ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
2. சிவஞான சித்தியார்
001 ಕಾಪ್ಪು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ஒருகோட்டன் இருசெவியன் மும்மதத்தன் நால்வாய் ஐங் கரத்தன் ஆறு
தருகோட்டம் பிறையிதழித் தாழ்சடையான் தரும்ஒரு வாரணத்தின் தாள்கள்
உருகோட்டன் பொடும்வணங்கி ஒவாதே இரவுபகல் உணர்வோர் சிந்தைத்
திருகோட்டும் அயன்திருமால் செல்வமும்ஒன் றோஎன்னச் செய்யும் தேவே.

ಒರುಹೋಟ್ಟನ್ ಇರುಸೆವಿಯನ್ ಮುಮ್ಮದತ್ತನ್ ನಾಲ್ವಾಯ್ ಐಙ್ ಕರತ್ತನ್ ಆಱು
ತರುಹೋಟ್ಟಂ ಪಿಱೈಯಿದೞಿತ್ ತಾೞ್ಸಡೈಯಾನ್ ತರುಮ್ಒರು ವಾರಣತ್ತಿನ್ ತಾಳ್ಗಳ್
ಉರುಹೋಟ್ಟನ್ ಪೊಡುಮ್ವಣಂಗಿ ಒವಾದೇ ಇರವುಬಹಲ್ ಉಣರ್ವೋರ್ ಸಿಂದೈತ್
ತಿರುಹೋಟ್ಟುಂ ಅಯನ್ತಿರುಮಾಲ್ ಸೆಲ್ವಮುಮ್ಒನ್ ಱೋಎನ್ನಚ್ ಚೆಯ್ಯುಂ ತೇವೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி