విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
పదవ తిరుమురై
1237 పది పాటల కూటమి, 3000 పాసురములు
వినాయహర్ వణక్కం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
இந்தி னிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே.

ఐందు కరత్తనై యానై ముహత్తనై
ఇంది నిళంబిఱై పోలుం ఎయిట్రనై
నంది మహండ్రనై ఞానక్ కొళుందినైప్
పుందియిల్ వైత్తడి పోట్రుహిన్ ఱేనే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>10====>1000001===>../../isai/101/1000001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்.

மூன்றாவது குரலிசை: தருமபுரம் ஞானப்பிரகாசம்.
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்.
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

వినాయక ప్రార్థనా స్తుతి

నా హృదయాంతరాన బూజింతు భక్తి పారవశ్యమున యతని పరమ పవిత్ర చరణములను,
పంచ హస్తముల నలరారు వాని పాదములను,
ఎవని ముఖంబున గజరాజ గాంభీర్యమొప్పు,
ఎవని యేకదంతంబు నెలవంక బోలియుండు,
ఎవడు నందికి యభిమాన బిడ్డ,
ఎవడు పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ జ్ఞాన ప్రవాహంబు,
[అనువాదము: సత్యనారాయణ మూర్తి చక్రవర్తుల, యానాం, 2009]
சிறபி