ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮುಾರನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
126 ದಶಕಗಳು, 1358 ವಚನಗಳು, 85 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ಕೋಯಿಲ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ವಚನ : ಕಾಂದಾರ ಪಂಜಮಂ

ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் அந்த ணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடி னாய்இட மாநறுங் கொன்றை நயந்தவனே
பாடி னாய்மறை யோடுபல் கீதமும் பல்ச டைப்பனி கால்கதிர் வெண்டிங்கள்
சூடி னாய்அரு ளாய்சுருங்கஎம தொல்வினையே.

ಆಡಿ ನಾಯ್ನಱು ನೆಯ್ಯೊಡು ಪಾಲ್ದಯಿರ್ ಅಂದ ಣರ್ಬಿರಿ ಯಾದಸಿಱ್ ಱಂಬಲಂ
ನಾಡಿ ನಾಯ್ಇಡ ಮಾನಱುಙ್ ಕೊಂಡ್ರೈ ನಯಂದವನೇ
ಪಾಡಿ ನಾಯ್ಮಱೈ ಯೋಡುಬಲ್ ಕೀದಮುಂ ಪಲ್ಸ ಟೈಪ್ಪನಿ ಕಾಲ್ಗದಿರ್ ವೆಂಡಿಂಗಳ್
ಸೂಡಿ ನಾಯ್ಅರು ಳಾಯ್ಸುರುಂಗಎಮ ತೊಲ್ವಿನೈಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி