Donor Please donate
Eighth Thirumurai
76 Stanzas, 1058 Songs
01 thiruvaasakam-sivapuraa'nam
 
This temple's video                                                                                                                   close / open

 

Get Flash to see this player.


 
kaa'nolith thokuppai anpa'lippaakath tha:nthavarka'l
iraamsi :naaddupu'rap paadal aayvu maiyam,
51/23, paa'ndiya vae'laa'lar theru, mathurai 625 001.
0425 2333535, 5370535.
thaevaarath thalangka'lukku ik kaa'nolik kaadsika'l ku'ru:nthaddaaka vi'rpanaikku u'ndu.


 
songs : 1
S. No. of the song : 1

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க 5
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க 10
ஈச னடிபோற்றி எந்தை யடிபோற்றி
தேச னடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவ னடிபோற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி
சிவனவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்ங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுரா ணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் மோய உரைப்பன்யான் 20
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற் கெட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி
விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொளியாய்
எண்ணிறந் தெல்லை யிலாதானே நின்பெருஞ்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமா றொன்றறியேன் 25
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள் 30
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யேஉன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே 35
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே 40
ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 45
கறந்தபால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப்
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 55
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேனா ரமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 65
பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத் தொளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கியென் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமுந் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாஞ்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின் 75
நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே
காக்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக் காய்நின்ற
தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய்80
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேஎன் சிந்தனையுள்
ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப
ஆற்றேன்எம் ஐயா அரனேஓ என்றென்று 85
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்ஆனார்
மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே
தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90
அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓஎன்று
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95

:namassivaaya vaaazhka :naathanthaa'l vaazhka
imaippozhuthum en:negnsil :neengkaathaan thaa'lvaazhka
koakazhi yaa'nda kuruma'nithan thaa'lvaazhka
aakama maaki:nin 'ra'n'nippaan thaa'lvaazhka
aekan a:naekan i'raiva nadivaazhka 5
vaekang keduththaa'nda vae:nthanadi velka
pi'rappa'rukkum pigngnakan'ran peykazhalka'l velka
pu'raththaarkkus saeyoan'ran poongkazhalka'l velka
karangkuvivaar u'lmakizhung koankazhalka'l velka
sirangkuvivaar oangkuvikkugn seeroan kazhalvelka 10
eesa nadipoa'r'ri e:nthai yadipoa'r'ri
thaesa nadipoa'r'ri sivansae vadipoa'r'ri
:naeyaththae :nin'ra :nimala nadipoa'r'ri
maayap pi'rappa'rukkum manna nadipoa'r'ri
seeraar peru:nthu'rai:nam thaeva nadipoa'r'ri 15
aaraatha inpam aru'lumalai poa'r'ri
sivanavanen si:nthaiyu'l :nin'ra athanaal
avanaru 'laalae avanthaa'l va'nangngkis
si:nthai makizhas sivapuraa 'na:nthannai
mu:nthai vinaimuzhuthum moaya uraippanyaan 20
ka'n'nuthalaan thankaru'naik ka'nkaadda va:ntheythi
e'n'nutha'r keddaa ezhilaar kazhali'raignsi
vi'n'ni'rai:nthu ma'n'ni'rai:nthu mikkaay vi'langko'liyaay
e'n'ni'ra:n thellai yilaathaanae :ninperugnseer
pollaa vinaiyaen pukazhumaa 'ron'ra'riyaen 25
pullaakip poodaayp puzhuvaay maramaakip
palviruka maakip pa'ravaiyaayp paampaakik
kallaay manitharaayp paeyaayk ka'nangka'laay
vallasura raaki munivaraayth thaevaraays
sellaaa :nin'raith thaavara sangkamaththu'l 30
ellaap pi'rappum pi'ra:nthi'laiththaen emperumaan
meyyaeun ponnadika'l ka'ndin'ru veedu'r'raen
uyyaen u'l'laththu'l oangkaara maay:nin'ra
meyyaa vimalaa vidaippaakaa vaethangka'l
aiyaa enaoangki aazh:nthakan'ra :nu'n'niyanae 35
veyyaay tha'niyaay iyamaana naamvimalaa
poyyaa yinavellaam poayakala va:ntharu'li
meygngnaana maaki mi'lirkin'ra meyssudarae
egngnaanam illaathaen inpap perumaanae
agngnaanam thannai akalvikkum :nalla'rivae 40
aakkam a'lavi'ruthi illaay anaiththulakum
aakkuvaay kaappaay azhippaay aru'ltharuvaay
poakkuvaay ennaip pukuvippaay :ninthozhumpin
:naa'r'raththin :naeriyaay saeyaay :na'niyaanae
maa'r'ram manangkazhiya :nin'ra ma'raiyoanae 45
ka'ra:nthapaal kannalodu :neykala:nthaa'r poalas
si'ra:nthadiyaar si:nthanaiyu'l thaenoo'ri :nin'ru
pi'ra:ntha pi'rappa'rukkum engka'l perumaan
:ni'rangka'loa rai:nthudaiyaay vi'n'noarka 'laeththa
ma'rai:nthiru:nthaay emperumaan valvinaiyaen thannai 50
ma'rai:nthida moodiya maaya iru'lai
a'rampaavam ennum arungkayi'r'raa'r kaddip
pu'ra:nthoalpoarth thengkum puzhuvazhukku moodi
malagnsoarum onpathu vaayi'r kudilai
malangkap pulanai:nthum vagnsanaiyais seyya 55
vilangku manaththaal vimalaa unakkuk
kala:nthaan paakik kasi:nthu'l 'lurukum
:nala:nthaan ilaatha si'riyae'rku :nalki
:nila:nthanmael va:ntharu'li :nee'lkazhalka'l kaaaddi
:naayi'r kadaiyaayk kida:ntha adiyae'rkuth 60
thaayi'r si'ra:ntha thayaavaana thaththuvanae
maasa'r'ra soathi malar:ntha malarssudarae
thaesanae thaenaa ramuthae sivapuranae
paasamaam pa'r'ra'ruththup paarikkum aariyanae
:naesa aru'lpuri:nthu :negnsilvagn sangkedap 65
paeraathu :nin'ra perungkaru'naip paeraa'rae
aaraa amuthae a'lavilaap pemmaanae
oaraathaar u'l'lath tho'likkum o'liyaanae
:neeraay urukkiyen aaruyiraay :nin'raanae
inpamu:n thunpamum illaanae u'l'laanae 70
anparuk kanpanae yaavaiyumaay allaiyumaagn
soathiyanae thunniru'lae thoan'raap perumaiyanae
aathiyanae a:ntham :naduvaaki allaanae
eerththennai yaadko'nda e:nthai perumaanae
koorththameygn gnaanaththaa'r ko'ndu'narvaar thangkaruththin 75
:noakkariya :noakkae :nu'nukkariya :nu'n'nu'narvae
poakkum varavum pu'narvumilaap pu'n'niyanae
kaakkumeng kaavalanae kaa'npariya paero'liyae
aa'r'rinpa ve'l'lamae aththaamik kaay:nin'ra
thoa'r'ras sudaro'liyaays sollaatha :nu'n'nu'narvaay80
maa'r'ramaam vaiyakaththin vevvae'rae va:ntha'rivaam
thae'r'ranae thae'r'rath the'livaeen si:nthanaiyu'l
oo'r'raana u'n'naa ramuthae udaiyaanae
vae'r'ru vikaara vidakkudampi nudkidappa
aa'r'raenem aiyaa aranaeoa en'ren'ru 85
poa'r'rip pukazh:nthiru:nthu poykeddu meyaanaar
meeddingku va:nthu vinaippi'ravi saaraamae
ka'l'lap pulakkurampai kaddazhikka vallaanae
:na'l'liru'lil :naddam payin'raadum :naathanae
thillaiyud kooththanae thenpaa'ndi :naaddaanae 90
alla'r pi'ravi a'ruppaanae oaen'ru
solla'r kariyaanais sollith thiruvadikkeezhs
solliya paaddin poru'lu'nar:nthu solluvaar
selvar sivapuraththin u'l'laar sivanadikkeezhp
palloarum aeththap pa'ni:nthu. 95
 
This temple's Audio                                                                                                                     open / close

Get the Flash Player to see this player.

muthalaavathu kuralisai: tharumapuram pa. suvaami:naathan,
urimai: vaa'ni pathivakam, kaalvaay saalai, thiruvaanmiyoor, sennai 600041
www.vanirec.com

ira'ndaavathu kuralisai: thiruththa'ni suvaami:naathan,
urimai: varththamaanan, sennai 600017
 
This temple's photos                                                                                                                                   close / open
   

Translation:

Blessed is the name Na Ma Si Va Ya !
blessed are the Lord`s feet !
Blessed are the feet that part not from my bosom even for the time,
the eyes take to wink !
Blessed are the feet of the Gem of a Guru who rules over Kokazhi !
Blessed are the feet of God who turning into the Aagamas,
tastes sweet !
Blessed are the feet of Him who is one as well as many !
Hai the feet of the Sovereign who put an end to my commotion,
and rules me !
Hail Pigngnaka`s feet – fastened with gem-inlaid anklets -,
which do away with embodiment !
Hail the flowery and ankleted feet of Him who is far away from the pursuers of alien faiths !
Hail the King who indwells them and rejoices when they fold their hands in worship !
Hail the glorious feet of Him who elevates them that bend their heads in adoration !
The feet of Lord-God,
praise be !
The feet of my Sire,
praise be !
The feet of the radiant One,
praise be !
The salvific feet of Siva,
praise be !
The feet of Nimalan poised in love,
praise be !
The feet of the Monarch that snaps delusive birth,
praise be ! 10
The feet of our Good of glorious Perunturai,
praise be !
The Mount that,
in grace,
gives joy insatiate,
praise be !
As,
He Siva,
abides in my Chinta,
I will adore His feet by His Grace,
And with a gladsome heart so narrate Siva-Puraanam That my entire past Karma will perish !
The One with an eye in His forehead came to me to cast His benign look on me;
I adored His beautiful,
ankleted feet that are beyond the reach of Thought;
He fills the heaven and the earth;
He is the exceedingly bright light; - 20
O God!,

You are infinite !
You are boundless!
I,
the base one of evil Karma,
know not the way to narrate Your immense glory !
O our God !
Grass,
herb,
worm,
tree,
beasts a good many,
bird,
snake,
stone,
men,
ghouls,
bootha-host,
cruel Asuras,
sages and Devas:
I was born as all these fauna and flora,
and am now utterly fatigued Lo,
I have this day,
beheld Your golden feet and gained deliverance !
O true One,
You abode in my soul as Om for my redemption !
O Vimala !
O Rider of the Bull !
When the Vedas invoked You As ``Sire`` You grew lofty,
deep,
broad and subtle !
You are hottest as well as coldest !
O Vimala !
You are Yajamaan !
In grace,
You came to chase away all that is false !
You are true Gnosis,
the true radiant Flame !
O God sweet to me – the ignorant one !
O goodly Gnosis that removes nesicience ! - 30 – 40
Uncreated,
immeasurable and endless,
You create foster,
resolve all the worlds and bestow grace;
thus you ply,
Lead and cause me enter Your servitorship !
You are like the fragrance in flower;
You are far away as well as close by;
You,
the Author of the Vedas,
will manifest When word and manam cease !
You are like fresh milk,
juice of sugarcane and ghee – excellently compounded !
You abide in the Chinta of devotees like a spa of honey !
It is thus,
O our God,
You snap our birth and embodiment !
You are of five hues !
You hid Yourself O our God,
when the celestials hailed You !
I,
the one of cruel Karma,
stand wrapped by the concealing murk of Maya !
I am fettered by the strong,
twyfold rope of merit and demerit;
My body is skin-wrapped;
it everywhere covers worm and dirt;
It is a filthy nine-gated hovel and all My five senses cause deception;
So,
O Vimala,
with my beastly manam I foster no love for You at all !
I am unendowed with the weal of melting in love for You ! - 50
To me,
such a base person,
You granted grace !
You deigned to come down on earth to reveal unto me Your long,
ankleted feet !
To me,
a servitor,
worse than a cur,
You,
the true One,
are more merciful than mother !
You are a flawless Flame,
a burgeoning flower-like radiance !
O One of Light !
O honeyed Nectar !
O Lord of Sivapuram !
O salvific Arya that cuts the binding fetters !
O great River of Mercy that unfailingly flows in the heart causing loving grace to flourish,
the while annulling its deceptious nature !
O Nectar insatiate,
O measureless God !
O Light that hides in the hearts of those that cannot realise You !
Melting me like water,
You abide in me as the Life of my dear life !
You are with and without joy and sorrow ! -60- 70
You love those that love You;
You are everything;
You are nothing !
You are light;
You are dense murk;
Your glory is Your being uncreate !
O Beginning !
You are the Middle and the End,
and none of these !
O my Father and God,
You drew me to You and ruled me !
You are the rare vision of those who with their sharp wisdom true,
realize Your presence !
You are the exceedingly subtle insight,
rare to come by !
You are the most minute and subtle consciousness !
You are the holy One free from death,
birth or attachment !
You are our protecting Sovereign !
You are the great Light unbeholdable !
O flooding River of Bliss !
O Father !
O One par excellence !
O ineffable and subtle consciousness !
You appear in many,
different forms,
in this – the ever-changing world !
You are Knowledge,
precise and certain !
You are the Clarity that informs accuracy !
You are the spring of potable Nectar that thrives in my Chinta !
You are the Lord-Owner ! - 80
I cannot abide in the fleshy body so different from the soul !
You are the One that can annul the false and sense-fettered bodies of those who hailing and praising You as ``Our Sire !
`` and ``O Hara!
`` Have got rid of falsity and become Truth And who would not get reborn here,
having severed their nexus with Karma !
O Lord that dances in dense darkness !
O Dancer of Tillai !
O One of Southern Paandya Realm !
O One that ends troublous birth !
They that thus hail You who cannot be hailed with words,
and recite this hymn compact of divine grace,
fully realizing its true import,
Will fare forth to Sivapuram to abide there For ever,
beneath the sacred feet of Siva,
surrounded and humbly hailed by many many devotees. -90 -95
சிற்பி