दानकर्ता दान कीजिए

पण् चुमन्त पाटल्कळ्

कुरलिचै: तूत्तुक्कुटि, चि. चुन्तरमूर्त्ति ओतुवार्

कम्पीर नाट्टै चकमपनिच्/चनिपमकच 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
काम्पोति चरिकमपतच्/च्नितपमकरिच 28आवतु इराकम् अरिकाम्पोति
चुत्त चावेरि (अल्लतु) आरपि चरिमपतच्/च्तपमरिच 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
काम्पोति चरिकमपतच्/च्नितपमकरिच 28आवतु इराकम् अरिकाम्पोति
अरिकाम्पोति चरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 28आवतु मेळ इराकम्
चक्करवाकम् चरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 16आवतु मेळ इराकम्
नीलाम्परि चरिकमपतपच्/च्नितपमकच 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
माया माळव कॆळळै चरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 15आवतु मेळ इराकम்
नात नामाक्किरिया मपतनिच्रिक्/क्रिच्नितपम् 15आवतु इराकम् माया माळव कॆळळै
नवरोचु मपतनिच्रिक्म्/म्क्रिच्नितप 29वतु इराकम् चङ्करापरणम्
नवरोचु मपतनिच्रिक्म्/म्क्रिच्नितप 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
पन्तुवराळि चरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 51आवतु मेळ इराकम्
ऎतुकुलकाम्पोति चरिमकमपतच्/च्नितपमकरिच 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
केतारॆकळळै चरिमपतनिच्/च्नितपमकरिच 28आवतु इराकम् अरिकाम्पोति
नवरोचु मपतनिचरिक्म्/मकरिच्नितपम 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
नवरोचु मपतनिचरिक्म्/मकरिच्नितपम 29आवतु इराकम् चङ्करापरणम्
पैरवि
चकरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 20आवतु इराकम् नटपैरवि
आकिरि चरिचकमपतनिच्/चनितपमकरिच 8आवतु इराकम् तोटि
पन्तुवराळि चरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 51आवतु मेळ इराकम्
चङ्करापरणम् चरिकमपतनिच्/च्नितपमकरिच 29आवतु मेळ इराकम्
पूपाळम् चरिकपतच्/च्तपकरिच 15आवतु इराकम् माय माळव कॆळळै
चामा चरिमपतच्/च्तपमकरिच 28आवतु इराकम् अरिकाम्पोति
मत्तियमावति चरिमपनिच्/च्निपमरिच 22आवतु इराकम् अरकरप्पिरिया
आऩन्तपैरवि चकरिकमपतपच्/च्नितपमकरिच 20आवतु इराकम् नटपैरवि
विरुत्तप् पाटल्कळ्
पैरवि
नवरोचु  
मायामाळव कॆळळै
मोकऩम्  
 
आऩन्तपैरवि अल्लतु आकिरि