दानकर्ता दान कीजिए
बारहवां तिरुमुरै
13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 पद्य
00 पायिरम् - तिरुमलैच् चरुक्कम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
மொத்தம் 349 पद्य
पद्य संख्या :
அடுத்த பாடல்
पद्य संख्या : 1

உலகெ லாம்உணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

उलहॆ लाम्उणर्न् दोदऱ् करियवऩ्
निलवु लाविय नीर्मलि वेणियऩ्
अलहिल् सोदियऩ् अम्बलत् ताडुवाऩ्
मलर्सि लम्बडि वाऴ्त्ति वणङ्गुवाम्.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

सॆऩ्ऩै, मयिलाप्पूर्, कबालीच्चरर् तिरुक्कोयिल् ओदुवार् पा. सऱ्कुरुनादऩ्
उरिमै: तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, सिङ्गप्पूर्
 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி