ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
10. போற்றிப்பஃறொடை
001 ಪಃ¤ಱೊಡೈ ವೆಣ್ಬಾ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளிர் ஆங்கவர்கோன்
மாமன்னு சோதி மணிமார்பன் - நாமன்னும்
வேதம்வே தாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
நாதம்நா தாந்தம் நடுவேதம் - போதத்தால்
ஆமளவும் தேட அளவிறந்த அப்பாலைச்
சேம ஒளிஎவருந் தேறும்வகை - மாமணிசூழ்
மன்றுள் நிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்தும் அவைகாத்தும் 5
எல்லை இளைப்பொழிய விட்டுவைத்துந் - தொல்லையுறும்
அந்தம் அடிநடுவென் றெண்ண அளவிறந்து
வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
நெல்லுக் குமிதவிடு நீடுசெம்பிற் காளிதமுந்
தொல்லைக் கடல்தோன்றத் தோன்றவரும் - எல்லாம்
ஒருபுடைய யொப்பாய்த்தான் உள்ளவா றுண்டாய்
அருவமாய் எவ்வுயிரும் ஆர்த்தே - உருவுடைய
மாமணியை உள்ளடக்கும் மாநாகம் வன்னிதனைத்
தான்அடக்குங் காட்டத் தகுதியும்போல் - ஞானத்தின்
கண்ணை மறைத்த கடியதொழி லாணவத்தால் 10
எண்ணுஞ் செயல்மாண்ட எவ்வுயிர்க்கும் - உள்நாடிக்
கட்புலனாற் காணார்தம் கைக்கொடுத்த கோலேபோற்
பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றால்
மனமுதலால் வந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
காட்டி அதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைக்கொண்டும்
மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
எப்பிறப்பும் முற்செய் இருவினையால் நிச்சயித்துப்
பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் - கர்ப்பமாய்ப்
புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால் 15
எல்லைப் படாஉதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையால்
அங்கே கிடந்த அநாதியுயிர் தம்பசியால்
எங்கேனு மாக எடுக்குமென - வெங்கும்பிக்
காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
கேயக்கை கால்முதலாய் எவ்வுறுப்பும் - ஆசறவே
செய்து திருத்திப்பின் பியோகிருத்தி முன்புக்க
வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
வல்லபமே போற்றியம் மாயக்கால் தான்மறைப்ப
நல்ல அறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
அக்காலந் தன்னில் பசியையறி வித்தழுவித்(து) 20
உக்காவி சோரத்தாய் உள்நடுங்கி - மிக்கோங்குஞ்
சிந்தை உருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - ஆசற்ற
பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனாம் அப்பதத்தும்
நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
கொண்டாள ஆளக் கருவிகொடுத் தொக்கநின்று
பண்டாரி யான படிபோற்றி - தண்டாத
புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில் 25
அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள
உண்மை நிலைமை ஒருகால் அகலாது
திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
மூலஅருங் கட்டில்உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்பக்
கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டில்உயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு - தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமும் எய்தி - மருளோடு
மன்னும் இதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்டபொருள் 30
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - அந்நிலைபோய்க்
கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகள்ஈ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை அங்கே மருவி - உருவுடன்நின்(று)
ஓங்கு நுதலாய ஓலக்க மண்டபத்திற்
போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
முன்னை மலத்திருளுள் மூடா வகையகத்துட்
டுன்னும்இருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் - அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய 35
ராக்கிப் பணித்த அறம்போற்றி - வேட்கைமிகும்
உண்டிப் பொருட்டால் ஒருகால் அவியாது
மண்டிஎரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் - திண்டிறல்சேர்
வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரித
லெல்லாம் உடனே ஒருங்கிசைந்து - சொல்காலை
முட்டாமற் செய்வினைக்கு முற்செய்வினைக் குஞ்செலவு
பட்டோலை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோங்கும்
இந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி எண்ணிலா
மன்னுயிர்க்கும் இந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
நாள்நாள் வரையில் உடல்பிரித்து நல்வினைக்கண் 40
வாணாளின் மாலாய் அயனாகி - நீள்நாகர்
வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
நானா விதத்தால் நலம்பெறுநாள் - தான்மாள
வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன்வந்து
பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட - இற்றைக்கும்
இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து
நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாகச் - சொல்லிஇவர்
செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீர்என்று
வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையல்தருஞ்
செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந் 45
தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்தும் - மிக்கோங்கு
நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்தும் நாஅரிந்தும்
ஈராஉன் ஊனைத்தின் என்றடித்தும் - பேராமல்
அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
வெங்கோபம் மாறாத வேட்கையராய் - இங்கொருநாள்
எண்ணிமுதற் காணாத இன்னற் கடுநரகம்
பன்னெடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்நாடிக்
கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமாம் என்றெண்ணிக்
கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
காய்ச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதியம் 50
ஈய்த்துத்தாய் தந்தைதமர் இன்புறுதல் - வாய்த்தநெறி
ஓடியதே ரின்கீழ் உயிர்போன கன்றாலே
நீடுபெரும் பாவம் இன்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
மைந்தனையும் ஊர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
நஞ்சனைய சிந்தை நமன்தூதர் - வெஞ்சினத்தால்
அல்ல லுறுத்தும் அருநரகங் கண்டுநிற்க
வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
இன்ன வகையால் இருவினைக்கண் நின்றருத்தி
முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோன் - நல்வினைக்கண்
எல்லா உலகும் எடுப்புண் டெடுப்புண்டு 55
செல்காலம் பின்நரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
எய்துவதோர் காலம்தன் அன்பரைக்கண் டின்புறுதல்
உய்யும் நெறிசிறிதே உண்டாக்கிப் - பையவே
மட்டாய் மலராய் வருநாளில் முன்னைநாள்
மொட்டாய் உருவாம் முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
எல்லை யிரண்டும் இடையொப்பிற் - பல்பிறவி
அத்தமதி லன்றோ அளவென்று பார்த்திருந்து
சத்தி பதிக்கும் தரம்போற்றி - முத்திதரு
நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமலம் ஒன்றினையும் 60
அந்நிலையே உள்நின் றறுத்தருளிப் - பின்அன்பு
மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் - பூவலயந்
தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
முன்நின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - அன்னவனுக்
காதிகுண மாதலினால் ஆடுந் திருத்தொழிலுஞ்
சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
வைச்ச நதியும் மதிக்கொழுந்தும் அச்சமற
ஆடும் அரவும் அழகார் திருநுதல்மேல் 65
நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணுங் - கேடிலயங்
கூட்டுந் தமருகமுங் கோல எரியகலும்
பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தாளி னும்அடியார்
உள்ளத்தி னும்பிரியா ஒண்சிலம்பும் - கள்ளவினை
வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்தியவீ ரக்கழலும்
ஒன்றும்உருத் தோன்றாமல் உள்ளடக்கி - என்றும்
இறவாத இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று 70
பேரிலா நாதன்ஒரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்
உண்டி உறக்கம் பயம்இன்பம் ஒத்தொழுகிக்
கொண்டு மகிழ்ந்த குணம்போற்றி - மிண்டாய
ஆறு சமயப் பொருளும்அறி வித்தவற்றிற்
பேறின்மை எங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
அத்தகைமை தானே அமையாமல் - வித்தகமாஞ்
சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
எய்தும் அபிடேகம் எய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
கண்ணருளால் நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட 75
புண்ணும் இருவினையும் போய்அகல - வண்ணமலர்க்
கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - ஒத்தொழுகும்
சேண்ஆர் இருள்வடிவும் செங்கதிரோன் பால்நிற்பக்
காணா தொழியும் கணக்கேபோல் - ஆணவத்தின்
ஆதி குறையாமல் என்பால் அணுகாமல்
நீதி நிறுத்தும் நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
எய்துஞ்சீர் முத்திபதம் எய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
காணத் தகுவார்கள் கண்டால் தமைப்பின்பு 80
நாணத் தகும்ஞான நன்னெறியை - வீணே
எனக்குத் தரவேண்டி எல்லாப் பொருட்கும்
மனக்கும் மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தாள் என்தலைமேல்
ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
தந்தபொருள் ஏதென்னில் தான்வேறு நான்வேறாய்
வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்திஎன்றன்
உள்ளம்என்றும் நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றிநிற்குங்
கள்ளம்இன்று காட்டும் கழல்போற்றி - வள்ளமையால்
தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி னுட்கிடந்த 85
என்னைத் தெரிவித்த எல்லையின்கண் - மின்ஆரும்
வண்ணம் உருவம் மருவுங் குணமயக்கம்
எண்ணுங் கலைகாலம் எப்பொருளும் - முன்னம்எனக்(கு)
இல்லாமை காட்டிப்பின் பெய்தியவா காட்டிஇனிச்
செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - எல்லாம்போய்த்
தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
எம்மைப் புறங்கூறி இன்புற்றுச் - செம்மை
அவிகாரம் பேசும் அகம்பிரமக் காரர்
வெளியாம் இருளில் விடாதே - ஒளியாய்நீ
நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி ஒருபொருள்வே 90
றின்றி யமையாமை எடுத்தோதி - ஒன்றாகச்
சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இப்பிறவிப்
பேதந் தனில்இன்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ(டு)
ஏகமாய்ப் போகாமல் எவ்விடத்துங் காட்சிதந்து
போகமாம் பொற்றாளி னுட்புணர்த்தி - ஆதியுடன்
நிற்க அழியா நிலைஇதுவே என்றருளி
ஒக்க வியாபகந்தன் னுட்காட்டி - மிக்கோங்கும்
ஆநந்த மாக்கடலில் ஆரா அமுதளித்துத்
தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊன்உயிர்தான்
முன்கண்ட காலத்தும் நீங்காத முன்னோனை 95
என்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்.

ಪೂಮನ್ನು ನಾನ್ಮುಹತ್ತೋನ್ ಪುತ್ತೇಳಿರ್ ಆಂಗವರ್ಗೋನ್
ಮಾಮನ್ನು ಸೋದಿ ಮಣಿಮಾರ್ಬನ್ - ನಾಮನ್ನುಂ
ವೇದಮ್ವೇ ತಾಂದಂ ವಿಳಕ್ಕಂಜೆಯ್ ವಿಂದುವುಡನ್
ನಾದಮ್ನಾ ತಾಂದಂ ನಡುವೇದಂ - ಪೋದತ್ತಾಲ್
ಆಮಳವುಂ ತೇಡ ಅಳವಿಱಂದ ಅಪ್ಪಾಲೈಚ್
ಸೇಮ ಒಳಿಎವರುನ್ ದೇಱುಮ್ವಹೈ - ಮಾಮಣಿಸೂೞ್
ಮಂಡ್ರುಳ್ ನಿಱೈಂದು ಪಿಱವಿ ವೞಕ್ಕಱುಕ್ಕ
ನಿಂಡ್ರ ನಿರುತ್ತ ನಿಲೈಬೋಟ್ರಿ - ಕುಂಡ್ರಾದ
ಪಲ್ಲುಯಿರ್ವೆವ್ ವೇಱು ಪಡೈತ್ತುಂ ಅವೈಹಾತ್ತುಂ ೫
ಎಲ್ಲೈ ಇಳೈಪ್ಪೊೞಿಯ ವಿಟ್ಟುವೈತ್ತುನ್ - ತೊಲ್ಲೈಯುಱುಂ
ಅಂದಂ ಅಡಿನಡುವೆನ್ ಱೆಣ್ಣ ಅಳವಿಱಂದು
ವಂದ ಪೆರಿಯ ವೞಿಬೋಟ್ರಿ - ಮುಂದುಟ್ರ
ನೆಲ್ಲುಕ್ ಕುಮಿದವಿಡು ನೀಡುಸೆಂಬಿಱ್ ಕಾಳಿದಮುನ್
ತೊಲ್ಲೈಕ್ ಕಡಲ್ದೋಂಡ್ರತ್ ತೋಂಡ್ರವರುಂ - ಎಲ್ಲಾಂ
ಒರುಬುಡೈಯ ಯೊಪ್ಪಾಯ್ತ್ತಾನ್ ಉಳ್ಳವಾ ಱುಂಡಾಯ್
ಅರುವಮಾಯ್ ಎವ್ವುಯಿರುಂ ಆರ್ತ್ತೇ - ಉರುವುಡೈಯ
ಮಾಮಣಿಯೈ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕುಂ ಮಾನಾಹಂ ವನ್ನಿದನೈತ್
ತಾನ್ಅಡಕ್ಕುಙ್ ಕಾಟ್ಟತ್ ತಹುದಿಯುಂಬೋಲ್ - ಞಾನತ್ತಿನ್
ಕಣ್ಣೈ ಮಱೈತ್ತ ಕಡಿಯದೊೞಿ ಲಾಣವತ್ತಾಲ್ ೧೦
ಎಣ್ಣುಞ್ ಸೆಯಲ್ಮಾಂಡ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ - ಉಳ್ನಾಡಿಕ್
ಕಟ್ಪುಲನಾಱ್ ಕಾಣಾರ್ದಂ ಕೈಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಕೋಲೇಬೋಱ್
ಪೊಱ್ಪುಡೈಯ ಮಾಯೈಪ್ ಪುಣರ್ಪ್ಪಿನ್ಕಣ್ - ಮುಱ್ಪಾಲ್
ತನುಹರಣ ಮುಂಬುವನ ಮುಂದನ್ ದವಟ್ರಾಲ್
ಮನಮುದಲಾಲ್ ವಂದವಿಹಾ ರತ್ತಾಲ್ - ವಿನೈಯಿರಂಡುಙ್
ಕಾಟ್ಟಿ ಅದನಾಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೈಕ್ಕೊಂಡುಂ
ಮೀಟ್ಟಱಿವು ಕಾಟ್ಟುಂ ವಿನೈಬೋಟ್ರಿ - ನಾಟ್ಟುಹಿಂಡ್ರ
ಎಪ್ಪಿಱಪ್ಪುಂ ಮುಱ್ಚೆಯ್ ಇರುವಿನೈಯಾಲ್ ನಿಚ್ಚಯಿತ್ತುಪ್
ಪೊಱ್ಪುಡೈಯ ತಂದೈದಾಯ್ ಪೋಹತ್ತುಟ್ - ಕರ್ಪ್ಪಮಾಯ್ಪ್
ಪುಲ್ಲಿಱ್ ಪನಿಬೋಱ್ ಪುಹುಂದಿವಲೈಕ್ ಕುಟ್ಪಡುಂಗಾಲ್ ೧೫
ಎಲ್ಲೈಪ್ ಪಡಾಉದರತ್ ತೀಂಡಿಯದೀಪ್ - ಪಲ್ವಹೈಯಾಲ್
ಅಂಗೇ ಕಿಡಂದ ಅನಾದಿಯುಯಿರ್ ತಂಬಸಿಯಾಲ್
ಎಂಗೇನು ಮಾಹ ಎಡುಕ್ಕುಮೆನ - ವೆಂಗುಂಬಿಕ್
ಕಾಯಕ್ ಕರುಕ್ಕುೞಿಯಿಱ್ ಕಾತ್ತಿರುಂದುಙ್ ಕಾಮಿಯತ್ತುಕ್
ಕೇಯಕ್ಕೈ ಕಾಲ್ಮುದಲಾಯ್ ಎವ್ವುಱುಪ್ಪುಂ - ಆಸಱವೇ
ಸೆಯ್ದು ತಿರುತ್ತಿಪ್ಪಿನ್ ಪಿಯೋಹಿರುತ್ತಿ ಮುನ್ಬುಕ್ಕ
ವೈಯವೞಿ ಯೇಹೊಣ್ ಟಣೈಹಿಂಡ್ರ - ಪೊಯ್ಯಾದ
ವಲ್ಲಬಮೇ ಪೋಟ್ರಿಯಂ ಮಾಯಕ್ಕಾಲ್ ತಾನ್ಮಱೈಪ್ಪ
ನಲ್ಲ ಅಱಿವೊೞಿಂದು ನನ್ಕುದೀ - ತೊಲ್ಲೈಯುಱಾ
ಅಕ್ಕಾಲನ್ ದನ್ನಿಲ್ ಪಸಿಯೈಯಱಿ ವಿತ್ತೞುವಿತ್(ತು) ೨೦
ಉಕ್ಕಾವಿ ಸೋರತ್ತಾಯ್ ಉಳ್ನಡುಂಗಿ - ಮಿಕ್ಕೋಂಗುಞ್
ಸಿಂದೈ ಉರುಹ ಮುಲೈಯುರುಹುನ್ ದೀಂಜುವೈಪ್ಪಾಲ್
ವಂದುಮಡುಪ್ ಪಕ್ಕಂಡು ವಾೞ್ಂದಿರುಪ್ಪಪ್ - ಪಂದಿತ್ತ
ಪಾಸಪ್ ಪೆರುಂಗಯಿಟ್ರಾಱ್ ಪಲ್ಲುಯಿರುಂ ಪಾಲಿಕ್ಕ
ನೇಸತ್ತೈ ವೈತ್ತ ನೆಱಿಬೋಟ್ರಿ - ಆಸಟ್ರ
ಪಾಳೈಪ್ ಪಸುಂಬದತ್ತುಂ ಪಾಲನಾಂ ಅಪ್ಪದತ್ತುಂ
ನಾಳುಕ್ಕು ನಾಟ್ಚಹಲ ಞಾನತ್ತು - ಮೂಳ್ವಿತ್ತುಕ್
ಕೊಂಡಾಳ ಆಳಕ್ ಕರುವಿಹೊಡುತ್ ತೊಕ್ಕನಿಂಡ್ರು
ಪಂಡಾರಿ ಯಾನ ಪಡಿಬೋಟ್ರಿ - ತಂಡಾದ
ಪುನ್ಬುಲಾಲ್ ಪೋರ್ತ್ತ ಪುೞುಕ್ಕುರಂಬೈ ಮಾಮನೈಯಿಲ್ ೨೫
ಅನ್ಬುಸೇರ್ ಕಿಂಡ್ರನಹಟ್ ಟೈಂದಾಕ್ಕಿ - ಮುನ್ಬುಳ್ಳ
ಉಣ್ಮೈ ನಿಲೈಮೈ ಒರುಹಾಲ್ ಅಹಲಾದು
ತಿಣ್ಮೈ ಮಲತ್ತಾಱ್ ಸಿಱೈಯಾಕ್ಕಿಕ್ - ಕಣ್ಮಱೈತ್ತು
ಮೂಲಅರುಙ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಉಯಿರ್ ಮೂಡಮಾಯ್ ಉಟ್ಕಿಡಪ್ಪಕ್
ಕಾಲ ನಿಯದಿ ಯದುಹಾಟ್ಟಿ - ಮೇಲೋಂಗು
ಮುಂದಿವಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಉಯಿರ್ ಸೇರ್ತ್ತುಕ್ ಕಲೈವಿತ್ತೈ
ಯಂದ ಅರಾಹ ಮವೈಮುನ್ಬು - ತಂದ
ತೊೞಿಲಱಿ ವಿಚ್ಚೈ ತುಣೈಯಾಹ ಮಾನಿನ್
ಎೞಿಲುಡೈಯ ಮುಕ್ಕುಣಮುಂ ಎಯ್ದಿ - ಮರುಳೋಡು
ಮನ್ನುಂ ಇದಯತ್ತಿಱ್ ಸಿತ್ತತ್ತಾಱ್ ಕಂಡಬೊರುಳ್ ೩೦
ಇನ್ನ ಪೊರುಳೆನ್ ಱಿಯಂಬವೊಣ್ಣಾ - ಅನ್ನಿಲೈಬೋಯ್ಕ್
ಕಂಡವಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಱ್ ಕರುವಿಹಳ್ಈ ರೈಂದೊೞಿಯಕ್
ಕೊಂಡುನಿಯ ಮಿತ್ತಟ್ರೈ ನಾಟ್ಕೊಡುಪ್ಪಪ್ - ಪಂಡೈ
ಇರುವಿನೈಯಾಲ್ ಮುನ್ಬುಳ್ಳ ಇನ್ಬತ್ತುನ್ ಪಂಗಳ್
ಮರುವುಮ್ವಹೈ ಅಂಗೇ ಮರುವಿ - ಉರುವುಡನ್ನಿನ್(ಱು)
ಓಂಗು ನುದಲಾಯ ಓಲಕ್ಕ ಮಂಡಬತ್ತಿಱ್
ಪೋಂಗರುವಿ ಯೆಲ್ಲಾಂ ಪುಹುಂದೀಂಡಿ - ನೀಂಗಾದ
ಮುನ್ನೈ ಮಲತ್ತಿರುಳುಳ್ ಮೂಡಾ ವಹೈಯಹತ್ತುಟ್
ಟುನ್ನುಮ್ಇರುಳ್ ನೀಕ್ಕುಞ್ ಸುಡರೇಬೋಲ್ - ಅನ್ನಿಲೈಯೇ
ಸೂಕ್ಕಞ್ ಸುಡರುರುವಿಱ್ ಪೆಯ್ದು ತೊೞಿಱ್ಕುರಿಯ ೩೫
ರಾಕ್ಕಿಪ್ ಪಣಿತ್ತ ಅಱಂಬೋಟ್ರಿ - ವೇಟ್ಕೈಮಿಹುಂ
ಉಂಡಿಪ್ ಪೊರುಟ್ಟಾಲ್ ಒರುಹಾಲ್ ಅವಿಯಾದು
ಮಂಡಿಎರಿ ಯುಂಬೆರುಂದೀ ಮಾಟ್ರುದಱ್ಕುತ್ - ತಿಂಡಿಱಲ್ಸೇರ್
ವಲ್ಲಾರ್ಗಳ್ ವಲ್ಲ ವಹೈಯಾಱ್ ಱೊೞಿಲ್ಬುರಿದ
ಲೆಲ್ಲಾಂ ಉಡನೇ ಒರುಂಗಿಸೈಂದು - ಸೊಲ್ಗಾಲೈ
ಮುಟ್ಟಾಮಱ್ ಸೆಯ್ವಿನೈಕ್ಕು ಮುಱ್ಚೆಯ್ವಿನೈಕ್ ಕುಂಜೆಲವು
ಪಟ್ಟೋಲೈ ತೀಟ್ಟುಂ ಪಡಿಬೋಟ್ರಿ - ನಟ್ಟೋಂಗುಂ
ಇನ್ನಿಲೈಮೈ ಮಾನುಡರುಕ್ ಕೇಯಂಡ್ರಿ ಎಣ್ಣಿಲಾ
ಮನ್ನುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ ಇಂದ ವೞಕ್ಕೇಯಾಯ್ - ಮುನ್ನುಡೈಯ
ನಾಳ್ನಾಳ್ ವರೈಯಿಲ್ ಉಡಲ್ಬಿರಿತ್ತು ನಲ್ವಿನೈಕ್ಕಣ್ ೪೦
ವಾಣಾಳಿನ್ ಮಾಲಾಯ್ ಅಯನಾಹಿ - ನೀಳ್ನಾಹರ್
ವಾನಾಡರ್ ಕೋಮುದಲಾಯ್ ವಂದ ಪೆರುಂಬದತ್ತು
ನಾನಾ ವಿದತ್ತಾಲ್ ನಲಂಬೆಱುನಾಳ್ - ತಾನ್ಮಾಳ
ವೆಟ್ರಿಕ್ ಕಡುಂದೂದರ್ ವೇಹತ್ ತುಡನ್ವಂದು
ಪಟ್ರಿತ್ತಂ ವೆಂಗುರುವಿನ್ ಪಾಱ್ಕಾಟ್ಟ - ಇಟ್ರೈಕ್ಕುಂ
ಇಲ್ಲೈಯೋ ಪಾವಿ ಪಿಱವಾಮೈ ಎಂಡ್ರೆಡುತ್ತು
ನಲ್ಲದೋರ್ ಇನ್ಚೊಲ್ ನಡುವಾಹಚ್ - ಸೊಲ್ಲಿಇವರ್
ಸೆಯ್ದಿಕ್ಕುತ್ ತಕ್ಕ ಸೆಯಲುಱುತ್ತು ವೀರ್ಎಂಡ್ರು
ವೆಯ್ದುಱ್ ಱುರೈಕ್ಕ ವಿಡೈಹೊಂಡು - ಮೈಯಲ್ದರುಞ್
ಸೆಕ್ಕಿ ನಿಡೈತ್ತಿರಿತ್ತುನ್ ದೀವಾಯಿ ಲಿಟ್ಟೆರಿತ್ತುನ್ ೪೫
ತಕ್ಕನೆರುಪ್ ಪುತ್ತೂಣ್ ತೞುವುವಿತ್ತುಂ - ಮಿಕ್ಕೋಂಗು
ನಾರಾಸಙ್ ಕಾಯ್ಸ್ಚಿಚ್ ಚೆವಿಮಡುತ್ತುಂ ನಾಅರಿಂದುಂ
ಈರಾಉನ್ ಊನೈತ್ತಿನ್ ಎಂಡ್ರಡಿತ್ತುಂ - ಪೇರಾಮಲ್
ಅಂಗಾೞ್ ನರಹತ್ ತೞುತ್ತುವಿತ್ತುಂ ಪಿನ್ನುಂದಂ
ವೆಂಗೋಬಂ ಮಾಱಾದ ವೇಟ್ಕೈಯರಾಯ್ - ಇಂಗೊರುನಾಳ್
ಎಣ್ಣಿಮುದಱ್ ಕಾಣಾದ ಇನ್ನಱ್ ಕಡುನರಹಂ
ಪನ್ನೆಡುನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲುಂ ಪಣಿಹೊಂಡು - ಮುನ್ನಾಡಿಕ್
ಕಂಡು ಕಡನ್ಕೞಿತ್ತಲ್ ಕಾರಿಯಮಾಂ ಎಂಡ್ರೆಣ್ಣಿಕ್
ಕೊಂಡುವರು ನೋಯಿನ್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿವಾರ್ - ಮಂಡೆರಿಯಿಱ್
ಕಾಯ್ಸ್ಚಿಚ್ ಚುಡವಱುಕ್ಕಕ್ ಕಣ್ಣುರಿಕ್ಕ ನನ್ನಿದಿಯಂ ೫೦
ಈಯ್ತ್ತುತ್ತಾಯ್ ತಂದೈದಮರ್ ಇನ್ಬುಱುದಲ್ - ವಾಯ್ತ್ತನೆಱಿ
ಓಡಿಯದೇ ರಿನ್ಕೀೞ್ ಉಯಿರ್ಬೋನ ಕಂಡ್ರಾಲೇ
ನೀಡುಬೆರುಂ ಪಾವಂ ಇಂಡ್ರೇ ನೀಂಗುಮೆನ - ನಾಡಿತ್ತನ್
ಮೈಂದನೈಯುಂ ಊರ್ಂದೋನ್ ವೞಕ್ಕೇ ವೞಕ್ಕಾಹ
ನಂಜನೈಯ ಸಿಂದೈ ನಮನ್ತೂದರ್ - ವೆಂಜಿನತ್ತಾಲ್
ಅಲ್ಲ ಲುಱುತ್ತುಂ ಅರುನರಹಙ್ ಕಂಡುನಿಱ್ಕ
ವಲ್ಲ ಕರುಣೈ ಮಱಂಬೋಟ್ರಿ - ಪಲ್ಲುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ
ಇನ್ನ ವಹೈಯಾಲ್ ಇರುವಿನೈಕ್ಕಣ್ ನಿಂಡ್ರರುತ್ತಿ
ಮುನ್ನೈಮುದ ಲೆನ್ನ ಮುದಲಿಲ್ಲೋನ್ - ನಲ್ವಿನೈಕ್ಕಣ್
ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹುಂ ಎಡುಪ್ಪುಣ್ ಟೆಡುಪ್ಪುಂಡು ೫೫
ಸೆಲ್ಗಾಲಂ ಪಿನ್ನರಹಞ್ ಸೇರಾಮೇ - ನಲ್ಲನೆಱಿ
ಎಯ್ದುವದೋರ್ ಕಾಲಮ್ತನ್ ಅನ್ಬರೈಕ್ಕಣ್ ಟಿನ್ಬುಱುದಲ್
ಉಯ್ಯುಂ ನೆಱಿಸಿಱಿದೇ ಉಂಡಾಕ್ಕಿಪ್ - ಪೈಯವೇ
ಮಟ್ಟಾಯ್ ಮಲರಾಯ್ ವರುನಾಳಿಲ್ ಮುನ್ನೈನಾಳ್
ಮೊಟ್ಟಾಯ್ ಉರುವಾಂ ಮುಱೈಬೋಲಕ್ - ಕಿಟ್ಟಿಯದೋರ್
ನಲ್ಲ ಪಿಱಪ್ಪಿಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ನಾಡುಮ್ವಿನೈ
ಎಲ್ಲೈ ಯಿರಂಡುಂ ಇಡೈಯೊಪ್ಪಿಱ್ - ಪಲ್ಬಿಱವಿ
ಅತ್ತಮದಿ ಲಂಡ್ರೋ ಅಳವೆಂಡ್ರು ಪಾರ್ತ್ತಿರುಂದು
ಸತ್ತಿ ಪದಿಕ್ಕುಂ ತರಂಬೋಟ್ರಿ - ಮುತ್ತಿದರು
ನನ್ನೆಱಿವಿಞ್ ಞಾನಹಲರ್ ನಾಡುಮಲಂ ಒಂಡ್ರಿನೈಯುಂ ೬೦
ಅನ್ನಿಲೈಯೇ ಉಳ್ನಿನ್ ಱಱುತ್ತರುಳಿಪ್ - ಪಿನ್ಅನ್ಬು
ಮೇವಾ ವಿಳಂಗುಂ ಪಿರಳಯಾ ಕಲರುಕ್ಕುತ್
ತೇವಾಯ್ ಮಲಹನ್ಮನ್ ದೀರ್ತ್ತರುಳಿಪ್ - ಪೂವಲಯನ್
ತನ್ನಿಂಡ್ರು ನೀಂಗಾಚ್ ಚಹಲರ್ಕ್ ಕವರ್ಬೋಲ
ಮುನ್ನಿಂಡ್ರು ಮುಮ್ಮಲಂದೀರ್ತ್ ತಾಟ್ಕೊಳ್ಗೈ - ಅನ್ನವನುಕ್
ಕಾದಿಹುಣ ಮಾದಲಿನಾಲ್ ಆಡುನ್ ದಿರುತ್ತೊೞಿಲುಞ್
ಸೋದಿ ಮಣಿಮಿಡಟ್ರುಚ್ ಚುಂದರಮುಂ - ಪಾದಿಯಾಂ
ಪಚ್ಚೈ ಯಿಡಮುಂ ಪವಳತ್ ತಿರುಚ್ಚಡೈಮೇಲ್
ವೈಚ್ಚ ನದಿಯುಂ ಮದಿಕ್ಕೊೞುಂದುಂ ಅಚ್ಚಮಱ
ಆಡುಂ ಅರವುಂ ಅೞಹಾರ್ ತಿರುನುದಲ್ಮೇಲ್ ೬೫
ನೀಡುರುವ ವನ್ನಿ ನೆಡುಂಗಣ್ಣುಙ್ - ಕೇಡಿಲಯಙ್
ಕೂಟ್ಟುನ್ ದಮರುಹಮುಙ್ ಕೋಲ ಎರಿಯಹಲುಂ
ಪೂಟ್ಟರವಕ್ ಕಚ್ಚುಂ ಪುಲಿಯದಳುಂ - ವೀಟ್ಟಿನ್ಬ
ವೆಳ್ಳತ್ ತೞುತ್ತಿ ವಿಡುಂದಾಳಿ ನುಮ್ಅಡಿಯಾರ್
ಉಳ್ಳತ್ತಿ ನುಂಬಿರಿಯಾ ಒಣ್ಸಿಲಂಬುಂ - ಕಳ್ಳವಿನೈ
ವೆಂಡ್ರು ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕಚ್ ಚಾತ್ತಿಯವೀ ರಕ್ಕೞಲುಂ
ಒಂಡ್ರುಮ್ಉರುತ್ ತೋಂಡ್ರಾಮಲ್ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕಿ - ಎಂಡ್ರುಂ
ಇಱವಾದ ಇನ್ಬತ್ ತೆಮೈಇರುತ್ತ ವೇಂಡಿಪ್
ಪಿಱವಾ ಇನ್ಬತ್ ತೆಮೈಇರುತ್ತ ವೇಂಡಿಪ್
ಪಿಱವಾ ಮುದಲ್ವನ್ ಪಿಱಂದು - ನಱವಾರುನ್
ತಾರುಲಾ ವುಂಬುಯತ್ತುಚ್ ಚಂಬಂದ ನಾದನೆಂಡ್ರು ೭೦
ಪೇರಿಲಾ ನಾದನ್ಒರು ಪೇರ್ಬುನೈಂದು - ಪಾರೋರ್ದಂ
ಉಂಡಿ ಉಱಕ್ಕಂ ಪಯಮ್ಇನ್ಬಂ ಒತ್ತೊೞುಹಿಕ್
ಕೊಂಡು ಮಹಿೞ್ಂದ ಕುಣಂಬೋಟ್ರಿ - ಮಿಂಡಾಯ
ಆಱು ಸಮಯಪ್ ಪೊರುಳುಮ್ಅಱಿ ವಿತ್ತವಟ್ರಿಱ್
ಪೇಱಿನ್ಮೈ ಎಂಗಳುಕ್ಕೇ ಪೇಱಾಕ್ಕಿತ್ - ತೇಱಾದ
ಸಿತ್ತನ್ ದೆಳಿಯತ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕೊಂಡುವರುಂ
ಅತ್ತಹೈಮೈ ತಾನೇ ಅಮೈಯಾಮಲ್ - ವಿತ್ತಹಮಾಞ್
ಸೈವ ನೆಱಿಯಿಱ್ ಸಮಯ ಮುದಲಾಹ
ಎಯ್ದುಂ ಅಬಿಡೇಹಂ ಎಯ್ದುವಿತ್ತುಚ್ - ಸೆಯ್ಯದಿರುಕ್
ಕಣ್ಣರುಳಾಲ್ ನೋಕ್ಕಿಕ್ ಕಡಿಯಬಿಱಪ್ ಪಾಱ್ಪಟ್ಟ ೭೫
ಪುಣ್ಣುಂ ಇರುವಿನೈಯುಂ ಪೋಯ್ಅಹಲ - ವಣ್ಣಮಲರ್ಕ್
ಕೈತ್ತಲತ್ತೈ ವೈತ್ತರುಳಿಕ್ ಕಲ್ಲಾಯ ನೆಂಜುರುಕ್ಕಿ
ಮೆಯ್ತ್ತಹೈಮೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ವಿರಿತ್ತೋದಿ - ಒತ್ತೊೞುಹುಂ
ಸೇಣ್ಆರ್ ಇರುಳ್ವಡಿವುಂ ಸೆಂಗದಿರೋನ್ ಪಾಲ್ನಿಱ್ಪಕ್
ಕಾಣಾ ತೊೞಿಯುಂ ಕಣಕ್ಕೇಬೋಲ್ - ಆಣವತ್ತಿನ್
ಆದಿ ಕುಱೈಯಾಮಲ್ ಎನ್ಬಾಲ್ ಅಣುಹಾಮಲ್
ನೀದಿ ನಿಱುತ್ತುಂ ನಿಲೈಬೋಟ್ರಿ - ಮೇದಕ್ಕೋರ್
ಸೆಯ್ಯುಞ್ ಸರಿಯೈ ತಿಹೞ್ಗಿರಿಯಾ ಯೋಹತ್ತಾಲ್
ಎಯ್ದುಂಜೀರ್ ಮುತ್ತಿಬದಂ ಎಯ್ದುವಿತ್ತು - ಮೆಯ್ಯನ್ಬಾಱ್
ಕಾಣತ್ ತಹುವಾರ್ಗಳ್ ಕಂಡಾಲ್ ತಮೈಪ್ಪಿನ್ಬು ೮೦
ನಾಣತ್ ತಹುಮ್ಞಾನ ನನ್ನೆಱಿಯೈ - ವೀಣೇ
ಎನಕ್ಕುತ್ ತರವೇಂಡಿ ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪೊರುಟ್ಕುಂ
ಮನಕ್ಕುಂ ಮಲರಯನ್ಮಾಲ್ ವಾನೋರ್ - ನಿನೈಪ್ಪಿನುಕ್ಕುನ್
ತೂರಂಬೋ ಲೇಯಣಿಯ ಸುಂದರತ್ತಾಳ್ ಎನ್ತಲೈಮೇಲ್
ಆರುಂ ಪಡಿದನ್ ದರುಳ್ಸೆಯ್ದ - ಪೇರಾಳನ್
ತಂದಬೊರುಳ್ ಏದೆನ್ನಿಲ್ ತಾನ್ವೇಱು ನಾನ್ವೇಱಾಯ್
ವಂದು ಪುಣರಾ ವೞಕ್ಕಾಕ್ಕಿ - ಮುಂದಿಎಂಡ್ರನ್
ಉಳ್ಳಮ್ಎಂಡ್ರುಂ ನೀಂಗಾ ತೊಳಿತ್ತಿರುಂದು ತೋಂಡ್ರಿನಿಱ್ಕುಙ್
ಕಳ್ಳಮ್ಇಂಡ್ರು ಕಾಟ್ಟುಂ ಕೞಲ್ಬೋಟ್ರಿ - ವಳ್ಳಮೈಯಾಲ್
ತನ್ನೈತ್ ತೆರಿವಿತ್ತುತ್ ತಂಡ್ರಾಳಿ ನುಟ್ಕಿಡಂದ ೮೫
ಎನ್ನೈತ್ ತೆರಿವಿತ್ತ ಎಲ್ಲೈಯಿನ್ಕಣ್ - ಮಿನ್ಆರುಂ
ವಣ್ಣಂ ಉರುವಂ ಮರುವುಙ್ ಕುಣಮಯಕ್ಕಂ
ಎಣ್ಣುಙ್ ಕಲೈಹಾಲಂ ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ - ಮುನ್ನಮ್ಎನಕ್(ಕು)
ಇಲ್ಲಾಮೈ ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪಿನ್ ಪೆಯ್ದಿಯವಾ ಕಾಟ್ಟಿಇನಿಚ್
ಸೆಲ್ಲಾಮೈ ಕಾಟ್ಟುಞ್ ಸೆಯಲ್ಬೋಟ್ರಿ - ಎಲ್ಲಾಂಬೋಯ್ತ್
ತಮ್ಮೈತ್ ತೆಳಿಂದಾರಾಯ್ತ್ ತಾಮೇ ಪೊರುಳಾಹಿ
ಎಮ್ಮೈಪ್ ಪುಱಂಗೂಱಿ ಇನ್ಬುಟ್ರುಚ್ - ಸೆಮ್ಮೈ
ಅವಿಹಾರಂ ಪೇಸುಂ ಅಹಂಬಿರಮಕ್ ಕಾರರ್
ವೆಳಿಯಾಂ ಇರುಳಿಲ್ ವಿಡಾದೇ - ಒಳಿಯಾಯ್ನೀ
ನಿಂಡ್ರ ನಿಲೈಯೇ ನಿಹೞ್ತ್ತಿ ಒರುಬೊರುಳ್ವೇ ೯೦
ಱಿಂಡ್ರಿ ಯಮೈಯಾಮೈ ಎಡುತ್ತೋದಿ - ಒಂಡ್ರಾಹಚ್
ಸಾದಿತ್ತುತ್ ತಮ್ಮೈಚ್ ಚಿವಮಾಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪಿಱವಿಪ್
ಪೇದನ್ ದನಿಲ್ಇನ್ಬಪ್ ಪೇದಮುಱಾಪ್ - ಪಾದಹರೋ(ಟು)
ಏಹಮಾಯ್ಪ್ ಪೋಹಾಮಲ್ ಎವ್ವಿಡತ್ತುಙ್ ಕಾಟ್ಚಿದಂದು
ಪೋಹಮಾಂ ಪೊಟ್ರಾಳಿ ನುಟ್ಪುಣರ್ತ್ತಿ - ಆದಿಯುಡನ್
ನಿಱ್ಕ ಅೞಿಯಾ ನಿಲೈಇದುವೇ ಎಂಡ್ರರುಳಿ
ಒಕ್ಕ ವಿಯಾಬಹಂದನ್ ನುಟ್ಕಾಟ್ಟಿ - ಮಿಕ್ಕೋಂಗುಂ
ಆನಂದ ಮಾಕ್ಕಡಲಿಲ್ ಆರಾ ಅಮುದಳಿತ್ತುತ್
ತಾನ್ವಂದು ಸೆಯ್ಯುನ್ ದಹುದಿಯಿನಾಲ್ - ಊನ್ಉಯಿರ್ದಾನ್
ಮುನ್ಕಂಡ ಕಾಲತ್ತುಂ ನೀಂಗಾದ ಮುನ್ನೋನೈ ೯೫
ಎನ್ಕೊಂಡು ಪೋಟ್ರಿಸೈಪ್ಪೇನ್ ಯಾನ್.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி