ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ತೋಡುಡೈಯಸೆವಿ ಯನ್ವಿಡೈಯೇಱಿಯೋರ್ ತೂವೆಣ್ಮದಿಸೂಡಿಕ್
ಕಾಡುಡೈಯಸುಡ ಲೈಪ್ಪೊಡಿಬೂಸಿಯೆನ್ ನುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಏಡುಡೈಯಮಲ ರಾನ್ಮುನೈ ನಾಟ್ಪಣಿನ್ ದೇತ್ತವರುಳ್ಸೆಯ್ದ
ಪೀಡುಡೈಯಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ೧. ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್, ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
೨. ಎಂ. ಎಂ. ತಂಡಬಾಣಿ ತೇಸಿಹರ್, ತಮಿೞ್ನಾಡು
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ತಿರುಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕುರುಣಿಸಿದ
ತೇವಾರ ತ್ತಿರುಪ್ಪದಿಗಂಗಳ್
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ

1. ತಿರುಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ

ಓಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿವಿಯಗಳನ್ನುಳ್ಳ
ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ,
ವೃಷಭದ ಮೇಲೇರಿ, ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ
ಎಳೆಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು,
ಸುಡುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೂದಿಯ ಹುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೆಡೆಯೂ
ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ,
ದಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುವ
ನಾಲ್ಮೊಗನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಬೇಡಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆಗೆಯ್ಯಲು ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆಗೆಯ್ದ
ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ
ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
சிற்பி