ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
11. கொடிக்கவி
001 ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க்குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக்கொடி கட்டினனே.

ಒಳಿಕ್ಕು ಮಿರುಳುಕ್ಕು ಮೊಂಡ್ರೇ ಯಿಡಮೊಂಡ್ರು ಮೇಲಿಡಿಲೊನ್
ಱೊಳಿಕ್ಕು ಮೆನಿನು ಮಿರುಳಡ ರಾದುಳ್ ಳುಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ತ್
ತೆಳಿಕ್ಕು ಮಱಿವು ತಿಹೞ್ಂದುಳ ತೇನುನ್ ದಿರಿಮಲತ್ತೇ
ಕುಳಿಕ್ಕು ಮುಯಿರರುಳ್ ಕೂಡುಂ ಪಡಿಕ್ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿನನೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி