दानकर्ता दान कीजिए
11. கொடிக்கவி
001 कट्टळैक् कलित्तुऱै
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4
पद्य संख्या : 1

ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க்குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக்கொடி கட்டினனே.

ऒळिक्कु मिरुळुक्कु मॊण्ड्रे यिडमॊण्ड्रु मेलिडिलॊऩ्
ऱॊळिक्कु मॆऩिऩु मिरुळड रादुळ् ळुयिर्क्कुयिराय्त्
तॆळिक्कु मऱिवु तिहऴ्न्दुळ तेऩुन् दिरिमलत्ते
कुळिक्कु मुयिररुळ् कूडुम् पडिक्कॊडि कट्टिऩऩे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி