दानकर्ता दान कीजिए

मिऩ्ऩम्पलत् तळक् कट्टमैप्पुक्काक नऩ्कॊटै तन्तोर्.

नऩ्कॊटैकळै, क. चच्चिताऩन्तऩ् ऎऩ्ऱ पॆयरुक्कु, कान्तळकम्, 68, अण्णा चालै, चॆऩ्ऩै 600002, इन्तिया ऎऩ्ऱ मुकवरिक्कु अऩुप्पलाम्. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) मिऩ्ऩञ्चल् email: tamilnool@gmail.com

07.01.2037 तरुमै आतीऩम् तवत्तिरु 26आवतु कुरुमकाचन्निताऩम् अवर्कळ् रू.  50,000
13.12.2040 मरुत्तुवर् इरामनातऩ् इलम्पोतरऩ्, कऩटा (याऴ्प्पाणम् चैवपरिपालऩ चपैत् तलैवराक इरुन्त चैवचिन्तान्त वित्तकर्, वट्टुक्कोट्टै वऴक्कऱिञर् वे. नाकलिङ्कम् अऱक्कट्टळै चार्पाक) रू.  200,000
20.07.2040 तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, चिङ्कप्पूर् रू.  163,072
02.06.2040 तिरु. ऎल्. वेङ्कटरामऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  112,001
05.03.2040 अरुळ्मिकु उरुत्तिर काळियम्मऩ् कोविल्, चिङ्कप्पूर् रू.  100,824
15.04.2039 अरुट्चॆल्वर् ना. मकालिङ्कम्, पॊळ्ळाच्चि (पि. नाच्चिमुत्तु कवुण्टर् अऱक्कट्टळै मऱ्ऱुम् इरामऩन्त अटिकळार् अऱनिलै चार्पाक) रू.  100,000
07.11.2040 अरुळ्मिकु वरतराचप् पिळ्ळैयार् कोयिल्, कॊट्टाञ्चेऩै, कॊऴुम्पु रू.  100,000
17.11.2040 तिरु. पाल् पाण्टियऩ्, 6807, वाण्टर् इटम्, इटल्लाचु, तॆक्चाचु 75230 रू.  42,860
15.01.2037 मुऩैवर् आ. कन्तैया, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया 
रू. 40,000 पॆऱुमतियाऩ इत्ताच्चि ऒळिप्पटक्काट्चि ऎन्तिरम् 
22.11.2040 तिरु. ई. वि. नरचिङ्कऩ्, 422 अङ्कु मो कियो अवऩियू 3, 01-2536 चिङ्कप्पूर् 560422 रू.  32,895
04.03.2040 तिरु. ए. के. वरतराचऩ्, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  28,007
05.10.2038 इन्तु चमय अऱनिलैयत् तुऱै आणैयर्, चॆऩ्ऩै रू.  25,000
(5 आण्टुकळुक्कुप् परामरिप्पुक् कट्टणङ्कळुक्काक 
आण्टुतोऱुम् रू. 25,000)
16.01.2039 तिरु. करुमुत्तु ति. कण्णऩ्, तियाकराचर् आलै, कप्पलूर्, मतुरै  रू.  25,000
15.01.2039 अरुळ्मिकु मीऩाट्चि चुन्तरेचुवरर् तिरुक्कोयिल्, मतुरै रू 25,000
15.05.2039 अरुळ्मिकु कपालीचुवरर् तिरुक्कोयिल्, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩैरू रू.  25,000
05.02.2041 कऱ्पकम् पल्कलैक्कऴकम्, पॊळ्ळाच्चि पिरताऩ चालै, ईच्चनारि अञ्चल्, कोयम्पत्तूर् - 641 021 रू.  25,000
01.03.2040 तिरु. पऴऩियप्पऩ् कन्तचामि अऱवाऴि, चिक्काको, अमॆरिक्का रू.  24,155
23.11.2040 तिरु. नरेऩ् मयिल्वाकऩम्, 25 पुरूक् तॆरु, वाट्टर्लु, लोवर् कट्टु, वॆलिङ्टऩ्, नियूचिलान्तु  रू.  22,000
04.03.2040 तिरु. के. आर्. कुमार्, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  16,674
15.01.2040 अरुळ्मिकु चिवऩ् कोयिल् तेवार वकुप्पु माणविकळ्, केलाङ्कु किऴक्कु, चिङ्कप्पूर् रू.  15,630
21.07.2038 तवत्तिरु पालयोकि चुवामिकळ्, कोलालम्पूर्  रू.  15,000
29.10.2040 तिरु. तॆ. ईच्चुवरऩ्, कॊऴुम्पु, इलङ्कै  रू.  13,346
01.02.2038 मरुत्तुवर् कतिर्काम कार्त्तिकेयऩ्, पिरित्ताऩिया रू.  12,000
31.03.2040 तिरु. ऎऩ्. कणेचऩ्, तिरुमति क. चुता, तिरु. क. नित्याऩन्तऩ्, चॆल्वि क. विचुवेचुवरि, चिङ्कप्पूर् रू.  11,742
15.01.2040 मुऩैवर् अ. इरा. चिवकुमारऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  10,001
01.02.2038 तिरु.वि. चुप्पिरमणियम्, नियु चेर्चि, अमॆरिक्का रू.  10,000
28.12.2038 तिरु. इ. इरामक्किरुट्टिणऩ्, वाचिङ्टऩ् पल्कलै, अमॆरिक्का  रू.  10,000
05.02.2041 पेरूरातीऩम्, पेरूर्, कोयम्पुत्तूर् 641 010  रू.  10,000
08.07.2040 चेक्किऴार् विऴा, चॆऩ्ऩै निकऴ्च्चियिल् नऩ्कॊटैयाळर् रू.  8,500
12.11.2039 वॆलिङ्रऩ् कीऴ्क्कुटिल् तेवारप् पाटचालै माणवर्, कीऴ्क्कुटिल्, वॆलिङ्रऩ्, नियूचिलान्तु रू.  6,130
10.01.2040 तिरु. चि. मु. ञाऩाऩन्तऩ्, 19 चाण्टल्वूटु் तॆरु, चिऩमऩ् तोट्टम्, पिरिचुप्पेऩ्, आत्तिरेलिया रू.  6,000
31.03.2040 तिरु. नाकलिङ्कम् मकेचऩ्, 56 आलमॆऩ् अवॆऩ्यु, कार्लिङ्पोर्टु, आस्तिरेलिया रू.  5,928
01.02.2038 तिरु. कार्त्तिकेयऩ् विऩायकमूर्त्ति, कलैञर् नकर् रू.  5,541
19.10.2038 तिरु. चि. ऎऩ्. पिरपाकरऩ्, तूत्तुक्कुटि रू.  5,001
01.02.2038 तिरु. के. ऎचु. वेङ्कटेचऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  5,000
10.12.2038 तिरु. पि. ऎऩ्. विचुवनातऩ्, आतम्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  5,000
12.11.2039 तिरुमुऱैप् पण्णिचैमणि तिरु. तु. चिवचत्तिवेल्, 9, मको वीति, कीऴ्क्कुटिल्, वॆलिङ्रऩ्, नियूचिलान्तु रू.  5,000
18.08.2040 तिरुमति. इलता मुरुकप्पऩ्, चुराङ्कु किऴक्कुत् तॆरु, चिङ्कप्पूर् रू.  4,897
10.01.2040 तिरु. चे. अऩ्परचु, चिङ्कप्पूर् रू.  4,801
10.01.2040 चॆल्वि पूचा कयिलाचम्, चिङ्कप्पूर् रू.  4,500
12.12.2039 तमिऴ् मूत्त कुटिमक्कळ् चङ्कम्, कऩ्पॆरा, आत्तिरेलिया रू.  4,500
27.04.2040 तिरु. अऴकिय चुन्तरम्, ए - 13, इरयिल् नकर्, कोयम्पेटु, चॆऩ्ऩै (तिरुनीलकण्ट नायऩार् पुराणम् 44 पाटल्कळुक्कु) रू.  4,400
07.11.2040 तिरु. ईचुवरऩ् रू.  4,237
05.11.2038 तिरु. आर्. ऎल्. मतऩकोपाल्, पुऩित अन्तोऩियो, तॆक्चाचु, अमॆरिक्का रू.  4,001
05.11.2038 चैव चित्तान्त चपै, तूत्तुक्कुटि रू.  3,000
10.01.2040 तिरु. च. पत्मनातऩ्, 29 आल्कीऩा तॆरु, कॆऩ्मोर्, पिरिचुप्पेऩ्, आत्तिरेलिया रू.  3,000
01.08.2039 तिरु. अरुण्, तेचियत् तॊऴिऩुट्पक् कल्लूरिक् कुटियिरुप्पु वळाकम्, तुवाक्कुटि, तिरुच्चि रू.  2,501
06.08.2040 तिरुमति. मऩोकरि, ए-13 इरयिल् नकर्, कोयम्पेटु, चॆऩ्ऩै रू.  2,500
06.08.2040 तिरु. चॊ. म. अमर्नात्तु, ए-13 इरयिल् नकर्, कोयम्पेटु, चॆऩ्ऩै रू.  2,500
31.03.2040 तिरु. कचेन्तिरऩ् मकातेवऩ् रू.  2,338
18.11.2038 तिरु. ऎचु. तियाकराचऩ्, मेऩाळ् तलैवर् चैवचित्तान्तप् पॆरुमऩ्ऱम्  रू.  2,001
21.07.2038 तिरुवाचक - तिरुमन्तिर अऱक्कट्टळै, चॆऩ्ऩै रू.  2,000
15.12.2039 तिरुमति. चरोचा चुन्तररामऩ्, 21 तुरै अरचऩ् तॆरु, चालिक्किरामम्, चॆऩ्ऩै रू.  2,000
27.07.2040 तिरुमति. वाचुकि + मरुत्तुवर् चे. चि. कण्णप्पऩ्, इराताक्किरुट्टिऩऩ् चालै, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩै रू.  2,000
27.07.2040 माम्पलम् तिरु. चन्तिरचेकरऩ्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  2,000
08.01.2041 तिरु. पत्मनातऩ् अऴकप्पऩ्, 8, लॊरॊङ्कु 4/2चि, चेर्ताङ्कु चया, 43300 चिऱीकॆम्पङ्काऩ्, मलेचिया ரூ.  2,000
11.04.2040 तिरु. चेतुरामऩ् पऴऩियप्पऩ् रू.  1,544
25.01.2040 तिरु. क. चॆयताचर्, चिङ्कप्पूर् रू.  1,500
21.02.2038 मुऩैवर् अरङ्क इरामलिङ्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,005
13.08.2040 चुन्तरर् वार वऴिपाट्टुक्कुऴु, चैवचित्तान्त चपै, वेलम्पाळैयम्, तिरुप्पूर् रू.  1,001
01.02.2038 तिरु. इरञ्चऩ्, इलण्टऩ् रू.  1,000
21.07.2038 तिरुमति. इराचम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
05.11.2038 तिरु. च. चुप्पिरमणियम्, मिल्लर्पुरम्, तूत्तुक्कुटि रू.  1,000
05.11.2038 तिरुमति. क. चण्मुकत्ताय् अम्माळ्, तूत्तुक्कुटि रू.  1,000
20.11.2038 चैवचित्तान्तप् पॆरुमऩ्ऱम्, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
12.12.2037 तिरु. क. नाकनातऩ्, अरङ्कराचपुरम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
03.12.2037 तिरु. ऎचु. वी. ए. चिवकुरुनातऩ्, कीऴ्प्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
19.10.2039 अरुळ्मिकु पाकमुटैयाळ् मातर् चङ्कम्, तूत्तुक्कुटि रू.  1,000
21.07.2038 तिरुमति उचा किरुट्टिणमूर्त्ति, (पारत पॆट्रोलियम्), चालिक्किरामम् रू.  1,000
12.12.2039 चैव वेळाळर् मकळिर् अणि, तिरुमुऱै इचैक्कुऴु, 51.वटक्कु इरत वीति, तूत्तुक्कुटि रू.  1,000
20.03.2040 तिरु. चु. कोतण्टरामऩ्, चुवाकतम्, 9, कामाट्चिपुरम्, इरण्टावतु तॆरु, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
02.03.2040 तिरु. वि. कण्णऩ्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
02.03.2040 तिरु. चि. तियाकराचऩ्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
02.03.2040 तिरु. चे. चुप्पिरमणियम्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  1,000
05.06.2040 पेराचिरियर् पऴ. मुरुकेचऩ्, वेळच्चेरि, चॆऩ्ऩै 600 042 रू.  1,000
08.08.2040 तिरु. अऴकुराजऩ्, तिरुमुऱै मऩ्ऱम्, 15-1ए, चॆक्कटि 3आवतु तॆरु, कोविल्पट्टि - 628 501 रू.  1,000
13.08.2040 इरामकिरुट्टिण वित्तियालयम्, अम्मापाळैयम्, तिरुप्पूर् निकऴ्च्चियिल् नऩ्कॊटैयाळर् रू.  1,000
13.08.2040 तिरु. अकिल् मणि, तिरुप्पूर् रू.  1,000
08.01.2041 तिरुमति. चिव पिरिया, 6 टेऩियल् तॆरु, मेऱ्कु ताम्परम्, चॆऩ्ऩै 600 045 रू.  1,000
25.11.2040 तिरु. पुकऴेन्ति नारायणऩ्, तलैवाय्पट्टि, ओमलूर् तालुका, चेलम् 636 351 रू.  879
08.01.2041 तिरु. इरा. चुन्तरराचु, अअ7 पार्क्कु वियू चालै, अण्णा नकर्, तिरुच्चि 620 017 रू.  873
21.02.2038 तिरु. न. चुन्तरमूर्त्ति, इरामापुरम् रू.  501
21.02.2038 तिरु. तुरैराचु, कॊटुङ्कैयूर् रू.  501
19.10.2038 तिरु. ए. तिरुनावुक्करचु, तूत्तुक्कुटि रू.  501
10.11.2040 तिरु. चि. चन्तिरमवुलीच्चरऩ्, 7, 5आवतु तॆरु, चेचि नकर्, तिरुप्पूर् 641602 रू.  501
21.02.2038 मरुत्तुवर् मुरुकाऩन्तम्, चॆऩ्ऩै  रू.  500
21.02.2038 तिरु. कुञ्चितपातम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.02.2038 पॆयर् तरात पॆरियवर्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरुमति कल्पऩा, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरुमति पिरतीमा, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरु. पलरामऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरु. तरुमचीतरऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरु. वि. कोपिनातर्, चूळै, चॆऩ्ऩै रू.  500
19.10.2038 तिरु. कुप्पु चु. मणि, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 मुऩैवर् वॆ. चुन्तरम्, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 तिरु. आर्. मकेन्तिरऩ्, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 तिरु. अरङ्क इराताकिरुट्टिणऩ्, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 तिरु. मा. अङ्कप्पऩ्, तूत्तुक्कुटि रू.  500
19.12.2038 तिरुमति निर्मला कुमरेचऩ्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  500
19.10.2038 तिरु. ति. के. चॆल्वराचु, पार्त्तचारति नकर्, मणप्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
19.10.2038 तिरु. ऎऩ्. चुन्तरम्, कलैञर् नकर्(मेऱ्कु), चॆऩ्ऩै रू.  500
02.03.2040 तिरु. चे. च. चॆकऩ्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
02.03.2040 तिरु. च. के. पिरचान्तु, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै. रू.  500
19.10.2038 तिरु. इरा. कोपि, तुर्का कोरल्, कटुपिचाऩक्कल्लि, पॆङ्कळूर् रू.  500
13.08.2040 तिरु. चिव. इरा. मुत्तुक्कुमार्, तिरुप्पूर् रू.  500
03.03.2040 तिरु. नरेन्तिरऩ् चित्ताऩ् रू.  470
31.03.2040 तिरुमति. मल्लिका वीरमलै, 4158 टॆकोरो तॆरु, चाऩ् टॆय्को, कालिपोर्ऩिया, अमॆरिक्का रू.  462
02.06.2040 तिरु. इरामकुमारऩ् किरुट्टिणऩ् रू.  432
21.02.2038 तिरुमति ञाऩवल्लि ईचुवरऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  300
19.10.2038 तिरु. चि. चुप्पिरमणियम्, कलैञर् नकर् रू.  300
19.10.2038 तिरु. चिवचङ्करऩ्, कलैञर् नकर् रू.  300
19.10.2038 तिरु. चिऱीऩिवाचऩ्, माणवरकम्, तूत्तुक्कुटि रू.  250
20.11.2038 अरुळालयम्, वेङ्कटेचपुरम्, तिरुवल्लिक्केणि रू.  202
19.10.2038 तिरु. अय्यम्पॆरुमाळ्, तूत्तुक्कुटि रू.  201
21.07.2038 तिरु. मकेन्तिरऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.07.2038 तिरु. ति. पऴनि, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.07.2038 तिरु. चि. कुण्टप्पऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.02.2038 तिरु. चम्पुलिङ्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.02.2038 तिरु. चेकर्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.02.2038 तिरुमति करुणा, चॆऩ्ऩै रू.  200
19.10.2038 तिरु. पालकोपालऩ्, कलैञर् नकर् रू.  200
19.10.2038 तिरु. ओ. तिल्लैनायकम्, कलैञर् नकर् रू.  200
19.10.2038 तिरु. चु. मुत्तुक्कुमारचुवामि, कलैञर् नकर् रू.  200
19.10.2038 तिरु. नॆल्लै विनायकम्, तूत्तुक्कुटि रू.  200
07.02.2040 तिरु. वै. पालपाचुक्करऩ्, 1341, कविपारति नकर्, आण्कळ् कल्लूरिच् चालै, कुम्पकोणम् 612002 रू.  200
29.04.2040 तिरु. मा. इरा. पो. कुरुचामि रू.  200
20.07.2040 तिरु. च. अऴकैया, अऩल्मिऩ् नकर्, तूत्तुक्कुटि 4 रू.  200
13.08.2040 मरुत्तुवर् चॆयरामऩ्, तिरुप्पूर् रू.  200
21.07.2038 पॆयर् तरात पॆरियवर्, चॆऩ्ऩै रू.  101
21.02.2038 तिरुमति नारायण अम्मै, चॆऩ्ऩै रू.  101
21.02.2038 तिरु. कुमार्, इळवालै, याऴ्प्पाणम् रू.  100
21.02.2038 तिरु. कण्णऩ्, कलैञर् नकर् रू.  100
21.02.2038 तिरु. तुळचिरामऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  100
21.02.2038 तिरु. पालकिरुट्टिणऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  100
21.02.2038 तिरु. कुमरेचपिळ्ळै, कलैञर् नकर् रू.  100
21.02.2038 पॆयर् तरात पॆरियवर्, चॆऩ्ऩै रू.  100
21.02.2038 तिरु. वाचु, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. त. च. कोविन्तराचऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  100
20.07.2038 तिरु. चो. चत्तियचीलऩ्, तिरुच्चि रू.  100
19.10.2038 तिरु. ऎचु. मकालिङ्कम्, कलैञर् नकर् रू.  100
19.10.2038 तिरुमति चिवलट्चुमि चि., कलैञर् नकर् रू.  100
19.10.2038 तिरु. चि. तिऩेचुपापु, चेलम् रू.  100
19.10.2038 तिरु. उतयकुमार्, तूत्तुक्कुटि रू.  100
19.10.2038 तिरु. ए. चण्मुकम्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. च. मुकेचुमणि, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. ति. वेलु, चॆयन्ति विटुति், पिराट्वे, चॆऩ्ऩै रू.  100
27.07.2040 तिरु. ऎऩ्. चि. ञाऩप्पिरकाचम्, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. ए. के. अरङ्कनातऩ्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.   50
19.10.2038 तिरु. पुलवर् तङ्क आऱुमुकऩ्, विल्लिवाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.   50
19.10.2038 तिरु. मु. नाकु, तण्मचुवरम्, वेळच्चेरि, चॆऩ्ऩै रू.   50
19.10.2038 तिरु. नाकरत्तिऩम्, चॆऩ्ऩै रू.   50
मॊत्त वरवु 05.02.2041 (18.02.2010) वरै
150 नऩ्कॊटैयाळर्कळ्
रू.  1,382,108
मिऩ्ऩम्पलत् तळक् कट्टमैप्पुक्काऩ चॆलवुकळ्
ति.पि. 2034 आवणियिल् (08.08.2003) तळ मुकवरिप् पतिवु.
ति.पि. 2037 तै मुतल् नाळ् (14.01.2006) तळम् इयक्कत् तॊटक्कम्. इऩ्ऱु वरैयाऩ चॆलवुत् तिरट्टु वरुमाऱु.
ऒव्वॊरु चॆलवुत् तलैप्पिलुम् विळक्कम् पॆऱ विरुम्पुवोर् ऎऴुतुक: मिऩ्ऩञ्चल् email: tamilnool@gmail.com
1 तळ मुकवरि (domain name) रू. 4750
2 तळच् चॆयलि (hosting and server) रू. 53,772
3 कणिऩिक् करुवि, मॆऩ्पॊरुळ् रू. 243,768
4 तॊलैपेचि, इणैय इणैप्पु रू. 101,277
5 कणिऩि निकऴ्च्चित् तयारिप्पु रू. 226,000
6 तरवु तयारिप्पु, उळ्ळीटु, परामरिप्पु रू. 372,015
7 विळम्परम् रू. 76,115
8 पॆरिय पुराणम् कुरलिचैप् पतिवु (1-2551 पाटल्कळ्) रू. 239,860
9 तिरुमन्तिरम् कुरलिचैप् पतिवु (1, 333-530 = 193 पाटल्कळ्) रू. 12,900
मॊत्तच् चॆलवु 05.02.2041 (18.02.2010) वरै रू.  1,330,457