ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
40 ದಶಕಗಳು, 1385 ವಚನಗಳು
001 ತಿರುವಾಲವಾಯುಡೈಯಾರ್ - ತಿರುಮುಹಪ್ಪಾಸುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற்
பதிமிசை நிலவு பால்நிற வரிச்சிற
கன்னம் பயில்பொழில் ஆல வாயின்
மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம்
பருவக் கொண்மூப் படியெனப் பாவலர்க்

கொருமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ்
குருமா மதிபுரை குலவிய குடைக்கீழ்ச்
செருமா உகைக்கும் சேரலன் காண்க
பண்பால் யாழ்பயில் பாண பத்திரன்
தன்போல் என்பால் அன்பன் தன்பாற்

காண்பது கருதிப் போந்தனன்
மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் பதுவே.

ಮದಿಮಲಿ ಪುರಿಸೈ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡಱ್
ಪದಿಮಿಸೈ ನಿಲವು ಪಾಲ್ನಿಱ ವರಿಚ್ಚಿಱ
ಕನ್ನಂ ಪಯಿಲ್ಬೊೞಿಲ್ ಆಲ ವಾಯಿನ್
ಮನ್ನಿಯ ಸಿವನ್ಯಾನ್ ಮೊೞಿದರು ಮಾಟ್ರಂ
ಪರುವಕ್ ಕೊಣ್ಮೂಪ್ ಪಡಿಯೆನಪ್ ಪಾವಲರ್ಕ್

ಕೊರುಮೈಯಿನ್ ಉರಿಮೈಯಿನ್ ಉದವಿ ಒಳಿದಿಹೞ್
ಕುರುಮಾ ಮದಿಬುರೈ ಕುಲವಿಯ ಕುಡೈಕ್ಕೀೞ್ಸ್
ಸೆರುಮಾ ಉಹೈಕ್ಕುಂ ಸೇರಲನ್ ಕಾಣ್ಗ
ಪಣ್ಬಾಲ್ ಯಾೞ್ಬಯಿಲ್ ಪಾಣ ಪತ್ತಿರನ್
ತನ್ಬೋಲ್ ಎನ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಬನ್ ತನ್ಬಾಱ್

ಕಾಣ್ಬದು ಕರುದಿಪ್ ಪೋಂದನನ್
ಮಾಣ್ಬೊರುಳ್ ಕೊಡುತ್ತು ವರವಿಡುಪ್ ಪದುವೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಮುದಲಾವದು ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com

ಇರಂಡಾವದು ಕುರಲಿಸೈ: ಸೆನ್ನೈ, ಮಯಿಲಾಪ್ಪೂರ್, ಕಬಾಲೀಚ್ಚರರ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಓದುವಾರ್ ಪಾ. ಸಱ್ಕುರುನಾದನ್
ಉರಿಮೈ: ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಟ್ಟು ಏಱ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕುೞು, ಸಿಂಗಪ್ಪೂರ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி