दानकर्ता दान कीजिए
ग्यारहवां तिरुमुरै
40 दशके, 1385 पद्य
001 तिरुवालवायुडैयार् - तिरुमुहप्पासुरम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1
पद्य संख्या : 1

மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற்
பதிமிசை நிலவு பால்நிற வரிச்சிற
கன்னம் பயில்பொழில் ஆல வாயின்
மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம்
பருவக் கொண்மூப் படியெனப் பாவலர்க்

கொருமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ்
குருமா மதிபுரை குலவிய குடைக்கீழ்ச்
செருமா உகைக்கும் சேரலன் காண்க
பண்பால் யாழ்பயில் பாண பத்திரன்
தன்போல் என்பால் அன்பன் தன்பாற்

காண்பது கருதிப் போந்தனன்
மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் பதுவே.

मदिमलि पुरिसै माडक् कूडऱ्
पदिमिसै निलवु पाल्निऱ वरिच्चिऱ
कऩ्ऩम् पयिल्बॊऴिल् आल वायिऩ्
मऩ्ऩिय सिवऩ्याऩ् मॊऴिदरु माट्रम्
परुवक् कॊण्मूप् पडियॆऩप् पावलर्क्

कॊरुमैयिऩ् उरिमैयिऩ् उदवि ऒळिदिहऴ्
कुरुमा मदिबुरै कुलविय कुडैक्कीऴ्स्
सॆरुमा उहैक्कुम् सेरलऩ् काण्ग
पण्बाल् याऴ्बयिल् पाण पत्तिरऩ्
तऩ्बोल् ऎऩ्बाल् अऩ्बऩ् तऩ्बाऱ्

काण्बदु करुदिप् पोन्दऩऩ्
माण्बॊरुळ् कॊडुत्तु वरविडुप् पदुवे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

मुदलावदु कुरलिसै: तरुमबुरम् प. सुवामिनादऩ्,
उरिमै: वाणि पदिवहम्, काल्वाय् सालै, तिरुवाऩ्मियूर्, सॆऩ्ऩै ६०००४१
www.vanirec.com

इरण्डावदु कुरलिसै: सॆऩ्ऩै, मयिलाप्पूर्, कबालीच्चरर् तिरुक्कोयिल् ओदुवार् पा. सऱ्कुरुनादऩ्
उरिमै: तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, सिङ्गप्पूर्
 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி