ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
1. சிவஞான போதம்
மொத்தம் - 12 சூத்திரங்கள்
001 ಸಿಱಪ್ಪುಪ್ ಪಾಯಿರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமியப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக்
காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருள்தீர்ந்
தருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
உயர்சிவ ஞான போதம் உரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
பவநனி வன்பகை கடந்த
தவரடி புனைந்த தலைமை யோனே.

ಮಲರ್ದಲೈ ಉಲಹಿನ್ ಮಾಯಿರುಳ್ ತುಮಿಯಪ್
ಪಲರ್ಬುಹೞ್ ಞಾಯಿಱು ಪಡರಿನ್ ಅಲ್ಲದೈಕ್
ಕಾಂಡಲ್ ಸೆಲ್ಲಾಕ್ ಕಣ್ಬೋಲ್ ಈಂಡಿಯ
ಪೆರುಂಬೆಯರ್ಕ್ ಕಡವುಳಿಱ್ ಕಂಡುಹಣ್ ಣಿರುಳ್ದೀರ್ನ್
ತರುಂದುಯರ್ಕ್ ಕುರಂಬೈಯಿನ್ ಆನ್ಮಾ ನಾಡಿ
ಮಯರ್ವಱ ನಂದಿ ಮುನಿಹಣತ್ ತಳಿತ್ತ
ಉಯರ್ಸಿವ ಞಾನ ಪೋದಂ ಉರೈತ್ತೋನ್
ಪೆಣ್ಣೈಪ್ ಪುನಲ್ಸೂೞ್ ವೆಣ್ಣೈಚ್ ಚುವೇದವನನ್
ಪೊಯ್ಗಣ್ ಟಹಂಡ್ರ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವನ್
ಪವನನಿ ವನ್ಬಹೈ ಕಡಂದ
ತವರಡಿ ಪುನೈಂದ ತಲೈಮೈ ಯೋನೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி