मिऩ्ऩम्पलत् तळक् कट्टमैप्पुक्काक नऩ्कॊटै तन्तोर्.

नऩ्कॊटैकळै, क. चच्चिताऩन्तऩ् ऎऩ्ऱ पॆयरुक्कु, कान्तळकम्, 68, अण्णा चालै, चॆऩ्ऩै 600002, इन्तिया ऎऩ्ऱ मुकवरिक्कु अऩुप्पलाम्. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) मिऩ्ऩञ्चल् email: tamilnool@gmail.com

13.12.2040 मरुत्तुवर् इरामनातऩ् इलम्पोतरऩ्, कऩटा (याऴ्प्पाणम् चैवपरिपालऩ चपैत् तलैवराक इरुन्त चैवचिन्तान्त वित्तकर्, वट्टुक्कोट्टै वऴक्कऱिञर् वे. नाकलिङ्कम् अऱक्कट्टळै चार्पाक) रू.  322925
01.07.2048 तेवार वलैयक मातान्त परामरिप्पु निति तिट्टक् कुऴु (तेवमानिति) चिङ्कप्पूर् रू.  300787
08.06.2043 चिङ्कै वाऴ् तिरुमुऱैत्तॊण्टर्, चिङ्कप्पूर् रू.  297990
28.10.2053 तिरुमलै तिरुप्पति तेवत्ताऩम्, तॆलुङ्कु मॊऴिपॆयर्प्पुक्काक रू.  268512
17.08.2042 अरुट्चॆल्वर् ना. मकालिङ्कम्, पॊळ्ळाच्चि (पि. नाच्चिमुत्तु कवुण्टर् अऱक्कट्टळै मऱ्ऱुम् इरामऩन्त अटिकळार् अऱनिलै चार्पाक) रू.  200000
20.07.2040 तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, चिङ्कप्पूर् रू.  163072
28.10.2044 तिरु. ऎल्. वेङ्कटरामऩ्, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  162916
06.05.2045 चुवामि तयाऩन्त चरचुवति, आर्च वित्तियालय कुरुकुलम्, आऩैकट्टि, इन्तिया रू.  149875
23.12. 2044 तिरु. इराम. करुणानिति, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तलैवर्, चिङ्कप्पूर् रू.  117115
01.01.2042 कयिलैमणि, मुऩैवर् इन्तिरयोकऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  112406
05.03.2040 अरुळ्मिकु उरुत्तिर काळियम्मऩ् कोविल्, चिङ्कप्पूर् रू.  100824
07.11.2040 अरुळ्मिकु वरतराचप् पिळ्ळैयार् कोयिल्, कॊट्टाञ्चेऩै, कॊऴुम्पु रू.  100000
21.09.2041 इन्तु चमय अऱनिलैयत् तुऱै आणैयर्, चॆऩ्ऩै (5 आण्टुकळुक्कुप् परामरिप्पुक् कट्टणङ्कळुक्काक आण्टुतोऱुम् रू. 25,000) रू.  100000
12.10.2043 नल्ल अम्मा अऱक्कट्टळै, कतिरिप्पाय्, अच्चुवेलि, (किळै: चुविऱ्चर्लान्तु) रू.  100000
16.05.2053 तरुमपुरम् आतीऩम् तवत्तिरु 27आवतु कुरुमकाचन्निताऩम् रू.  80000
04.01.2043 तिरु. चिऱीक्कन्तराचा (नावलर्), मॆल्पोण् आत्तिरेलिया रू.  79800
08.08.2043 तिरु. इरा. चिवचुप्पिरमणियऩ्, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  76800
20.12.2047 इन्तु कलाचारत् तिणैक्कळम् (चिङ्कळ मॊऴिपॆयर्प्पु) कॊऴुम्पु रू.  68000
27.08.2051 मुऩैवर् माणिक्कम् तऩचेकर्, पिरिचुप्पेऩ् आत्तिरेलिया रू.  67783
16.02.2044 तिरु. अरुच्चुऩमणि, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  62306
01.01.2042 तिरु. ए. के. वरतराचऩ्, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  62237
02.09.2044 तवत्तिरु पालयोकि चुवामिकळ्, कोलालम्पूर् रू.  57540
28.02.2054 तिरुमति उमैयाळ् इरामनातऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  55079
22.12.2042 अरुळ्मिकु चॆल्व विनायकर् कोयिल्, पिरिचुप्पेऩ्, आत्तिरेलिया रू.  52000
01.01.2042 तिरु. के. आर्. कुमार्, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  51173
16.05.2054 इरविवर्मऩ् तचरतऩ्, 3/164, तिल्लै नकर्, तिरुप्पत्तूर् 635 601. रू.  51001
21.12.2036 तरुमै आतीऩम् तवत्तिरु 26आवतु कुरुमकाचन्निताऩम् अवर्कळ् रू.  50000
11.07.2041 आत्तिरेलिया तिरुमुऱै अऩ्पर्कळ्, आत्तिरेलिया रू.  50000
20.01.2042 कऱ्पकम् पल्कलैक्कऴकम्, पॊळ्ळाच्चि पिरताऩ चालै, ईच्चनारि अञ्चल्, कोयम्पत्तूर् - 641 021 रू.  50000
20.09.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु कतिर्वेलायुतचुवामि कोयिल्, चॆङ्काळऩ्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  49810
21.09.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु पिळ्ळैयार् कोयिल्, कूर्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  49054
17.11.2040 तिरु. पाल् पाण्टियऩ्, 6807, वाण्टर् इटम्, इटल्लाचु, तॆक्चाचु 75230 रू.  42860
20.06.2047 तिरु. इराचवेलु मुत्तुचुप्पिरमणियऩ्, अमॆरिक्का रू.  40672
20.12.2050 तिरुमति. अऩुचा कोपालकिरुट्टिणऩ् रू.  40503
15.01.2037 मुऩैवर् आ. कन्तैया, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू. 40,000 पॆऱुमतियाऩ इत्ताच्चि ऒळिप्पटक्काट्चि ऎन्तिरम् रू.  40000
30.08.2044 मुतलावतु उलकत् तिरुमुऱै मानाटु, कोलालम्पूर्, मलेचिया रू.  39814
28.11.2044 तिरु. चुकुविटम् तन्तोर् कणक्कु वरवेण्टियतु चिङ्कप्पूर् रू.  35042
16.10.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु कऱ्पकप् पिळ्ळैयार् कोयिल्, इलवुचोऩ्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  34840
12.12.2041 तिरु. चुप्पिरमणियम्, उऱैयूर्, तिरुच्चि  रू.  34214
12.12.2041 तिरु. आऱुमुकम्,  तिरुच्चि रू.  34214
12.12.2041 तिरुमति पचुमलै तऩपाक्कियम् अम्माळ्, इलङ्कै, निऩैवाक रू.  34214
12.12.2041 तिरु. चरवणऩ्  कुटुम्पम्, मेट्टुत् तॆरु, चिङ्कप्पूर् रू.  34214
12.12.2041 तिरु. ऎम्. वीरप्पॆरुमाळ्, ऎचु. विमला, वि. उरुत्रा, वि. चूरिया कुटुम्पम् रू.  34180
12.12.2041 तिरु. के. आर्. पॆरियचामि  कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  34180
24.10.2044 अरुळ्मिकु चिवऩ्कोयिल्, चूरिच्चु, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  33500
22.11.2040 तिरु. ई. वि. नरचिङ्कऩ्, 422 अङ्कु मो कियो अवऩियू 3, #01-2536 चिङ्कप्पूर् 560422 रू.  32895
13.11.2047 मतुरैच् चङ्कप् पुलवर्, अमॆरिक्का रू.  31748
08.06.2043 तिरु. ऎल्. चिऱीकणेचऩ्, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  31554
21.07.2045 तिरुमति मीऩाट्चि वेङ्कटरामऩ्, अमॆरिक्का रू.  30063
17.12.2042 तिरु. पऴऩियप्पऩ् कन्तचामि अऱवाऴि, चिक्काको, अमॆरिक्का रू.  29270
02.10.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु मुरुकऩ् कोयिल्, अटलीचुविल्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  29145
24.10.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु चित्तिविनायकर् कोयिल्, पार्, चुक्कु, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  29145
18.12.2043 तिरु. चि. कुमारपारति (नावलर्), ओपार्टु, ताचुमाऩिया, आत्तिरेलिया रू.  25750
28.11.2044 तिरु. चिऱीरङ्कऩ् नन्तकुमार्, चिङ्कप्पूर् रू.  25030
22.11.2023 आऩन्त कोपालऩ्, इन्तिया रू.  25001
16.01.2039 तिरु. करुमुत्तु ति. कण्णऩ्, तियाकराचर् आलै, कप्पलूर्, मतुरै रू.  25000
15.01.2039 अरुळ्मिकु मीऩाट्चि चुन्तरेचुवरर् तिरुक्कोयिल्, मतुरै रू.  25000
15.05.2039 अरुळ्मिकु कपालीचुवरर् तिरुक्कोयिल्, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩै रू.  25000
19.05.2041 तिरु. ते. मुरुकप्पऩ्, इतिए अचुकाऩ् कुऴु, तुपाय् रू.  25000
02.09.2044 इटात्तो अ. वैत्तियलिङ्कम्, पॆऱ्ऱालिङ्कु चॆया, मलेचिया रू.  22920
11.07.2041 तिरुमति. पिरपा चिवलिङ्कम्, कऩटा रू.  22313
28.11.2044 तिरु. ऎल्. चुरेचुक्कुमार्, तिरुमुऱै मानाट्टुक् कुऴुत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  22121
23.11.2040 तिरु. नरेऩ् मयिल्वाकऩम्, 25 पुरूक् तॆरु, वाट्टर्लु, लोवर् कट्टु, वॆलिङ्टऩ्, नियूचिलान्तु रू.  22000
08.06.2043 चिङ्कै चिवऩटियार् कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  21285
08.06.2043 पॆयर् तॆरियात अऩ्पर्, चिङ्कप्पूर् रू.  21285
10.02.2043 तिरु. पॊऩ्ऩैया इळङ्को, उलक चैवप् पेरवै, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  20600
10.10.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु विट्टुणुतुर्क्कै अम्मऩ् कोयिल्, इऩ्विल्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  20100
11.10.2044 चैवत् तिरुनॆऱिक् कूटम्, पेर्णम्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  20100
01.08.2044 तिरु. वित्याचाकर्, कुवैत् रू.  20000
30.08.2044 पेरा. मुऩैवर् क. तिलकवति, कोलालम्पूर्, मलेचिया रू.  19100
12.12.2041 तिरु. मवुस् .वै. अऩॊऩ् , 19, चिलोऩ्  चालै, चिङ्कप्पूर् रू.  17124
01.01.2042 पेरा. अऩन्तनारायणऩ्, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, कऩटा रू.  17115
01.01.2042 तिरु. ची. चुन्तरम्, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  17115
15.01.2040 अरुळ्मिकु चिवऩ् कोयिल् तेवार वकुप्पु माणविकळ्, केलाङ्कु किऴक्कु, चिङ्कप्पूर् रू.  15630
08.06.2043 तिरुमति चन्तिरलेका कुमार्, चिङ्कप्पूर् रू.  15541
04.10..2044 उलुकाऩो वाणि विऴा अऩ्पर्कळ्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  15410
20.07.2041 तिरु. इरा. विचुवनातऩ्, 6, चलाऩ् पॆन्तारा, 10, तमाऩ् पुक्कित्तु पॆन्तारा, 28400 मॆन्तक्काप्पु, पकाङ्कु, मलेचिया रू.  15400
25.01.2043 अटिलायिटु चैव अऩ्पर्कळ्, आत्तिरेलिया रू.  15300
24.01.2043 आर्पऩ् तमिऴ्क् कऴकम्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  15300
28.11.2044 तिरु. तिरुमति तेवराचा, चिङ्कप्पूर् रू.  15018
20.07.2041 मुऩैवर् अ. इरा. चिवकुमारऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  15001
01.08.2050 तिरु. इलट्चुमणऩ् चुप. चिङ्कप्पूर् रू.  15000
24.02.2045 तिरु. उमाचङ्कर् नाकराचऩ्, अमॆरिक्का रू.  14467
24.01.2043 चैवमऩ्ऱम्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  14365
08.07.2043 तिरु. इरामेचुवरलिङ्कम् (नावलर्), मॆल्पोण्, आत्तिरेलिया रू.  14325
09.01.2045 तिरु. पिरकाचर् कणपति तेवा, अमॆरिक्का रू.  14237
20.07.2041 तिरु. न. पुरुचोत्तमऩ्, 15, चलाऩ् पॆन्तारा, 18, तमाऩ् पुक्कित्तु पॆन्तारा, 28400 मॆन्तक्काप्पु, पकाङ्कु, मलेचिया रू.  14000
26.07.2041 तिरु. पाला नेरु इल्लत्तवर्, 2,इलाऩ् पिचेयु 1ए/51पि, इटमाऩ् विलाचम्, तमऩ्चारा अयोपिमाऩ् 47301 पॆत्ताल्ङ्कु चॆया, मलेचिया रू.  14000
02.05.2040 मरुत्तुवर् कतिर्काम कार्त्तिकेयऩ्, पिरित्ताऩिया रू.  13900
10.03.2041 चिवतिरु चु.नाकराचऩ्, तिरुमति पत्मा नाकराचऩ्, चॆल्वऩ् चु. नविऩ् नाकराचऩ्, चॆल्वि को.चु. इराकवि - अक्करै, चुचीन्तिरम् रू.  13419
12.12.2041 तिरु. इरा. पऴऩिवेलु, एमलता, चिवञाऩचम्पन्तऩ्, पुऩितवति कुटुम्पम्, काट्टुच्चेरि रू.  13419
17.12.2043 तिरु. पाला पालेन्तिरा, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  13400
01.10.2044 पूरणा आच्चिरमम्, पेर्णम् चुविऱ्चर्लान्तु रू.  13400
12.10.2044 ऎऴुकै अमैप्पु, चॊलत्तोर्ण्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  13400
24.10.2044 अरुळ्मिकु चित्तिविनायकर् कोयिल्, पार्, चुक्कु, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  13400
29.10.2040 तिरु. कणेचु तॆय्वनायकम्, इलण्टऩ् रू.  13346
04.06.2051 तिरुमति कलैयरचि चिऩ्ऩप्पऩ्, मलेचिया रू.  13119
17.12.2042 अरुळ्मिकु चिवाविट्टुणु कोयिल्, मॆल्पोण्, आत्तिरेलिया रू.  13000
25.01.2043 तिरु. कोणामलै चॆल्वनातऩ्, इचुऱ्रात्पील्टु, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  13000
28.11.2044 तिरु. के. ऎच्. के. अरङ्कऩ्, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  12504
12.12.2041 तिरु. वि. ऎम्. नन्तकुमार्, चिङ्कप्पूर् रू.  11930
31.03.2040 तिरु. ऎऩ्. कणेचऩ्, तिरुमति क. चुता, तिरु. क. नित्याऩन्तऩ्, चॆल्वि क. विचुवेचुवरि, चिङ्कप्पूर् रू.  11742
08.08.2043 तिरु काचिनातऩ् ऎचु वि, (नावलर्) मॆल्पोर्ण् आत्तिरेलिया रू.  11460
20.02.2046 तिरु. ना. कणेचऩ्, नाचा, अमॆरिक्का रू.  11400
30.09.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु तुर्क्कै अम्मऩ् कोयिल्, उलूचेर्ण्, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  10452
तिरु. चॆल्वऩ् इरामऩ् इल्लत्तवर्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  10200
28.11.2044 तिरु. तङ्कराचु अप्पावु, चिङ्कप्पूर् रू.  10012
28.11.2044 तिरुमति पाऩुरेका चिऱीराम्, चिङ्कप्पूर् रू.  10012
08.06.2043 तिरु. वी. ऎऩ्. पिरपाकर्, चिङ्कप्पूर् रू.  10001
01.02.2038 तिरु.वि. चुप्पिरमणियम्, नियु चेर्चि, अमॆरिक्का रू.  10000
28.12.2038 तिरु. इ. इरामक्किरुट्टिणऩ्, वाचिङ्टऩ् पल्कलै, अमॆरिक्का रू.  10000
05.02.2041 पेरूरातीऩम्, पेरूर्, कोयम्पुत्तूर् 641 010 रू.  10000
12.10.2042 तिरुमति वळ्ळि मॆय्यप्पऩ्, कारैक्कुटि रू.  10000
15.05.2043 तिरु. उमेचऩ्, मैचूर् रू.  10000
08.03.2044 कम्पऩ् कऴकम्, कारैक्कुटि रू.  10000
26.07.2042 तिरु. वेङ्कटचुप्पिरमणियऩ् नटराचऩ् कञ्चीवरम्, 1912 पॊक्चुकुऱॊप्ऱु चन्तु, ववुक्केचा, विचुक्कॊऩ्चिऩ्, अमॆरिक्का रू.  9937
20.07.2041 अरुळ्मिकु अरचकेचरि चिवऩ् कोयिल् तेवारप् पाटचालै, चिङ्कप्पूर् रू.  9625
30.08.2044 तिरु. कुमार् कुप्पुचामि, कॆम्पाङ्कऩ्, चॆलङ्कूर्, मलेचिया रू.  9550
28.11.2044 अरुळ्मिकु मुऩीचुवरऩ् कोयिल् चैव चित्तान्त वकुप्पु माणवर्, चिङ्कप्पूर् रू.  9511
20.03.2048 पऩ्ऩिरु तिरुमुऱै वळर्च्चि मैयम्, चुपाङ्कु चॆया, मलेचिया रू.  9404
22.12.2042 तिरु. मकेचऩ्, तिरुमति. चान्ति नमचिवायम्, पेर्त्तु, आत्तिरेलिया रू.  9360
18.10.2049 तिरु. चर्क्करै इरमेचु, चिरङ्कूऩ् नटुवम्, चिङ्कप्पूर् रू.  8997
19.2.2045 तिरु. इरविच्चन्तिरऩ् किरुट्टिऩचामि, कार्मॆल्, इन्तियाऩा, अमॆरिक्का रू.  8562
01.01.2042 तिरुमति मरुत्तुवर् चित्तिरा चङ्करऩ्, तिरुमुऱैत् तॊण्टर्, चिङ्कप्पूर् रू.  8558
01.01.2042 तिरु. आर्. ऎचु. इरवि, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  8558
01.01.2042 तिरु. चॆल्वक्कुमार्, तिरुमुऱैत् तॊण्टऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  8558
08.07.2040 चेक्किऴार् विऴा, चॆऩ्ऩै निकऴ्च्चियिल् नऩ्कॊटैयाळर् रू.  8500
02.11.2051 तिरु. चरवणऩ् वेलुचामि, अमॆरिक्का रू.  8432
21.07.2045 नटराचऩ् विचुवनातऩ्, पेप्पाल् वऴि, अमॆरिक्का रू.  8163
27.07.2044 पेरा. तु. चुरेन्तिरऩ्, कणिणित् तुऱै, पॊऱियियल् कल्लूरि, कुऩियामुत्तूर्, कोयम्पुत्तूर् रू.  8000
08.10.2042 तिरु. चॊ. म. अमर्नात्तु, ए-13 इरयिल् नकर्, कोयम्पेटु, चॆऩ्ऩै रू.  7500
15.10.2023 पॆयर् तॆरियात अऩ्पर् पेपाल् वऴि रू.  7499
3.09.2049 पॆयर् तॆरियात नऩ्कॊटैयाळर् रू.  7226
20.07.2041 तिरु. मयिल्वाकऩम्, चलाऩ् ऎचॆचु7/26, पॆतालिङ्कु चॆया 46300, मलेचिया रू.  7000
08.07.2051 तिरु. इरामनातऩ् अरुणाचलम्, अमॆरिक्का रू.  6886
12.12.2041 तिरुमति पिरतीपा इराचेन्तिरम्, चिङ्कप्पूर् रू.  6836
12.12.2041 चोमा (कप्पल्) चिङ्कप्पूर् रू.  6836
20.10.2044 अटियार्कळ्, अरुळ्मिकु अऱ्पुतप् पिळ्ळैयार् कोयिल्, चॆऩीवा, चुविऱ्चर्लान्तु रू.  6767
16.01.2051 विचय इराचेन्तिरऩ् रू.  6679
03.05.2052 तिरु. इराच इराचारामऩ्, अमॆरिक्का रू.  6647
01.11.2050 तिरु कणेचऩ् एकाम्परम्, अमॆरिक्का रू.  6450
12.11.2039 वॆलिङ्रऩ् कीऴ्क्कुटिल् तेवारप् पाटचालै माणवर्, कीऴ्क्कुटिल्, वॆलिङ्रऩ्, नियूचिलान्तु रू.  6130
10.01.2040 तिरु. चि. मु. ञाऩाऩन्तऩ्, 19 चाण्टल्वूटु் तॆरु, चिऩमऩ् तोट्टम्, पिरिचुप्पेऩ्, आत्तिरेलिया रू.  6000
26.06.2048 तिरु. नीलकण्टऩ् पालैयऩ्, मयिलाटुतुऱै, इन्तिया रू.  5955
31.03.2040 तिरु. नाकलिङ्कम् मकेचऩ्, 56 आलमॆऩ् अवॆऩ्यु, कार्लिङ्पोर्टु, आस्तिरेलिया रू.  5928
14.07.2046 तिरु. मुत्तुराम ऎम् चुचाऩाकुमार्, रू.  5880
28.02.2054 कोविन्तराचु चिवा, अमॆरिक्का रू.  5684
01.02.2038 तिरु. कार्त्तिकेयऩ् विऩायकमूर्त्ति, कलैञर् नकर् रू.  5541
14.09.2043 अरुळ्मिकु मारियम्मऩ् कोयिल्, कुच्चिङ्कु, मलेचिया रू.  5400
17.12.2042 अरुळ्मिकु पालमुरुकऩ् कोयिल्, पेर्त्तु, आत्तिरेलिया रू.  5250
17.12.2042 तिरु. चुरेन्तिरऩ्, मॆल्पोण्, आत्तिरेलिया रू.  5200
17.12.2042 तिरु. चॆल्वकुमार्, कॆचल् अवॆऩियू, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5200
17.12.2042 तिरु. कणपतिप्पिळ्ळै, उलक चैवप् पेरवै, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5200
17.12.2042 तिरु. चॆयक्कुमार्-ऊर्मिळा, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5200
17.12.2042 तिरु. चिवञाऩचुन्तरम्, उलक चैवप् पेरवै, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5200
17.12.2042 तिरु. लोकेन्तिरऩ्, उलक चैवप् पेरवै, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5200
18.12.2042 तिरु. किरुपाकरऩ्, मरुत्तुवर् तेवकि, पेर्त्तु, आत्तिरेलिया रू.  5200
18.12.2042 तिरु. तिरुमति कणेचुवरऩ्, पल्कलैक्कऴक विरिवुरैयाळर्, पेर्त्तु, आत्तिरेलिया रू.  5200
24.01.2043 तमिऴ् इलक्कियप् पेरवै, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5151
24.01.2043 तिरु. के. वि. आर्. ऎचु. चऩार्त्तऩऩ्, पिरुन्ता चऩार्त्तऩऩ्, चिट्ऩि, रू.  5151
26.04.2044 चाम् तिरुञाऩचम्पन्तऩ्, पेप्पाल् वऴि, अमॆरिक्का रू.  5140
10.02.2043 तिरुमति कलायिऩि अऩन्तचयऩऩ्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5100
10.02.2043 तिरु. उरूपचिङ्कम् तिरुमति लोकेचम्मै उरूपचिङ्कम्, चिट्ऩि आत्तिरेलिया रू.  5100
10.02.2043 तिरु. तिरुमति इळमुरुकऩार् पारति, चिट्ऩि,आत्तिरेलिया रू.  5100
24.01.2012 तिरु. चॆन्तूर्क्कुमरऩ्, तेवि चॆन्तूर्क्कुमरऩ्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5100
24.01.2012 पॆयर् तर विरुम्पात अऩ्पर्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5100
24.01.2043 तिरु. चताचिवम्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  5100
28.11.2044 तिरु. अऴकप्पऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  5056
28.11.2044 तिरु. कण्णा कण्णप्पऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  5056
28.11.2044 तिरु. पऴनियप्पऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  5056
28.11.2044 तिरुमति मीऩाळ् तेवराचऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  5006
28.11.2044 तिरु. कुमरेचऩ्, पाटाम्, इन्तोऩेचिया रू.  5006
28.11.2044 तिरुमति वैयापुरि कमलातेवि, चिङ्कप्पूर् रू.  5006
28.11.2044 तिरु. के. इराचेन्तिरऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  5006
28.11.2044 तिरु. इरा. चॆन्तिल्कुमार्, चिङ्कप्पूर् रू.  5006
19.10.2038 तिरु. चि. ऎऩ्. पिरपाकरऩ्, तूत्तुक्कुटि रू.  5001
05.07.2044 तिरु. इऱैयऩ्पर् काऴियूरर्, इन्तिया रू.  5001
07.04.2048 मरुत्तुवर् चण्मुकम् वटिवेलु, मरुत्तुवर्, अमॆरिक्का रू.  5001
28.02.2054 कार्त्तिकेयर् अऩन्तकिरुट्टिणऩ् रू.  5001
01.02.2038 तिरु. के. ऎचु. वेङ्कटेचऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  5000
10.12.2038 तिरु. पि. ऎऩ्. विचुवनातऩ्, आतम्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  5000
12.11.2039 तिरुमुऱैप् पण्णिचैमणि तिरु. तु. चिवचत्तिवेल्, 9, मको वीति, कीऴ्क्कुटिल्, वॆलिङ्रऩ्, नियूचिलान्तु रू.  5000
08.01.2041 तिरु. वि. कन्तवऩम्, कऩटा रू.  5000
20.03.2041 तिरु. अ. च. ञा. मॆय्कण्टाऩ्, तुरैप्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  5000
01.10.2041 पेरा. मुऩैवर् चवकर्लाल्नेरु, इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम् रू.  5000
25.10.2043 तिरु. मुरुकवेळ्, पङ्कळूर् रू.  5000
17.12.2043 तिरु. इरामकिरुट्टिणऩ्, कऩटा रू.  5000
17.12.2047 पॆयर् तर विरुम्पात अऩ्पर्, चॆऩ्ऩै, इन्तिया रू.  5000
22.04.2048 तिरु. कणेचर् नाकनातऩ्, वटपऴऩि, चॆऩ्ऩै, इन्तिया रू.  5000
01.08.2050 तिरु. इरामचामि चुप रू.  5000
22.06.2051 तिरु. इराम् चङ्कर् वटिवेल्, अमॆरिक्का रू.  4919
20.07.2041 तिरु. को. कान्तिराचा, 28, चलाऩ् अङ्कॆरिक्कु ताऩिअ 31/117 कॊत्ता कॆमुऩिङ्कु 40460, मलेचिया रू.  4900
18.08.2040 तिरुमति. इलता मुरुकप्पऩ्, चुराङ्कु किऴक्कुत् तॆरु, चिङ्कप्पूर् रू.  4897
10.01.2040 तिरु. चे. अऩ्परचु, चिङ्कप्पूर् रू.  4801
08.10.2043 तिरु. पऴऩियप्पऩ् चॆट्टियार्, अमॆरिक्का रू.  4782
27.04.2041 तिरु. चङ्कऩूर् वि. मकातेवऩ्, कऩ्टऩ्, अमॆरिक्का रू.  4567
10.01.2040 चॆल्वि पूचा कयिलाचम्, चिङ्कप्पूर् रू.  4500
12.12.2039 तमिऴ् मूत्त कुटिमक्कळ् चङ्कम्, कऩ्पॆरा, आत्तिरेलिया रू.  4500
11.07.2041 तिरु. चॆल्वकुमार् नमचिवायम्, कऩटा रू.  4460
27.04.2040 तिरु. अऴकिय चुन्तरम्, ए - 13, इरयिल् नकर्, कोयम्पेटु, चॆऩ्ऩै (तिरुनीलकण्ट नायऩार् पुराणम् 44 पाटल्कळुक्कु) रू.  4400
08.06.2043 तिरुमति ऎम्.मल्लिका, चिङ्कप्पूर् रू.  4257
08.06.2043 तिरु. पी. चेतुरामऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  4257
07.11.2040 तिरु. ईचुवरऩ् रू.  4237
20.07.2041 तिरु. पत्मनाकराचऩ्, अर्त्त तर्म अऩ्पर्, चित्तिरा, पिऱिक्पील्टु, कोलालम्पूर् रू.  4200
15.03.2042 तिरु. चिवा. पिच्चैया, इरेमन्तु, अमॆरिक्का रू.  4007
05.11.2038 तिरु. आर्. ऎल्. मतऩकोपाल्, पुऩित अन्तोऩियो, तॆक्चाचु, अमॆरिक्का रू.  4001
14.05.2054 एमलता चि इन्तिया रू.  4001
21.04.2042 तिरु. चु. चुप्पिरमणियम्, चल्मिया, कुवैत्तु रू.  4000
12.12.2041 तिरु. वाचुतेवऩ् रामकिरुट्टिणऩ्, मालति, पार्त्तचारति, अमुतपिरियङ्का कुटुम्पम् रू.  3418
12.12.2041 तिरु. इरा. चॆन्तिल्कुमार्, तामरैच्चॆल्वि, चुताकर्, कीर्त्तऩा, तारणि कुटुम्पम्, कळ्ळिक्कुटि रू.  3418
12.12.2041 तिरु. को. इरविच्चन्तिरऩ्, अऩु, आरियलॆट्चुमि, आर्त्तिनारायणी कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  3418
12.12.2041 तिरुमति इरा. कऩकेचुवरि, तिरु. चि. राचेन्तिरम्  कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  3418
12.12.2041 तिरुमति चुपोतिऩि चिऩ्ऩतम्पि, चिङ्कप्पूर् रू.  3418
12.12.2041 तिरु. ऎम्. पि. चत्तियनातऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  3418
12.12.2041 तिरु. ऎऩ्. नवनीतऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  3418
01.11.2052 तिरु. योकेचर् अङ्कुचामि, अमॆरिक्का रू.  3370
25.12.2052 तिरुमति इरञ्चिऩि नवरत्तिऩराचा, अमॆरिक्का रू.  3370
29.07.2050 चङ्कऩूर् मकातेवऩ्, अमॆरिक्का रू.  3252
18.08.2050 इरत्तिऩवेल् चङ्करलिङ्कम् अमॆरिक्का रू.  3160
05.11.2038 चैव चित्तान्त चपै, तूत्तुक्कुटि रू.  3000
10.01.2040 तिरु. च. पत्मनातऩ्, 29 आल्कीऩा तॆरु, कॆऩ्मोर्, पिरिचुप्पेऩ्, आत्तिरेलिया रू.  3000
01.01.2042 तिरु. इरञ्चऩ्, इलण्टऩ् रू.  3000
17.12.2043 तिरु. कणेचनातऩ्, मॆल्पोण्, आत्तिरेलिया रू.  3000
12.03.2044 आति चुऩ्चुऩकिरि मटम्, मन्तिया रू.  3000
24.12.2044 तिरुमति पालाम्पिकै इळङ्को, पेर्त्तु, आत्तिरेलिया रू.  2896
08.08.2043 तिरु. कुमरऩ्, (नावलर्) मॆल्पोर्ण्, आत्तिरेलिया रू.  2865
20.07.2041 तिरुमति. चॆयकिन्तुताचर्, अर्त्त तर्म अऩ्पर्, चित्तिरा, पिऱिक्पील्टु, कोलालम्पूर् रू.  2800
17.12.2042 तिरु. तत्ता, कॆचल् अवॆऩियू, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2600
17.12.2042 तिरु. पञ्चनातऩ्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2600
17.12.2042 तिरु. चचि-पकी, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2600
17.12.2042 तिरु. चपानातऩ्, उलक चैवप् पेरवै, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2600
17.12.2042 तिरु. नन्तिवर्मऩ्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2600
26.04.2044 अऩन्तकिरुट्टिऩऩ् नटराचऩ्, पेप्पाल् वऴि, अमॆरिक्का रू.  2565
24.01.2043 तिरु. मा. अकिलऩ्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2550
24.01.2043 तिरु. कुमारचॆल्वम् आऱुमुकम्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2550
24.01.2043 तिरु. चॆकतीचुवरऩ्, चिट्ऩि, आत्तिरेलिया रू.  2550
16.12.2043 तिरु. इरमेचर् तुरैचामि, कलिपोर्णिया, अमॆरिक्का रू.  2529
26.03.2044 चङ्कर् एकाम्परम्, पेप्पाल् वऴि, अमॆरिक्का रू.  2527
28.11.2044 तिरु. चिऱीऩि चिङ्कप्पूर् रू.  2503
01.08.2039 तिरु. अरुण्, तेचियत् तॊऴिऩुट्पक् कल्लूरिक् कुटियिरुप्पु वळाकम्, तुवाक्कुटि, तिरुच्चि रू.  2501
06.08.2040 तिरुमति. मऩोकरि, ए-13 इरयिल् नकर्, कोयम्पेटु, चॆऩ्ऩै रू.  2500
26.11.2045 कमलक्कण्णऩ्, अ. 40/47 चेत्तुक् कुटियिरुप्पु, इरण्टावतु तॆरु, ऎऴुम्पूर् 600008 रू.  2500
20.11.2042 तिरु. मुताऩि चपापति रू.  2399
15.06.2041 तिरु. नन्तऩ् परमेचुवरऩ्, इन्तिया रू.  2342
31.03.2040 तिरु. कचेन्तिरऩ् मकातेवऩ् रू.  2338
21.06.2042 मोकऩ् पिरेम्कुमार्, पेप्पाल् वरवु रू.  2125
27.04.2041 तिरु. चॆयरामकिरुट्टिणऩ् मकातेवऩ् रू.  2110
11.12.2043 तिरु. वेलुच्चामि मुत्तुक्कुमार्, अमॆरिक्का रू.  2027
11.10.2051 तिरु. इरामच्चन्तिरऩ् वेतकिरि, अमॆरिक्का रू.  2012
18.11.2038 तिरु. ऎचु. तियाकराचऩ्, मेऩाळ् तलैवर् चैवचित्तान्तप् पॆरुमऩ्ऱम् रू.  2001
21.07.2038 तिरुवाचक - तिरुमन्तिर अऱक्कट्टळै, चॆऩ्ऩै रू.  2000
15.12.2039 तिरुमति. चरोचा चुन्तररामऩ्, 21 तुरै अरचऩ् तॆरु, चालिक्किरामम्, चॆऩ्ऩै रू.  2000
27.07.2040 तिरुमति. वाचुकि + मरुत्तुवर् चे. चि. कण्णप्पऩ्, इराताक्किरुट्टिऩऩ् चालै, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩै रू.  2000
27.07.2040 माम्पलम् तिरु. चन्तिरचेकरऩ्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  2000
08.01.2041 तिरु. पत्मनातऩ् अऴकप्पऩ्, 8, लॊरॊङ्कु 4/2चि, चेर्ताङ्कु चया, 43300 चिऱीकॆम्पङ्काऩ्, मलेचिया रू.  2000
28.06.2042 पेरा. चॆयरामऩ्, अयऩावरम् (मुऩ्पु इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम्) चॆऩ्ऩै रू.  2000
01.10.2041 पुलवर् चिवऩातऩ्, इलण्टऩ् रू.  2000
28.06.2042 मुऩैवर् तिरुमति कल्पऩा पाय्, अतिपर्, इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम्, चॆऩ्ऩै रू.  2000
20.12.2043 तिरु. विक्टर् इराचलिङ्कम् (नावलर्), कलिपोर्णिया, अमॆरिक्का रू.  2000
14.04.2051 तिरुमति चान्तिऩि इरञ्चऩ्, इन्तिया रू.  2000
12,03.2053 पॆयर् तॆरियात अऩ्पर् पेपाल् वऴि रू.  1714
12.12.2041 तिरु. वि. कुप्पुचामि, विजयलॆट्चुमि, चिवाऩि कुटुम्पम्, चितम्परम् रू.  1709
12.12.2041 तिरु. ए. आतिनाराणऩ् कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  1709
12.12.2041 तिरुमति ए. मेऩका कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  1709
12.12.2041 तिरुमति ए. कमलमङ्कै कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  1709
21.12.2041 तिरु. मॆय्ऩा ऎम्. मॆय्यप्पऩ् कुटुम्पम्, चिङ्कप्पूर् रू.  1709
12.12.2041 तिरु. ऎम्. नटराजऩ्, चिङ्कप्पूर् रू.  1709
24.11.2051 तिरु. कऩकरत्तिऩम् चिवराचा, अमॆरिक्का रू.  1663
1.11.2052 तिरु. नम्पि चङ्करऩ् अमॆरिक्का रू.  1656
03.02.2050 चिवकुमार् तामोतरऩ्, अमॆरिक्का रू.  1609
11.04.2040 तिरु. चेतुरामऩ् पऴऩियप्पऩ् रू.  1544
01.03.2047 तिरु. कुरुनातऩ् मुत्तु, अमॆरिक्का रू.  1534
25.01.2040 तिरु. क. चॆयताचर्, चिङ्कप्पूर् रू.  1500
16.09.2023 पॆयर् तॆरियात अऩ्पर् पेपाल् वऴि रू.  1457
20.07.2041 मलेचिय पेर्चात्तुवाऩ् चैवचिन्तान्त चपै, 83ए, चलाऩ् पङ्कार्, कोलालम्पूर् 59200 रू.  1414
20.02.2046 तिरु. चपा कुलत्तुङ्कम्, अमॆरिक्का रू.  1410
13.04.2052 तिरु. कङ्कातरऩ् इरामकिरुट्टिणऩ्, अमॆरिक्का रू.  1406
20.07.2041 मलेचिया किळ्ळाऩ् चिवऩ् कोयिल् तेवारप् पाटचालै माणवर् रू.  1400
23.07.2041 तिरु. च. इराचक्कुमार्, 9-2-च, तिङ्कत्तु 2, चलाऩ् नीलम् 1, कवाचाऩ् पॆरुनियाकाऩ् नीलम्, 43000 कचाङ्कु, मलेचिया रू.  1400
20.07.2041 तिरु. चि.म. इळन्तमिऴ्, 10, चलाऩ् 4/41, पॆतालिङ्कु चॆया 46050 रू.  1400
20.07.2041 चुपाङ्कु चॆया तमिऴ्प् पळ्ळि तेवारप् पाटचालै माणवर्, कोलालम्पूर्, मलेचिया रू.  1400
20.07.2041 तिरु. चॆल्वक्कुमरऩ् चुप्पैयऩ् 24, चलाऩ् चुङ्कै आऱु, तमाम् चपिटिऩ्, 28400 मॆन्तक्काप्पु, पकाङ्कु, मलेचिया रू.  1400
12.06.2051 यारो पेपाल् वऴि रू.  1354
07.12.2043 तिरु. चिवाचि करुप्पचामि रू.  1244
16.10.2043 तिरु. नाकराचऩ् कुणचीलऩ्, अमॆरिक्का रू.  1209
18.04.2049 परमेचुवरि ईऴवर्मऩ्, अमॆरिक्का रू.  1194
07.04. 2048 चुरेचुक्कुमार् चॆकतीचऩ्, अमॆरिक्का रू.  1171
28.06.2042 तिरुमतिकळ् आर् चोतिमणि, चि. कऱ्पकवल्लि, चि. मञ्चु, ऎस्. तकीरा, ऎऩ्. चऩऩि, चि. अरुणा, उचा मार्ट्टिऩ्, आङ्किलत् तुऱै, इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम्, चॆऩ्ऩै रू.  1075
24.04.2041 तिरु. वैरवऩ् चॊक्कलिङ्कम् रू.  1048
10.12.2053 इराता अरविन्तऩ्, इन्तिया रू.  1008
21.02.2038 मुऩैवर् अरङ्क इरामलिङ्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  1005
13.08.2040 चुन्तरर् वार वऴिपाट्टुक्कुऴु, चैवचित्तान्त चपै, वेलम्पाळैयम्, तिरुप्पूर् रू.  1001
29.03.2053 वेङ्कटाचल पापु, इन्तिया रू.  1001
21.07.2038 तिरुमति. इराचम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
05.11.2038 तिरु. च. चुप्पिरमणियम्, मिल्लर्पुरम्, तूत्तुक्कुटि रू.  1000
05.11.2038 तिरुमति. क. चण्मुकत्ताय् अम्माळ्, तूत्तुक्कुटि रू.  1000
20.11.2038 चैवचित्तान्तप् पॆरुमऩ्ऱम्, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
12.12.2038 तिरु. क. नाकनातऩ्, अरङ्कराचपुरम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
03.12.2038 तिरु. ऎचु. वी. ए. चिवकुरुनातऩ्, कीऴ्प्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
19.10.2039 अरुळ्मिकु पाकमुटैयाळ् मातर् चङ्कम्, तूत्तुक्कुटि रू.  1000
21.07.2038 तिरुमति उचा किरुट्टिणमूर्त्ति, चालिक्किरामम् रू.  1000
12.12.2039 चैव वेळाळर् मकळिर् अणि, तिरुमुऱै इचैक्कुऴु, 51.वटक्कु इरत वीति, तूत्तुक्कुटि रू.  1000
20.03.2040 तिरु. चु. कोतण्टरामऩ्, चुवाकतम्, 9, कामाट्चिपुरम्, इरण्टावतु तॆरु, चॆऩ्ऩै रू.  1000
02.03.2040 तिरु. वि. कण्णऩ्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
02.03.2040 तिरु. चि. तियाकराचऩ्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
02.03.2040 तिरु. चे. चुप्पिरमणियम्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
05.06.2040 पेराचिरियर् पऴ. मुरुकेचऩ्, वेळच्चेरि, चॆऩ्ऩै 600 042 रू.  1000
08.08.2040 तिरु. अऴकुराजऩ्, तिरुमुऱै मऩ्ऱम्, 15-1ए, चॆक्कटि 3आवतु तॆरु, कोविल्पट्टि - 628 501 रू.  1000
13.08.2040 इरामकिरुट्टिण वित्तियालयम्, अम्मापाळैयम्, तिरुप्पूर् निकऴ्च्चियिल् नऩ्कॊटैयाळर् रू.  1000
13.08.2040 तिरु. अकिल् मणि, तिरुप्पूर् रू.  1000
08.01.2041 तिरुमति. चिव पिरिया, 6 टेऩियल् तॆरु, मेऱ्कु ताम्परम्, चॆऩ्ऩै 600 045 रू.  1000
10.02.2041 तिरु. चण्मुक. तिरुवरङ्कययाति, चिङ्कप्पूर् रू.  1000
14.04.2041 तिरु. ना. विचुवनातऩ्, कान्तिनकर्, अटैयाऱु, चॆऩ्ऩै रू.  1000
27.04.2041 तिरु. इरा. चिङ्कारवेल्, 67/32 चुन्तरकणपति तॆरु, अम्माप्पेट्टै, चेलम् 636003 रू.  1000
28.06.2042 पेरा. ऎचु. पऴऩि, इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम्, चॆऩ्ऩै  रू.  1000
28.06.2042 पेरा. वीरमणि, इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
14.07.2042 तिरु. इळैयपॆरुमाळ्, मेऱ्कु माम्पलम् रू.  1000
16.06.2046 तिरु. पालचुप्पिरमणियऩ्, अरविन्तर् तॊऴिलकम्, चैताप्पेट्टै, तमिऴ्नाटु, इन्तिया रू.  1000
01.07.2046 तिरु. चॆङ्कुट्टुवऩ् आ मु, अम्माप्पेट्टै, चेलम्, इन्तिया रू.  1000
20.04.2051 तिरुमति निर्मला वेलुचामि, पऴैय मामल्लपुरम् चालै, चॆऩ्ऩै रू.  1000
02.06.2051 तिरु. के. कामराचर्, अरुम्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  1000
02.01.2053 तिरुमति इललिताम्पाळ् नटराचऩ्, कतक्पता कलियाण्, इन्तिया रू.  1000
10.04.2023 मुत्तिरुळप्पऩ् तिरुनॆल्वेलि, इन्तिया रू.  1000
21.10.2042 तिरु. तिरुना. मॆय्यप्पऩ्, कऩटा रू.  943
28.06.2042 मुऩैवर् तॆ. ईचुवरि, तमिऴ्त्तुऱै, इन्तुक् कल्लूरि (मालै नेरम्), पट्टापिराम्, चॆऩ्ऩै  रू.  940
27.01.2047 तिरु. पारति इरामलिङ्कम्, अमॆरिक्का रू.  920
10.02.2043 तिरु. मुरुकऩ्, चॆम्मऩ्कोल्, पेराक्कु, मलेचिया रू.  900
25.11.2040 तिरु. पुकऴेन्ति नारायणऩ्, तलैवाय्पट्टि, ओमलूर् तालुका, चेलम् 636 351 रू.  879
15.03.2042 तिरु. अरविन्तऩ् नटराचऩ्, तॆक्चाचु, अमॆरिक्का रू.  855
08.01.2041 तिरु. इरा. चुन्तरराचु, अअ7 पार्क्कु वियू चालै, अण्णा नकर्, तिरुच्चि 620 017 रू.  843
04.03.2041 तिरु. इरामकुमारऩ् किरुट्टिणऩ् रू.  843
12.02.2042 तिरु. इरमणऩ्, इराव्, पङ्कळूर् रू.  817
10.02.2043 तिरु. तऩचेकरऩ्, चित्तियवाऩ्, पेराक्कु, मलेचिया रू.  750
10.02.2043 तिरु. वि. ऎम्. तियाकराचऩ्, ईप्पो, मलेचिया रू.  750
15.01.2053 पॆयर् तॆरियात अऩ्पर् पेपाल् वऴि रू.  728
20.07.2041 तिरु. पॊऩ्ऩुचामि किरुट्टिऩऩ्, अर्त्त तर्म अऩ्पर्, चित्तिरा, पिऱिक्पील्टु, कोलालम्पूर् रू.  700
05.08.2041 तिरु. पालकिरुट्टिणऩ्, किळ्ळाऩ् चैवत् तॊण्टर्, मलेचिया रू.  700
1.11.2052 तिरु. चीतारामर् योचुवाला, अमॆरिक्का रू.  660
23.06.2051 तिरु. कुरुतेवर् इरवीन्तिरऩ्, अमॆरिक्का रू.  657
05.04.2052 तिरु. चोमनातऩ् काचिलिङ्कम्, अमॆरिक्का रू.  656
28.12.2050 ए. आर्. कुलेन्तिरऩ्, 150 कोयिल् वीति, नल्लूर्, याऴ्प्पाणम्, इलङ्कै रू.  624
15.06.2041 तिरु. चिव अऴकेचऩ्, तिरुविल्लिपुत्तूर्, तमिऴ्नाटु, इन्तिया रू.  573
15.12.2045 विवेन्तिरऩ् पिळ्ळै, इल्लिऩोयिचु, अमॆरिक्का रू.  568
21.02.2038 तिरु. न. चुन्तरमूर्त्ति, इरामापुरम् रू.  501
21.02.2038 तिरु. तुरैराचु, कॊटुङ्कैयूर् रू.  501
19.10.2038 तिरु. ए. तिरुनावुक्करचु, तूत्तुक्कुटि रू.  501
10.11.2040 तिरु. चि. चन्तिरमवुलीच्चरऩ्, 7, 5आवतु तॆरु, चेचि नकर्, तिरुप्पूर् 641602 रू.  501
16.06.2043 तिरु. तुरै माणिक्कम्, तुपाय्, अमीरकम् रू.  501
28.11.2044 अरुळ्मिकु मुऩीचुवरऩ् कोयिल् तिरुमुऱै वकुप्पु माणवर्, चिङ्कप्पूर् रू.  501
21.02.2038 मरुत्तुवर् मुरुकाऩन्तम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.02.2038 तिरु. कुञ्चितपातम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.02.2038 पॆयर् तरात पॆरियवर्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरुमति कल्पऩा, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरुमति पिरतीमा, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरु. पलरामऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरु. तरुमचीतरऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  500
21.07.2038 तिरु. वि. कोपिनातर्, चूळै, चॆऩ्ऩै रू.  500
19.10.2038 तिरु. कुप्पु चु. मणि, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 मुऩैवर् वॆ. चुन्तरम्, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 तिरु. आर्. मकेन्तिरऩ्, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 तिरु. अरङ्क इराताकिरुट्टिणऩ्, कलैञर् नकर् रू.  500
19.10.2038 तिरु. मा. अङ्कप्पऩ्, तूत्तुक्कुटि रू.  500
19.12.2038 तिरुमति निर्मला कुमरेचऩ्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  500
19.10.2038 तिरु. ति. के. चॆल्वराचु, पार्त्तचारति नकर्, मणप्पाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
19.10.2038 तिरु. ऎऩ्. चुन्तरम्, कलैञर् नकर्(मेऱ्कु), चॆऩ्ऩै रू.  500
02.03.2040 तिरु. चे. च. चॆकऩ्, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  500
02.03.2040 तिरु. च. के. पिरचान्तु, चुटुप्पु आलोचकर्, 672, अण्णा चालै, नन्तऩम्, चॆऩ्ऩै. रू.  500
19.10.2038 तिरु. इरा. कोपि, तुर्का कोरल्, कटुपिचाऩक्कल्लि, पॆङ्कळूर् रू.  500
13.08.2040 तिरु. चिव. इरा. मुत्तुक्कुमार्, तिरुप्पूर् रू.  500
07.08.2043 तिरु. चुवामिनातऩ्, ऎचु. वि., चॆऩ्ऩै रू.  500
28.02.2046 तिरु वेङ्कटरामऩ् च, इन्तिया रू.  500
01.07.2050 चॆयकुमार् न. कवुण्टम्पाळैयम् कोयम्पुत्तूर् इन्तिया रू.  500
26.04.2044 चुन्तरम् तरा. पेप्पाल् वऴि, अमॆरिक्का रू.  493
07.02.2044 उलोकेन्तिरऩ् तयापरऩ्, अमॆरिक्का रू.  479
28.04.2043 तिरु. विवेकाऩन्तऩ् चिवचङ्करऩ्, इयावत्तै एरि, नियुचेर्चि, अमॆरिक्का रू.  478
03.03.2040 तिरु. नरेन्तिरऩ् चित्ताऩ् रू.  470
31.03.2040 तिरुमति. मल्लिका वीरमलै, 4158 टॆकोरो तॆरु, चाऩ् टॆय्को, कालिपोर्ऩिया, अमॆरिक्का रू.  462
11.02.2042 तिरु. किरोचऩ् तुरैयप्पा, इलण्टऩ् रू.  450
26.02.2052 तिरु. कार्त्तिक्कर् वेङ्कटरामऩ्, अमॆरिक्का रू.  308
21.02.2038 तिरुमति ञाऩवल्लि ईचुवरऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  300
19.10.2038 तिरु. चि. चुप्पिरमणियम्, कलैञर् नकर् रू.  300
19.10.2038 तिरु. चिवचङ्करऩ्, कलैञर् नकर् रू.  300
08.05.2041 तिरु. कल्याणरामऩ्, अरुळ्मिकु अकत्तीचुवरर् तिरुक्कोयिल्, नुङ्कम्पाक्कम् रू.  300
24.12.2044 तिरु. नटऩचपेचऩ् चच्चिताऩन्तऩ् रू.  266
19.10.2038 तिरु. चिऱीऩिवाचऩ्, माणवरकम्, तूत्तुक्कुटि रू.  250
25.12.2044 तिरु. वळैयापति, म., तञ्चावूर् , इन्तिया रू.  250
25.12.2044 तिरुमति पालचरचुवति, इरा., तञ्चावूर् , इन्तिया रू.  250
26.04.2044 तिरु. चिऱीराम् चङ्कररामऩ्, पेप्पाल् वऴि, अमॆरिक्का रू.  234
16.08.2042 तिरु. चरवणऩ् मणियम्, चालै तमाऩ् चेकर्, कोलालम्पूर् रू.  207
16.08.2042 तिरु. इराचरत्तिऩम् चॆल्वत्तुरै, कोलालम्पूर् रू.  207
20.11.2038 अरुळालयम्, वेङ्कटेचपुरम्, तिरुवल्लिक्केणि रू.  202
19.10.2038 तिरु. अय्यम्पॆरुमाळ्, तूत्तुक्कुटि रू.  201
21.07.2038 तिरु. मकेन्तिरऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.07.2038 तिरु. ति. पऴनि, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.07.2038 तिरु. चि. कुण्टप्पऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.02.2038 तिरु. चम्पुलिङ्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.02.2038 तिरु. चेकर्, चॆऩ्ऩै रू.  200
21.02.2038 तिरुमति करुणा, चॆऩ्ऩै रू.  200
19.10.2038 तिरु. पालकोपालऩ्, कलैञर् नकर् रू.  200
19.10.2038 तिरु. ओ. तिल्लैनायकम्, कलैञर् नकर् रू.  200
19.10.2038 तिरु. चु. मुत्तुक्कुमारचुवामि, कलैञर् नकर् रू.  200
19.10.2038 तिरु. नॆल्लै विनायकम्, तूत्तुक्कुटि रू.  200
07.02.2040 तिरु. वै. पालपाचुक्करऩ्, 1341, कविपारति नकर्, आण्कळ् कल्लूरिच् चालै, कुम्पकोणम् 612002 रू.  200
29.04.2040 तिरु. मा. इरा. पो. कुरुचामि रू.  200
20.07.2040 तिरु. च. अऴकैया, अऩल्मिऩ् नकर्, तूत्तुक्कुटि 4 रू.  200
13.08.2040 मरुत्तुवर् चॆयरामऩ्, तिरुप्पूर् रू.  200
12.03.2042 चुवामि चताचिवाऩन्ता, तिरुवाऩैक्का विऴाविल् रू.  200
28.06.2042 तिरु. वि. कलियपॆरुमाळ्, कण्काणिप्पाळर्, इन्तुक् कल्लूरि, पट्टापिराम्, चॆऩ्ऩै  रू.  200
25.12.2044 तिरु. इराचवेल्, क., कीऴैयूर्, नाकप्पट्टिऩम् , इन्तिया रू.  200
25.12.2044 चिऱीतर्, इरा., तञ्चावूर् , इन्तिया रू.  200
25.12.2044 तिरु. चॆल्वराचु, वि., कुम्पकोणम् , इन्तिया रू.  200
25.12.2044 तिरु. एमऩ्या, इरा., तञ्चावूर् , इन्तिया रू.  200
25.12.2044 तिरुमति वित्तियालट्चुमि, इरा. पा., तञ्चावूर् , इन्तिया रू.  200
19.07.2047 तिरु. चीऩिवाचऩ्, प. 15, उलकनातऩ् कुटियिरुप्पु, मयिलाप्पूर्, चॆऩ्ऩै रू.  200
24.03.2052 तिरुमति इलट्चुमि इरामकिरुट्टिणऩ्, अमॆरिक्का रू.  111
21.07.2038 पॆयर् तरात पॆरियवर्, चॆऩ्ऩै रू.  101
21.02.2038 तिरुमति नारायण अम्मै, चॆऩ्ऩै रू.  101
21.02.2038 तिरु. कुमार्, इळवालै, याऴ्प्पाणम् रू.  100
21.02.2038 तिरु. कण्णऩ्, कलैञर् नकर् रू.  100
21.02.2038 तिरु. तुळचिरामऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  100
21.02.2038 तिरु. पालकिरुट्टिणऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  100
21.02.2038 तिरु. कुमरेचपिळ्ळै, कलैञर् नकर् रू.  100
21.02.2038 पॆयर् तरात पॆरियवर्, चॆऩ्ऩै रू.  100
21.02.2038 तिरु. वाचु, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. त. च. कोविन्तराचऩ्, चॆऩ्ऩै रू.  100
20.07.2038 तिरु. चो. चत्तियचीलऩ्, तिरुच्चि रू.  100
19.10.2038 तिरु. ऎचु. मकालिङ्कम्, कलैञर् नकर् रू.  100
19.10.2038 तिरुमति चिवलट्चुमि चि., कलैञर् नकर् रू.  100
19.10.2038 तिरु. चि. तिऩेचुपापु, चेलम् रू.  100
19.10.2038 तिरु. उतयकुमार्, तूत्तुक्कुटि रू.  100
19.10.2038 तिरु. ए. चण्मुकम्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. च. मुकेचुमणि, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  100
19.10.2038 तिरु. ति. वेलु, चॆयन्ति विटुति், पिराट्वे, चॆऩ्ऩै रू.  100
27.07.2040 तिरु. ऎऩ्. चि. ञाऩप्पिरकाचम्, चॆऩ्ऩै रू.  100
27.06.2044 तिरु. आऩन्तऩ्, च., 1, कलेप तॆरु, आर्क्काटु, इन्तिया रू.  100
15.03.2044 तिरु. इरकुपति, वेप्पम्पट्टु इन्तिया रू.  100
19.10.2038 तिरु. ए. के. अरङ्कनातऩ्, कलैञर् नकर्, चॆऩ्ऩै रू.  50
19.10.2038 तिरु. पुलवर् तङ्क आऱुमुकऩ्, विल्लिवाक्कम्, चॆऩ्ऩै रू.  50
19.10.2038 तिरु. मु. नाकु, तण्मचुवरम्, वेळच्चेरि, चॆऩ्ऩै रू.  50
19.10.2038 तिरु. नाकरत्तिऩम्, चॆऩ्ऩै रू.  50
रू.  0
मॊत्त वरवु 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) वरै
(441 नऩ्कॊटैयाळर्कळ्
रू. 6033851
मिऩ्ऩम्पलत् तळक् कट्टमैप्पुक्काऩ चॆलवुकळ्
ति.पि. 2034 आवणियिल् (08.08.2003) तळ मुकवरिप् पतिवु.
ति.पि. 2037 तै मुतल् नाळ् (14.01.2006) तळम् इयक्कत् तॊटक्कम्. इऩ्ऱु वरैयाऩ चॆलवुत् तिरट्टु वरुमाऱु.
ऒव्वॊरु चॆलवुत् तलैप्पिलुम् विळक्कम् पॆऱ विरुम्पुवोर् ऎऴुतुक: मिऩ्ऩञ्चल् email: tamilnool@gmail.com
28.02.2054 01. तळ मुकवरि (domain name) रू. 24524
02.06.2053 02. तळच् चॆयलि (hosting and server) रू. 152244
28.02.2054 03. कणिऩिक् करुवि, मॆऩ्पॊरुळ् रू. 562304
28.02.2054 04. तॊलैपेचि, इणैय इणैप्पु रू. 349698
28.02.2054 05. कणिऩि निकऴ्च्चित् तयारिप्पु रू. 605952
02.05.2054 06. तरवु तयारिप्पु, उळ्ळीटु, परामरिप्पु रू. 787019
15.08.2052 07. विळम्परम् रू. 653712
15.03.2042 08. पॆरिय पुराणम् कुरलिचैप् पतिवु (4274 पाटल्कळ्) रू. 448207
17.07.2048 09. कुरलिचैप् पतिवु, तिरुक्कोवैयार् 400, तिरुमन्तिरम् 3000, पतिऩॊऩ्ऱाम् तिरुमुऱै 1385 पाटल्कळ् रू. 848869
10.05.2042 10. ऒलिपॆयर्प्पु रू. 175377
20.06.2048 11. कऩ्ऩट मॊऴिपॆयर्प्पु रू. 83053
28.04.2054 12. तॆलुङ्कुक्कु मॊऴिपॆयर्प्पु रू. 700057
18.01.2043 13. इन्तिक्कु मॊऴिपॆयर्प्पु रू. 35836
28.02.2054 14. वटमॊऴि / चीयम् / अचाम् / येर्मऩ् मॊऴिपॆयर्प्पु रू. 268398
24.07.2042 15. तरुमपुरम् प. चुवामिनातऩ्, 10,302 तिरुमुऱैप् पाटल्कळिऩ् कुरलिचै 5 आण्टुकळ् उरिमम् रू. 452255
10.03.2047 16. मलैयाळत्तुक्कु मॊऴिपॆयर्प्पु रू. 40667
28.02.2054 17. चिङ्कळत्तुक्कु मॊऴिपॆयर्प्पु रू. 284830
 
मॊत्त चॆलवु 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) वरै रू. 6473002