విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి

భణ్ చుమన్త భాఢల్గళ్

గురలిచై: తూత్తుగ్గుఢి, చి. చున్తరమూర్త్తి ఓతువార్

గంభీర నాఢ్ఢై చగమభనిచ్/చనిభమగచ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
గాంభోతి చరిగమభతచ్/చ్నితభమగరిచ 28ఆవతు ఇరాగం అరిగాంభోతి
చుత్త చావేరి (అల్లతు) ఆరభి చరిమభతచ్/చ్తభమరిచ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
గాంభోతి చరిగమభతచ్/చ్నితభమగరిచ 28ఆవతు ఇరాగం అరిగాంభోతి
అరిగాంభోతి చరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 28ఆవతు మేళ ఇరాగం
చగ్గరవాగం చరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 16ఆవతు మేళ ఇరాగం
నీలాంభరి చరిగమభతభచ్/చ్నితభమగచ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
మాయా మాళవ గెళళై చరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 15ఆవతు మేళ ఇరాగమ்
నాత నామాగ్గిరియా మభతనిచ్రిగ్/గ్రిచ్నితభం 15ఆవతు ఇరాగం మాయా మాళవ గెళళై
నవరోచు మభతనిచ్రిగ్ం/ంగ్రిచ్నితభ 29వతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
నవరోచు మభతనిచ్రిగ్ం/ంగ్రిచ్నితభ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
భన్తువరాళి చరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 51ఆవతు మేళ ఇరాగం
ఎతుగులగాంభోతి చరిమగమభతచ్/చ్నితభమగరిచ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
గేతారెగళళై చరిమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 28ఆవతు ఇరాగం అరిగాంభోతి
నవరోచు మభతనిచరిగ్ం/మగరిచ్నితభమ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
నవరోచు మభతనిచరిగ్ం/మగరిచ్నితభమ 29ఆవతు ఇరాగం చఙ్గరాభరణం
భైరవి
చగరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 20ఆవతు ఇరాగం నఢభైరవి
ఆగిరి చరిచగమభతనిచ్/చనితభమగరిచ 8ఆవతు ఇరాగం తోఢి
భన్తువరాళి చరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 51ఆవతు మేళ ఇరాగం
చఙ్గరాభరణం చరిగమభతనిచ్/చ్నితభమగరిచ 29ఆవతు మేళ ఇరాగం
భూభాళం చరిగభతచ్/చ్తభగరిచ 15ఆవతు ఇరాగం మాయ మాళవ గెళళై
చామా చరిమభతచ్/చ్తభమగరిచ 28ఆవతు ఇరాగం అరిగాంభోతి
మత్తియమావతి చరిమభనిచ్/చ్నిభమరిచ 22ఆవతు ఇరాగం అరగరభ్భిరియా
ఆనన్తభైరవి చగరిగమభతభచ్/చ్నితభమగరిచ 20ఆవతు ఇరాగం నఢభైరవి
విరుత్తభ్ భాఢల్గళ్
భైరవి
నవరోచు  
మాయామాళవ గెళళై
మోగనం  
 
ఆనన్తభైరవి అల్లతు ఆగిరి