minnampalath tha'lak kaddamaippukkaaka :nankodai tha:nthoar.

:nankodaika'lai, ka. sachchithaana:nthan en'ra peyarukku, kaa:ntha'lakam, 68, a'n'naa saalai, sennai 600002, i:nthiyaa en'ra mukavarikku anuppalaam. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) minnanjsal email: tamilnool@gmail.com

13.12.2040 maruththuvar iraama:naathan ilampoatharan, kanadaa (yaazhppaa'nam saivaparipaalana sapaith thalaivaraaka iru:ntha saivasi:nthaa:ntha viththakar, vaddukkoaddai vazhakka'rignar vae. :naakalingkam a'rakkadda'lai saarpaaka) roo.  322925
01.07.2048 thaevaara valaiyaka maathaa:ntha paraamarippu :nithi thiddak kuzhu (thaevamaa:nithi) singkappoor roo.  300787
08.06.2043 singkai vaazh thirumu'raiththo'ndar, singkappoor roo.  297990
28.10.2053 thirumalai thiruppathi thaevaththaanam, thelungku mozhipeyarppukkaaka roo.  268512
17.08.2042 arudchelvar :naa. makaalingkam, po'l'laachchi (pi. :naachchimuththu kavu'ndar a'rakkadda'lai ma'r'rum iraamana:ntha adika'laar a'ra:nilai saarpaaka) roo.  200000
20.07.2040 thirumu'rai maa:naaddu ae'rpaadduk kuzhu, singkappoor roo.  163072
28.10.2044 thiru. el. vaengkadaraaman, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth tho'ndan, singkappoor roo.  162916
06.05.2045 suvaami thayaana:ntha sarasuvathi, aarsa viththiyaalaya kurukulam, aanaikaddi, i:nthiyaa roo.  149875
23.12. 2044 thiru. iraama. karu'naa:nithi, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth thalaivar, singkappoor roo.  117115
01.01.2042 kayilaima'ni, munaivar i:nthirayoakan, singkappoor roo.  112406
05.03.2040 aru'lmiku uruththira kaa'liyamman koavil, singkappoor roo.  100824
07.11.2040 aru'lmiku varatharaasap pi'l'laiyaar koayil, koddaanjsaenai, kozhumpu roo.  100000
21.09.2041 i:nthu samaya a'ra:nilaiyath thu'rai aa'naiyar, sennai (5 aa'nduka'lukkup paraamarippuk kadda'nangka'lukkaaka aa'nduthoa'rum roo. 25,000) roo.  100000
12.10.2043 :nalla ammaa a'rakkadda'lai, kathirippaay, achchuvaeli, (ki'lai: suvi'rsarlaa:nthu) roo.  100000
16.05.2053 tharumapuram aatheenam thavaththiru 27aavathu kurumakaasa:n:nithaanam roo.  80000
04.01.2043 thiru. si'reekka:ntharaasaa (:naavalar), melpoa'n aaththiraeliyaa roo.  79800
08.08.2043 thiru. iraa. sivasuppirama'niyan, thirumu'raith tho'ndan, singkappoor roo.  76800
20.12.2047 i:nthu kalaasaarath thi'naikka'lam (singka'la mozhipeyarppu) kozhumpu roo.  68000
27.08.2051 munaivar maa'nikkam thanasaekar, pirisuppaen aaththiraeliyaa roo.  67783
16.02.2044 thiru. aruchchunama'ni, sidni, aaththiraeliyaa roo.  62306
01.01.2042 thiru. ae. kae. varatharaasan, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth tho'ndan, singkappoor roo.  62237
02.09.2044 thavaththiru paalayoaki suvaamika'l, koalaalampoor roo.  57540
28.02.2054 thirumathi umaiyaa'l iraama:naathan, singkappoor roo.  55079
22.12.2042 aru'lmiku selva vi:naayakar koayil, pirisuppaen, aaththiraeliyaa roo.  52000
01.01.2042 thiru. kae. aar. kumaar, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth tho'ndan, singkappoor roo.  51173
16.05.2054 iravivarman thasarathan, 3/164, thillai :nakar, thiruppaththoor 635 601. roo.  51001
21.12.2036 tharumai aatheenam thavaththiru 26aavathu kurumakaasa:n:nithaanam avarka'l roo.  50000
11.07.2041 aaththiraeliyaa thirumu'rai anparka'l, aaththiraeliyaa roo.  50000
20.01.2042 ka'rpakam palkalaikkazhakam, po'l'laachchi pirathaana saalai, eechcha:naari anjsal, koayampaththoor - 641 021 roo.  50000
20.09.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku kathirvaelaayuthasuvaami koayil, sengkaa'lan, suvi'rsarlaa:nthu roo.  49810
21.09.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku pi'l'laiyaar koayil, koor, suvi'rsarlaa:nthu roo.  49054
17.11.2040 thiru. paal paa'ndiyan, 6807, vaa'ndar idam, idallaasu, theksaasu 75230 roo.  42860
20.06.2047 thiru. iraasavaelu muththusuppirama'niyan, amerikkaa roo.  40672
20.12.2050 thirumathi. anusaa koapaalakiruddi'nan roo.  40503
15.01.2037 munaivar aa. ka:nthaiyaa, sidni, aaththiraeliyaa roo. 40,000 pe'rumathiyaana iththaachchi o'lippadakkaadchi e:nthiram roo.  40000
30.08.2044 muthalaavathu ulakath thirumu'rai maa:naadu, koalaalampoor, malaesiyaa roo.  39814
28.11.2044 thiru. sukuvidam tha:nthoar ka'nakku varavae'ndiyathu singkappoor roo.  35042
16.10.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku ka'rpakap pi'l'laiyaar koayil, ilavusoan, suvi'rsarlaa:nthu roo.  34840
12.12.2041 thiru. suppirama'niyam, u'raiyoor, thiruchchi  roo.  34214
12.12.2041 thiru. aa'rumukam,  thiruchchi roo.  34214
12.12.2041 thirumathi pasumalai thanapaakkiyam ammaa'l, ilangkai, :ninaivaaka roo.  34214
12.12.2041 thiru. sarava'nan  kudumpam, maedduth theru, singkappoor roo.  34214
12.12.2041 thiru. em. veerapperumaa'l, esu. vimalaa, vi. uruthraa, vi. sooriyaa kudumpam roo.  34180
12.12.2041 thiru. kae. aar. periyasaami  kudumpam, singkappoor roo.  34180
24.10.2044 aru'lmiku sivankoayil, soorichchu, suvi'rsarlaa:nthu roo.  33500
22.11.2040 thiru. ee. vi. :narasingkan, 422 angku moa kiyoa avaniyoo 3, #01-2536 singkappoor 560422 roo.  32895
13.11.2047 mathuraich sangkap pulavar, amerikkaa roo.  31748
08.06.2043 thiru. el. si'reeka'naesan, thirumu'raith tho'ndan, singkappoor roo.  31554
21.07.2045 thirumathi meenaadchi vaengkadaraaman, amerikkaa roo.  30063
17.12.2042 thiru. pazhaniyappan ka:nthasaami a'ravaazhi, sikkaakoa, amerikkaa roo.  29270
02.10.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku murukan koayil, adaleesuvil, suvi'rsarlaa:nthu roo.  29145
24.10.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku siththivi:naayakar koayil, paar, sukku, suvi'rsarlaa:nthu roo.  29145
18.12.2043 thiru. si. kumaarapaarathi (:naavalar), oapaardu, thaasumaaniyaa, aaththiraeliyaa roo.  25750
28.11.2044 thiru. si'reerangkan :na:nthakumaar, singkappoor roo.  25030
22.11.2023 aana:ntha koapaalan, i:nthiyaa roo.  25001
16.01.2039 thiru. karumuththu thi. ka'n'nan, thiyaakaraasar aalai, kappaloor, mathurai roo.  25000
15.01.2039 aru'lmiku meenaadchi su:ntharaesuvarar thirukkoayil, mathurai roo.  25000
15.05.2039 aru'lmiku kapaaleesuvarar thirukkoayil, mayilaappoor, sennai roo.  25000
19.05.2041 thiru. thae. murukappan, ithiae asukaan kuzhu, thupaay roo.  25000
02.09.2044 idaaththoa a. vaiththiyalingkam, pe'r'raalingku seyaa, malaesiyaa roo.  22920
11.07.2041 thirumathi. pirapaa sivalingkam, kanadaa roo.  22313
28.11.2044 thiru. el. suraesukkumaar, thirumu'rai maa:naadduk kuzhuth tho'ndan, singkappoor roo.  22121
23.11.2040 thiru. :naraen mayilvaakanam, 25 purook theru, vaaddarlu, loavar kaddu, velingdan, :niyoosilaa:nthu roo.  22000
08.06.2043 singkai sivanadiyaar kudumpam, singkappoor roo.  21285
08.06.2043 peyar theriyaatha anpar, singkappoor roo.  21285
10.02.2043 thiru. ponnaiyaa i'langkoa, ulaka saivap paeravai, sidni, aaththiraeliyaa roo.  20600
10.10.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku viddu'nuthurkkai amman koayil, invil, suvi'rsarlaa:nthu roo.  20100
11.10.2044 saivath thiru:ne'rik koodam, paer'nam, suvi'rsarlaa:nthu roo.  20100
01.08.2044 thiru. vithyaasaakar, kuvaith roo.  20000
30.08.2044 paeraa. munaivar ka. thilakavathi, koalaalampoor, malaesiyaa roo.  19100
12.12.2041 thiru. mavus .vai. anon , 19, siloan  saalai, singkappoor roo.  17124
01.01.2042 paeraa. ana:ntha:naaraaya'nan, thirumu'raith tho'ndan, kanadaa roo.  17115
01.01.2042 thiru. see. su:ntharam, thirumu'raith tho'ndan, singkappoor roo.  17115
15.01.2040 aru'lmiku sivan koayil thaevaara vakuppu maa'navika'l, kaelaangku kizhakku, singkappoor roo.  15630
08.06.2043 thirumathi sa:nthiralaekaa kumaar, singkappoor roo.  15541
04.10..2044 ulukaanoa vaa'ni vizhaa anparka'l, suvi'rsarlaa:nthu roo.  15410
20.07.2041 thiru. iraa. visuva:naathan, 6, salaan pe:nthaaraa, 10, thamaan pukkiththu pe:nthaaraa, 28400 me:nthakkaappu, pakaangku, malaesiyaa roo.  15400
25.01.2043 adilaayidu saiva anparka'l, aaththiraeliyaa roo.  15300
24.01.2043 aarpan thamizhk kazhakam, sidni, aaththiraeliyaa roo.  15300
28.11.2044 thiru. thirumathi thaevaraasaa, singkappoor roo.  15018
20.07.2041 munaivar a. iraa. sivakumaaran, singkappoor roo.  15001
01.08.2050 thiru. iladchuma'nan supa. singkappoor roo.  15000
24.02.2045 thiru. umaasangkar :naakaraasan, amerikkaa roo.  14467
24.01.2043 saivaman'ram, sidni, aaththiraeliyaa roo.  14365
08.07.2043 thiru. iraamaesuvaralingkam (:naavalar), melpoa'n, aaththiraeliyaa roo.  14325
09.01.2045 thiru. pirakaasar ka'napathi thaevaa, amerikkaa roo.  14237
20.07.2041 thiru. :na. purusoaththaman, 15, salaan pe:nthaaraa, 18, thamaan pukkiththu pe:nthaaraa, 28400 me:nthakkaappu, pakaangku, malaesiyaa roo.  14000
26.07.2041 thiru. paalaa :naeru illaththavar, 2,ilaan pisaeyu 1ae/51pi, idamaan vilaasam, thamansaaraa ayoapimaan 47301 peththaalngku seyaa, malaesiyaa roo.  14000
02.05.2040 maruththuvar kathirkaama kaarththikaeyan, piriththaaniyaa roo.  13900
10.03.2041 sivathiru su.:naakaraasan, thirumathi pathmaa :naakaraasan, selvan su. :navin :naakaraasan, selvi koa.su. iraakavi - akkarai, susee:nthiram roo.  13419
12.12.2041 thiru. iraa. pazhanivaelu, aemalathaa, sivagnaanasampa:nthan, punithavathi kudumpam, kaadduchchaeri roo.  13419
17.12.2043 thiru. paalaa paalae:nthiraa, sidni, aaththiraeliyaa roo.  13400
01.10.2044 poora'naa aachchiramam, paer'nam suvi'rsarlaa:nthu roo.  13400
12.10.2044 ezhukai amaippu, solaththoar'n, suvi'rsarlaa:nthu roo.  13400
24.10.2044 aru'lmiku siththivi:naayakar koayil, paar, sukku, suvi'rsarlaa:nthu roo.  13400
29.10.2040 thiru. ka'naesu theyva:naayakam, ila'ndan roo.  13346
04.06.2051 thirumathi kalaiyarasi sinnappan, malaesiyaa roo.  13119
17.12.2042 aru'lmiku sivaaviddu'nu koayil, melpoa'n, aaththiraeliyaa roo.  13000
25.01.2043 thiru. koa'naamalai selva:naathan, isu'rraathpeeldu, sidni, aaththiraeliyaa roo.  13000
28.11.2044 thiru. kae. ech. kae. arangkan, thirumu'raith tho'ndan, singkappoor roo.  12504
12.12.2041 thiru. vi. em. :na:nthakumaar, singkappoor roo.  11930
31.03.2040 thiru. en. ka'naesan, thirumathi ka. suthaa, thiru. ka. :nithyaana:nthan, selvi ka. visuvaesuvari, singkappoor roo.  11742
08.08.2043 thiru kaasi:naathan esu vi, (:naavalar) melpoar'n aaththiraeliyaa roo.  11460
20.02.2046 thiru. :naa. ka'naesan, :naasaa, amerikkaa roo.  11400
30.09.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku thurkkai amman koayil, uloosaer'n, suvi'rsarlaa:nthu roo.  10452
thiru. selvan iraaman illaththavar, sidni, aaththiraeliyaa roo.  10200
28.11.2044 thiru. thangkaraasu appaavu, singkappoor roo.  10012
28.11.2044 thirumathi paanuraekaa si'reeraam, singkappoor roo.  10012
08.06.2043 thiru. vee. en. pirapaakar, singkappoor roo.  10001
01.02.2038 thiru.vi. suppirama'niyam, :niyu saersi, amerikkaa roo.  10000
28.12.2038 thiru. i. iraamakkiruddi'nan, vaasingdan palkalai, amerikkaa roo.  10000
05.02.2041 paerooraatheenam, paeroor, koayampuththoor 641 010 roo.  10000
12.10.2042 thirumathi va'l'li meyyappan, kaaraikkudi roo.  10000
15.05.2043 thiru. umaesan, maisoor roo.  10000
08.03.2044 kampan kazhakam, kaaraikkudi roo.  10000
26.07.2042 thiru. vaengkadasuppirama'niyan :nadaraasan kanjseevaram, 1912 poksuku'rop'ru sa:nthu, vavukkaesaa, visukkonsin, amerikkaa roo.  9937
20.07.2041 aru'lmiku arasakaesari sivan koayil thaevaarap paadasaalai, singkappoor roo.  9625
30.08.2044 thiru. kumaar kuppusaami, kempaangkan, selangkoor, malaesiyaa roo.  9550
28.11.2044 aru'lmiku muneesuvaran koayil saiva siththaa:ntha vakuppu maa'navar, singkappoor roo.  9511
20.03.2048 panniru thirumu'rai va'larchchi maiyam, supaangku seyaa, malaesiyaa roo.  9404
22.12.2042 thiru. makaesan, thirumathi. saa:nthi :namasivaayam, paerththu, aaththiraeliyaa roo.  9360
18.10.2049 thiru. sarkkarai iramaesu, sirangkoon :naduvam, singkappoor roo.  8997
19.2.2045 thiru. iravichcha:nthiran kiruddinasaami, kaarmel, i:nthiyaanaa, amerikkaa roo.  8562
01.01.2042 thirumathi maruththuvar siththiraa sangkaran, thirumu'raith tho'ndar, singkappoor roo.  8558
01.01.2042 thiru. aar. esu. iravi, thirumu'raith tho'ndan, singkappoor roo.  8558
01.01.2042 thiru. selvakkumaar, thirumu'raith tho'ndan, singkappoor roo.  8558
08.07.2040 saekkizhaar vizhaa, sennai :nikazhchchiyil :nankodaiyaa'lar roo.  8500
02.11.2051 thiru. sarava'nan vaelusaami, amerikkaa roo.  8432
21.07.2045 :nadaraasan visuva:naathan, paeppaal vazhi, amerikkaa roo.  8163
27.07.2044 paeraa. thu. surae:nthiran, ka'ni'nith thu'rai, po'riyiyal kalloori, kuniyaamuththoor, koayampuththoor roo.  8000
08.10.2042 thiru. so. ma. amar:naaththu, ae-13 irayil :nakar, koayampaedu, sennai roo.  7500
15.10.2023 peyar theriyaatha anpar paepaal vazhi roo.  7499
3.09.2049 peyar theriyaatha :nankodaiyaa'lar roo.  7226
20.07.2041 thiru. mayilvaakanam, salaan esesu7/26, pethaalingku seyaa 46300, malaesiyaa roo.  7000
08.07.2051 thiru. iraama:naathan aru'naasalam, amerikkaa roo.  6886
12.12.2041 thirumathi piratheepaa iraasae:nthiram, singkappoor roo.  6836
12.12.2041 soamaa (kappal) singkappoor roo.  6836
20.10.2044 adiyaarka'l, aru'lmiku a'rputhap pi'l'laiyaar koayil, seneevaa, suvi'rsarlaa:nthu roo.  6767
16.01.2051 visaya iraasae:nthiran roo.  6679
03.05.2052 thiru. iraasa iraasaaraaman, amerikkaa roo.  6647
01.11.2050 thiru ka'naesan aekaamparam, amerikkaa roo.  6450
12.11.2039 velingran keezhkkudil thaevaarap paadasaalai maa'navar, keezhkkudil, velingran, :niyoosilaa:nthu roo.  6130
10.01.2040 thiru. si. mu. gnaanaana:nthan, 19 saa'ndalvoodu் theru, sinaman thoaddam, pirisuppaen, aaththiraeliyaa roo.  6000
26.06.2048 thiru. :neelaka'ndan paalaiyan, mayilaaduthu'rai, i:nthiyaa roo.  5955
31.03.2040 thiru. :naakalingkam makaesan, 56 aalamen avenyu, kaarlingpoardu, aasthiraeliyaa roo.  5928
14.07.2046 thiru. muththuraama em susaanaakumaar, roo.  5880
28.02.2054 koavi:ntharaasu sivaa, amerikkaa roo.  5684
01.02.2038 thiru. kaarththikaeyan vinaayakamoorththi, kalaignar :nakar roo.  5541
14.09.2043 aru'lmiku maariyamman koayil, kuchchingku, malaesiyaa roo.  5400
17.12.2042 aru'lmiku paalamurukan koayil, paerththu, aaththiraeliyaa roo.  5250
17.12.2042 thiru. surae:nthiran, melpoa'n, aaththiraeliyaa roo.  5200
17.12.2042 thiru. selvakumaar, kesal aveniyoo, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5200
17.12.2042 thiru. ka'napathippi'l'lai, ulaka saivap paeravai, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5200
17.12.2042 thiru. seyakkumaar-oormi'laa, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5200
17.12.2042 thiru. sivagnaanasu:ntharam, ulaka saivap paeravai, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5200
17.12.2042 thiru. loakae:nthiran, ulaka saivap paeravai, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5200
18.12.2042 thiru. kirupaakaran, maruththuvar thaevaki, paerththu, aaththiraeliyaa roo.  5200
18.12.2042 thiru. thirumathi ka'naesuvaran, palkalaikkazhaka virivuraiyaa'lar, paerththu, aaththiraeliyaa roo.  5200
24.01.2043 thamizh ilakkiyap paeravai, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5151
24.01.2043 thiru. kae. vi. aar. esu. sanaarththanan, piru:nthaa sanaarththanan, sidni, roo.  5151
26.04.2044 saam thirugnaanasampa:nthan, paeppaal vazhi, amerikkaa roo.  5140
10.02.2043 thirumathi kalaayini ana:nthasayanan, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5100
10.02.2043 thiru. uroopasingkam thirumathi loakaesammai uroopasingkam, sidni aaththiraeliyaa roo.  5100
10.02.2043 thiru. thirumathi i'lamurukanaar paarathi, sidni,aaththiraeliyaa roo.  5100
24.01.2012 thiru. se:nthoorkkumaran, thaevi se:nthoorkkumaran, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5100
24.01.2012 peyar thara virumpaatha anpar, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5100
24.01.2043 thiru. sathaasivam, sidni, aaththiraeliyaa roo.  5100
28.11.2044 thiru. azhakappan, singkappoor roo.  5056
28.11.2044 thiru. ka'n'naa ka'n'nappan, singkappoor roo.  5056
28.11.2044 thiru. pazha:niyappan, singkappoor roo.  5056
28.11.2044 thirumathi meenaa'l thaevaraasan, singkappoor roo.  5006
28.11.2044 thiru. kumaraesan, paadaam, i:nthoanaesiyaa roo.  5006
28.11.2044 thirumathi vaiyaapuri kamalaathaevi, singkappoor roo.  5006
28.11.2044 thiru. kae. iraasae:nthiran, singkappoor roo.  5006
28.11.2044 thiru. iraa. se:nthilkumaar, singkappoor roo.  5006
19.10.2038 thiru. si. en. pirapaakaran, thooththukkudi roo.  5001
05.07.2044 thiru. i'raiyanpar kaazhiyoorar, i:nthiyaa roo.  5001
07.04.2048 maruththuvar sa'nmukam vadivaelu, maruththuvar, amerikkaa roo.  5001
28.02.2054 kaarththikaeyar ana:nthakiruddi'nan roo.  5001
01.02.2038 thiru. kae. esu. vaengkadaesan, sennai roo.  5000
10.12.2038 thiru. pi. en. visuva:naathan, aathampaakkam, sennai roo.  5000
12.11.2039 thirumu'raip pa'n'nisaima'ni thiru. thu. sivasaththivael, 9, makoa veethi, keezhkkudil, velingran, :niyoosilaa:nthu roo.  5000
08.01.2041 thiru. vi. ka:nthavanam, kanadaa roo.  5000
20.03.2041 thiru. a. sa. gnaa. meyka'ndaan, thuraippaakkam, sennai roo.  5000
01.10.2041 paeraa. munaivar savakarlaal:naeru, i:nthuk kalloori, paddaapiraam roo.  5000
25.10.2043 thiru. murukavae'l, pangka'loor roo.  5000
17.12.2043 thiru. iraamakiruddi'nan, kanadaa roo.  5000
17.12.2047 peyar thara virumpaatha anpar, sennai, i:nthiyaa roo.  5000
22.04.2048 thiru. ka'naesar :naaka:naathan, vadapazhani, sennai, i:nthiyaa roo.  5000
01.08.2050 thiru. iraamasaami supa roo.  5000
22.06.2051 thiru. iraam sangkar vadivael, amerikkaa roo.  4919
20.07.2041 thiru. koa. kaa:nthiraasaa, 28, salaan angkerikku thaania 31/117 koththaa kemuningku 40460, malaesiyaa roo.  4900
18.08.2040 thirumathi. ilathaa murukappan, suraangku kizhakkuth theru, singkappoor roo.  4897
10.01.2040 thiru. sae. anparasu, singkappoor roo.  4801
08.10.2043 thiru. pazhaniyappan seddiyaar, amerikkaa roo.  4782
27.04.2041 thiru. sangkanoor vi. makaathaevan, kandan, amerikkaa roo.  4567
10.01.2040 selvi poosaa kayilaasam, singkappoor roo.  4500
12.12.2039 thamizh mooththa kudimakka'l sangkam, kanperaa, aaththiraeliyaa roo.  4500
11.07.2041 thiru. selvakumaar :namasivaayam, kanadaa roo.  4460
27.04.2040 thiru. azhakiya su:ntharam, ae - 13, irayil :nakar, koayampaedu, sennai (thiru:neelaka'nda :naayanaar puraa'nam 44 paadalka'lukku) roo.  4400
08.06.2043 thirumathi em.mallikaa, singkappoor roo.  4257
08.06.2043 thiru. pee. saethuraaman, singkappoor roo.  4257
07.11.2040 thiru. eesuvaran roo.  4237
20.07.2041 thiru. pathma:naakaraasan, arththa tharma anpar, siththiraa, pi'rikpeeldu, koalaalampoor roo.  4200
15.03.2042 thiru. sivaa. pichchaiyaa, iraema:nthu, amerikkaa roo.  4007
05.11.2038 thiru. aar. el. mathanakoapaal, punitha a:nthoaniyoa, theksaasu, amerikkaa roo.  4001
14.05.2054 aemalathaa si i:nthiyaa roo.  4001
21.04.2042 thiru. su. suppirama'niyam, salmiyaa, kuvaiththu roo.  4000
12.12.2041 thiru. vaasuthaevan raamakiruddi'nan, maalathi, paarththasaarathi, amuthapiriyangkaa kudumpam roo.  3418
12.12.2041 thiru. iraa. se:nthilkumaar, thaamaraichchelvi, suthaakar, keerththanaa, thaara'ni kudumpam, ka'l'likkudi roo.  3418
12.12.2041 thiru. koa. iravichcha:nthiran, anu, aariyaledchumi, aarththi:naaraaya'nee kudumpam, singkappoor roo.  3418
12.12.2041 thirumathi iraa. kanakaesuvari, thiru. si. raasae:nthiram  kudumpam, singkappoor roo.  3418
12.12.2041 thirumathi supoathini sinnathampi, singkappoor roo.  3418
12.12.2041 thiru. em. pi. saththiya:naathan, singkappoor roo.  3418
12.12.2041 thiru. en. :nava:neethan, singkappoor roo.  3418
01.11.2052 thiru. yoakaesar angkusaami, amerikkaa roo.  3370
25.12.2052 thirumathi iranjsini :navaraththinaraasaa, amerikkaa roo.  3370
29.07.2050 sangkanoor makaathaevan, amerikkaa roo.  3252
18.08.2050 iraththinavael sangkaralingkam amerikkaa roo.  3160
05.11.2038 saiva siththaa:ntha sapai, thooththukkudi roo.  3000
10.01.2040 thiru. sa. pathma:naathan, 29 aalkeenaa theru, kenmoar, pirisuppaen, aaththiraeliyaa roo.  3000
01.01.2042 thiru. iranjsan, ila'ndan roo.  3000
17.12.2043 thiru. ka'naesa:naathan, melpoa'n, aaththiraeliyaa roo.  3000
12.03.2044 aathi sunsunakiri madam, ma:nthiyaa roo.  3000
24.12.2044 thirumathi paalaampikai i'langkoa, paerththu, aaththiraeliyaa roo.  2896
08.08.2043 thiru. kumaran, (:naavalar) melpoar'n, aaththiraeliyaa roo.  2865
20.07.2041 thirumathi. seyaki:nthuthaasar, arththa tharma anpar, siththiraa, pi'rikpeeldu, koalaalampoor roo.  2800
17.12.2042 thiru. thaththaa, kesal aveniyoo, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2600
17.12.2042 thiru. panjsa:naathan, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2600
17.12.2042 thiru. sasi-pakee, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2600
17.12.2042 thiru. sapaa:naathan, ulaka saivap paeravai, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2600
17.12.2042 thiru. :na:nthivarman, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2600
26.04.2044 ana:nthakiruddinan :nadaraasan, paeppaal vazhi, amerikkaa roo.  2565
24.01.2043 thiru. maa. akilan, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2550
24.01.2043 thiru. kumaaraselvam aa'rumukam, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2550
24.01.2043 thiru. sekatheesuvaran, sidni, aaththiraeliyaa roo.  2550
16.12.2043 thiru. iramaesar thuraisaami, kalipoar'niyaa, amerikkaa roo.  2529
26.03.2044 sangkar aekaamparam, paeppaal vazhi, amerikkaa roo.  2527
28.11.2044 thiru. si'reeni singkappoor roo.  2503
01.08.2039 thiru. aru'n, thaesiyath thozhinudpak kalloorik kudiyiruppu va'laakam, thuvaakkudi, thiruchchi roo.  2501
06.08.2040 thirumathi. manoakari, ae-13 irayil :nakar, koayampaedu, sennai roo.  2500
26.11.2045 kamalakka'n'nan, a. 40/47 saeththuk kudiyiruppu, ira'ndaavathu theru, ezhumpoor 600008 roo.  2500
20.11.2042 thiru. muthaani sapaapathi roo.  2399
15.06.2041 thiru. :na:nthan paramaesuvaran, i:nthiyaa roo.  2342
31.03.2040 thiru. kasae:nthiran makaathaevan roo.  2338
21.06.2042 moakan piraemkumaar, paeppaal varavu roo.  2125
27.04.2041 thiru. seyaraamakiruddi'nan makaathaevan roo.  2110
11.12.2043 thiru. vaeluchchaami muththukkumaar, amerikkaa roo.  2027
11.10.2051 thiru. iraamachcha:nthiran vaethakiri, amerikkaa roo.  2012
18.11.2038 thiru. esu. thiyaakaraasan, maenaa'l thalaivar saivasiththaa:nthap peruman'ram roo.  2001
21.07.2038 thiruvaasaka - thiruma:nthira a'rakkadda'lai, sennai roo.  2000
15.12.2039 thirumathi. saroasaa su:nthararaaman, 21 thurai arasan theru, saalikkiraamam, sennai roo.  2000
27.07.2040 thirumathi. vaasuki + maruththuvar sae. si. ka'n'nappan, iraathaakkiruddinan saalai, mayilaappoor, sennai roo.  2000
27.07.2040 maampalam thiru. sa:nthirasaekaran, kalaignar :nakar, sennai roo.  2000
08.01.2041 thiru. pathma:naathan azhakappan, 8, lorongku 4/2si, saerthaangku sayaa, 43300 si'reekempangkaan, malaesiyaa roo.  2000
28.06.2042 paeraa. seyaraaman, ayanaavaram (munpu i:nthuk kalloori, paddaapiraam) sennai roo.  2000
01.10.2041 pulavar sivanaathan, ila'ndan roo.  2000
28.06.2042 munaivar thirumathi kalpanaa paay, athipar, i:nthuk kalloori, paddaapiraam, sennai roo.  2000
20.12.2043 thiru. vikdar iraasalingkam (:naavalar), kalipoar'niyaa, amerikkaa roo.  2000
14.04.2051 thirumathi saa:nthini iranjsan, i:nthiyaa roo.  2000
12,03.2053 peyar theriyaatha anpar paepaal vazhi roo.  1714
12.12.2041 thiru. vi. kuppusaami, vijayaledchumi, sivaani kudumpam, sithamparam roo.  1709
12.12.2041 thiru. ae. aathi:naaraa'nan kudumpam, singkappoor roo.  1709
12.12.2041 thirumathi ae. maenakaa kudumpam, singkappoor roo.  1709
12.12.2041 thirumathi ae. kamalamangkai kudumpam, singkappoor roo.  1709
21.12.2041 thiru. meynaa em. meyyappan kudumpam, singkappoor roo.  1709
12.12.2041 thiru. em. :nadaraajan, singkappoor roo.  1709
24.11.2051 thiru. kanakaraththinam sivaraasaa, amerikkaa roo.  1663
1.11.2052 thiru. :nampi sangkaran amerikkaa roo.  1656
03.02.2050 sivakumaar thaamoatharan, amerikkaa roo.  1609
11.04.2040 thiru. saethuraaman pazhaniyappan roo.  1544
01.03.2047 thiru. kuru:naathan muththu, amerikkaa roo.  1534
25.01.2040 thiru. ka. seyathaasar, singkappoor roo.  1500
16.09.2023 peyar theriyaatha anpar paepaal vazhi roo.  1457
20.07.2041 malaesiya paersaaththuvaan saivasi:nthaa:ntha sapai, 83ae, salaan pangkaar, koalaalampoor 59200 roo.  1414
20.02.2046 thiru. sapaa kulaththungkam, amerikkaa roo.  1410
13.04.2052 thiru. kangkaatharan iraamakiruddi'nan, amerikkaa roo.  1406
20.07.2041 malaesiyaa ki'l'laan sivan koayil thaevaarap paadasaalai maa'navar roo.  1400
23.07.2041 thiru. sa. iraasakkumaar, 9-2-sa, thingkaththu 2, salaan :neelam 1, kavaasaan peru:niyaakaan :neelam, 43000 kasaangku, malaesiyaa roo.  1400
20.07.2041 thiru. si.ma. i'la:nthamizh, 10, salaan 4/41, pethaalingku seyaa 46050 roo.  1400
20.07.2041 supaangku seyaa thamizhp pa'l'li thaevaarap paadasaalai maa'navar, koalaalampoor, malaesiyaa roo.  1400
20.07.2041 thiru. selvakkumaran suppaiyan 24, salaan sungkai aa'ru, thamaam sapidin, 28400 me:nthakkaappu, pakaangku, malaesiyaa roo.  1400
12.06.2051 yaaroa paepaal vazhi roo.  1354
07.12.2043 thiru. sivaasi karuppasaami roo.  1244
16.10.2043 thiru. :naakaraasan ku'naseelan, amerikkaa roo.  1209
18.04.2049 paramaesuvari eezhavarman, amerikkaa roo.  1194
07.04. 2048 suraesukkumaar sekatheesan, amerikkaa roo.  1171
28.06.2042 thirumathika'l aar soathima'ni, si. ka'rpakavalli, si. manjsu, es. thakeeraa, en. sanani, si. aru'naa, usaa maarddin, aangkilath thu'rai, i:nthuk kalloori, paddaapiraam, sennai roo.  1075
24.04.2041 thiru. vairavan sokkalingkam roo.  1048
10.12.2053 iraathaa aravi:nthan, i:nthiyaa roo.  1008
21.02.2038 munaivar arangka iraamalingkam, sennai roo.  1005
13.08.2040 su:ntharar vaara vazhipaaddukkuzhu, saivasiththaa:ntha sapai, vaelampaa'laiyam, thiruppoor roo.  1001
29.03.2053 vaengkadaasala paapu, i:nthiyaa roo.  1001
21.07.2038 thirumathi. iraasam, sennai roo.  1000
05.11.2038 thiru. sa. suppirama'niyam, millarpuram, thooththukkudi roo.  1000
05.11.2038 thirumathi. ka. sa'nmukaththaay ammaa'l, thooththukkudi roo.  1000
20.11.2038 saivasiththaa:nthap peruman'ram, mayilaappoor, sennai roo.  1000
12.12.2038 thiru. ka. :naaka:naathan, arangkaraasapuram, sennai roo.  1000
03.12.2038 thiru. esu. vee. ae. sivakuru:naathan, keezhppaakkam, sennai roo.  1000
19.10.2039 aru'lmiku paakamudaiyaa'l maathar sangkam, thooththukkudi roo.  1000
21.07.2038 thirumathi usaa kiruddi'namoorththi, saalikkiraamam roo.  1000
12.12.2039 saiva vae'laa'lar maka'lir a'ni, thirumu'rai isaikkuzhu, 51.vadakku iratha veethi, thooththukkudi roo.  1000
20.03.2040 thiru. su. koatha'ndaraaman, suvaakatham, 9, kaamaadchipuram, ira'ndaavathu theru, sennai roo.  1000
02.03.2040 thiru. vi. ka'n'nan, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  1000
02.03.2040 thiru. si. thiyaakaraasan, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  1000
02.03.2040 thiru. sae. suppirama'niyam, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  1000
05.06.2040 paeraasiriyar pazha. murukaesan, vae'lachchaeri, sennai 600 042 roo.  1000
08.08.2040 thiru. azhakuraajan, thirumu'rai man'ram, 15-1ae, sekkadi 3aavathu theru, koavilpaddi - 628 501 roo.  1000
13.08.2040 iraamakiruddi'na viththiyaalayam, ammaapaa'laiyam, thiruppoor :nikazhchchiyil :nankodaiyaa'lar roo.  1000
13.08.2040 thiru. akil ma'ni, thiruppoor roo.  1000
08.01.2041 thirumathi. siva piriyaa, 6 daeniyal theru, mae'rku thaamparam, sennai 600 045 roo.  1000
10.02.2041 thiru. sa'nmuka. thiruvarangkayayaathi, singkappoor roo.  1000
14.04.2041 thiru. :naa. visuva:naathan, kaa:nthi:nakar, adaiyaa'ru, sennai roo.  1000
27.04.2041 thiru. iraa. singkaaravael, 67/32 su:ntharaka'napathi theru, ammaappaeddai, saelam 636003 roo.  1000
28.06.2042 paeraa. esu. pazhani, i:nthuk kalloori, paddaapiraam, sennai  roo.  1000
28.06.2042 paeraa. veerama'ni, i:nthuk kalloori, paddaapiraam, sennai roo.  1000
14.07.2042 thiru. i'laiyaperumaa'l, mae'rku maampalam roo.  1000
16.06.2046 thiru. paalasuppirama'niyan, aravi:nthar thozhilakam, saithaappaeddai, thamizh:naadu, i:nthiyaa roo.  1000
01.07.2046 thiru. sengkudduvan aa mu, ammaappaeddai, saelam, i:nthiyaa roo.  1000
20.04.2051 thirumathi :nirmalaa vaelusaami, pazhaiya maamallapuram saalai, sennai roo.  1000
02.06.2051 thiru. kae. kaamaraasar, arumpaakkam, sennai roo.  1000
02.01.2053 thirumathi ilalithaampaa'l :nadaraasan, kathakpathaa kaliyaa'n, i:nthiyaa roo.  1000
10.04.2023 muththiru'lappan thiru:nelvaeli, i:nthiyaa roo.  1000
21.10.2042 thiru. thiru:naa. meyyappan, kanadaa roo.  943
28.06.2042 munaivar the. eesuvari, thamizhththu'rai, i:nthuk kalloori (maalai :naeram), paddaapiraam, sennai  roo.  940
27.01.2047 thiru. paarathi iraamalingkam, amerikkaa roo.  920
10.02.2043 thiru. murukan, semmankoal, paeraakku, malaesiyaa roo.  900
25.11.2040 thiru. pukazhae:nthi :naaraaya'nan, thalaivaaypaddi, oamaloor thaalukaa, saelam 636 351 roo.  879
15.03.2042 thiru. aravi:nthan :nadaraasan, theksaasu, amerikkaa roo.  855
08.01.2041 thiru. iraa. su:nthararaasu, aa7 paarkku viyoo saalai, a'n'naa :nakar, thiruchchi 620 017 roo.  843
04.03.2041 thiru. iraamakumaaran kiruddi'nan roo.  843
12.02.2042 thiru. irama'nan, iraav, pangka'loor roo.  817
10.02.2043 thiru. thanasaekaran, siththiyavaan, paeraakku, malaesiyaa roo.  750
10.02.2043 thiru. vi. em. thiyaakaraasan, eeppoa, malaesiyaa roo.  750
15.01.2053 peyar theriyaatha anpar paepaal vazhi roo.  728
20.07.2041 thiru. ponnusaami kiruddinan, arththa tharma anpar, siththiraa, pi'rikpeeldu, koalaalampoor roo.  700
05.08.2041 thiru. paalakiruddi'nan, ki'l'laan saivath tho'ndar, malaesiyaa roo.  700
1.11.2052 thiru. seethaaraamar yoasuvaalaa, amerikkaa roo.  660
23.06.2051 thiru. kuruthaevar iravee:nthiran, amerikkaa roo.  657
05.04.2052 thiru. soama:naathan kaasilingkam, amerikkaa roo.  656
28.12.2050 ae. aar. kulae:nthiran, 150 koayil veethi, :nalloor, yaazhppaa'nam, ilangkai roo.  624
15.06.2041 thiru. siva azhakaesan, thiruvillipuththoor, thamizh:naadu, i:nthiyaa roo.  573
15.12.2045 vivae:nthiran pi'l'lai, illinoayisu, amerikkaa roo.  568
21.02.2038 thiru. :na. su:ntharamoorththi, iraamaapuram roo.  501
21.02.2038 thiru. thurairaasu, kodungkaiyoor roo.  501
19.10.2038 thiru. ae. thiru:naavukkarasu, thooththukkudi roo.  501
10.11.2040 thiru. si. sa:nthiramavuleechcharan, 7, 5aavathu theru, saesi :nakar, thiruppoor 641602 roo.  501
16.06.2043 thiru. thurai maa'nikkam, thupaay, ameerakam roo.  501
28.11.2044 aru'lmiku muneesuvaran koayil thirumu'rai vakuppu maa'navar, singkappoor roo.  501
21.02.2038 maruththuvar murukaana:ntham, sennai roo.  500
21.02.2038 thiru. kunjsithapaatham, sennai roo.  500
21.02.2038 peyar tharaatha periyavar, kalaignar :nakar, sennai roo.  500
21.07.2038 thirumathi kalpanaa, sennai roo.  500
21.07.2038 thirumathi piratheemaa, sennai roo.  500
21.07.2038 thiru. palaraaman, sennai roo.  500
21.07.2038 thiru. tharumaseetharan, sennai roo.  500
21.07.2038 thiru. vi. koapi:naathar, soo'lai, sennai roo.  500
19.10.2038 thiru. kuppu su. ma'ni, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 munaivar ve. su:ntharam, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 thiru. aar. makae:nthiran, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 thiru. arangka iraathaakiruddi'nan, kalaignar :nakar roo.  500
19.10.2038 thiru. maa. angkappan, thooththukkudi roo.  500
19.12.2038 thirumathi :nirmalaa kumaraesan, kalaignar :nakar, sennai roo.  500
19.10.2038 thiru. thi. kae. selvaraasu, paarththasaarathi :nakar, ma'nappaakkam, sennai roo.  500
19.10.2038 thiru. en. su:ntharam, kalaignar :nakar(mae'rku), sennai roo.  500
02.03.2040 thiru. sae. sa. sekan, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai roo.  500
02.03.2040 thiru. sa. kae. pirasaa:nthu, suduppu aaloasakar, 672, a'n'naa saalai, :na:nthanam, sennai. roo.  500
19.10.2038 thiru. iraa. koapi, thurkaa koaral, kadupisaanakkalli, pengka'loor roo.  500
13.08.2040 thiru. siva. iraa. muththukkumaar, thiruppoor roo.  500
07.08.2043 thiru. suvaami:naathan, esu. vi., sennai roo.  500
28.02.2046 thiru vaengkadaraaman sa, i:nthiyaa roo.  500
01.07.2050 seyakumaar :na. kavu'ndampaa'laiyam koayampuththoor i:nthiyaa roo.  500
26.04.2044 su:ntharam tharaa. paeppaal vazhi, amerikkaa roo.  493
07.02.2044 uloakae:nthiran thayaaparan, amerikkaa roo.  479
28.04.2043 thiru. vivaekaana:nthan sivasangkaran, iyaavaththai aeri, :niyusaersi, amerikkaa roo.  478
03.03.2040 thiru. :narae:nthiran siththaan roo.  470
31.03.2040 thirumathi. mallikaa veeramalai, 4158 dekoaroa theru, saan deykoa, kaalipoarniyaa, amerikkaa roo.  462
11.02.2042 thiru. kiroasan thuraiyappaa, ila'ndan roo.  450
26.02.2052 thiru. kaarththikkar vaengkadaraaman, amerikkaa roo.  308
21.02.2038 thirumathi gnaanavalli eesuvaran, sennai roo.  300
19.10.2038 thiru. si. suppirama'niyam, kalaignar :nakar roo.  300
19.10.2038 thiru. sivasangkaran, kalaignar :nakar roo.  300
08.05.2041 thiru. kalyaa'naraaman, aru'lmiku akaththeesuvarar thirukkoayil, :nungkampaakkam roo.  300
24.12.2044 thiru. :nadanasapaesan sachchithaana:nthan roo.  266
19.10.2038 thiru. si'reenivaasan, maa'navarakam, thooththukkudi roo.  250
25.12.2044 thiru. va'laiyaapathi, ma., thanjsaavoor , i:nthiyaa roo.  250
25.12.2044 thirumathi paalasarasuvathi, iraa., thanjsaavoor , i:nthiyaa roo.  250
26.04.2044 thiru. si'reeraam sangkararaaman, paeppaal vazhi, amerikkaa roo.  234
16.08.2042 thiru. sarava'nan ma'niyam, saalai thamaan saekar, koalaalampoor roo.  207
16.08.2042 thiru. iraasaraththinam selvaththurai, koalaalampoor roo.  207
20.11.2038 aru'laalayam, vaengkadaesapuram, thiruvallikkae'ni roo.  202
19.10.2038 thiru. ayyamperumaa'l, thooththukkudi roo.  201
21.07.2038 thiru. makae:nthiran, sennai roo.  200
21.07.2038 thiru. thi. pazha:ni, sennai roo.  200
21.07.2038 thiru. si. ku'ndappan, sennai roo.  200
21.02.2038 thiru. sampulingkam, sennai roo.  200
21.02.2038 thiru. saekar, sennai roo.  200
21.02.2038 thirumathi karu'naa, sennai roo.  200
19.10.2038 thiru. paalakoapaalan, kalaignar :nakar roo.  200
19.10.2038 thiru. oa. thillai:naayakam, kalaignar :nakar roo.  200
19.10.2038 thiru. su. muththukkumaarasuvaami, kalaignar :nakar roo.  200
19.10.2038 thiru. :nellai vi:naayakam, thooththukkudi roo.  200
07.02.2040 thiru. vai. paalapaasukkaran, 1341, kavipaarathi :nakar, aa'nka'l kalloorich saalai, kumpakoa'nam 612002 roo.  200
29.04.2040 thiru. maa. iraa. poa. kurusaami roo.  200
20.07.2040 thiru. sa. azhakaiyaa, analmin :nakar, thooththukkudi 4 roo.  200
13.08.2040 maruththuvar seyaraaman, thiruppoor roo.  200
12.03.2042 suvaami sathaasivaana:nthaa, thiruvaanaikkaa vizhaavil roo.  200
28.06.2042 thiru. vi. kaliyaperumaa'l, ka'nkaa'nippaa'lar, i:nthuk kalloori, paddaapiraam, sennai  roo.  200
25.12.2044 thiru. iraasavael, ka., keezhaiyoor, :naakappaddinam , i:nthiyaa roo.  200
25.12.2044 si'reethar, iraa., thanjsaavoor , i:nthiyaa roo.  200
25.12.2044 thiru. selvaraasu, vi., kumpakoa'nam , i:nthiyaa roo.  200
25.12.2044 thiru. aemanyaa, iraa., thanjsaavoor , i:nthiyaa roo.  200
25.12.2044 thirumathi viththiyaaladchumi, iraa. paa., thanjsaavoor , i:nthiyaa roo.  200
19.07.2047 thiru. seenivaasan, pa. 15, ulaka:naathan kudiyiruppu, mayilaappoor, sennai roo.  200
24.03.2052 thirumathi iladchumi iraamakiruddi'nan, amerikkaa roo.  111
21.07.2038 peyar tharaatha periyavar, sennai roo.  101
21.02.2038 thirumathi :naaraaya'na ammai, sennai roo.  101
21.02.2038 thiru. kumaar, i'lavaalai, yaazhppaa'nam roo.  100
21.02.2038 thiru. ka'n'nan, kalaignar :nakar roo.  100
21.02.2038 thiru. thu'lasiraaman, sennai roo.  100
21.02.2038 thiru. paalakiruddi'nan, sennai roo.  100
21.02.2038 thiru. kumaraesapi'l'lai, kalaignar :nakar roo.  100
21.02.2038 peyar tharaatha periyavar, sennai roo.  100
21.02.2038 thiru. vaasu, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. tha. sa. koavi:ntharaasan, sennai roo.  100
20.07.2038 thiru. soa. saththiyaseelan, thiruchchi roo.  100
19.10.2038 thiru. esu. makaalingkam, kalaignar :nakar roo.  100
19.10.2038 thirumathi sivaladchumi si., kalaignar :nakar roo.  100
19.10.2038 thiru. si. thinaesupaapu, saelam roo.  100
19.10.2038 thiru. uthayakumaar, thooththukkudi roo.  100
19.10.2038 thiru. ae. sa'nmukam, kalaignar :nakar, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. sa. mukaesuma'ni, kalaignar :nakar, sennai roo.  100
19.10.2038 thiru. thi. vaelu, seya:nthi viduthi், piraadvae, sennai roo.  100
27.07.2040 thiru. en. si. gnaanappirakaasam, sennai roo.  100
27.06.2044 thiru. aana:nthan, sa., 1, kalaepa theru, aarkkaadu, i:nthiyaa roo.  100
15.03.2044 thiru. irakupathi, vaeppampaddu i:nthiyaa roo.  100
19.10.2038 thiru. ae. kae. arangka:naathan, kalaignar :nakar, sennai roo.  50
19.10.2038 thiru. pulavar thangka aa'rumukan, villivaakkam, sennai roo.  50
19.10.2038 thiru. mu. :naaku, tha'nmasuvaram, vae'lachchaeri, sennai roo.  50
19.10.2038 thiru. :naakaraththinam, sennai roo.  50
roo.  0
moththa varavu 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) varai
(441 :nankodaiyaa'larka'l
roo. 6033851
minnampalath tha'lak kaddamaippukkaana selavuka'l
thi.pi. 2034 aava'niyil (08.08.2003) tha'la mukavarip pathivu.
thi.pi. 2037 thai muthal :naa'l (14.01.2006) tha'lam iyakkath thodakkam. in'ru varaiyaana selavuth thiraddu varumaa'ru.
ovvoru selavuth thalaippilum vi'lakkam pe'ra virumpuvoar ezhuthuka: minnanjsal email: tamilnool@gmail.com
28.02.2054 01. tha'la mukavari (domain name) roo. 24524
02.06.2053 02. tha'lach seyali (hosting and server) roo. 152244
28.02.2054 03. ka'ninik karuvi, menporu'l roo. 562304
28.02.2054 04. tholaipaesi, i'naiya i'naippu roo. 349698
28.02.2054 05. ka'nini :nikazhchchith thayaarippu roo. 605952
02.05.2054 06. tharavu thayaarippu, u'l'leedu, paraamarippu roo. 787019
15.08.2052 07. vi'lamparam roo. 653712
15.03.2042 08. periya puraa'nam kuralisaip pathivu (4274 paadalka'l) roo. 448207
17.07.2048 09. kuralisaip pathivu, thirukkoavaiyaar 400, thiruma:nthiram 3000, pathinon'raam thirumu'rai 1385 paadalka'l roo. 848869
10.05.2042 10. olipeyarppu roo. 175377
20.06.2048 11. kannada mozhipeyarppu roo. 83053
28.04.2054 12. thelungkukku mozhipeyarppu roo. 700057
18.01.2043 13. i:nthikku mozhipeyarppu roo. 35836
28.02.2054 14. vadamozhi / seeyam / asaam / yaerman mozhipeyarppu roo. 268398
24.07.2042 15. tharumapuram pa. suvaami:naathan, 10,302 thirumu'raip paadalka'lin kuralisai 5 aa'nduka'l urimam roo. 452255
10.03.2047 16. malaiyaa'laththukku mozhipeyarppu roo. 40667
28.02.2054 17. singka'laththukku mozhipeyarppu roo. 284830
 
moththa selavu 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) varai roo. 6473002