ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
14. சங்கற்பநிராகரணம்
001 ಕಾಪ್ಪು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

மறைக ளாகமத் துறைகள்மற் றெவையும்
நாசமில் பதிபசு பாசமென் றுரைத்தல்
அயர்த்தோர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக்
காளித நாசம் பாசத் தேய்த்தல்
கூடா தன்றியும் குளிகை சீருணம் 5
நீடா தழித்த *நிலைஇலை ஆதலிற்
பேத வாதம் ஓதுதல் பிழையே
இன்னும் இன்னுயிர் ஏமங் குளிகை
தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே
வீடித் திறத்தினிற் கூடக் கூடா. 10

ಮಱೈಹ ಳಾಹಮತ್ ತುಱೈಹಳ್ಮಱ್ ಱೆವೈಯುಂ
ನಾಸಮಿಲ್ ಪದಿಬಸು ಪಾಸಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತಲ್
ಅಯರ್ತ್ತೋರ್ ಕುಳಿಹೈಚ್ ಚಯತ್ತಾಲ್ ತಾಮಿರಕ್
ಕಾಳಿದ ನಾಸಂ ಪಾಸತ್ ತೇಯ್ತ್ತಲ್
ಕೂಡಾ ತಂಡ್ರಿಯುಂ ಕುಳಿಹೈ ಸೀರುಣಂ ೫
ನೀಡಾ ತೞಿತ್ತ *ನಿಲೈಇಲೈ ಆದಲಿಱ್
ಪೇದ ವಾದಂ ಓದುದಲ್ ಪಿೞೈಯೇ
ಇನ್ನುಂ ಇನ್ನುಯಿರ್ ಏಮಙ್ ಕುಳಿಹೈ
ತನ್ನಿಲ್ ಅನ್ನಿಯನ್ ದರುವದು ತಿಡಮೇ
ವೀಡಿತ್ ತಿಱತ್ತಿನಿಱ್ ಕೂಡಕ್ ಕೂಡಾ. ೧೦
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி