ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಎರಡನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
122 ದಶಕಗಳು, 1331 ವಚನಗಳು, 90 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪೂಂದರಾಯ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ವಚನ : ಇಂದಳಂ

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.

ಸೆನ್ನೆ ಲಂಗೞ ನಿಪ್ಪೞ ನತ್ತಯ ಲೇಸೆೞುಂ
ಪುನ್ನೈ ವೆಣ್ಗಿೞಿ ಯಿಱ್ಪವ ಳಂಬುರೈ ಪೂಂದರಾಯ್
ತುನ್ನಿ ನಲ್ಲಿಮೈ ಯೋರ್ಮುಡಿ ತೋಯ್ಗೞ ಲೀರ್ಸೊಲೀರ್
ಪಿನ್ನು ಸೆಂಜಡೈ ಯಿಱ್ಪಿಱೈ ಪಾಂಬುಡನ್ ವೈತ್ತದೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி