ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ

ತೇವಾರಂ ಮಿನ್ನಂಭಲ ತಳತ್ತಿಱ್ಗು ನನ್ಗೊಢೈ ವೞಙ್ಗುಮುನ್ ಉಙ್ಗಳೈಭ್ ಭಱ್ಱಿಯ ವಿವರಙ್ಗಳ್ ತನ್ತುತವುಗ. Please provide your personal details before donating to thevaaram .org .

Donar Id : SDVTVQ6U

ನನ್ಗೊಢೈತ್ ತೊಗೈ $ :

சிற்பி சிற்பி