విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 1 పాసురము : నట్టబాడై

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

తోడుడైయసెవి యన్విడైయేఱియోర్ తూవెణ్మదిసూడిక్
కాడుడైయసుడ లైప్పొడిబూసియెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
ఏడుడైయమల రాన్మునై నాట్పణిన్ దేత్తవరుళ్సెయ్ద
పీడుడైయబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001001===>../../isai/01/1001001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: 1. தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன், உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
2. எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர், தமிழ்நாடு
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఆ పరమాత్ముడు తన శరీరముయొక్క అర్థభాగమున స్త్రీ రూపమును దాల్చి,
ఆ వైపునున్న కర్ణమునకు, సహజముగా స్త్రీలు ధరించు దుద్దులను ధరించాడు.
నందిని వాహనముగా చేసుకొని దానిపై స్వారీ చేస్తున్నాడు.
తెల్లని స్వచ్చమైన నెలవంకను శిరస్సుపై ధరించి,
శరీరమంతట అటవిక గుణమును కలిగిన స్మశాన బూడిదను పూసుకొని ఉన్న ఆతడు నా మదిని దోచాడు.
ఈతడు నిజముగానే గొప్ప గుణగణములు కలిగి మిక్కిలి సంతోషముతో `బ్రహ్మ` పురమున వెలసి `బ్రహ్మ` అమ్మవారిపై కరుణను కురిపించినవాడే.
ఆమె స్వచ్ఛమైన తెల్లని కలువ పుష్పముపై ఆతని చెంతనే అమరియుండి,
గతజన్మమున ఆతనిని పూజించి ఆతని కరుణను పొందిన గొప్ప తల్లి..

[ అనువాదము: : సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி