பண் சுமந்த பாடல்கள்

குரலிசை: தூத்துக்குடி, சி. சுந்தரமூர்த்தி ஓதுவார்

கம்பீர நாட்டை சகமபநிச்/சநிபமகச 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
காம்போதி சரிகமபதச்/ச்நிதபமகரிச 28ஆவது இராகம் அரிகாம்போதி
சுத்த சாவேரி (அல்லது) ஆரபி சரிமபதச்/ச்தபமரிச 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
காம்போதி சரிகமபதச்/ச்நிதபமகரிச 28ஆவது இராகம் அரிகாம்போதி
அரிகாம்போதி சரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 28ஆவது மேள இராகம்
சக்கரவாகம் சரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 16ஆவது மேள இராகம்
நீலாம்பரி சரிகமபதபச்/ச்நிதபமகச 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
மாயா மாளவ கெளளை சரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 15ஆவது மேள இராகம்
நாத நாமாக்கிரியா மபதநிச்ரிக்/க்ரிச்நிதபம் 15ஆவது இராகம் மாயா மாளவ கெளளை
நவரோசு மபதநிச்ரிக்ம்/ம்க்ரிச்நிதப 29வது இராகம் சங்கராபரணம்
நவரோசு மபதநிச்ரிக்ம்/ம்க்ரிச்நிதப 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
பந்துவராளி சரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 51ஆவது மேள இராகம்
எதுகுலகாம்போதி சரிமகமபதச்/ச்நிதபமகரிச 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
கேதாரெகளளை சரிமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 28ஆவது இராகம் அரிகாம்போதி
நவரோசு மபதநிசரிக்ம்/மகரிச்நிதபம 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
நவரோசு மபதநிசரிக்ம்/மகரிச்நிதபம 29ஆவது இராகம் சங்கராபரணம்
பைரவி சகரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 20ஆவது இராகம் நடபைரவி
ஆகிரி சரிசகமபதநிச்/சநிதபமகரிச 8ஆவது இராகம் தோடி
பந்துவராளி சரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 51ஆவது மேள இராகம்
சங்கராபரணம் சரிகமபதநிச்/ச்நிதபமகரிச 29ஆவது மேள இராகம்
பூபாளம் சரிகபதச்/ச்தபகரிச 15ஆவது இராகம் மாய மாளவ கெளளை
சாமா சரிமபதச்/ச்தபமகரிச 28ஆவது இராகம் அரிகாம்போதி
மத்தியமாவதி சரிமபநிச்/ச்நிபமரிச 22ஆவது இராகம் அரகரப்பிரியா
ஆனந்தபைரவி சகரிகமபதபச்/ச்நிதபமகரிச 20ஆவது இராகம் நடபைரவி
விருத்தப் பாடல்கள்
பைரவி
நவரோசு  
மாயாமாளவ கெளளை
மோகனம்  
 
ஆனந்தபைரவி அல்லது ஆகிரி