दानकर्ता दान कीजिए
1. சிவஞான போதம்
மொத்தம் - 12 சூத்திரங்கள்
001 सिऱप्पुप् पायिरम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1
पद्य संख्या : 1

மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமியப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக்
காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருள்தீர்ந்
தருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
உயர்சிவ ஞான போதம் உரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
பவநனி வன்பகை கடந்த
தவரடி புனைந்த தலைமை யோனே.

मलर्दलै उलहिऩ् मायिरुळ् तुमियप्
पलर्बुहऴ् ञायिऱु पडरिऩ् अल्लदैक्
काण्डल् सॆल्लाक् कण्बोल् ईण्डिय
पॆरुम्बॆयर्क् कडवुळिऱ् कण्डुहण् णिरुळ्दीर्न्
तरुन्दुयर्क् कुरम्बैयिऩ् आऩ्मा नाडि
मयर्वऱ नन्दि मुऩिहणत् तळित्त
उयर्सिव ञाऩ पोदम् उरैत्तोऩ्
पॆण्णैप् पुऩल्सूऴ् वॆण्णैच् चुवेदवऩऩ्
पॊय्गण् टहण्ड्र मॆय्गण्ड तेवऩ्
पवनऩि वऩ्बहै कडन्द
तवरडि पुऩैन्द तलैमै योऩे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி