்டு மகிழ்ந்த குணம்போற்றி - மிண்டாய
ஆறு சமயப் பொருளும்அறி வித்தவற்றிற்
பேறின்மை எங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
அத்தகைமை தானே அமையாமல் - வித்தகமாஞ்
சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
எய்தும் அபிடேகம் எய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
கண்ணருளால் நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட 75
புண்ணும் இருவினையும் போய்அகல - வண்ணமலர்க்
கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - ஒத்தொழுகும்
சேண்ஆர் இருள்வடிவும் செங்கதிரோன் பால்நிற்பக்
காணா தொழியும் கணக்கேபோல் - ஆணவத்தின்
ஆதி குறையாமல் என்பால் அணுகாமல்
நீதி நிறுத்தும் நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
எய்துஞ்சீர் முத்திபதம் எய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
காணத் தகுவார்கள் கண்டால் தமைப்பின்பு 80
நாணத் தகும்ஞான நன்னெறியை - வீணே
எனக்குத் தரவேண்டி எல்லாப் பொருட்கும்
மனக்கும் மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தாள் என்தலைமேல்
ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
தந்தபொருள் ஏதென்னில் தான்வேறு நான்வேறாய்
வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்திஎன்றன்
உள்ளம்என்றும் நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றிநிற்குங்
கள்ளம்இன்று காட்டும் கழல்போற்றி - வள்ளமையால்
தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி னுட்கிடந்த 85
என்னைத் தெரிவித்த எல்லையின்கண் - மின்ஆரும்
வண்ணம் உருவம் மருவுங் குணமயக்கம்
எண்ணுங் கலைகாலம் எப்பொருளும் - முன்னம்எனக்(கு)
இல்லாமை காட்டிப்பின் பெய்தியவா காட்டிஇனிச்
செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - எல்லாம்போய்த்
தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
எம்மைப் புறங்கூறி இன்புற்றுச் - செம்மை
அவிகாரம் பேசும் அகம்பிரமக் காரர்
வெளியாம் இருளில் விடாதே - ஒளியாய்நீ
நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி ஒருபொருள்வே 90
றின்றி யமையாமை எடுத்தோதி - ஒன்றாகச்
சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இப்பிறவிப்
பேதந் தனில்இன்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ(டு)
ஏகமாய்ப் போகாமல் எவ்விடத்துங் காட்சிதந்து
போகமாம் பொற்றாளி னுட்புணர்த்தி - ஆதியுடன்
நிற்க அழியா நிலைஇதுவே என்றருளி
ஒக்க வியாபகந்தன் னுட்காட்டி - மிக்கோங்கும்
ஆநந்த மாக்கடலில் ஆரா அமுதளித்துத்
தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊன்உயிர்தான்
முன்கண்ட காலத்தும் நீங்காத முன்னோனை 95
என்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்.

poomannu :naanmukaththoan puththae'lir aangkavarkoan
maamannu soathi ma'nimaarpan - :naamannum
vaethamvae thaa:ntham vi'lakkagnsey vi:nthuvudan
:naatham:naa thaa:ntham :naduvaetham - poathaththaal
aama'lavum thaeda a'lavi'ra:ntha appaalais
saema o'lievaru:n thae'rumvakai - maama'nisoozh
man'ru'l :ni'rai:nthu pi'ravi vazhakka'rukka
:nin'ra :niruththa :nilaipoa'r'ri - kun'raatha
palluyirvev vae'ru padaiththum avaikaaththum 5
ellai i'laippozhiya vidduvaiththu:n - thollaiyu'rum
a:ntham adi:naduven 're'n'na a'lavi'ra:nthu
va:ntha periya vazhipoa'r'ri - mu:nthu'r'ra
:nelluk kumithavidu :needusempi'r kaa'lithamu:n
thollaik kadalthoan'rath thoan'ravarum - ellaam
orupudaiya yoppaayththaan u'l'lavaa 'ru'ndaay
aruvamaay evvuyirum aarththae - uruvudaiya
maama'niyai u'l'ladakkum maa:naakam vannithanaith
thaanadakkung kaaddath thakuthiyumpoal - gnaanaththin
ka'n'nai ma'raiththa kadiyathozhi laa'navaththaal 10
e'n'nugn seyalmaa'nda evvuyirkkum - u'l:naadik
kadpulanaa'r kaa'naartham kaikkoduththa koalaepoa'r
po'rpudaiya maayaip pu'narppinka'n - mu'rpaal
thanukara'na mumpuvana mu:ntha:n thava'r'raal
manamuthalaal va:nthavikaa raththaal - vinaiyira'ndung
kaaddi athanaa'r pi'rappaakkik kaikko'ndum
meedda'rivu kaaddum vinaipoa'r'ri - :naaddukin'ra
eppi'rappum mu'rsey iruvinaiyaal :nissayiththup
po'rpudaiya tha:nthaithaay poakaththud - karppamaayp
pulli'r panipoa'r puku:nthivalaik kudpadungkaal 15
ellaip padaautharath thee'ndiyatheep - palvakaiyaal
angkae kida:ntha a:naathiyuyir thampasiyaal
engkaenu maaka edukkumena - vengkumpik
kaayak karukkuzhiyi'r kaaththiru:nthung kaamiyaththuk
kaeyakkai kaalmuthalaay evvu'ruppum - aasa'ravae
seythu thiruththippin piyoakiruththi munpukka
vaiyavazhi yaeko'n da'naikin'ra - poyyaatha
vallapamae poa'r'riyam maayakkaal thaanma'raippa
:nalla a'rivozhi:nthu :nankuthee - thollaiyu'raa
akkaala:n thannil pasiyaiya'ri viththazhuvith(thu) 20
ukkaavi soaraththaay u'l:nadungki - mikkoangkugn
si:nthai uruka mulaiyuruku:n theegnsuvaippaal
va:nthumadup pakka'ndu vaazh:nthiruppap - pa:nthiththa
paasap perungkayi'r'raa'r palluyirum paalikka
:naesaththai vaiththa :ne'ripoa'r'ri - aasa'r'ra
paa'laip pasumpathaththum paalanaam appathaththum
:naa'lukku :naadsakala gnaanaththu - moo'lviththuk
ko'ndaa'la aa'lak karuvikoduth thokka:nin'ru
pa'ndaari yaana padipoa'r'ri - tha'ndaatha
punpulaal poarththa puzhukkurampai maamanaiyil 25
anpusaer kin'ranakad dai:nthaakki - munpu'l'la
u'nmai :nilaimai orukaal akalaathu
thi'nmai malaththaa'r si'raiyaakkik - ka'nma'raiththu
moolaarung kaddiluyir moodamaay udkidappak
kaala :niyathi yathukaaddi - maeloangku
mu:nthiviyan kaddiluyir saerththuk kalaiviththai
ya:ntha araaka mavaimunpu - tha:ntha
thozhila'ri vissai thu'naiyaaka maanin
ezhiludaiya mukku'namum eythi - maru'loadu
mannum ithayaththi'r siththaththaa'r ka'ndaporu'l 30
inna poru'len 'riyampavo'n'naa - a:n:nilaipoayk
ka'ndaviyan kaddi'r karuvika'lee rai:nthozhiyak
ko'ndu:niya miththa'r'rai :naadkoduppap - pa'ndai
iruvinaiyaal munpu'l'la inpaththun pangka'l
maruvumvakai angkae maruvi - uruvudan:nin('ru)
oangku :nuthalaaya oalakka ma'ndapaththi'r
poangkaruvi yellaam puku:nthee'ndi - :neengkaatha
munnai malaththiru'lu'l moodaa vakaiyakaththud
dunnumiru'l :neekkugn sudaraepoal - a:n:nilaiyae
sookkagn sudaruruvi'r peythu thozhi'rkuriya 35
raakkip pa'niththa a'rampoa'r'ri - vaedkaimikum
u'ndip poruddaal orukaal aviyaathu
ma'ndieri yumperu:nthee maa'r'rutha'rkuth - thi'ndi'ralsaer
vallaarka'l valla vakaiyaa'r 'rozhilpuritha
lellaam udanae orungkisai:nthu - solkaalai
muddaama'r seyvinaikku mu'rseyvinaik kugnselavu
paddoalai theeddum padipoa'r'ri - :naddoangkum
i:n:nilaimai maanudaruk kaeyan'ri e'n'nilaa
mannuyirkkum i:ntha vazhakkaeyaay - munnudaiya
:naa'l:naa'l varaiyil udalpiriththu :nalvinaikka'n 40
vaa'naa'lin maalaay ayanaaki - :nee'l:naakar
vaanaadar koamuthalaay va:ntha perumpathaththu
:naanaa vithaththaal :nalampe'ru:naa'l - thaanmaa'la
ve'r'rik kadu:nthoothar vaekath thudanva:nthu
pa'r'riththam vengkuruvin paa'rkaadda - i'r'raikkum
illaiyoa paavi pi'ravaamai en'reduththu
:nallathoar insol :naduvaakas - solliivar
seythikkuth thakka seyalu'ruththu veeren'ru
veythu'r 'ruraikka vidaiko'ndu - maiyaltharugn
sekki nidaiththiriththu:n theevaayi lidderiththu:n 45
thakka:nerup puththoo'n thazhuvuviththum - mikkoangku
:naaraasang kaayssis sevimaduththum :naaari:nthum
eeraaun oonaiththin en'radiththum - paeraamal
angkaazh :narakath thazhuththuviththum pinnu:ntham
vengkoapam maa'raatha vaedkaiyaraay - ingkoru:naa'l
e'n'nimutha'r kaa'naatha inna'r kadu:narakam
pannedu:naad sellum pa'niko'ndu - mun:naadik
ka'ndu kadankazhiththal kaariyamaam en're'n'nik
ko'nduvaru :noayin ku'rippa'rivaar - ma'nderiyi'r
kaayssis sudava'rukkak ka'n'nurikka :nannithiyam 50
eeyththuththaay tha:nthaithamar inpu'ruthal - vaayththa:ne'ri
oadiyathae rinkeezh uyirpoana kan'raalae
:needuperum paavam in'rae :neengkumena - :naadiththan
mai:nthanaiyum oor:nthoan vazhakkae vazhakkaaka
:nagnsanaiya si:nthai :namanthoothar - vegnsinaththaal
alla lu'ruththum aru:narakang ka'ndu:ni'rka
valla karu'nai ma'rampoa'r'ri - palluyirkkum
inna vakaiyaal iruvinaikka'n :nin'raruththi
munnaimutha lenna muthalilloan - :nalvinaikka'n
ellaa ulakum eduppu'n deduppu'ndu 55
selkaalam pin:narakagn saeraamae - :nalla:ne'ri
eythuvathoar kaalamthan anparaikka'n dinpu'ruthal
uyyum :ne'risi'rithae u'ndaakkip - paiyavae
maddaay malaraay varu:naa'lil munnai:naa'l
moddaay uruvaam mu'raipoalak - kiddiyathoar
:nalla pi'rappi'r pi'rappiththu :naadumvinai
ellai yira'ndum idaiyoppi'r - palpi'ravi
aththamathi lan'roa a'laven'ru paarththiru:nthu
saththi pathikkum tharampoa'r'ri - muththitharu
:nanne'rivign gnaanakalar :naadumalam on'rinaiyum 60
a:n:nilaiyae u'l:nin 'ra'ruththaru'lip - pinanpu
maevaa vi'langkum pira'layaa kalarukkuth
thaevaay malakanma:n theerththaru'lip - poovalaya:n
thannin'ru :neengkaas sakalark kavarpoala
mun:nin'ru mummala:ntheerth thaadko'lkai - annavanuk
kaathiku'na maathalinaal aadu:n thiruththozhilugn
soathi ma'nimida'r'rus su:ntharamum - paathiyaam
passai yidamum pava'lath thirussadaimael
vaissa :nathiyum mathikkozhu:nthum assama'ra
aadum aravum azhakaar thiru:nuthalmael 65
:needuruva vanni :nedungka'n'nung - kaedilayang
kooddu:n thamarukamung koala eriyakalum
pooddaravak kassum puliyatha'lum - veeddinpa
ve'l'lath thazhuththi vidu:nthaa'li numadiyaar
u'l'laththi numpiriyaa o'nsilampum - ka'l'lavinai
ven'ru pi'rappa'rukkas saaththiyavee rakkazhalum
on'rumuruth thoan'raamal u'l'ladakki - en'rum
i'ravaatha inpath themaiiruththa vae'ndip
pi'ravaa inpath themaiiruththa vae'ndip
pi'ravaa muthalvan pi'ra:nthu - :na'ravaaru:n
thaarulaa vumpuyaththus sampa:ntha :naathanen'ru 70
paerilaa :naathanoru paerpunai:nthu - paaroartham
u'ndi u'rakkam payaminpam oththozhukik
ko'ndu makizh:ntha ku'nampoa'r'ri - mi'ndaaya
aa'ru samayap poru'luma'ri viththava'r'ri'r
pae'rinmai engka'lukkae pae'raakkith - thae'raatha
siththa:n the'liyath thirumaeni ko'nduvarum
aththakaimai thaanae amaiyaamal - viththakamaagn
saiva :ne'riyi'r samaya muthalaaka
eythum apidaekam eythuviththus - seyyathiruk
ka'n'naru'laal :noakkik kadiyapi'rap paa'rpadda 75
pu'n'num iruvinaiyum poayakala - va'n'namalark
kaiththalaththai vaiththaru'lik kallaaya :negnsurukki
meyththakaimai yellaam viriththoathi - oththozhukum
sae'naar iru'lvadivum sengkathiroan paal:ni'rpak
kaa'naa thozhiyum ka'nakkaepoal - aa'navaththin
aathi ku'raiyaamal enpaal a'nukaamal
:neethi :ni'ruththum :nilaipoa'r'ri - maethakkoar
seyyugn sariyai thikazhkiriyaa yoakaththaal
eythugnseer muththipatham eythuviththu - meyyanpaa'r
kaa'nath thakuvaarka'l ka'ndaal thamaippinpu 80
:naa'nath thakumgnaana :nanne'riyai - vee'nae
enakkuth tharavae'ndi ellaap porudkum
manakkum malarayanmaal vaanoar - :ninaippinukku:n
thoorampoa laeya'niya su:ntharaththaa'l enthalaimael
aarum paditha:n tharu'lseytha - paeraa'lan
tha:nthaporu'l aethennil thaanvae'ru :naanvae'raay
va:nthu pu'naraa vazhakkaakki - mu:nthien'ran
u'l'lamen'rum :neengkaa tho'liththiru:nthu thoan'ri:ni'rkung
ka'l'lamin'ru kaaddum kazhalpoa'r'ri - va'l'lamaiyaal
thannaith theriviththuth than'raa'li nudkida:ntha 85
ennaith theriviththa ellaiyinka'n - minaarum
va'n'nam uruvam maruvung ku'namayakkam
e'n'nung kalaikaalam epporu'lum - munnamenak(ku)
illaamai kaaddippin peythiyavaa kaaddiinis
sellaamai kaaddugn seyalpoa'r'ri - ellaampoayth
thammaith the'li:nthaaraayth thaamae poru'laaki
emmaip pu'rangkoo'ri inpu'r'rus - semmai
avikaaram paesum akampiramak kaarar
ve'liyaam iru'lil vidaathae - o'liyaay:nee
:nin'ra :nilaiyae :nikazhththi oruporu'lvae 90
'rin'ri yamaiyaamai eduththoathi - on'raakas
saathiththuth thammais sivamaakki ippi'ravip
paetha:n thanilinpap paethamu'raap - paathakaroa(du)
aekamaayp poakaamal evvidaththung kaadsitha:nthu
poakamaam po'r'raa'li nudpu'narththi - aathiyudan
:ni'rka azhiyaa :nilaiithuvae en'raru'li
okka viyaapaka:nthan nudkaaddi - mikkoangkum
aa:na:ntha maakkadalil aaraa amutha'liththuth
thaanva:nthu seyyu:n thakuthiyinaal - oonuyirthaan
munka'nda kaalaththum :neengkaatha munnoanai 95
enko'ndu poa'r'risaippaen yaan.
 
This temple's Audio                                                                                                                     open / close

Get the Flash Player to see this player.

 
This temple's photos                                                                                                                                   close / open
   

Translation:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி