दानकर्ता दान कीजिए
14. சங்கற்பநிராகரணம்
001 काप्पु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1
पद्य संख्या : 1

மறைக ளாகமத் துறைகள்மற் றெவையும்
நாசமில் பதிபசு பாசமென் றுரைத்தல்
அயர்த்தோர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக்
காளித நாசம் பாசத் தேய்த்தல்
கூடா தன்றியும் குளிகை சீருணம் 5
நீடா தழித்த *நிலைஇலை ஆதலிற்
பேத வாதம் ஓதுதல் பிழையே
இன்னும் இன்னுயிர் ஏமங் குளிகை
தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே
வீடித் திறத்தினிற் கூடக் கூடா. 10

मऱैह ळाहमत् तुऱैहळ्मऱ् ऱॆवैयुम्
नासमिल् पदिबसु पासमॆऩ् ऱुरैत्तल्
अयर्त्तोर् कुळिहैच् चयत्ताल् तामिरक्
काळिद नासम् पासत् तेय्त्तल्
कूडा तण्ड्रियुम् कुळिहै सीरुणम् ५
नीडा तऴित्त *निलैइलै आदलिऱ्
पेद वादम् ओदुदल् पिऴैये
इऩ्ऩुम् इऩ्ऩुयिर् एमङ् कुळिहै
तऩ्ऩिल् अऩ्ऩियन् दरुवदु तिडमे
वीडित् तिऱत्तिऩिऱ् कूडक् कूडा. १०
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி