ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
12. நெஞ்சுவிடுதூது
001 ಕಲಿವೆಣ್ಬಾ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

பூமேவும் உந்திப் புயல்வண்ணன் பொற்பதுமத்
தார்மேவும் மார்பன் சதுமுகத்தோன் - தாம்மேவிப்
பன்றியும் அன்னமுமாய்ப் பாரிடந்தும் வான்பறந்தும்
என்றும் அறியா இயல்பினான் - அன்றியும்
இந்திரனும் வானோரும் ஏனோரும் எப்புவியும்
மந்தர வெற்பும் மறிகடலும் - மந்திரமும்
வேதமும் வேத *முடிவின்விளை விந்துவுடன்
நாதமுங் காணா நலத்தினான் - ஓத
அரியான் எளியான் அளவிறந்து நின்ற 5
பெரியான் சிறியான்பெண் பாகன் - தெரியா
அருவான் உருவான் அருவுருவ மல்லான்
மரியான் மரிப்பார் மனத்தான் - பரிவான
மெய்யர்க்கு மெய்யன் வினைக்குவினை யாயினான்
பொய்யர்க்குப் பொய்யாய பொய்யினான் - ஐயன்
படநாகம் பூண்ட பரமன் பசுவி
னிடமாய் நிறைந்த இறைவன் - சுடரொளியான்
என்றுமுளன் அன்றளவும் யானும் உளனாகி
நின்றநிலை யிற்றரித்து நில்லாமற் - சென்றுசென்று
தோற்றியிடும் அண்டசஞ் சுவேதசங்கள் பாரின்மேற் 10
சாற்றும்உற் பீசஞ் சராயுசங்கட் - கேற்றபிறப்
பெல்லாம் பிறந்தும் இறந்தும் இருவினையின்
பொல்லாங்கு துய்க்கும் பொறியிலியேன் - கல்லா
உணர்வின் மிசையோ டுலகா யதனைப்
புணர்வதொரு புல்லறிவு பூண்டு - கணையிற்
கொடிதெனவே சென்று * குடிப்பழியே செய்து
கடிய கொலைகளவு காமம் - படியின்மிசைத்
தேடி யுழன்று தெரிவைத் தெரியாமல்
வாடி இடையும் மனந்தனக்கும் - நாடிஅது
போன வழிபோகும் புந்திக்கும் புந்தியுடன் 15
ஆன திறலார் அகந்தைக்கும் - மேனி
அயர அயர அழிய அழியும்
உயிரின் துயரம் உரையேன் - வயிரமே
கொண்டதொரு காமனுக்குங் கோபனுக்கும் மோகனுக்கும்
மண்டு மதமாச் சரியனுக்குந் - திண்டிறல்சேர்
இந்திரியம் பத்துக்கும் ஈரைந்து மாத்திரைக்கும்
அந்தமிலாப் பூதங்கள் ஐந்துக்குஞ் சிந்தைகவர்
மூன்றுகுற்றம் மூன்றுகுணம் மூன்றுமலம் மூன்றவத்தை
ஏன்றுநின்று செய்யும் இருவினைக்குந் - தோன்றாத
வாயுஒரு பத்துக்கும் மாறாத வல்வினையே 20
யாய கிளைக்கும் அருநிதிக்கும் - நேயமாம்
இச்சை கிரியை யிவைதரித்தங் கெண்ணிலா
அச்சங் கொடுமை யவைபூண்டு - கச்சரவன்
சீரில்நிலை நில்லாது திண்டாடும் பல்கருவி
வாரில்அகப் பட்டு மயங்கினேன் - தேருங்கால்
உன்னை ஒழிய உறவில்லை என்னுமது
தன்னை அறிவை தனியறிவை - முன்னந்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று - நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்உரைத்த 25
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல் - ஐவர்க்கும்
ஆவதுவே செய்தங் கவர்வழியைத் தப்பாமற்
பாவமெனும் பௌவப் பரப்பழுந்திப் - பூவையர்தம்
கண்வலையிற் பட்டுக் கலவிக் கலைபயின்றங்(கு)
உண்மை நிலையுணர்ச்சி ஓராமல் - திண்மையினால்
நாவிற் கொடுமை பலபிதற்றி நாடோறுஞ்
சாவிற் பிறப்பில் தலைப்பட்டிங் - காவிநிலை
நிற்கும்வகை பாராய் நிலையான நெஞ்சமே
பொற்பினுடன் யானே புகலக்கேள் - வெற்பின்மிசை
வந்திருக்க வல்லான் மதியாதார் வல்அரணம் 30
செந்தழலில் மூழ்கச் சிரித்தபிரான் - அந்தமிலா
வேத முடிவில் விளைவில் விளைவிலொளி
ஆதி யமலன் நிமலனருட் - போத
அறிவி லறிவை அறியு மவர்கள்
குறியுள் புகுதுங் குணவன் - நெறிகொள்
வெளியில் வெளியில் வெளியன் வெளியில்
ஒளியில் ஒளியில் ஒளியன் - ஒளியில்
அளியில் அளியில் அளியன் அளியில்
அளவில் அளவில் அளவன் - அளவிறந்து
நின்றான் அனைத்தும் நிறைந்தான் நினைப்பவர்பாற் 35
சென்றான் தெரியத் தெரியாதான் - குன்றா
விளக்காய் நிறைந்த விரிசுடரான் மண்மேல்
துளக்காமல் நின்றபெருஞ் சோதி - உளக்கண்ணுக்
கல்லாது தோன்றா அமலன் அகிலமெலாம்
நில்லாமல் நின்ற நிலையினான் - சொல்ஆரும்
ஈசன் பெருமை இருவினையேன் இன்றுனக்குப்
பேசுந் தகைமையெலாம் பேணிக்கேள் - பாசம்
பலவுங் கடந்து பரிந்தருள்சேர் பண்பாற்
குலவி விளங்குகுணக் குன்றோன் - இலகவே
செய்ய தருமச் செழுங்கிரியின் மீதிழிந்து 40
வையம் பரவ மகிழ்ந்தெழுந்தங் - கையங்
களவுபயங் காமங் கொலைகோபங் காதி
அளவில்வினை யெல்லாம் அழித்திங் - குளமகிழத்
தொம்மெனவே எங்கும் முழங்கிச் சுருதிபயில்
செம்மைதரும் ஆகமங்கள் சேர்ந்தோடி - மும்மலத்தின்
காடடங்க வேர்பறித்துக் கல்விக் கரைகடந்தங்(கு)
ஓடுபல் பூதத் துணர்வழித்து - நீடுபுகழ்
மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னப் பேர்பெற்ற
ஐவாய வேட்கை யவாஅகற்றி - நையும்இயல்
வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருபத் தம்பலவும் 45
நீக்கிச் செறிந்து நிறைந்தோடிப் - போக்கரிய
பந்தமெனுஞ் சோலை பறித்துப் பரந்தலைக்கும்
அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் - சிந்திவிழ
மோதி அருணீர்மை ஓங்கிவிறல் முக்குணமுங்
காதி உரோமமெலாங் கைகலந்து - சீதப்
புளகம் அரும்பப் புலன்மயக்கம் போக்கி
விளைவில் புலன்முட்ட மேவிக் - களபதன
மாதர் மயக்கம் அறுத்துவளர் மண்டலத்துச்
சோதியொரு மூன்றினையுஞ் சோதித்து - நீதியினால்
ஆதாரம் ஆறினுஞ்சென் றாறிஅடல் வாயுக்கள் 50
மீதான பத்தும் மிகப்பரந்து - காதிப்
பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுஆ காய
உறுதி நிலமைந்தும் ஓடி - மறுவிலா
நான்முகன்மால் ஈசன் மகேசன் நலஞ்சிறந்த
தான்முகம் ஐந்தாஞ் சதாசிவமும் - ஆனதொரு
விந்துநா தங்கடந்து சுத்த வெறுவெளியில்
அந்தமிலாப் பாழடங்கத் தேக்கியபின் - முந்திவரும்
அவ்வறிவுக் கப்பாலுஞ் சென்றகண்டம் உள்ளடக்கிச்
செவ்வறிவே யாகித் திகைப்பொழிந்திட் - டெவ்வறிவுந்
தானாய வீடளித்துத் தன்னிற் பிறிவிலா 55
ஊனாகி எவ்வுயிர்க்கும் உள்புகுந்து - மேனியிலா
அஞ்சவத்தை யுங்கடந் தாயபெரும் பேரொளிக்கே
தஞ்சமெனச் சென்று தலைப்பட்டு - வஞ்சமறத்
தான்அந்தம் இல்லாத தண்ணளியால் ஓங்கிவரும்
ஆனந்தம் என்பதோர் ஆறுடையான் - ஆனந்தம்
பண்ணும் பயன்சுருதி ஆகமங்கள் பார்த்துணர்ந்து
நண்ண அரியதொரு நாடுடையான் - எண்ணெண்
கலையால் உணர்ந்து கருத்தழிந்து காம
நிலையான தெல்லாமும் நீத்தங் - கலைவறவே
தேட்டற்ற சிந்தை சிவஞான மோனத்தால் 60
ஓட்டற்று வீற்றிருக்கும் ஊருடையான் - நாட்டத்தால்
தெண்ணீ ரருவிவிழச் சிந்தைமயக் கந்தெளிந்(து)
உண்ணீர்மை யெய்த உரோமமெலாம் - நண்ணும்
புளகம் புனைமெய் யர்பொய் யிற்கூடாமல்
உளகம்பங் கொண்டுள் உருகி - அளவிலா
மாலா யிருக்கு மவர்மனத்தை வாங்கஅருள்
மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் - தோலாத
வானம் புவனம் மலைகடல்ஏழ் பாதாளம்
ஊன்ஐந்து பூதத் துயிருணர்ச்சி - ஞானமாய்
எல்லாமாய் அல்லவாய் எண்ணுவார் எண்ணத்து 65
நில்லாமல் நிற்கும்நீள் வாசியான் - சொல்ஆரும்
பாதாளம் ஊடுருவிப் பாரேழும் விண்ணேழும்
ஆதார மாகி அகண்டம்நிறைந் - தோத
அரிதாய் எளிதாய் அருமறையா றங்கத்
துருவாய் உயிராய் உணர்வாய்ப் - பெரிதாய
வெய்யதுயர்ப் பாசமற வீசியே வெம்பிறவித்
துய்ய கடலைத் துகளெழுப்பி - ஐயமுறுங்
காமக் * குரோதலோப மோகமதங் காய்ந்தடர்த்துச்
சாமத் தொழிலின் தலைமிதித்து - நாமத்தாற்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கின்விறற் கட்டறுத்துத் 70
தத்தம் பயங்கொலைகள் ஆங்கழித்தே - தத்திவரும்
பாசக் குழாத்தைப் படஅடித்துப் பாவையர்தம்
ஆசைக் கருத்தை அறவீசி - நேசத்தால்
ஆனவே கங்கொண் டருள்மும் மதத்தினால்
ஊனையார் தத்துவங்க ளுள்புகுந்து - தேனைப்
பருகிக் களித்துயர்ந்து பன்மறைநாற் கோட்டால்
மருவித் திகழ்ஞான ஆனையான் - இருமுச்
சமையங் கடந்து தனக்கொப் பிலாது
சுமைதுன்ப நீக்குந் துவசன் - கமையொன்றித்
தம்மை மறந்து தழலொளியுள் ளேயிருத்தி 75
இம்மை மறுமை இரண்டகற்றிச் - செம்மையே
வாயுவை ஓடா வகைநிறுத்தி வானத்து
வாயுவையும் அங்கே யுறஅமைத்துத் - தேயுவால்
என்றும் ஒரு தகைமை யாயிருக்கும் இன்பருளே
நின்று முழங்கும் நெடுமுரசோன் - அன்றியும்
மாலும் அயனும் வகுத்தளித்த வையமெலாஞ்
சாலும்அதற் கப்பாலும் எப்பாலும் - மேலை
யுலகும் உலகால் உணரவொண்ணா ஊரும்
இலகி நடக்கும்எழில் ஆணையான் - அலகிறந்த
காட்சியான் காட்சிக்குங் காணான் கலைஞான 80
ஆட்சியான் ஆட்சிக்கும் ஆயினான் - சூட்சியான்
பாருந் திசையும் படரொளியா லேநிறைந்தான்
தூருந் தலையுமிலாத் தோன்றலான் - வேராகி
வித்தாகி வித்தின் விளைவாகி மேவுதனுச்
சத்தாதி பூதங்கள் தானாகிச் - சுத்த
வெறுவெளியாய் பாழாய் வெறும்பாழுக் கப்பால்
உறுபொருளாய் நின்ற ஒருவன் - பொறியிலியேன்
வெம்பும் பிறவியலை வீழாமல் வீடளித்த
சம்பந்த மாமுனியென் தம்பிரான் - அம்புவியோர்
போற்றுந் திருவடியென் புன்தலைமே லேபொறித்தோன் 85
ஏற்றின் புறத்தமைந்த எங்கோமான் - சாற்றுவார்
சாற்றும் பொருளான் தனிமுதல்வன் தானல்லான்
வேற்றின்பம் இல்லா விளங்கொளியான் - போற்றுங்
குருவேட மாகிக் குணங்குறியொன் றில்லாப்
பெருவேட மாய்நிறைந்த பெம்மான் - கருவேடங்
கட்டுமுருக் கட்டறுத்தான் கற்றவர்வாழ் தில்லையான்
எட்டுமவர்க் கெட்டா இயல்பினான் - மட்டவிழ்தார்
வானோன் பவனி வரக்கண்டு வல்வினையேன்
ஏனோரும் ஏத்துதல்கண் டேத்தினேன் - தான்என்னைப்
பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம் 90
நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான் - ஏத்தரிய
தொண்ணூற் றறுவர்பயில் தொக்கிற் றுவக்கறுத்தான்
கண்ணூறு தேனமுதங் காட்டினான் - வெண்ணீறும்
வேடமும் பூசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான்
மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே - நாடரிய
அஞ்செழுத்தின் உள்ளீ டறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை
நெஞ்சழுத்தி நேய மயலாக்கி - அஞ்செழுத்தை
உச்சரிக்குங் கேண்மை யுணர்த்தி அதன் உச்சரிப்பு
வைச்சிருக்கும் அந்த வழியாக்கி - அச்சமறச்
சென்று விளக்கை எழத்தூண்டிச் செஞ்சுடரின் 95
ஒன்றி ஒருவிளக்கின் உள்ளொளியாய் - நின்ற
பெருவிளக்கின் பேரொளியாய் உள்ளே பிரசம்
மருவும் மலர்போல் மதித்தங் - கருவினுருக்
கொள்ளா அருளைக் கொளுத்திக் குணங்குறியொன்
றில்லா இடத்தே இளைப்பாற்றி - விள்ளாத
உள்ளம் முதலாக உள்ளதெலாம் வாங்கஅருள்
வெள்ள மயலளித்து மேவினான் - கள்ளம்
மறப்பித்தான் மெய்ஞ்ஞான மாக்கிமன மெல்லாம்
இறப்பித்தான் என்பிறவி ஈர்த்தான் - விறற்சொல்லுக்
கெட்டானை யார்க்கும் எழுதா இயற்குணங்க 100
ளெட்டானை ஆற்றா எழுத்தினான் - மட்டாரும்
பாடலார் ஆடலார் பண்பலார் நண்பலார்
ஆடலா ராடல் அகன்பதியாம் - கூடலார்
காணக் கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான்
பாணர்க் கிலகு பலகையிட்டான் - சேணிற்
சிறந்த உருவான் திருமாலுக் கெட்டான்
நிறைந்த திருவுருவில் நிற்போன் - கறங்குடனே
சூறைசுழல் வண்டு சுழல்கொள்ளி வட்டமெனு
மாறு கருணையினால் மாற்றினான் - நீறணிந்த
மெய்யன் நிமலன் அமலன்அருள் வீடளிக்கும் 105
ஐயன் அறிவுக்கறி வாயினான் - பொய்யர்பாற்
பொய்மையாய் நின்றான் புரிந்தவர்தம் நெஞ்சத்து
மெய்மையாய் நின்று விளங்கினான் - கைமழுவன்
அத்தன்பால் நீசென் றடையும் இடத்தையெலாஞ்
சித்தஞ்சேர் நெஞ்சமே செப்பக்கேள் - நித்தலுமே
பூசிமுடித் துண்டுடுத்துப் பூங்குழலார் தங்கலவி
ஆசைதனிற் பட்டின்ப ஆர்கலிக்குள் - நேசமுற
நின்று திளைக்கும் இதுமுத்தி யல்லதுவே
றொன்று திளைக்கும் அதுமுத்தி - யன்றென்(று)
இலகா இருளலகை போல்இகலே பேசும் 110
உலகா யதன்பால் உறாதே - பலகாலும்
தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே
நான்பிரமம் என்பவர்பால் நண்ணாதே - ஊன்தனக்குக்
கொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலையல்ல என்றுகுறித்(து)
என்றும்அற மேதெய்வம் என்றென்று - வென்றிப்
பொறையே யெனும்புத்தன் பொல்லாத புன்சொல்
மிறையே விரும்பி விழாதே - நிறைமேவி
வாழ்பவர்போல் மன்னுடம்பில் மன்னும்உரோ மம்பறித்துத்
தாழ்வுநினை யாதுதுகில் தான்அகற்றி - ஆழ்விக்கும்
அஞ்சும் அகற்றும் அதுமுத்தி என்றுரைக்கும் 115
வஞ்சமணன் பாழி மருவாதே - செஞ்சொல்புனை
ஆதிமறை ஓதி அதன்பயன்ஒன் றும்அறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே - ஆதியின்மேல்
உற்றதிரு நீறுஞ் சிவாலயமும் உள்ளத்துச்
செற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே - நற்றவஞ்சேர்
வேடமுடன் பூசைஅருள் மெய்ஞ்ஞான மில்லாத
மூடருடன் கூடி முயங்காதே - நீட
அழித்துப் பிறப்ப தறியா தரனைப்
பழித்துத் திரிபவரைப் பாராதே - விழித்தருளைத்
தந்தெம்மை ஆண்டருளுஞ் சம்பந்த மாமுனிவன் 120
அந்தங் கடந்தப்பா லாய்நின்றோன் - எந்தைபிரான்
வீற்றிருக்கும் ஓலக்கம் எய்திஅடி வீழ்ந்திறைஞ்சிப்
போற்றி சயசய போற்றியென - ஆர்த்தகரி
அன்றுரித்தாய் நின்பவனி ஆதரித்தா ரெல்லாரும்
வென்றிமதன் அம்புபட வீழ்வரோ - நின்றிடத்து
நில்லாத செல்வம் நிலையென் றுனைநீங்கிப்
பொல்லா நரகிற் புகுவரோ - பல்லோரும்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கிற் படுவரோ
சித்தம் பலகால் திகைப்பரோ - முத்தம்
பொருத நகைமடவார் புன்கலவி யின்பம் 125
மருவி மயங்கி வருவரோ - இருபொழுதும்
நாள்இருபத் தேழும் நவக்கிரக மும்நலியுங்
கோள்இதுவென் றெண்ணிக் குறிப்பரோ - வேளை
எரித்த விழியாய்நின் இன்பக் கடற்கே
தரித்து மதிமறந்த தையல் - வருத்தமெலாந்
தீராய் எனஉரைத்துச் செங்கமலப் பூந்திருத்தாள்
தாராய் எனப்பலகால் தாழ்ந்திறைஞ்சி - ஏர்ஆரும்
பூங்கொன்றை வாங்கிப் புகழ்ந்துபுரி நெஞ்சமே
ஈங்கொன்ற வாராய் இனி.

ಪೂಮೇವುಂ ಉಂದಿಪ್ ಪುಯಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೊಱ್ಪದುಮತ್
ತಾರ್ಮೇವುಂ ಮಾರ್ಬನ್ ಸದುಮುಹತ್ತೋನ್ - ತಾಮ್ಮೇವಿಪ್
ಪಂಡ್ರಿಯುಂ ಅನ್ನಮುಮಾಯ್ಪ್ ಪಾರಿಡಂದುಂ ವಾನ್ಬಱಂದುಂ
ಎಂಡ್ರುಂ ಅಱಿಯಾ ಇಯಲ್ಬಿನಾನ್ - ಅಂಡ್ರಿಯುಂ
ಇಂದಿರನುಂ ವಾನೋರುಂ ಏನೋರುಂ ಎಪ್ಪುವಿಯುಂ
ಮಂದರ ವೆಱ್ಪುಂ ಮಱಿಹಡಲುಂ - ಮಂದಿರಮುಂ
ವೇದಮುಂ ವೇದ *ಮುಡಿವಿನ್ವಿಳೈ ವಿಂದುವುಡನ್
ನಾದಮುಙ್ ಕಾಣಾ ನಲತ್ತಿನಾನ್ - ಓದ
ಅರಿಯಾನ್ ಎಳಿಯಾನ್ ಅಳವಿಱಂದು ನಿಂಡ್ರ ೫
ಪೆರಿಯಾನ್ ಸಿಱಿಯಾನ್ಬೆಣ್ ಪಾಹನ್ - ತೆರಿಯಾ
ಅರುವಾನ್ ಉರುವಾನ್ ಅರುವುರುವ ಮಲ್ಲಾನ್
ಮರಿಯಾನ್ ಮರಿಪ್ಪಾರ್ ಮನತ್ತಾನ್ - ಪರಿವಾನ
ಮೆಯ್ಯರ್ಕ್ಕು ಮೆಯ್ಯನ್ ವಿನೈಕ್ಕುವಿನೈ ಯಾಯಿನಾನ್
ಪೊಯ್ಯರ್ಕ್ಕುಪ್ ಪೊಯ್ಯಾಯ ಪೊಯ್ಯಿನಾನ್ - ಐಯನ್
ಪಡನಾಹಂ ಪೂಂಡ ಪರಮನ್ ಪಸುವಿ
ನಿಡಮಾಯ್ ನಿಱೈಂದ ಇಱೈವನ್ - ಸುಡರೊಳಿಯಾನ್
ಎಂಡ್ರುಮುಳನ್ ಅಂಡ್ರಳವುಂ ಯಾನುಂ ಉಳನಾಹಿ
ನಿಂಡ್ರನಿಲೈ ಯಿಟ್ರರಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಾಮಱ್ - ಸೆಂಡ್ರುಸೆಂಡ್ರು
ತೋಟ್ರಿಯಿಡುಂ ಅಂಡಸಞ್ ಸುವೇದಸಂಗಳ್ ಪಾರಿನ್ಮೇಱ್ ೧೦
ಸಾಟ್ರುಮ್ಉಱ್ ಪೀಸಞ್ ಸರಾಯುಸಂಗಟ್ - ಕೇಟ್ರಬಿಱಪ್
ಪೆಲ್ಲಾಂ ಪಿಱಂದುಂ ಇಱಂದುಂ ಇರುವಿನೈಯಿನ್
ಪೊಲ್ಲಾಂಗು ತುಯ್ಕ್ಕುಂ ಪೊಱಿಯಿಲಿಯೇನ್ - ಕಲ್ಲಾ
ಉಣರ್ವಿನ್ ಮಿಸೈಯೋ ಟುಲಹಾ ಯದನೈಪ್
ಪುಣರ್ವದೊರು ಪುಲ್ಲಱಿವು ಪೂಂಡು - ಕಣೈಯಿಱ್
ಕೊಡಿದೆನವೇ ಸೆಂಡ್ರು * ಕುಡಿಪ್ಪೞಿಯೇ ಸೆಯ್ದು
ಕಡಿಯ ಕೊಲೈಹಳವು ಕಾಮಂ - ಪಡಿಯಿನ್ಮಿಸೈತ್
ತೇಡಿ ಯುೞಂಡ್ರು ತೆರಿವೈತ್ ತೆರಿಯಾಮಲ್
ವಾಡಿ ಇಡೈಯುಂ ಮನಂದನಕ್ಕುಂ - ನಾಡಿಅದು
ಪೋನ ವೞಿಬೋಹುಂ ಪುಂದಿಕ್ಕುಂ ಪುಂದಿಯುಡನ್ ೧೫
ಆನ ತಿಱಲಾರ್ ಅಹಂದೈಕ್ಕುಂ - ಮೇನಿ
ಅಯರ ಅಯರ ಅೞಿಯ ಅೞಿಯುಂ
ಉಯಿರಿನ್ ತುಯರಂ ಉರೈಯೇನ್ - ವಯಿರಮೇ
ಕೊಂಡದೊರು ಕಾಮನುಕ್ಕುಙ್ ಕೋಬನುಕ್ಕುಂ ಮೋಹನುಕ್ಕುಂ
ಮಂಡು ಮದಮಾಚ್ ಚರಿಯನುಕ್ಕುನ್ - ತಿಂಡಿಱಲ್ಸೇರ್
ಇಂದಿರಿಯಂ ಪತ್ತುಕ್ಕುಂ ಈರೈಂದು ಮಾತ್ತಿರೈಕ್ಕುಂ
ಅಂದಮಿಲಾಪ್ ಪೂದಂಗಳ್ ಐಂದುಕ್ಕುಞ್ ಸಿಂದೈಹವರ್
ಮೂಂಡ್ರುಹುಟ್ರಂ ಮೂಂಡ್ರುಹುಣಂ ಮೂಂಡ್ರುಮಲಂ ಮೂಂಡ್ರವತ್ತೈ
ಏಂಡ್ರುನಿಂಡ್ರು ಸೆಯ್ಯುಂ ಇರುವಿನೈಕ್ಕುನ್ - ತೋಂಡ್ರಾದ
ವಾಯುಒರು ಪತ್ತುಕ್ಕುಂ ಮಾಱಾದ ವಲ್ವಿನೈಯೇ ೨೦
ಯಾಯ ಕಿಳೈಕ್ಕುಂ ಅರುನಿದಿಕ್ಕುಂ - ನೇಯಮಾಂ
ಇಚ್ಚೈ ಕಿರಿಯೈ ಯಿವೈದರಿತ್ತಙ್ ಕೆಣ್ಣಿಲಾ
ಅಚ್ಚಙ್ ಕೊಡುಮೈ ಯವೈಬೂಂಡು - ಕಚ್ಚರವನ್
ಸೀರಿಲ್ನಿಲೈ ನಿಲ್ಲಾದು ತಿಂಡಾಡುಂ ಪಲ್ಗರುವಿ
ವಾರಿಲ್ಅಹಪ್ ಪಟ್ಟು ಮಯಂಗಿನೇನ್ - ತೇರುಂಗಾಲ್
ಉನ್ನೈ ಒೞಿಯ ಉಱವಿಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಮದು
ತನ್ನೈ ಅಱಿವೈ ತನಿಯಱಿವೈ - ಮುನ್ನನ್
ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟಾರ್ ತೀರತ್ ತುಱಂದಾರ್ ಮಯಂಗಿ
ವಲೈಪ್ಪಟ್ಟಾರ್ ಮಟ್ರೈಯವ ರೆಂಡ್ರು - ನಿಲೈತ್ತಮಿೞಿನ್
ತೆಯ್ವಪ್ ಪುಲಮೈತ್ ತಿರುವಳ್ ಳುವರ್ಉರೈತ್ತ ೨೫
ಮೆಯ್ವೈತ್ತ ಸೊಲ್ಲೈ ವಿರುಂಬಾಮಲ್ - ಐವರ್ಕ್ಕುಂ
ಆವದುವೇ ಸೆಯ್ದಙ್ ಕವರ್ವೞಿಯೈತ್ ತಪ್ಪಾಮಱ್
ಪಾವಮೆನುಂ ಪೌವಪ್ ಪರಪ್ಪೞುಂದಿಪ್ - ಪೂವೈಯರ್ದಂ
ಕಣ್ವಲೈಯಿಱ್ ಪಟ್ಟುಕ್ ಕಲವಿಕ್ ಕಲೈಬಯಿಂಡ್ರಙ್(ಕು)
ಉಣ್ಮೈ ನಿಲೈಯುಣರ್ಸ್ಚಿ ಓರಾಮಲ್ - ತಿಣ್ಮೈಯಿನಾಲ್
ನಾವಿಱ್ ಕೊಡುಮೈ ಪಲಬಿದಟ್ರಿ ನಾಡೋಱುಞ್
ಸಾವಿಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲ್ ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟಿಙ್ - ಕಾವಿನಿಲೈ
ನಿಱ್ಕುಮ್ವಹೈ ಪಾರಾಯ್ ನಿಲೈಯಾನ ನೆಂಜಮೇ
ಪೊಱ್ಪಿನುಡನ್ ಯಾನೇ ಪುಹಲಕ್ಕೇಳ್ - ವೆಱ್ಪಿನ್ಮಿಸೈ
ವಂದಿರುಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನ್ ಮದಿಯಾದಾರ್ ವಲ್ಅರಣಂ ೩೦
ಸೆಂದೞಲಿಲ್ ಮೂೞ್ಗಚ್ ಚಿರಿತ್ತಬಿರಾನ್ - ಅಂದಮಿಲಾ
ವೇದ ಮುಡಿವಿಲ್ ವಿಳೈವಿಲ್ ವಿಳೈವಿಲೊಳಿ
ಆದಿ ಯಮಲನ್ ನಿಮಲನರುಟ್ - ಪೋದ
ಅಱಿವಿ ಲಱಿವೈ ಅಱಿಯು ಮವರ್ಗಳ್
ಕುಱಿಯುಳ್ ಪುಹುದುಙ್ ಕುಣವನ್ - ನೆಱಿಹೊಳ್
ವೆಳಿಯಿಲ್ ವೆಳಿಯಿಲ್ ವೆಳಿಯನ್ ವೆಳಿಯಿಲ್
ಒಳಿಯಿಲ್ ಒಳಿಯಿಲ್ ಒಳಿಯನ್ - ಒಳಿಯಿಲ್
ಅಳಿಯಿಲ್ ಅಳಿಯಿಲ್ ಅಳಿಯನ್ ಅಳಿಯಿಲ್
ಅಳವಿಲ್ ಅಳವಿಲ್ ಅಳವನ್ - ಅಳವಿಱಂದು
ನಿಂಡ್ರಾನ್ ಅನೈತ್ತುಂ ನಿಱೈಂದಾನ್ ನಿನೈಪ್ಪವರ್ಬಾಱ್ ೩೫
ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತೆರಿಯತ್ ತೆರಿಯಾದಾನ್ - ಕುಂಡ್ರಾ
ವಿಳಕ್ಕಾಯ್ ನಿಱೈಂದ ವಿರಿಸುಡರಾನ್ ಮಣ್ಮೇಲ್
ತುಳಕ್ಕಾಮಲ್ ನಿಂಡ್ರಬೆರುಞ್ ಸೋದಿ - ಉಳಕ್ಕಣ್ಣುಕ್
ಕಲ್ಲಾದು ತೋಂಡ್ರಾ ಅಮಲನ್ ಅಹಿಲಮೆಲಾಂ
ನಿಲ್ಲಾಮಲ್ ನಿಂಡ್ರ ನಿಲೈಯಿನಾನ್ - ಸೊಲ್ಆರುಂ
ಈಸನ್ ಪೆರುಮೈ ಇರುವಿನೈಯೇನ್ ಇಂಡ್ರುನಕ್ಕುಪ್
ಪೇಸುನ್ ದಹೈಮೈಯೆಲಾಂ ಪೇಣಿಕ್ಕೇಳ್ - ಪಾಸಂ
ಪಲವುಙ್ ಕಡಂದು ಪರಿಂದರುಳ್ಸೇರ್ ಪಣ್ಬಾಱ್
ಕುಲವಿ ವಿಳಂಗುಹುಣಕ್ ಕುಂಡ್ರೋನ್ - ಇಲಹವೇ
ಸೆಯ್ಯ ತರುಮಚ್ ಚೆೞುಂಗಿರಿಯಿನ್ ಮೀದಿೞಿಂದು ೪೦
ವೈಯಂ ಪರವ ಮಹಿೞ್ಂದೆೞುಂದಙ್ - ಕೈಯಙ್
ಕಳವುಬಯಙ್ ಕಾಮಙ್ ಕೊಲೈಹೋಬಙ್ ಕಾದಿ
ಅಳವಿಲ್ವಿನೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ಅೞಿತ್ತಿಙ್ - ಕುಳಮಹಿೞತ್
ತೊಮ್ಮೆನವೇ ಎಂಗುಂ ಮುೞಂಗಿಚ್ ಚುರುದಿಬಯಿಲ್
ಸೆಮ್ಮೈದರುಂ ಆಹಮಂಗಳ್ ಸೇರ್ಂದೋಡಿ - ಮುಮ್ಮಲತ್ತಿನ್
ಕಾಡಡಂಗ ವೇರ್ಬಱಿತ್ತುಕ್ ಕಲ್ವಿಕ್ ಕರೈಹಡಂದಙ್(ಕು)
ಓಡುಬಲ್ ಪೂದತ್ ತುಣರ್ವೞಿತ್ತು - ನೀಡುಬುಹೞ್
ಮೆಯ್ವಾಯ್ಗಣ್ ಮೂಕ್ಕುಚ್ ಚೆವಿಯೆನ್ನಪ್ ಪೇರ್ಬೆಟ್ರ
ಐವಾಯ ವೇಟ್ಕೈ ಯವಾಅಹಟ್ರಿ - ನೈಯುಮ್ಇಯಲ್
ವಾಕ್ಕುಪ್ಪಾ ತಂಬಾಣಿ ಪಾಯುರುಬತ್ ತಂಬಲವುಂ ೪೫
ನೀಕ್ಕಿಚ್ ಚೆಱಿಂದು ನಿಱೈಂದೋಡಿಪ್ - ಪೋಕ್ಕರಿಯ
ಪಂದಮೆನುಞ್ ಸೋಲೈ ಪಱಿತ್ತುಪ್ ಪರಂದಲೈಕ್ಕುಂ
ಅಂದಮನಂ ಪುತ್ತಿಯುಡನ್ ಆಂಗಾರಂ - ಸಿಂದಿವಿೞ
ಮೋದಿ ಅರುಣೀರ್ಮೈ ಓಂಗಿವಿಱಲ್ ಮುಕ್ಕುಣಮುಙ್
ಕಾದಿ ಉರೋಮಮೆಲಾಙ್ ಕೈಹಲಂದು - ಸೀದಪ್
ಪುಳಹಂ ಅರುಂಬಪ್ ಪುಲನ್ಮಯಕ್ಕಂ ಪೋಕ್ಕಿ
ವಿಳೈವಿಲ್ ಪುಲನ್ಮುಟ್ಟ ಮೇವಿಕ್ - ಕಳಬದನ
ಮಾದರ್ ಮಯಕ್ಕಂ ಅಱುತ್ತುವಳರ್ ಮಂಡಲತ್ತುಚ್
ಸೋದಿಯೊರು ಮೂಂಡ್ರಿನೈಯುಞ್ ಸೋದಿತ್ತು - ನೀದಿಯಿನಾಲ್
ಆದಾರಂ ಆಱಿನುಂಜೆನ್ ಱಾಱಿಅಡಲ್ ವಾಯುಕ್ಕಳ್ ೫೦
ಮೀದಾನ ಪತ್ತುಂ ಮಿಹಪ್ಪರಂದು - ಕಾದಿಪ್
ಪಿರುದಿವಿಯಪ್ ಪುತ್ತೇಯು ವಾಯುಆ ಕಾಯ
ಉಱುದಿ ನಿಲಮೈಂದುಂ ಓಡಿ - ಮಱುವಿಲಾ
ನಾನ್ಮುಹನ್ಮಾಲ್ ಈಸನ್ ಮಹೇಸನ್ ನಲಂಜಿಱಂದ
ತಾನ್ಮುಹಂ ಐಂದಾಞ್ ಸದಾಸಿವಮುಂ - ಆನದೊರು
ವಿಂದುನಾ ತಂಗಡಂದು ಸುತ್ತ ವೆಱುವೆಳಿಯಿಲ್
ಅಂದಮಿಲಾಪ್ ಪಾೞಡಂಗತ್ ತೇಕ್ಕಿಯಬಿನ್ - ಮುಂದಿವರುಂ
ಅವ್ವಱಿವುಕ್ ಕಪ್ಪಾಲುಞ್ ಸೆಂಡ್ರಹಂಡಂ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕಿಚ್
ಸೆವ್ವಱಿವೇ ಯಾಹಿತ್ ತಿಹೈಪ್ಪೊೞಿಂದಿಟ್ - ಟೆವ್ವಱಿವುನ್
ತಾನಾಯ ವೀಡಳಿತ್ತುತ್ ತನ್ನಿಱ್ ಪಿಱಿವಿಲಾ ೫೫
ಊನಾಹಿ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಂ ಉಳ್ಬುಹುಂದು - ಮೇನಿಯಿಲಾ
ಅಂಜವತ್ತೈ ಯುಂಗಡನ್ ದಾಯಬೆರುಂ ಪೇರೊಳಿಕ್ಕೇ
ತಂಜಮೆನಚ್ ಚೆಂಡ್ರು ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟು - ವಂಜಮಱತ್
ತಾನ್ಅಂದಂ ಇಲ್ಲಾದ ತಣ್ಣಳಿಯಾಲ್ ಓಂಗಿವರುಂ
ಆನಂದಂ ಎನ್ಬದೋರ್ ಆಱುಡೈಯಾನ್ - ಆನಂದಂ
ಪಣ್ಣುಂ ಪಯನ್ಚುರುದಿ ಆಹಮಂಗಳ್ ಪಾರ್ತ್ತುಣರ್ಂದು
ನಣ್ಣ ಅರಿಯದೊರು ನಾಡುಡೈಯಾನ್ - ಎಣ್ಣೆಣ್
ಕಲೈಯಾಲ್ ಉಣರ್ಂದು ಕರುತ್ತೞಿಂದು ಕಾಮ
ನಿಲೈಯಾನ ತೆಲ್ಲಾಮುಂ ನೀತ್ತಙ್ - ಕಲೈವಱವೇ
ತೇಟ್ಟಟ್ರ ಸಿಂದೈ ಸಿವಞಾನ ಮೋನತ್ತಾಲ್ ೬೦
ಓಟ್ಟಟ್ರು ವೀಟ್ರಿರುಕ್ಕುಂ ಊರುಡೈಯಾನ್ - ನಾಟ್ಟತ್ತಾಲ್
ತೆಣ್ಣೀ ರರುವಿವಿೞಚ್ ಚಿಂದೈಮಯಕ್ ಕಂದೆಳಿನ್(ತು)
ಉಣ್ಣೀರ್ಮೈ ಯೆಯ್ದ ಉರೋಮಮೆಲಾಂ - ನಣ್ಣುಂ
ಪುಳಹಂ ಪುನೈಮೆಯ್ ಯರ್ಬೊಯ್ ಯಿಱ್ಕೂಡಾಮಲ್
ಉಳಹಂಬಙ್ ಕೊಂಡುಳ್ ಉರುಹಿ - ಅಳವಿಲಾ
ಮಾಲಾ ಯಿರುಕ್ಕು ಮವರ್ಮನತ್ತೈ ವಾಂಗಅರುಳ್
ಮೇಲಾಯ್ ವಿಳಂಗಲಂಗಲ್ ಮೆಯ್ಯಿನಾನ್ - ತೋಲಾದ
ವಾನಂ ಪುವನಂ ಮಲೈಹಡಲ್ಏೞ್ ಪಾದಾಳಂ
ಊನ್ಐಂದು ಪೂದತ್ ತುಯಿರುಣರ್ಸ್ಚಿ - ಞಾನಮಾಯ್
ಎಲ್ಲಾಮಾಯ್ ಅಲ್ಲವಾಯ್ ಎಣ್ಣುವಾರ್ ಎಣ್ಣತ್ತು ೬೫
ನಿಲ್ಲಾಮಲ್ ನಿಱ್ಕುಮ್ನೀಳ್ ವಾಸಿಯಾನ್ - ಸೊಲ್ಆರುಂ
ಪಾದಾಳಂ ಊಡುರುವಿಪ್ ಪಾರೇೞುಂ ವಿಣ್ಣೇೞುಂ
ಆದಾರ ಮಾಹಿ ಅಹಂಡಮ್ನಿಱೈನ್ - ತೋದ
ಅರಿದಾಯ್ ಎಳಿದಾಯ್ ಅರುಮಱೈಯಾ ಱಂಗತ್
ತುರುವಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಉಣರ್ವಾಯ್ಪ್ - ಪೆರಿದಾಯ
ವೆಯ್ಯದುಯರ್ಪ್ ಪಾಸಮಱ ವೀಸಿಯೇ ವೆಂಬಿಱವಿತ್
ತುಯ್ಯ ಕಡಲೈತ್ ತುಹಳೆೞುಪ್ಪಿ - ಐಯಮುಱುಙ್
ಕಾಮಕ್ * ಕುರೋದಲೋಬ ಮೋಹಮದಙ್ ಕಾಯ್ಂದಡರ್ತ್ತುಚ್
ಸಾಮತ್ ತೊೞಿಲಿನ್ ತಲೈಮಿದಿತ್ತು - ನಾಮತ್ತಾಱ್
ಕತ್ತುಞ್ ಸಮಯಕ್ ಕಣಕ್ಕಿನ್ವಿಱಱ್ ಕಟ್ಟಱುತ್ತುತ್ ೭೦
ತತ್ತಂ ಪಯಂಗೊಲೈಹಳ್ ಆಂಗೞಿತ್ತೇ - ತತ್ತಿವರುಂ
ಪಾಸಕ್ ಕುೞಾತ್ತೈಪ್ ಪಡಅಡಿತ್ತುಪ್ ಪಾವೈಯರ್ದಂ
ಆಸೈಕ್ ಕರುತ್ತೈ ಅಱವೀಸಿ - ನೇಸತ್ತಾಲ್
ಆನವೇ ಕಂಗೊಣ್ ಟರುಳ್ಮುಂ ಮದತ್ತಿನಾಲ್
ಊನೈಯಾರ್ ತತ್ತುವಂಗ ಳುಳ್ಬುಹುಂದು - ತೇನೈಪ್
ಪರುಹಿಕ್ ಕಳಿತ್ತುಯರ್ಂದು ಪನ್ಮಱೈನಾಱ್ ಕೋಟ್ಟಾಲ್
ಮರುವಿತ್ ತಿಹೞ್ಞಾನ ಆನೈಯಾನ್ - ಇರುಮುಚ್
ಸಮೈಯಙ್ ಕಡಂದು ತನಕ್ಕೊಪ್ ಪಿಲಾದು
ಸುಮೈದುನ್ಬ ನೀಕ್ಕುನ್ ದುವಸನ್ - ಕಮೈಯೊಂಡ್ರಿತ್
ತಮ್ಮೈ ಮಱಂದು ತೞಲೊಳಿಯುಳ್ ಳೇಯಿರುತ್ತಿ ೭೫
ಇಮ್ಮೈ ಮಱುಮೈ ಇರಂಡಹಟ್ರಿಚ್ - ಸೆಮ್ಮೈಯೇ
ವಾಯುವೈ ಓಡಾ ವಹೈನಿಱುತ್ತಿ ವಾನತ್ತು
ವಾಯುವೈಯುಂ ಅಂಗೇ ಯುಱಅಮೈತ್ತುತ್ - ತೇಯುವಾಲ್
ಎಂಡ್ರುಂ ಒರು ತಹೈಮೈ ಯಾಯಿರುಕ್ಕುಂ ಇನ್ಬರುಳೇ
ನಿಂಡ್ರು ಮುೞಂಗುಂ ನೆಡುಮುರಸೋನ್ - ಅಂಡ್ರಿಯುಂ
ಮಾಲುಂ ಅಯನುಂ ವಹುತ್ತಳಿತ್ತ ವೈಯಮೆಲಾಞ್
ಸಾಲುಮ್ಅದಱ್ ಕಪ್ಪಾಲುಂ ಎಪ್ಪಾಲುಂ - ಮೇಲೈ
ಯುಲಹುಂ ಉಲಹಾಲ್ ಉಣರವೊಣ್ಣಾ ಊರುಂ
ಇಲಹಿ ನಡಕ್ಕುಮ್ಎೞಿಲ್ ಆಣೈಯಾನ್ - ಅಲಹಿಱಂದ
ಕಾಟ್ಚಿಯಾನ್ ಕಾಟ್ಚಿಕ್ಕುಙ್ ಕಾಣಾನ್ ಕಲೈಞಾನ ೮೦
ಆಟ್ಚಿಯಾನ್ ಆಟ್ಚಿಕ್ಕುಂ ಆಯಿನಾನ್ - ಸೂಟ್ಚಿಯಾನ್
ಪಾರುನ್ ದಿಸೈಯುಂ ಪಡರೊಳಿಯಾ ಲೇನಿಱೈಂದಾನ್
ತೂರುನ್ ದಲೈಯುಮಿಲಾತ್ ತೋಂಡ್ರಲಾನ್ - ವೇರಾಹಿ
ವಿತ್ತಾಹಿ ವಿತ್ತಿನ್ ವಿಳೈವಾಹಿ ಮೇವುದನುಚ್
ಸತ್ತಾದಿ ಪೂದಂಗಳ್ ತಾನಾಹಿಚ್ - ಸುತ್ತ
ವೆಱುವೆಳಿಯಾಯ್ ಪಾೞಾಯ್ ವೆಱುಂಬಾೞುಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್
ಉಱುಬೊರುಳಾಯ್ ನಿಂಡ್ರ ಒರುವನ್ - ಪೊಱಿಯಿಲಿಯೇನ್
ವೆಂಬುಂ ಪಿಱವಿಯಲೈ ವೀೞಾಮಲ್ ವೀಡಳಿತ್ತ
ಸಂಬಂದ ಮಾಮುನಿಯೆನ್ ತಂಬಿರಾನ್ - ಅಂಬುವಿಯೋರ್
ಪೋಟ್ರುನ್ ದಿರುವಡಿಯೆನ್ ಪುನ್ತಲೈಮೇ ಲೇಬೊಱಿತ್ತೋನ್ ೮೫
ಏಟ್ರಿನ್ ಪುಱತ್ತಮೈಂದ ಎಂಗೋಮಾನ್ - ಸಾಟ್ರುವಾರ್
ಸಾಟ್ರುಂ ಪೊರುಳಾನ್ ತನಿಮುದಲ್ವನ್ ತಾನಲ್ಲಾನ್
ವೇಟ್ರಿನ್ಬಂ ಇಲ್ಲಾ ವಿಳಂಗೊಳಿಯಾನ್ - ಪೋಟ್ರುಙ್
ಕುರುವೇಡ ಮಾಹಿಕ್ ಕುಣಂಗುಱಿಯೊನ್ ಱಿಲ್ಲಾಪ್
ಪೆರುವೇಡ ಮಾಯ್ನಿಱೈಂದ ಪೆಮ್ಮಾನ್ - ಕರುವೇಡಙ್
ಕಟ್ಟುಮುರುಕ್ ಕಟ್ಟಱುತ್ತಾನ್ ಕಟ್ರವರ್ವಾೞ್ ತಿಲ್ಲೈಯಾನ್
ಎಟ್ಟುಮವರ್ಕ್ ಕೆಟ್ಟಾ ಇಯಲ್ಬಿನಾನ್ - ಮಟ್ಟವಿೞ್ದಾರ್
ವಾನೋನ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಂಡು ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್
ಏನೋರುಂ ಏತ್ತುದಲ್ಗಣ್ ಟೇತ್ತಿನೇನ್ - ತಾನ್ಎನ್ನೈಪ್
ಪಾರ್ತ್ತಾನ್ ಪೞೈಯವಿನೈಪ್ ಪಂಜಮಲಕ್ ಕೊತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾಂ ೯೦
ನೀತ್ತಾನ್ ನಿನೈವುವೇ ಱಾಕ್ಕಿನಾನ್ - ಏತ್ತರಿಯ
ತೊಣ್ಣೂಱ್ ಱಱುವರ್ಬಯಿಲ್ ತೊಕ್ಕಿಱ್ ಱುವಕ್ಕಱುತ್ತಾನ್
ಕಣ್ಣೂಱು ತೇನಮುದಙ್ ಕಾಟ್ಟಿನಾನ್ - ವೆಣ್ಣೀಱುಂ
ವೇಡಮುಂ ಪೂಸೈಯುಮೇ ಮೆಯ್ಯೆಂಡ್ರಾನ್ ಪೊಯ್ಯೆಂಡ್ರಾನ್
ಮಾಡೈಯುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ಮನೈಯುಮೇ - ನಾಡರಿಯ
ಅಂಜೆೞುತ್ತಿನ್ ಉಳ್ಳೀ ಟಱಿವಿತ್ತಾನ್ ಅಂಜೆೞುತ್ತೈ
ನೆಂಜೞುತ್ತಿ ನೇಯ ಮಯಲಾಕ್ಕಿ - ಅಂಜೆೞುತ್ತೈ
ಉಚ್ಚರಿಕ್ಕುಙ್ ಕೇಣ್ಮೈ ಯುಣರ್ತ್ತಿ ಅದನ್ ಉಚ್ಚರಿಪ್ಪು
ವೈಚ್ಚಿರುಕ್ಕುಂ ಅಂದ ವೞಿಯಾಕ್ಕಿ - ಅಚ್ಚಮಱಚ್
ಸೆಂಡ್ರು ವಿಳಕ್ಕೈ ಎೞತ್ತೂಂಡಿಚ್ ಚೆಂಜುಡರಿನ್ ೯೫
ಒಂಡ್ರಿ ಒರುವಿಳಕ್ಕಿನ್ ಉಳ್ಳೊಳಿಯಾಯ್ - ನಿಂಡ್ರ
ಪೆರುವಿಳಕ್ಕಿನ್ ಪೇರೊಳಿಯಾಯ್ ಉಳ್ಳೇ ಪಿರಸಂ
ಮರುವುಂ ಮಲರ್ಬೋಲ್ ಮದಿತ್ತಙ್ - ಕರುವಿನುರುಕ್
ಕೊಳ್ಳಾ ಅರುಳೈಕ್ ಕೊಳುತ್ತಿಕ್ ಕುಣಂಗುಱಿಯೊನ್
ಱಿಲ್ಲಾ ಇಡತ್ತೇ ಇಳೈಪ್ಪಾಟ್ರಿ - ವಿಳ್ಳಾದ
ಉಳ್ಳಂ ಮುದಲಾಹ ಉಳ್ಳದೆಲಾಂ ವಾಂಗಅರುಳ್
ವೆಳ್ಳ ಮಯಲಳಿತ್ತು ಮೇವಿನಾನ್ - ಕಳ್ಳಂ
ಮಱಪ್ಪಿತ್ತಾನ್ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಮಾಕ್ಕಿಮನ ಮೆಲ್ಲಾಂ
ಇಱಪ್ಪಿತ್ತಾನ್ ಎನ್ಬಿಱವಿ ಈರ್ತ್ತಾನ್ - ವಿಱಱ್ಚೊಲ್ಲುಕ್
ಕೆಟ್ಟಾನೈ ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಎೞುದಾ ಇಯಱ್ಕುಣಂಗ ೧೦೦
ಳೆಟ್ಟಾನೈ ಆಟ್ರಾ ಎೞುತ್ತಿನಾನ್ - ಮಟ್ಟಾರುಂ
ಪಾಡಲಾರ್ ಆಡಲಾರ್ ಪಣ್ಬಲಾರ್ ನಣ್ಬಲಾರ್
ಆಡಲಾ ರಾಡಲ್ ಅಹನ್ಬದಿಯಾಂ - ಕೂಡಲಾರ್
ಕಾಣಕ್ ಕಿಡೈಯಾದಾನ್ ಕಾಣ್ಬಾರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಯಾನ್
ಪಾಣರ್ಕ್ ಕಿಲಹು ಪಲಹೈಯಿಟ್ಟಾನ್ - ಸೇಣಿಱ್
ಸಿಱಂದ ಉರುವಾನ್ ತಿರುಮಾಲುಕ್ ಕೆಟ್ಟಾನ್
ನಿಱೈಂದ ತಿರುವುರುವಿಲ್ ನಿಱ್ಪೋನ್ - ಕಱಂಗುಡನೇ
ಸೂಱೈಸುೞಲ್ ವಂಡು ಸುೞಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ವಟ್ಟಮೆನು
ಮಾಱು ಕರುಣೈಯಿನಾಲ್ ಮಾಟ್ರಿನಾನ್ - ನೀಱಣಿಂದ
ಮೆಯ್ಯನ್ ನಿಮಲನ್ ಅಮಲನ್ಅರುಳ್ ವೀಡಳಿಕ್ಕುಂ ೧೦೫
ಐಯನ್ ಅಱಿವುಕ್ಕಱಿ ವಾಯಿನಾನ್ - ಪೊಯ್ಯರ್ಬಾಱ್
ಪೊಯ್ಮೈಯಾಯ್ ನಿಂಡ್ರಾನ್ ಪುರಿಂದವರ್ದಂ ನೆಂಜತ್ತು
ಮೆಯ್ಮೈಯಾಯ್ ನಿಂಡ್ರು ವಿಳಂಗಿನಾನ್ - ಕೈಮೞುವನ್
ಅತ್ತನ್ಬಾಲ್ ನೀಸೆನ್ ಱಡೈಯುಂ ಇಡತ್ತೈಯೆಲಾಞ್
ಸಿತ್ತಂಜೇರ್ ನೆಂಜಮೇ ಸೆಪ್ಪಕ್ಕೇಳ್ - ನಿತ್ತಲುಮೇ
ಪೂಸಿಮುಡಿತ್ ತುಂಡುಡುತ್ತುಪ್ ಪೂಂಗುೞಲಾರ್ ತಂಗಲವಿ
ಆಸೈದನಿಱ್ ಪಟ್ಟಿನ್ಬ ಆರ್ಗಲಿಕ್ಕುಳ್ - ನೇಸಮುಱ
ನಿಂಡ್ರು ತಿಳೈಕ್ಕುಂ ಇದುಮುತ್ತಿ ಯಲ್ಲದುವೇ
ಱೊಂಡ್ರು ತಿಳೈಕ್ಕುಂ ಅದುಮುತ್ತಿ - ಯಂಡ್ರೆನ್(ಱು)
ಇಲಹಾ ಇರುಳಲಹೈ ಪೋಲ್ಇಹಲೇ ಪೇಸುಂ ೧೧೦
ಉಲಹಾ ಯದನ್ಬಾಲ್ ಉಱಾದೇ - ಪಲಹಾಲುಂ
ತಾಂಬಿರಮಙ್ ಕಂಡವರ್ಬೋಲ್ ತಮ್ಮೈಕ್ಕಣ್ ಟಾಂಗದುವೇ
ನಾನ್ಬಿರಮಂ ಎನ್ಬವರ್ಬಾಲ್ ನಣ್ಣಾದೇ - ಊನ್ತನಕ್ಕುಕ್
ಕೊಂಡ್ರಿಡುವ ತೆಲ್ಲಾಙ್ ಕೊಲೈಯಲ್ಲ ಎಂಡ್ರುಹುಱಿತ್(ತು)
ಎಂಡ್ರುಮ್ಅಱ ಮೇದೆಯ್ವಂ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು - ವೆಂಡ್ರಿಪ್
ಪೊಱೈಯೇ ಯೆನುಂಬುತ್ತನ್ ಪೊಲ್ಲಾದ ಪುನ್ಚೊಲ್
ಮಿಱೈಯೇ ವಿರುಂಬಿ ವಿೞಾದೇ - ನಿಱೈಮೇವಿ
ವಾೞ್ಬವರ್ಬೋಲ್ ಮನ್ನುಡಂಬಿಲ್ ಮನ್ನುಮ್ಉರೋ ಮಂಬಱಿತ್ತುತ್
ತಾೞ್ವುನಿನೈ ಯಾದುದುಹಿಲ್ ತಾನ್ಅಹಟ್ರಿ - ಆೞ್ವಿಕ್ಕುಂ
ಅಂಜುಂ ಅಹಟ್ರುಂ ಅದುಮುತ್ತಿ ಎಂಡ್ರುರೈಕ್ಕುಂ ೧೧೫
ವಂಜಮಣನ್ ಪಾೞಿ ಮರುವಾದೇ - ಸೆಂಜೊಲ್ಬುನೈ
ಆದಿಮಱೈ ಓದಿ ಅದನ್ಬಯನ್ಒನ್ ಱುಮ್ಅಱಿಯಾ
ವೇದಿಯರ್ಸೊಲ್ ಮೆಯ್ಯೆಂಡ್ರು ಮೇವಾದೇ - ಆದಿಯಿನ್ಮೇಲ್
ಉಟ್ರದಿರು ನೀಱುಞ್ ಸಿವಾಲಯಮುಂ ಉಳ್ಳತ್ತುಚ್
ಸೆಟ್ರ ಪುಲೈಯರ್ಬಾಱ್ ಸೆಲ್ಲಾದೇ - ನಟ್ರವಂಜೇರ್
ವೇಡಮುಡನ್ ಪೂಸೈಅರುಳ್ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ ಮಿಲ್ಲಾದ
ಮೂಡರುಡನ್ ಕೂಡಿ ಮುಯಂಗಾದೇ - ನೀಡ
ಅೞಿತ್ತುಪ್ ಪಿಱಪ್ಪ ತಱಿಯಾ ತರನೈಪ್
ಪೞಿತ್ತುತ್ ತಿರಿಬವರೈಪ್ ಪಾರಾದೇ - ವಿೞಿತ್ತರುಳೈತ್
ತಂದೆಮ್ಮೈ ಆಂಡರುಳುಞ್ ಸಂಬಂದ ಮಾಮುನಿವನ್ ೧೨೦
ಅಂದಙ್ ಕಡಂದಪ್ಪಾ ಲಾಯ್ನಿಂಡ್ರೋನ್ - ಎಂದೈಬಿರಾನ್
ವೀಟ್ರಿರುಕ್ಕುಂ ಓಲಕ್ಕಂ ಎಯ್ದಿಅಡಿ ವೀೞ್ಂದಿಱೈಂಜಿಪ್
ಪೋಟ್ರಿ ಸಯಸಯ ಪೋಟ್ರಿಯೆನ - ಆರ್ತ್ತಹರಿ
ಅಂಡ್ರುರಿತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ಬವನಿ ಆದರಿತ್ತಾ ರೆಲ್ಲಾರುಂ
ವೆಂಡ್ರಿಮದನ್ ಅಂಬುಬಡ ವೀೞ್ವರೋ - ನಿಂಡ್ರಿಡತ್ತು
ನಿಲ್ಲಾದ ಸೆಲ್ವಂ ನಿಲೈಯೆನ್ ಱುನೈನೀಂಗಿಪ್
ಪೊಲ್ಲಾ ನರಹಿಱ್ ಪುಹುವರೋ - ಪಲ್ಲೋರುಂ
ಕತ್ತುಞ್ ಸಮಯಕ್ ಕಣಕ್ಕಿಱ್ ಪಡುವರೋ
ಸಿತ್ತಂ ಪಲಹಾಲ್ ತಿಹೈಪ್ಪರೋ - ಮುತ್ತಂ
ಪೊರುದ ನಹೈಮಡವಾರ್ ಪುನ್ಕಲವಿ ಯಿನ್ಬಂ ೧೨೫
ಮರುವಿ ಮಯಂಗಿ ವರುವರೋ - ಇರುಬೊೞುದುಂ
ನಾಳ್ಇರುಬತ್ ತೇೞುಂ ನವಕ್ಕಿರಹ ಮುಮ್ನಲಿಯುಙ್
ಕೋಳ್ಇದುವೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪರೋ - ವೇಳೈ
ಎರಿತ್ತ ವಿೞಿಯಾಯ್ನಿನ್ ಇನ್ಬಕ್ ಕಡಱ್ಕೇ
ತರಿತ್ತು ಮದಿಮಱಂದ ತೈಯಲ್ - ವರುತ್ತಮೆಲಾನ್
ತೀರಾಯ್ ಎನಉರೈತ್ತುಚ್ ಚೆಂಗಮಲಪ್ ಪೂಂದಿರುತ್ತಾಳ್
ತಾರಾಯ್ ಎನಪ್ಪಲಹಾಲ್ ತಾೞ್ಂದಿಱೈಂಜಿ - ಏರ್ಆರುಂ
ಪೂಂಗೊಂಡ್ರೈ ವಾಂಗಿಪ್ ಪುಹೞ್ಂದುಬುರಿ ನೆಂಜಮೇ
ಈಂಗೊಂಡ್ರ ವಾರಾಯ್ ಇನಿ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி