ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ

ಭಣ್ ಚುಮನ್ತ ಭಾಢಲ್ಗಳ್

ಗುರಲಿಚೈ: ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ, ಚಿ. ಚುನ್ತರಮೂರ್ತ್ತಿ ಓತುವಾರ್

ಗಂಭೀರ ನಾಢ್ಢೈ ಚಗಮಭನಿಚ್/ಚನಿಭಮಗಚ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ಗಾಂಭೋತಿ ಚರಿಗಮಭತಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 28ಆವತು ಇರಾಗಂ ಅರಿಗಾಂಭೋತಿ
ಚುತ್ತ ಚಾವೇರಿ (ಅಲ್ಲತು) ಆರಭಿ ಚರಿಮಭತಚ್/ಚ್ತಭಮರಿಚ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ಗಾಂಭೋತಿ ಚರಿಗಮಭತಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 28ಆವತು ಇರಾಗಂ ಅರಿಗಾಂಭೋತಿ
ಅರಿಗಾಂಭೋತಿ ಚರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 28ಆವತು ಮೇಳ ಇರಾಗಂ
ಚಗ್ಗರವಾಗಂ ಚರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 16ಆವತು ಮೇಳ ಇರಾಗಂ
ನೀಲಾಂಭರಿ ಚರಿಗಮಭತಭಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗಚ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ಮಾಯಾ ಮಾಳವ ಗೆಳಳೈ ಚರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 15ಆವತು ಮೇಳ ಇರಾಗಮ்
ನಾತ ನಾಮಾಗ್ಗಿರಿಯಾ ಮಭತನಿಚ್ರಿಗ್/ಗ್ರಿಚ್ನಿತಭಂ 15ಆವತು ಇರಾಗಂ ಮಾಯಾ ಮಾಳವ ಗೆಳಳೈ
ನವರೋಚು ಮಭತನಿಚ್ರಿಗ್ಂ/ಂಗ್ರಿಚ್ನಿತಭ 29ವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ನವರೋಚು ಮಭತನಿಚ್ರಿಗ್ಂ/ಂಗ್ರಿಚ್ನಿತಭ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ಭನ್ತುವರಾಳಿ ಚರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 51ಆವತು ಮೇಳ ಇರಾಗಂ
ಎತುಗುಲಗಾಂಭೋತಿ ಚರಿಮಗಮಭತಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ಗೇತಾರೆಗಳಳೈ ಚರಿಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 28ಆವತು ಇರಾಗಂ ಅರಿಗಾಂಭೋತಿ
ನವರೋಚು ಮಭತನಿಚರಿಗ್ಂ/ಮಗರಿಚ್ನಿತಭಮ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ನವರೋಚು ಮಭತನಿಚರಿಗ್ಂ/ಮಗರಿಚ್ನಿತಭಮ 29ಆವತು ಇರಾಗಂ ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ
ಭೈರವಿ
ಚಗರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 20ಆವತು ಇರಾಗಂ ನಢಭೈರವಿ
ಆಗಿರಿ ಚರಿಚಗಮಭತನಿಚ್/ಚನಿತಭಮಗರಿಚ 8ಆವತು ಇರಾಗಂ ತೋಢಿ
ಭನ್ತುವರಾಳಿ ಚರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 51ಆವತು ಮೇಳ ಇರಾಗಂ
ಚಙ್ಗರಾಭರಣಂ ಚರಿಗಮಭತನಿಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 29ಆವತು ಮೇಳ ಇರಾಗಂ
ಭೂಭಾಳಂ ಚರಿಗಭತಚ್/ಚ್ತಭಗರಿಚ 15ಆವತು ಇರಾಗಂ ಮಾಯ ಮಾಳವ ಗೆಳಳೈ
ಚಾಮಾ ಚರಿಮಭತಚ್/ಚ್ತಭಮಗರಿಚ 28ಆವತು ಇರಾಗಂ ಅರಿಗಾಂಭೋತಿ
ಮತ್ತಿಯಮಾವತಿ ಚರಿಮಭನಿಚ್/ಚ್ನಿಭಮರಿಚ 22ಆವತು ಇರಾಗಂ ಅರಗರಭ್ಭಿರಿಯಾ
ಆನನ್ತಭೈರವಿ ಚಗರಿಗಮಭತಭಚ್/ಚ್ನಿತಭಮಗರಿಚ 20ಆವತು ಇರಾಗಂ ನಢಭೈರವಿ
ವಿರುತ್ತಭ್ ಭಾಢಲ್ಗಳ್
ಭೈರವಿ
ನವರೋಚು  
ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೆಳಳೈ
ಮೋಗನಂ  
 
ಆನನ್ತಭೈರವಿ ಅಲ್ಲತು ಆಗಿರಿ