ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
6. திருக்களிற்றுப்படியார்
001 ತಿರುಕ್ಕಳಿಟ್ರುಪ್ಪಡಿಯಾರ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
மொத்தம் 100 ವಚನಗಳು
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:
அடுத்த பாடல்
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1

அம்மையப்ப ரேஉலகுக் கம்மையப்பர் என்றறிக
அம்மையப்பர் அப்பரிசே வந்தளிப்பர் - அம்மையப்பர்
எல்லா உலகிற்கும் அப்புறத்தார் இப்புறத்தும்
அல்லார்போல் நிற்பர் அவர்.

ಅಮ್ಮೈಯಪ್ಪ ರೇಉಲಹುಕ್ ಕಮ್ಮೈಯಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ರಱಿಹ
ಅಮ್ಮೈಯಪ್ಪರ್ ಅಪ್ಪರಿಸೇ ವಂದಳಿಪ್ಪರ್ - ಅಮ್ಮೈಯಪ್ಪರ್
ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಿಱ್ಕುಂ ಅಪ್ಪುಱತ್ತಾರ್ ಇಪ್ಪುಱತ್ತುಂ
ಅಲ್ಲಾರ್ಬೋಲ್ ನಿಱ್ಪರ್ ಅವರ್.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி