दानकर्ता दान कीजिए
दूसरा तिरुमुरै
122 दशके, 1331 पद्य, 90 मन्दिर
001 तिरुप्पून्दराय्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
पद्य संख्या : 1 पद्य: इन्दळम्

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.

सॆन्नॆ लङ्गऴ ऩिप्पऴ ऩत्तय लेसॆऴुम्
पुऩ्ऩै वॆण्गिऴि यिऱ्पव ळम्बुरै पून्दराय्
तुऩ्ऩि नल्लिमै योर्मुडि तोय्गऴ लीर्सॊलीर्
पिऩ्ऩु सॆञ्जडै यिऱ्पिऱै पाम्बुडऩ् वैत्तदे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி