Donor Please donate
12. நெஞ்சுவிடுதூது
001 kalive'npaa
 
This temple's video                                                                                                                   close / open

 

Get Flash to see this player.


 
kaa'nolith thokuppai anpa'lippaakath tha:nthavarka'l
iraamsi :naaddupu'rap paadal aayvu maiyam,
51/23, paa'ndiya vae'laa'lar theru, mathurai 625 001.
0425 2333535, 5370535.
thaevaarath thalangka'lukku ik kaa'nolik kaadsika'l ku'ru:nthaddaaka vi'rpanaikku u'ndu.


 
songs : 1
S. No. of the song : 1

பூமேவும் உந்திப் புயல்வண்ணன் பொற்பதுமத்
தார்மேவும் மார்பன் சதுமுகத்தோன் - தாம்மேவிப்
பன்றியும் அன்னமுமாய்ப் பாரிடந்தும் வான்பறந்தும்
என்றும் அறியா இயல்பினான் - அன்றியும்
இந்திரனும் வானோரும் ஏனோரும் எப்புவியும்
மந்தர வெற்பும் மறிகடலும் - மந்திரமும்
வேதமும் வேத *முடிவின்விளை விந்துவுடன்
நாதமுங் காணா நலத்தினான் - ஓத
அரியான் எளியான் அளவிறந்து நின்ற 5
பெரியான் சிறியான்பெண் பாகன் - தெரியா
அருவான் உருவான் அருவுருவ மல்லான்
மரியான் மரிப்பார் மனத்தான் - பரிவான
மெய்யர்க்கு மெய்யன் வினைக்குவினை யாயினான்
பொய்யர்க்குப் பொய்யாய பொய்யினான் - ஐயன்
படநாகம் பூண்ட பரமன் பசுவி
னிடமாய் நிறைந்த இறைவன் - சுடரொளியான்
என்றுமுளன் அன்றளவும் யானும் உளனாகி
நின்றநிலை யிற்றரித்து நில்லாமற் - சென்றுசென்று
தோற்றியிடும் அண்டசஞ் சுவேதசங்கள் பாரின்மேற் 10
சாற்றும்உற் பீசஞ் சராயுசங்கட் - கேற்றபிறப்
பெல்லாம் பிறந்தும் இறந்தும் இருவினையின்
பொல்லாங்கு துய்க்கும் பொறியிலியேன் - கல்லா
உணர்வின் மிசையோ டுலகா யதனைப்
புணர்வதொரு புல்லறிவு பூண்டு - கணையிற்
கொடிதெனவே சென்று * குடிப்பழியே செய்து
கடிய கொலைகளவு காமம் - படியின்மிசைத்
தேடி யுழன்று தெரிவைத் தெரியாமல்
வாடி இடையும் மனந்தனக்கும் - நாடிஅது
போன வழிபோகும் புந்திக்கும் புந்தியுடன் 15
ஆன திறலார் அகந்தைக்கும் - மேனி
அயர அயர அழிய அழியும்
உயிரின் துயரம் உரையேன் - வயிரமே
கொண்டதொரு காமனுக்குங் கோபனுக்கும் மோகனுக்கும்
மண்டு மதமாச் சரியனுக்குந் - திண்டிறல்சேர்
இந்திரியம் பத்துக்கும் ஈரைந்து மாத்திரைக்கும்
அந்தமிலாப் பூதங்கள் ஐந்துக்குஞ் சிந்தைகவர்
மூன்றுகுற்றம் மூன்றுகுணம் மூன்றுமலம் மூன்றவத்தை
ஏன்றுநின்று செய்யும் இருவினைக்குந் - தோன்றாத
வாயுஒரு பத்துக்கும் மாறாத வல்வினையே 20
யாய கிளைக்கும் அருநிதிக்கும் - நேயமாம்
இச்சை கிரியை யிவைதரித்தங் கெண்ணிலா
அச்சங் கொடுமை யவைபூண்டு - கச்சரவன்
சீரில்நிலை நில்லாது திண்டாடும் பல்கருவி
வாரில்அகப் பட்டு மயங்கினேன் - தேருங்கால்
உன்னை ஒழிய உறவில்லை என்னுமது
தன்னை அறிவை தனியறிவை - முன்னந்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று - நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்உரைத்த 25
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல் - ஐவர்க்கும்
ஆவதுவே செய்தங் கவர்வழியைத் தப்பாமற்
பாவமெனும் பௌவப் பரப்பழுந்திப் - பூவையர்தம்
கண்வலையிற் பட்டுக் கலவிக் கலைபயின்றங்(கு)
உண்மை நிலையுணர்ச்சி ஓராமல் - திண்மையினால்
நாவிற் கொடுமை பலபிதற்றி நாடோறுஞ்
சாவிற் பிறப்பில் தலைப்பட்டிங் - காவிநிலை
நிற்கும்வகை பாராய் நிலையான நெஞ்சமே
பொற்பினுடன் யானே புகலக்கேள் - வெற்பின்மிசை
வந்திருக்க வல்லான் மதியாதார் வல்அரணம் 30
செந்தழலில் மூழ்கச் சிரித்தபிரான் - அந்தமிலா
வேத முடிவில் விளைவில் விளைவிலொளி
ஆதி யமலன் நிமலனருட் - போத
அறிவி லறிவை அறியு மவர்கள்
குறியுள் புகுதுங் குணவன் - நெறிகொள்
வெளியில் வெளியில் வெளியன் வெளியில்
ஒளியில் ஒளியில் ஒளியன் - ஒளியில்
அளியில் அளியில் அளியன் அளியில்
அளவில் அளவில் அளவன் - அளவிறந்து
நின்றான் அனைத்தும் நிறைந்தான் நினைப்பவர்பாற் 35
சென்றான் தெரியத் தெரியாதான் - குன்றா
விளக்காய் நிறைந்த விரிசுடரான் மண்மேல்
துளக்காமல் நின்றபெருஞ் சோதி - உளக்கண்ணுக்
கல்லாது தோன்றா அமலன் அகிலமெலாம்
நில்லாமல் நின்ற நிலையினான் - சொல்ஆரும்
ஈசன் பெருமை இருவினையேன் இன்றுனக்குப்
பேசுந் தகைமையெலாம் பேணிக்கேள் - பாசம்
பலவுங் கடந்து பரிந்தருள்சேர் பண்பாற்
குலவி விளங்குகுணக் குன்றோன் - இலகவே
செய்ய தருமச் செழுங்கிரியின் மீதிழிந்து 40
வையம் பரவ மகிழ்ந்தெழுந்தங் - கையங்
களவுபயங் காமங் கொலைகோபங் காதி
அளவில்வினை யெல்லாம் அழித்திங் - குளமகிழத்
தொம்மெனவே எங்கும் முழங்கிச் சுருதிபயில்
செம்மைதரும் ஆகமங்கள் சேர்ந்தோடி - மும்மலத்தின்
காடடங்க வேர்பறித்துக் கல்விக் கரைகடந்தங்(கு)
ஓடுபல் பூதத் துணர்வழித்து - நீடுபுகழ்
மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னப் பேர்பெற்ற
ஐவாய வேட்கை யவாஅகற்றி - நையும்இயல்
வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருபத் தம்பலவும் 45
நீக்கிச் செறிந்து நிறைந்தோடிப் - போக்கரிய
பந்தமெனுஞ் சோலை பறித்துப் பரந்தலைக்கும்
அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் - சிந்திவிழ
மோதி அருணீர்மை ஓங்கிவிறல் முக்குணமுங்
காதி உரோமமெலாங் கைகலந்து - சீதப்
புளகம் அரும்பப் புலன்மயக்கம் போக்கி
விளைவில் புலன்முட்ட மேவிக் - களபதன
மாதர் மயக்கம் அறுத்துவளர் மண்டலத்துச்
சோதியொரு மூன்றினையுஞ் சோதித்து - நீதியினால்
ஆதாரம் ஆறினுஞ்சென் றாறிஅடல் வாயுக்கள் 50
மீதான பத்தும் மிகப்பரந்து - காதிப்
பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுஆ காய
உறுதி நிலமைந்தும் ஓடி - மறுவிலா
நான்முகன்மால் ஈசன் மகேசன் நலஞ்சிறந்த
தான்முகம் ஐந்தாஞ் சதாசிவமும் - ஆனதொரு
விந்துநா தங்கடந்து சுத்த வெறுவெளியில்
அந்தமிலாப் பாழடங்கத் தேக்கியபின் - முந்திவரும்
அவ்வறிவுக் கப்பாலுஞ் சென்றகண்டம் உள்ளடக்கிச்
செவ்வறிவே யாகித் திகைப்பொழிந்திட் - டெவ்வறிவுந்
தானாய வீடளித்துத் தன்னிற் பிறிவிலா 55
ஊனாகி எவ்வுயிர்க்கும் உள்புகுந்து - மேனியிலா
அஞ்சவத்தை யுங்கடந் தாயபெரும் பேரொளிக்கே
தஞ்சமெனச் சென்று தலைப்பட்டு - வஞ்சமறத்
தான்அந்தம் இல்லாத தண்ணளியால் ஓங்கிவரும்
ஆனந்தம் என்பதோர் ஆறுடையான் - ஆனந்தம்
பண்ணும் பயன்சுருதி ஆகமங்கள் பார்த்துணர்ந்து
நண்ண அரியதொரு நாடுடையான் - எண்ணெண்
கலையால் உணர்ந்து கருத்தழிந்து காம
நிலையான தெல்லாமும் நீத்தங் - கலைவறவே
தேட்டற்ற சிந்தை சிவஞான மோனத்தால் 60
ஓட்டற்று வீற்றிருக்கும் ஊருடையான் - நாட்டத்தால்
தெண்ணீ ரருவிவிழச் சிந்தைமயக் கந்தெளிந்(து)
உண்ணீர்மை யெய்த உரோமமெலாம் - நண்ணும்
புளகம் புனைமெய் யர்பொய் யிற்கூடாமல்
உளகம்பங் கொண்டுள் உருகி - அளவிலா
மாலா யிருக்கு மவர்மனத்தை வாங்கஅருள்
மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் - தோலாத
வானம் புவனம் மலைகடல்ஏழ் பாதாளம்
ஊன்ஐந்து பூதத் துயிருணர்ச்சி - ஞானமாய்
எல்லாமாய் அல்லவாய் எண்ணுவார் எண்ணத்து 65
நில்லாமல் நிற்கும்நீள் வாசியான் - சொல்ஆரும்
பாதாளம் ஊடுருவிப் பாரேழும் விண்ணேழும்
ஆதார மாகி அகண்டம்நிறைந் - தோத
அரிதாய் எளிதாய் அருமறையா றங்கத்
துருவாய் உயிராய் உணர்வாய்ப் - பெரிதாய
வெய்யதுயர்ப் பாசமற வீசியே வெம்பிறவித்
துய்ய கடலைத் துகளெழுப்பி - ஐயமுறுங்
காமக் * குரோதலோப மோகமதங் காய்ந்தடர்த்துச்
சாமத் தொழிலின் தலைமிதித்து - நாமத்தாற்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கின்விறற் கட்டறுத்துத் 70
தத்தம் பயங்கொலைகள் ஆங்கழித்தே - தத்திவரும்
பாசக் குழாத்தைப் படஅடித்துப் பாவையர்தம்
ஆசைக் கருத்தை அறவீசி - நேசத்தால்
ஆனவே கங்கொண் டருள்மும் மதத்தினால்
ஊனையார் தத்துவங்க ளுள்புகுந்து - தேனைப்
பருகிக் களித்துயர்ந்து பன்மறைநாற் கோட்டால்
மருவித் திகழ்ஞான ஆனையான் - இருமுச்
சமையங் கடந்து தனக்கொப் பிலாது
சுமைதுன்ப நீக்குந் துவசன் - கமையொன்றித்
தம்மை மறந்து தழலொளியுள் ளேயிருத்தி 75
இம்மை மறுமை இரண்டகற்றிச் - செம்மையே
வாயுவை ஓடா வகைநிறுத்தி வானத்து
வாயுவையும் அங்கே யுறஅமைத்துத் - தேயுவால்
என்றும் ஒரு தகைமை யாயிருக்கும் இன்பருளே
நின்று முழங்கும் நெடுமுரசோன் - அன்றியும்
மாலும் அயனும் வகுத்தளித்த வையமெலாஞ்
சாலும்அதற் கப்பாலும் எப்பாலும் - மேலை
யுலகும் உலகால் உணரவொண்ணா ஊரும்
இலகி நடக்கும்எழில் ஆணையான் - அலகிறந்த
காட்சியான் காட்சிக்குங் காணான் கலைஞான 80
ஆட்சியான் ஆட்சிக்கும் ஆயினான் - சூட்சியான்
பாருந் திசையும் படரொளியா லேநிறைந்தான்
தூருந் தலையுமிலாத் தோன்றலான் - வேராகி
வித்தாகி வித்தின் விளைவாகி மேவுதனுச்
சத்தாதி பூதங்கள் தானாகிச் - சுத்த
வெறுவெளியாய் பாழாய் வெறும்பாழுக் கப்பால்
உறுபொருளாய் நின்ற ஒருவன் - பொறியிலியேன்
வெம்பும் பிறவியலை வீழாமல் வீடளித்த
சம்பந்த மாமுனியென் தம்பிரான் - அம்புவியோர்
போற்றுந் திருவடியென் புன்தலைமே லேபொறித்தோன் 85
ஏற்றின் புறத்தமைந்த எங்கோமான் - சாற்றுவார்
சாற்றும் பொருளான் தனிமுதல்வன் தானல்லான்
வேற்றின்பம் இல்லா விளங்கொளியான் - போற்றுங்
குருவேட மாகிக் குணங்குறியொன் றில்லாப்
பெருவேட மாய்நிறைந்த பெம்மான் - கருவேடங்
கட்டுமுருக் கட்டறுத்தான் கற்றவர்வாழ் தில்லையான்
எட்டுமவர்க் கெட்டா இயல்பினான் - மட்டவிழ்தார்
வானோன் பவனி வரக்கண்டு வல்வினையேன்
ஏனோரும் ஏத்துதல்கண் டேத்தினேன் - தான்என்னைப்
பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம் 90
நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான் - ஏத்தரிய
தொண்ணூற் றறுவர்பயில் தொக்கிற் றுவக்கறுத்தான்
கண்ணூறு தேனமுதங் காட்டினான் - வெண்ணீறும்
வேடமும் பூசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான்
மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே - நாடரிய
அஞ்செழுத்தின் உள்ளீ டறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை
நெஞ்சழுத்தி நேய மயலாக்கி - அஞ்செழுத்தை
உச்சரிக்குங் கேண்மை யுணர்த்தி அதன் உச்சரிப்பு
வைச்சிருக்கும் அந்த வழியாக்கி - அச்சமறச்
சென்று விளக்கை எழத்தூண்டிச் செஞ்சுடரின் 95
ஒன்றி ஒருவிளக்கின் உள்ளொளியாய் - நின்ற
பெருவிளக்கின் பேரொளியாய் உள்ளே பிரசம்
மருவும் மலர்போல் மதித்தங் - கருவினுருக்
கொள்ளா அருளைக் கொளுத்திக் குணங்குறியொன்
றில்லா இடத்தே இளைப்பாற்றி - விள்ளாத
உள்ளம் முதலாக உள்ளதெலாம் வாங்கஅருள்
வெள்ள மயலளித்து மேவினான் - கள்ளம்
மறப்பித்தான் மெய்ஞ்ஞான மாக்கிமன மெல்லாம்
இறப்பித்தான் என்பிறவி ஈர்த்தான் - விறற்சொல்லுக்
கெட்டானை யார்க்கும் எழுதா இயற்குணங்க 100
ளெட்டானை ஆற்றா எழுத்தினான் - மட்டாரும்
பாடலார் ஆடலார் பண்பலார் நண்பலார்
ஆடலா ராடல் அகன்பதியாம் - கூடலார்
காணக் கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான்
பாணர்க் கிலகு பலகையிட்டான் - சேணிற்
சிறந்த உருவான் திருமாலுக் கெட்டான்
நிறைந்த திருவுருவில் நிற்போன் - கறங்குடனே
சூறைசுழல் வண்டு சுழல்கொள்ளி வட்டமெனு
மாறு கருணையினால் மாற்றினான் - நீறணிந்த
மெய்யன் நிமலன் அமலன்அருள் வீடளிக்கும் 105
ஐயன் அறிவுக்கறி வாயினான் - பொய்யர்பாற்
பொய்மையாய் நின்றான் புரிந்தவர்தம் நெஞ்சத்து
மெய்மையாய் நின்று விளங்கினான் - கைமழுவன்
அத்தன்பால் நீசென் றடையும் இடத்தையெலாஞ்
சித்தஞ்சேர் நெஞ்சமே செப்பக்கேள் - நித்தலுமே
பூசிமுடித் துண்டுடுத்துப் பூங்குழலார் தங்கலவி
ஆசைதனிற் பட்டின்ப ஆர்கலிக்குள் - நேசமுற
நின்று திளைக்கும் இதுமுத்தி யல்லதுவே
றொன்று திளைக்கும் அதுமுத்தி - யன்றென்(று)
இலகா இருளலகை போல்இகலே பேசும் 110
உலகா யதன்பால் உறாதே - பலகாலும்
தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே
நான்பிரமம் என்பவர்பால் நண்ணாதே - ஊன்தனக்குக்
கொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலையல்ல என்றுகுறித்(து)
என்றும்அற மேதெய்வம் என்றென்று - வென்றிப்
பொறையே யெனும்புத்தன் பொல்லாத புன்சொல்
மிறையே விரும்பி விழாதே - நிறைமேவி
வாழ்பவர்போல் மன்னுடம்பில் மன்னும்உரோ மம்பறித்துத்
தாழ்வுநினை யாதுதுகில் தான்அகற்றி - ஆழ்விக்கும்
அஞ்சும் அகற்றும் அதுமுத்தி என்றுரைக்கும் 115
வஞ்சமணன் பாழி மருவாதே - செஞ்சொல்புனை
ஆதிமறை ஓதி அதன்பயன்ஒன் றும்அறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே - ஆதியின்மேல்
உற்றதிரு நீறுஞ் சிவாலயமும் உள்ளத்துச்
செற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே - நற்றவஞ்சேர்
வேடமுடன் பூசைஅருள் மெய்ஞ்ஞான மில்லாத
மூடருடன் கூடி முயங்காதே - நீட
அழித்துப் பிறப்ப தறியா தரனைப்
பழித்துத் திரிபவரைப் பாராதே - விழித்தருளைத்
தந்தெம்மை ஆண்டருளுஞ் சம்பந்த மாமுனிவன் 120
அந்தங் கடந்தப்பா லாய்நின்றோன் - எந்தைபிரான்
வீற்றிருக்கும் ஓலக்கம் எய்திஅடி வீழ்ந்திறைஞ்சிப்
போற்றி சயசய போற்றியென - ஆர்த்தகரி
அன்றுரித்தாய் நின்பவனி ஆதரித்தா ரெல்லாரும்
வென்றிமதன் அம்புபட வீழ்வரோ - நின்றிடத்து
நில்லாத செல்வம் நிலையென் றுனைநீங்கிப்
பொல்லா நரகிற் புகுவரோ - பல்லோரும்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கிற் படுவரோ
சித்தம் பலகால் திகைப்பரோ - முத்தம்
பொருத நகைமடவார் புன்கலவி யின்பம் 125
மருவி மயங்கி வருவரோ - இருபொழுதும்
நாள்இருபத் தேழும் நவக்கிரக மும்நலியுங்
கோள்இதுவென் றெண்ணிக் குறிப்பரோ - வேளை
எரித்த விழியாய்நின் இன்பக் கடற்கே
தரித்து மதிமறந்த தையல் - வருத்தமெலாந்
தீராய் எனஉரைத்துச் செங்கமலப் பூந்திருத்தாள்
தாராய் எனப்பலகால் தாழ்ந்திறைஞ்சி - ஏர்ஆரும்
பூங்கொன்றை வாங்கிப் புகழ்ந்துபுரி நெஞ்சமே
ஈங்கொன்ற வாராய் இனி.

poomaevum u:nthip puyalva'n'nan po'rpathumath
thaarmaevum maarpan sathumukaththoan - thaammaevip
pan'riyum annamumaayp paarida:nthum vaanpa'ra:nthum
en'rum a'riyaa iyalpinaan - an'riyum
i:nthiranum vaanoarum aenoarum eppuviyum
ma:nthara ve'rpum ma'rikadalum - ma:nthiramum
vaethamum vaetha *mudivinvi'lai vi:nthuvudan
:naathamung kaa'naa :nalaththinaan - oatha
ariyaan e'liyaan a'lavi'ra:nthu :nin'ra 5
periyaan si'riyaanpe'n paakan - theriyaa
aruvaan uruvaan aruvuruva mallaan
mariyaan marippaar manaththaan - parivaana
meyyarkku meyyan vinaikkuvinai yaayinaan
poyyarkkup poyyaaya poyyinaan - aiyan
pada:naakam poo'nda paraman pasuvi
nidamaay :ni'rai:ntha i'raivan - sudaro'liyaan
en'rumu'lan an'ra'lavum yaanum u'lanaaki
:nin'ra:nilai yi'r'rariththu :nillaama'r - sen'rusen'ru
thoa'r'riyidum a'ndasagn suvaethasangka'l paarinmae'r 10
saa'r'rumu'r peesagn saraayusangkad - kae'r'rapi'rap
pellaam pi'ra:nthum i'ra:nthum iruvinaiyin
pollaangku thuykkum po'riyiliyaen - kallaa
u'narvin misaiyoa dulakaa yathanaip
pu'narvathoru pulla'rivu poo'ndu - ka'naiyi'r
kodithenavae sen'ru * kudippazhiyae seythu
kadiya kolaika'lavu kaamam - padiyinmisaith
thaedi yuzhan'ru therivaith theriyaamal
vaadi idaiyum mana:nthanakkum - :naadiathu
poana vazhipoakum pu:nthikkum pu:nthiyudan 15
aana thi'ralaar aka:nthaikkum - maeni
ayara ayara azhiya azhiyum
uyirin thuyaram uraiyaen - vayiramae
ko'ndathoru kaamanukkung koapanukkum moakanukkum
ma'ndu mathamaas sariyanukku:n - thi'ndi'ralsaer
i:nthiriyam paththukkum eerai:nthu maaththiraikkum
a:nthamilaap poothangka'l ai:nthukkugn si:nthaikavar
moon'ruku'r'ram moon'ruku'nam moon'rumalam moon'ravaththai
aen'ru:nin'ru seyyum iruvinaikku:n - thoan'raatha
vaayuoru paththukkum maa'raatha valvinaiyae 20
yaaya ki'laikkum aru:nithikkum - :naeyamaam
issai kiriyai yivaithariththang ke'n'nilaa
assang kodumai yavaipoo'ndu - kassaravan
seeril:nilai :nillaathu thi'ndaadum palkaruvi
vaarilakap paddu mayangkinaen - thaerungkaal
unnai ozhiya u'ravillai ennumathu
thannai a'rivai thaniya'rivai - munna:n
thalaippaddaar theerath thu'ra:nthaar mayangki
valaippaddaar ma'r'raiyava ren'ru - :nilaiththamizhin
theyvap pulamaith thiruva'l 'luvaruraiththa 25
meyvaiththa sollai virumpaamal - aivarkkum
aavathuvae seythang kavarvazhiyaith thappaama'r
paavamenum pauvap parappazhu:nthip - poovaiyartham
ka'nvalaiyi'r padduk kalavik kalaipayin'rang(ku)
u'nmai :nilaiyu'narssi oaraamal - thi'nmaiyinaal
:naavi'r kodumai palapitha'r'ri :naadoa'rugn
saavi'r pi'rappil thalaippadding - kaavi:nilai
:ni'rkumvakai paaraay :nilaiyaana :negnsamae
po'rpinudan yaanae pukalakkae'l - ve'rpinmisai
va:nthirukka vallaan mathiyaathaar valara'nam 30
se:nthazhalil moozhkas siriththapiraan - a:nthamilaa
vaetha mudivil vi'laivil vi'laivilo'li
aathi yamalan :nimalanarud - poatha
a'rivi la'rivai a'riyu mavarka'l
ku'riyu'l pukuthung ku'navan - :ne'riko'l
ve'liyil ve'liyil ve'liyan ve'liyil
o'liyil o'liyil o'liyan - o'liyil
a'liyil a'liyil a'liyan a'liyil
a'lavil a'lavil a'lavan - a'lavi'ra:nthu
:nin'raan anaiththum :ni'rai:nthaan :ninaippavarpaa'r 35
sen'raan theriyath theriyaathaan - kun'raa
vi'lakkaay :ni'rai:ntha virisudaraan ma'nmael
thu'lakkaamal :nin'raperugn soathi - u'lakka'n'nuk
kallaathu thoan'raa amalan akilamelaam
:nillaamal :nin'ra :nilaiyinaan - solaarum
eesan perumai iruvinaiyaen in'runakkup
paesu:n thakaimaiyelaam pae'nikkae'l - paasam
palavung kada:nthu pari:ntharu'lsaer pa'npaa'r
kulavi vi'langkuku'nak kun'roan - ilakavae
seyya tharumas sezhungkiriyin meethizhi:nthu 40
vaiyam parava makizh:nthezhu:nthang - kaiyang
ka'lavupayang kaamang kolaikoapang kaathi
a'lavilvinai yellaam azhiththing - ku'lamakizhath
thommenavae engkum muzhangkis suruthipayil
semmaitharum aakamangka'l saer:nthoadi - mummalaththin
kaadadangka vaerpa'riththuk kalvik karaikada:nthang(ku)
oadupal poothath thu'narvazhiththu - :needupukazh
meyvaayka'n mookkus seviyennap paerpe'r'ra
aivaaya vaedkai yavaaaka'r'ri - :naiyumiyal
vaakkuppaa thampaa'ni paayurupath thampalavum 45
:neekkis se'ri:nthu :ni'rai:nthoadip - poakkariya
pa:nthamenugn soalai pa'riththup para:nthalaikkum
a:nthamanam puththiyudan aangkaaram - si:nthivizha
moathi aru'neermai oangkivi'ral mukku'namung
kaathi uroamamelaang kaikala:nthu - seethap
pu'lakam arumpap pulanmayakkam poakki
vi'laivil pulanmudda maevik - ka'lapathana
maathar mayakkam a'ruththuva'lar ma'ndalaththus
soathiyoru moon'rinaiyugn soathiththu - :neethiyinaal
aathaaram aa'rinugnsen 'raa'riadal vaayukka'l 50
meethaana paththum mikappara:nthu - kaathip
piruthiviyap puththaeyu vaayuaa kaaya
u'ruthi :nilamai:nthum oadi - ma'ruvilaa
:naanmukanmaal eesan makaesan :nalagnsi'ra:ntha
thaanmukam ai:nthaagn sathaasivamum - aanathoru
vi:nthu:naa thangkada:nthu suththa ve'ruve'liyil
a:nthamilaap paazhadangkath thaekkiyapin - mu:nthivarum
avva'rivuk kappaalugn sen'raka'ndam u'l'ladakkis
sevva'rivae yaakith thikaippozhi:nthid - devva'rivu:n
thaanaaya veeda'liththuth thanni'r pi'rivilaa 55
oonaaki evvuyirkkum u'lpuku:nthu - maeniyilaa
agnsavaththai yungkada:n thaayaperum paero'likkae
thagnsamenas sen'ru thalaippaddu - vagnsama'rath
thaana:ntham illaatha tha'n'na'liyaal oangkivarum
aana:ntham enpathoar aa'rudaiyaan - aana:ntham
pa'n'num payansuruthi aakamangka'l paarththu'nar:nthu
:na'n'na ariyathoru :naadudaiyaan - e'n'ne'n
kalaiyaal u'nar:nthu karuththazhi:nthu kaama
:nilaiyaana thellaamum :neeththang - kalaiva'ravae
thaedda'r'ra si:nthai sivagnaana moanaththaal 60
oadda'r'ru vee'r'rirukkum oorudaiyaan - :naaddaththaal
the'n'nee raruvivizhas si:nthaimayak ka:nthe'li:n(thu)
u'n'neermai yeytha uroamamelaam - :na'n'num
pu'lakam punaimey yarpoy yi'rkoodaamal
u'lakampang ko'ndu'l uruki - a'lavilaa
maalaa yirukku mavarmanaththai vaangkaaru'l
maelaay vi'langkalangkal meyyinaan - thoalaatha
vaanam puvanam malaikadalaezh paathaa'lam
oonai:nthu poothath thuyiru'narssi - gnaanamaay
ellaamaay allavaay e'n'nuvaar e'n'naththu 65
:nillaamal :ni'rkum:nee'l vaasiyaan - solaarum
paathaa'lam ooduruvip paaraezhum vi'n'naezhum
aathaara maaki aka'ndam:ni'rai:n - thoatha
arithaay e'lithaay aruma'raiyaa 'rangkath
thuruvaay uyiraay u'narvaayp - perithaaya
veyyathuyarp paasama'ra veesiyae vempi'ravith
thuyya kadalaith thuka'lezhuppi - aiyamu'rung
kaamak * kuroathaloapa moakamathang kaay:nthadarththus
saamath thozhilin thalaimithiththu - :naamaththaa'r
kaththugn samayak ka'nakkinvi'ra'r kadda'ruththuth 70
thaththam payangkolaika'l aangkazhiththae - thaththivarum
paasak kuzhaaththaip padaadiththup paavaiyartham
aasaik karuththai a'raveesi - :naesaththaal
aanavae kangko'n daru'lmum mathaththinaal
oonaiyaar thaththuvangka 'lu'lpuku:nthu - thaenaip
parukik ka'liththuyar:nthu panma'rai:naa'r koaddaal
maruvith thikazhgnaana aanaiyaan - irumus
samaiyang kada:nthu thanakkop pilaathu
sumaithunpa :neekku:n thuvasan - kamaiyon'rith
thammai ma'ra:nthu thazhalo'liyu'l 'laeyiruththi 75
immai ma'rumai ira'ndaka'r'ris - semmaiyae
vaayuvai oadaa vakai:ni'ruththi vaanaththu
vaayuvaiyum angkae yu'raamaiththuth - thaeyuvaal
en'rum oru thakaimai yaayirukkum inparu'lae
:nin'ru muzhangkum :nedumurasoan - an'riyum
maalum ayanum vakuththa'liththa vaiyamelaagn
saalumatha'r kappaalum eppaalum - maelai
yulakum ulakaal u'naravo'n'naa oorum
ilaki :nadakkumezhil aa'naiyaan - alaki'ra:ntha
kaadsiyaan kaadsikkung kaa'naan kalaignaana 80
aadsiyaan aadsikkum aayinaan - soodsiyaan
paaru:n thisaiyum padaro'liyaa lae:ni'rai:nthaan
thooru:n thalaiyumilaath thoan'ralaan - vaeraaki
viththaaki viththin vi'laivaaki maevuthanus
saththaathi poothangka'l thaanaakis - suththa
ve'ruve'liyaay paazhaay ve'rumpaazhuk kappaal
u'ruporu'laay :nin'ra oruvan - po'riyiliyaen
vempum pi'raviyalai veezhaamal veeda'liththa
sampa:ntha maamuniyen thampiraan - ampuviyoar
poa'r'ru:n thiruvadiyen punthalaimae laepo'riththoan 85
ae'r'rin pu'raththamai:ntha engkoamaan - saa'r'ruvaar
saa'r'rum poru'laan thanimuthalvan thaanallaan
vae'r'rinpam illaa vi'langko'liyaan - poa'r'rung
kuruvaeda maakik ku'nangku'riyon 'rillaap
peruvaeda maay:ni'rai:ntha pemmaan - karuvaedang
kaddumuruk kadda'ruththaan ka'r'ravarvaazh thillaiyaan
eddumavark keddaa iyalpinaan - maddavizhthaar
vaanoan pavani varakka'ndu valvinaiyaen
aenoarum aeththuthalka'n daeththinaen - thaanennaip
paarththaan pazhaiyavinaip pagnsamalak koththaiyellaam 90
:neeththaan :ninaivuvae 'raakkinaan - aeththariya
tho'n'noo'r 'ra'ruvarpayil thokki'r 'ruvakka'ruththaan
ka'n'noo'ru thaenamuthang kaaddinaan - ve'n'nee'rum
vaedamum poosaiyumae meyyen'raan poyyen'raan
maadaiyum vaazhkkai manaiyumae - :naadariya
agnsezhuththin u'l'lee da'riviththaan agnsezhuththai
:negnsazhuththi :naeya mayalaakki - agnsezhuththai
ussarikkung kae'nmai yu'narththi athan ussarippu
vaissirukkum a:ntha vazhiyaakki - assama'ras
sen'ru vi'lakkai ezhaththoo'ndis segnsudarin 95
on'ri oruvi'lakkin u'l'lo'liyaay - :nin'ra
peruvi'lakkin paero'liyaay u'l'lae pirasam
maruvum malarpoal mathiththang - karuvinuruk
ko'l'laa aru'laik ko'luththik ku'nangku'riyon
'rillaa idaththae i'laippaa'r'ri - vi'l'laatha
u'l'lam muthalaaka u'l'lathelaam vaangkaaru'l
ve'l'la mayala'liththu maevinaan - ka'l'lam
ma'rappiththaan meygngnaana maakkimana mellaam
i'rappiththaan enpi'ravi eerththaan - vi'ra'rsolluk
keddaanai yaarkkum ezhuthaa iya'rku'nangka 100
'leddaanai aa'r'raa ezhuththinaan - maddaarum
paadalaar aadalaar pa'npalaar :na'npalaar
aadalaa raadal akanpathiyaam - koodalaar
kaa'nak kidaiyaathaan kaa'npaarkkuk kaadsiyaan
paa'nark kilaku palakaiyiddaan - sae'ni'r
si'ra:ntha uruvaan thirumaaluk keddaan
:ni'rai:ntha thiruvuruvil :ni'rpoan - ka'rangkudanae
soo'raisuzhal va'ndu suzhalko'l'li vaddamenu
maa'ru karu'naiyinaal maa'r'rinaan - :nee'ra'ni:ntha
meyyan :nimalan amalanaru'l veeda'likkum 105
aiyan a'rivukka'ri vaayinaan - poyyarpaa'r
poymaiyaay :nin'raan puri:nthavartham :negnsaththu
meymaiyaay :nin'ru vi'langkinaan - kaimazhuvan
aththanpaal :neesen 'radaiyum idaththaiyelaagn
siththagnsaer :negnsamae seppakkae'l - :niththalumae
poosimudith thu'nduduththup poongkuzhalaar thangkalavi
aasaithani'r paddinpa aarkalikku'l - :naesamu'ra
:nin'ru thi'laikkum ithumuththi yallathuvae
'ron'ru thi'laikkum athumuththi - yan'ren('ru)
ilakaa iru'lalakai poalikalae paesum 110
ulakaa yathanpaal u'raathae - palakaalum
thaampiramang ka'ndavarpoal thammaikka'n daangkathuvae
:naanpiramam enpavarpaal :na'n'naathae - oonthanakkuk
kon'riduva thellaang kolaiyalla en'ruku'rith(thu)
en'ruma'ra maetheyvam en'ren'ru - ven'rip
po'raiyae yenumpuththan pollaatha punsol
mi'raiyae virumpi vizhaathae - :ni'raimaevi
vaazhpavarpoal mannudampil mannumuroa mampa'riththuth
thaazhvu:ninai yaathuthukil thaanaka'r'ri - aazhvikkum
agnsum aka'r'rum athumuththi en'ruraikkum 115
vagnsama'nan paazhi maruvaathae - segnsolpunai
aathima'rai oathi athanpayanon 'ruma'riyaa
vaethiyarsol meyyen'ru maevaathae - aathiyinmael
u'r'rathiru :nee'rugn sivaalayamum u'l'laththus
se'r'ra pulaiyarpaa'r sellaathae - :na'r'ravagnsaer
vaedamudan poosaiaru'l meygngnaana millaatha
moodarudan koodi muyangkaathae - :needa
azhiththup pi'rappa tha'riyaa tharanaip
pazhiththuth thiripavaraip paaraathae - vizhiththaru'laith
tha:nthemmai aa'ndaru'lugn sampa:ntha maamunivan 120
a:nthang kada:nthappaa laay:nin'roan - e:nthaipiraan
vee'r'rirukkum oalakkam eythiadi veezh:nthi'raignsip
poa'r'ri sayasaya poa'r'riyena - aarththakari
an'ruriththaay :ninpavani aathariththaa rellaarum
ven'rimathan ampupada veezhvaroa - :nin'ridaththu
:nillaatha selvam :nilaiyen 'runai:neengkip
pollaa :naraki'r pukuvaroa - palloarum
kaththugn samayak ka'nakki'r paduvaroa
siththam palakaal thikaipparoa - muththam
porutha :nakaimadavaar punkalavi yinpam 125
maruvi mayangki varuvaroa - irupozhuthum
:naa'lirupath thaezhum :navakkiraka mum:naliyung
koa'lithuven 're'n'nik ku'ripparoa - vae'lai
eriththa vizhiyaay:nin inpak kada'rkae
thariththu mathima'ra:ntha thaiyal - varuththamelaa:n
theeraay enauraiththus sengkamalap poo:nthiruththaa'l
thaaraay enappalakaal thaazh:nthi'raignsi - aeraarum
poongkon'rai vaangkip pukazh:nthupuri :negnsamae
eengkon'ra vaaraay ini.
 
This temple's Audio                                                                                                                     open / close

Get the Flash Player to see this player.

 
This temple's photos                                                                                                                                   close / open
   

Translation:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி