విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
10. போறறிபபஃறொடை
001 పః¤ఱొడై వెణ్బా
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2
పాసుర సంఖ్య : 1

பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளிர் ஆங்கவர்கோன்
மாமன்னு சோதி மணிமார்பன் - நாமன்னும்
வேதம்வே தாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
நாதம்நா தாந்தம் நடுவேதம் - போதத்தால்
ஆமளவும் தேட அளவிறந்த அப்பாலைச்
சேம ஒளிஎவருந் தேறும்வகை - மாமணிசூழ்
மன்றுள் நிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்தும் அவைகாத்தும் 5
எல்லை இளைப்பொழிய விட்டுவைத்துந் - தொல்லையுறும்
அந்தம் அடிநடுவென் றெண்ண அளவிறந்து
வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
நெல்லுக் குமிதவிடு நீடுசெம்பிற் காளிதமுந்
தொல்லைக் கடல்தோன்றத் தோன்றவரும் - எல்லாம்
ஒருபுடைய யொப்பாய்த்தான் உள்ளவா றுண்டாய்
அருவமாய் எவ்வுயிரும் ஆர்த்தே - உருவுடைய
மாமணியை உள்ளடக்கும் மாநாகம் வன்னிதனைத்
தான்அடக்குங் காட்டத் தகுதியும்போல் - ஞானத்தின்
கண்ணை மறைத்த கடியதொழி லாணவத்தால் 10
எண்ணுஞ் செயல்மாண்ட எவ்வுயிர்க்கும் - உள்நாடிக்
கட்புலனாற் காணார்தம் கைக்கொடுத்த கோலேபோற்
பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றால்
மனமுதலால் வந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
காட்டி அதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைக்கொண்டும்
மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
எப்பிறப்பும் முற்செய் இருவினையால் நிச்சயித்துப்
பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் - கர்ப்பமாய்ப்
புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால் 15
எல்லைப் படாஉதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையால்
அங்கே கிடந்த அநாதியுயிர் தம்பசியால்
எங்கேனு மாக எடுக்குமென - வெங்கும்பிக்
காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
கேயக்கை கால்முதலாய் எவ்வுறுப்பும் - ஆசறவே
செய்து திருத்திப்பின் பியோகிருத்தி முன்புக்க
வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
வல்லபமே போற்றியம் மாயக்கால் தான்மறைப்ப
நல்ல அறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
அக்காலந் தன்னில் பசியையறி வித்தழுவித்(து) 20
உக்காவி சோரத்தாய் உள்நடுங்கி - மிக்கோங்குஞ்
சிந்தை உருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - ஆசற்ற
பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனாம் அப்பதத்தும்
நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
கொண்டாள ஆளக் கருவிகொடுத் தொக்கநின்று
பண்டாரி யான படிபோற்றி - தண்டாத
புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில் 25
அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள
உண்மை நிலைமை ஒருகால் அகலாது
திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
மூலஅருங் கட்டில்உயிர் மூடமாய் உட்கிடப்பக்
கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டில்உயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு - தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமும் எய்தி - மருளோடு
மன்னும் இதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்டபொருள் 30
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - அந்நிலைபோய்க்
கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகள்ஈ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை அங்கே மருவி - உருவுடன்நின்(று)
ஓங்கு நுதலாய ஓலக்க மண்டபத்திற்
போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
முன்னை மலத்திருளுள் மூடா வகையகத்துட்
டுன்னும்இருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் - அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய 35
ராக்கிப் பணித்த அறம்போற்றி - வேட்கைமிகும்
உண்டிப் பொருட்டால் ஒருகால் அவியாது
மண்டிஎரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் - திண்டிறல்சேர்
வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரித
லெல்லாம் உடனே ஒருங்கிசைந்து - சொல்காலை
முட்டாமற் செய்வினைக்கு முற்செய்வினைக் குஞ்செலவு
பட்டோலை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோங்கும்
இந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி எண்ணிலா
மன்னுயிர்க்கும் இந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
நாள்நாள் வரையில் உடல்பிரித்து நல்வினைக்கண் 40
வாணாளின் மாலாய் அயனாகி - நீள்நாகர்
வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
நானா விதத்தால் நலம்பெறுநாள் - தான்மாள
வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன்வந்து
பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட - இற்றைக்கும்
இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து
நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாகச் - சொல்லிஇவர்
செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீர்என்று
வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையல்தருஞ்
செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந் 45
தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்தும் - மிக்கோங்கு
நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்தும் நாஅரிந்தும்
ஈராஉன் ஊனைத்தின் என்றடித்தும் - பேராமல்
அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
வெங்கோபம் மாறாத வேட்கையராய் - இங்கொருநாள்
எண்ணிமுதற் காணாத இன்னற் கடுநரகம்
பன்னெடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்நாடிக்
கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமாம் என்றெண்ணிக்
கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
காய்ச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதியம் 50
ஈய்த்துத்தாய் தந்தைதமர் இன்புறுதல் - வாய்த்தநெறி
ஓடியதே ரின்கீழ் உயிர்போன கன்றாலே
நீடுபெரும் பாவம் இன்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
மைந்தனையும் ஊர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
நஞ்சனைய சிந்தை நமன்தூதர் - வெஞ்சினத்தால்
அல்ல லுறுத்தும் அருநரகங் கண்டுநிற்க
வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
இன்ன வகையால் இருவினைக்கண் நின்றருத்தி
முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோன் - நல்வினைக்கண்
எல்லா உலகும் எடுப்புண் டெடுப்புண்டு 55
செல்காலம் பின்நரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
எய்துவதோர் காலம்தன் அன்பரைக்கண் டின்புறுதல்
உய்யும் நெறிசிறிதே உண்டாக்கிப் - பையவே
மட்டாய் மலராய் வருநாளில் முன்னைநாள்
மொட்டாய் உருவாம் முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
எல்லை யிரண்டும் இடையொப்பிற் - பல்பிறவி
அத்தமதி லன்றோ அளவென்று பார்த்திருந்து
சத்தி பதிக்கும் தரம்போற்றி - முத்திதரு
நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமலம் ஒன்றினையும் 60
அந்நிலையே உள்நின் றறுத்தருளிப் - பின்அன்பு
மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் - பூவலயந்
தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
முன்நின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - அன்னவனுக்
காதிகுண மாதலினால் ஆடுந் திருத்தொழிலுஞ்
சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
வைச்ச நதியும் மதிக்கொழுந்தும் அச்சமற
ஆடும் அரவும் அழகார் திருநுதல்மேல் 65
நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணுங் - கேடிலயங்
கூட்டுந் தமருகமுங் கோல எரியகலும்
பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தாளி னும்அடியார்
உள்ளத்தி னும்பிரியா ஒண்சிலம்பும் - கள்ளவினை
வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்தியவீ ரக்கழலும்
ஒன்றும்உருத் தோன்றாமல் உள்ளடக்கி - என்றும்
இறவாத இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா இன்பத் தெமைஇருத்த வேண்டிப்
பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று 70
பேரிலா நாதன்ஒரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்
உண்டி உறக்கம் பயம்இன்பம் ஒத்தொழுகிக்
கொண்டு மகிழ்ந்த குணம்போற்றி - மிண்டாய
ஆறு சமயப் பொருளும்அறி வித்தவற்றிற்
பேறின்மை எங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
அத்தகைமை தானே அமையாமல் - வித்தகமாஞ்
சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
எய்தும் அபிடேகம் எய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
கண்ணருளால் நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட 75
புண்ணும் இருவினையும் போய்அகல - வண்ணமலர்க்
கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - ஒத்தொழுகும்
சேண்ஆர் இருள்வடிவும் செங்கதிரோன் பால்நிற்பக்
காணா தொழியும் கணக்கேபோல் - ஆணவத்தின்
ஆதி குறையாமல் என்பால் அணுகாமல்
நீதி நிறுத்தும் நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
எய்துஞ்சீர் முத்திபதம் எய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
காணத் தகுவார்கள் கண்டால் தமைப்பின்பு 80
நாணத் தகும்ஞான நன்னெறியை - வீணே
எனக்குத் தரவேண்டி எல்லாப் பொருட்கும்
மனக்கும் மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தாள் என்தலைமேல்
ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
தந்தபொருள் ஏதென்னில் தான்வேறு நான்வேறாய்
வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்திஎன்றன்
உள்ளம்என்றும் நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றிநிற்குங்
கள்ளம்இன்று காட்டும் கழல்போற்றி - வள்ளமையால்
தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி னுட்கிடந்த 85
என்னைத் தெரிவித்த எல்லையின்கண் - மின்ஆரும்
வண்ணம் உருவம் மருவுங் குணமயக்கம்
எண்ணுங் கலைகாலம் எப்பொருளும் - முன்னம்எனக்(கு)
இல்லாமை காட்டிப்பின் பெய்தியவா காட்டிஇனிச்
செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - எல்லாம்போய்த்
தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
எம்மைப் புறங்கூறி இன்புற்றுச் - செம்மை
அவிகாரம் பேசும் அகம்பிரமக் காரர்
வெளியாம் இருளில் விடாதே - ஒளியாய்நீ
நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி ஒருபொருள்வே 90
றின்றி யமையாமை எடுத்தோதி - ஒன்றாகச்
சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி இப்பிறவிப்
பேதந் தனில்இன்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ(டு)
ஏகமாய்ப் போகாமல் எவ்விடத்துங் காட்சிதந்து
போகமாம் பொற்றாளி னுட்புணர்த்தி - ஆதியுடன்
நிற்க அழியா நிலைஇதுவே என்றருளி
ஒக்க வியாபகந்தன் னுட்காட்டி - மிக்கோங்கும்
ஆநந்த மாக்கடலில் ஆரா அமுதளித்துத்
தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊன்உயிர்தான்
முன்கண்ட காலத்தும் நீங்காத முன்னோனை 95
என்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்.

పూమన్ను నాన్ముహత్తోన్ పుత్తేళిర్ ఆంగవర్గోన్
మామన్ను సోది మణిమార్బన్ - నామన్నుం
వేదమ్వే తాందం విళక్కంజెయ్ విందువుడన్
నాదమ్నా తాందం నడువేదం - పోదత్తాల్
ఆమళవుం తేడ అళవిఱంద అప్పాలైచ్
సేమ ఒళిఎవరున్ దేఱుమ్వహై - మామణిసూళ్
మండ్రుళ్ నిఱైందు పిఱవి వళక్కఱుక్క
నిండ్ర నిరుత్త నిలైబోట్రి - కుండ్రాద
పల్లుయిర్వెవ్ వేఱు పడైత్తుం అవైహాత్తుం 5
ఎల్లై ఇళైప్పొళియ విట్టువైత్తున్ - తొల్లైయుఱుం
అందం అడినడువెన్ ఱెణ్ణ అళవిఱందు
వంద పెరియ వళిబోట్రి - ముందుట్ర
నెల్లుక్ కుమిదవిడు నీడుసెంబిఱ్ కాళిదమున్
తొల్లైక్ కడల్దోండ్రత్ తోండ్రవరుం - ఎల్లాం
ఒరుబుడైయ యొప్పాయ్త్తాన్ ఉళ్ళవా ఱుండాయ్
అరువమాయ్ ఎవ్వుయిరుం ఆర్త్తే - ఉరువుడైయ
మామణియై ఉళ్ళడక్కుం మానాహం వన్నిదనైత్
తాన్అడక్కుఙ్ కాట్టత్ తహుదియుంబోల్ - ఞానత్తిన్
కణ్ణై మఱైత్త కడియదొళి లాణవత్తాల్ 10
ఎణ్ణుఞ్ సెయల్మాండ ఎవ్వుయిర్క్కుం - ఉళ్నాడిక్
కట్పులనాఱ్ కాణార్దం కైక్కొడుత్త కోలేబోఱ్
పొఱ్పుడైయ మాయైప్ పుణర్ప్పిన్కణ్ - ముఱ్పాల్
తనుహరణ ముంబువన ముందన్ దవట్రాల్
మనముదలాల్ వందవిహా రత్తాల్ - వినైయిరండుఙ్
కాట్టి అదనాఱ్ పిఱప్పాక్కిక్ కైక్కొండుం
మీట్టఱివు కాట్టుం వినైబోట్రి - నాట్టుహిండ్ర
ఎప్పిఱప్పుం ముఱ్చెయ్ ఇరువినైయాల్ నిచ్చయిత్తుప్
పొఱ్పుడైయ తందైదాయ్ పోహత్తుట్ - కర్ప్పమాయ్ప్
పుల్లిఱ్ పనిబోఱ్ పుహుందివలైక్ కుట్పడుంగాల్ 15
ఎల్లైప్ పడాఉదరత్ తీండియదీప్ - పల్వహైయాల్
అంగే కిడంద అనాదియుయిర్ తంబసియాల్
ఎంగేను మాహ ఎడుక్కుమెన - వెంగుంబిక్
కాయక్ కరుక్కుళియిఱ్ కాత్తిరుందుఙ్ కామియత్తుక్
కేయక్కై కాల్ముదలాయ్ ఎవ్వుఱుప్పుం - ఆసఱవే
సెయ్దు తిరుత్తిప్పిన్ పియోహిరుత్తి మున్బుక్క
వైయవళి యేహొణ్ టణైహిండ్ర - పొయ్యాద
వల్లబమే పోట్రియం మాయక్కాల్ తాన్మఱైప్ప
నల్ల అఱివొళిందు నన్కుదీ - తొల్లైయుఱా
అక్కాలన్ దన్నిల్ పసియైయఱి విత్తళువిత్(తు) 20
ఉక్కావి సోరత్తాయ్ ఉళ్నడుంగి - మిక్కోంగుఞ్
సిందై ఉరుహ ములైయురుహున్ దీంజువైప్పాల్
వందుమడుప్ పక్కండు వాళ్ందిరుప్పప్ - పందిత్త
పాసప్ పెరుంగయిట్రాఱ్ పల్లుయిరుం పాలిక్క
నేసత్తై వైత్త నెఱిబోట్రి - ఆసట్ర
పాళైప్ పసుంబదత్తుం పాలనాం అప్పదత్తుం
నాళుక్కు నాట్చహల ఞానత్తు - మూళ్విత్తుక్
కొండాళ ఆళక్ కరువిహొడుత్ తొక్కనిండ్రు
పండారి యాన పడిబోట్రి - తండాద
పున్బులాల్ పోర్త్త పుళుక్కురంబై మామనైయిల్ 25
అన్బుసేర్ కిండ్రనహట్ టైందాక్కి - మున్బుళ్ళ
ఉణ్మై నిలైమై ఒరుహాల్ అహలాదు
తిణ్మై మలత్తాఱ్ సిఱైయాక్కిక్ - కణ్మఱైత్తు
మూలఅరుఙ్ కట్టిల్ఉయిర్ మూడమాయ్ ఉట్కిడప్పక్
కాల నియది యదుహాట్టి - మేలోంగు
ముందివియన్ కట్టిల్ఉయిర్ సేర్త్తుక్ కలైవిత్తై
యంద అరాహ మవైమున్బు - తంద
తొళిలఱి విచ్చై తుణైయాహ మానిన్
ఎళిలుడైయ ముక్కుణముం ఎయ్ది - మరుళోడు
మన్నుం ఇదయత్తిఱ్ సిత్తత్తాఱ్ కండబొరుళ్ 30
ఇన్న పొరుళెన్ ఱియంబవొణ్ణా - అన్నిలైబోయ్క్
కండవియన్ కట్టిఱ్ కరువిహళ్ఈ రైందొళియక్
కొండునియ మిత్తట్రై నాట్కొడుప్పప్ - పండై
ఇరువినైయాల్ మున్బుళ్ళ ఇన్బత్తున్ పంగళ్
మరువుమ్వహై అంగే మరువి - ఉరువుడన్నిన్(ఱు)
ఓంగు నుదలాయ ఓలక్క మండబత్తిఱ్
పోంగరువి యెల్లాం పుహుందీండి - నీంగాద
మున్నై మలత్తిరుళుళ్ మూడా వహైయహత్తుట్
టున్నుమ్ఇరుళ్ నీక్కుఞ్ సుడరేబోల్ - అన్నిలైయే
సూక్కఞ్ సుడరురువిఱ్ పెయ్దు తొళిఱ్కురియ 35
రాక్కిప్ పణిత్త అఱంబోట్రి - వేట్కైమిహుం
ఉండిప్ పొరుట్టాల్ ఒరుహాల్ అవియాదు
మండిఎరి యుంబెరుందీ మాట్రుదఱ్కుత్ - తిండిఱల్సేర్
వల్లార్గళ్ వల్ల వహైయాఱ్ ఱొళిల్బురిద
లెల్లాం ఉడనే ఒరుంగిసైందు - సొల్గాలై
ముట్టామఱ్ సెయ్వినైక్కు ముఱ్చెయ్వినైక్ కుంజెలవు
పట్టోలై తీట్టుం పడిబోట్రి - నట్టోంగుం
ఇన్నిలైమై మానుడరుక్ కేయండ్రి ఎణ్ణిలా
మన్నుయిర్క్కుం ఇంద వళక్కేయాయ్ - మున్నుడైయ
నాళ్నాళ్ వరైయిల్ ఉడల్బిరిత్తు నల్వినైక్కణ్ 40
వాణాళిన్ మాలాయ్ అయనాహి - నీళ్నాహర్
వానాడర్ కోముదలాయ్ వంద పెరుంబదత్తు
నానా విదత్తాల్ నలంబెఱునాళ్ - తాన్మాళ
వెట్రిక్ కడుందూదర్ వేహత్ తుడన్వందు
పట్రిత్తం వెంగురువిన్ పాఱ్కాట్ట - ఇట్రైక్కుం
ఇల్లైయో పావి పిఱవామై ఎండ్రెడుత్తు
నల్లదోర్ ఇన్చొల్ నడువాహచ్ - సొల్లిఇవర్
సెయ్దిక్కుత్ తక్క సెయలుఱుత్తు వీర్ఎండ్రు
వెయ్దుఱ్ ఱురైక్క విడైహొండు - మైయల్దరుఞ్
సెక్కి నిడైత్తిరిత్తున్ దీవాయి లిట్టెరిత్తున్ 45
తక్కనెరుప్ పుత్తూణ్ తళువువిత్తుం - మిక్కోంగు
నారాసఙ్ కాయ్స్చిచ్ చెవిమడుత్తుం నాఅరిందుం
ఈరాఉన్ ఊనైత్తిన్ ఎండ్రడిత్తుం - పేరామల్
అంగాళ్ నరహత్ తళుత్తువిత్తుం పిన్నుందం
వెంగోబం మాఱాద వేట్కైయరాయ్ - ఇంగొరునాళ్
ఎణ్ణిముదఱ్ కాణాద ఇన్నఱ్ కడునరహం
పన్నెడునాట్ సెల్లుం పణిహొండు - మున్నాడిక్
కండు కడన్కళిత్తల్ కారియమాం ఎండ్రెణ్ణిక్
కొండువరు నోయిన్ కుఱిప్పఱివార్ - మండెరియిఱ్
కాయ్స్చిచ్ చుడవఱుక్కక్ కణ్ణురిక్క నన్నిదియం 50
ఈయ్త్తుత్తాయ్ తందైదమర్ ఇన్బుఱుదల్ - వాయ్త్తనెఱి
ఓడియదే రిన్కీళ్ ఉయిర్బోన కండ్రాలే
నీడుబెరుం పావం ఇండ్రే నీంగుమెన - నాడిత్తన్
మైందనైయుం ఊర్ందోన్ వళక్కే వళక్కాహ
నంజనైయ సిందై నమన్తూదర్ - వెంజినత్తాల్
అల్ల లుఱుత్తుం అరునరహఙ్ కండునిఱ్క
వల్ల కరుణై మఱంబోట్రి - పల్లుయిర్క్కుం
ఇన్న వహైయాల్ ఇరువినైక్కణ్ నిండ్రరుత్తి
మున్నైముద లెన్న ముదలిల్లోన్ - నల్వినైక్కణ్
ఎల్లా ఉలహుం ఎడుప్పుణ్ టెడుప్పుండు 55
సెల్గాలం పిన్నరహఞ్ సేరామే - నల్లనెఱి
ఎయ్దువదోర్ కాలమ్తన్ అన్బరైక్కణ్ టిన్బుఱుదల్
ఉయ్యుం నెఱిసిఱిదే ఉండాక్కిప్ - పైయవే
మట్టాయ్ మలరాయ్ వరునాళిల్ మున్నైనాళ్
మొట్టాయ్ ఉరువాం ముఱైబోలక్ - కిట్టియదోర్
నల్ల పిఱప్పిఱ్ పిఱప్పిత్తు నాడుమ్వినై
ఎల్లై యిరండుం ఇడైయొప్పిఱ్ - పల్బిఱవి
అత్తమది లండ్రో అళవెండ్రు పార్త్తిరుందు
సత్తి పదిక్కుం తరంబోట్రి - ముత్తిదరు
నన్నెఱివిఞ్ ఞానహలర్ నాడుమలం ఒండ్రినైయుం 60
అన్నిలైయే ఉళ్నిన్ ఱఱుత్తరుళిప్ - పిన్అన్బు
మేవా విళంగుం పిరళయా కలరుక్కుత్
తేవాయ్ మలహన్మన్ దీర్త్తరుళిప్ - పూవలయన్
తన్నిండ్రు నీంగాచ్ చహలర్క్ కవర్బోల
మున్నిండ్రు ముమ్మలందీర్త్ తాట్కొళ్గై - అన్నవనుక్
కాదిహుణ మాదలినాల్ ఆడున్ దిరుత్తొళిలుఞ్
సోది మణిమిడట్రుచ్ చుందరముం - పాదియాం
పచ్చై యిడముం పవళత్ తిరుచ్చడైమేల్
వైచ్చ నదియుం మదిక్కొళుందుం అచ్చమఱ
ఆడుం అరవుం అళహార్ తిరునుదల్మేల్ 65
నీడురువ వన్ని నెడుంగణ్ణుఙ్ - కేడిలయఙ్
కూట్టున్ దమరుహముఙ్ కోల ఎరియహలుం
పూట్టరవక్ కచ్చుం పులియదళుం - వీట్టిన్బ
వెళ్ళత్ తళుత్తి విడుందాళి నుమ్అడియార్
ఉళ్ళత్తి నుంబిరియా ఒణ్సిలంబుం - కళ్ళవినై
వెండ్రు పిఱప్పఱుక్కచ్ చాత్తియవీ రక్కళలుం
ఒండ్రుమ్ఉరుత్ తోండ్రామల్ ఉళ్ళడక్కి - ఎండ్రుం
ఇఱవాద ఇన్బత్ తెమైఇరుత్త వేండిప్
పిఱవా ఇన్బత్ తెమైఇరుత్త వేండిప్
పిఱవా ముదల్వన్ పిఱందు - నఱవారున్
తారులా వుంబుయత్తుచ్ చంబంద నాదనెండ్రు 70
పేరిలా నాదన్ఒరు పేర్బునైందు - పారోర్దం
ఉండి ఉఱక్కం పయమ్ఇన్బం ఒత్తొళుహిక్
కొండు మహిళ్ంద కుణంబోట్రి - మిండాయ
ఆఱు సమయప్ పొరుళుమ్అఱి విత్తవట్రిఱ్
పేఱిన్మై ఎంగళుక్కే పేఱాక్కిత్ - తేఱాద
సిత్తన్ దెళియత్ తిరుమేని కొండువరుం
అత్తహైమై తానే అమైయామల్ - విత్తహమాఞ్
సైవ నెఱియిఱ్ సమయ ముదలాహ
ఎయ్దుం అబిడేహం ఎయ్దువిత్తుచ్ - సెయ్యదిరుక్
కణ్ణరుళాల్ నోక్కిక్ కడియబిఱప్ పాఱ్పట్ట 75
పుణ్ణుం ఇరువినైయుం పోయ్అహల - వణ్ణమలర్క్
కైత్తలత్తై వైత్తరుళిక్ కల్లాయ నెంజురుక్కి
మెయ్త్తహైమై యెల్లాం విరిత్తోది - ఒత్తొళుహుం
సేణ్ఆర్ ఇరుళ్వడివుం సెంగదిరోన్ పాల్నిఱ్పక్
కాణా తొళియుం కణక్కేబోల్ - ఆణవత్తిన్
ఆది కుఱైయామల్ ఎన్బాల్ అణుహామల్
నీది నిఱుత్తుం నిలైబోట్రి - మేదక్కోర్
సెయ్యుఞ్ సరియై తిహళ్గిరియా యోహత్తాల్
ఎయ్దుంజీర్ ముత్తిబదం ఎయ్దువిత్తు - మెయ్యన్బాఱ్
కాణత్ తహువార్గళ్ కండాల్ తమైప్పిన్బు 80
నాణత్ తహుమ్ఞాన నన్నెఱియై - వీణే
ఎనక్కుత్ తరవేండి ఎల్లాప్ పొరుట్కుం
మనక్కుం మలరయన్మాల్ వానోర్ - నినైప్పినుక్కున్
తూరంబో లేయణియ సుందరత్తాళ్ ఎన్తలైమేల్
ఆరుం పడిదన్ దరుళ్సెయ్ద - పేరాళన్
తందబొరుళ్ ఏదెన్నిల్ తాన్వేఱు నాన్వేఱాయ్
వందు పుణరా వళక్కాక్కి - ముందిఎండ్రన్
ఉళ్ళమ్ఎండ్రుం నీంగా తొళిత్తిరుందు తోండ్రినిఱ్కుఙ్
కళ్ళమ్ఇండ్రు కాట్టుం కళల్బోట్రి - వళ్ళమైయాల్
తన్నైత్ తెరివిత్తుత్ తండ్రాళి నుట్కిడంద 85
ఎన్నైత్ తెరివిత్త ఎల్లైయిన్కణ్ - మిన్ఆరుం
వణ్ణం ఉరువం మరువుఙ్ కుణమయక్కం
ఎణ్ణుఙ్ కలైహాలం ఎప్పొరుళుం - మున్నమ్ఎనక్(కు)
ఇల్లామై కాట్టిప్పిన్ పెయ్దియవా కాట్టిఇనిచ్
సెల్లామై కాట్టుఞ్ సెయల్బోట్రి - ఎల్లాంబోయ్త్
తమ్మైత్ తెళిందారాయ్త్ తామే పొరుళాహి
ఎమ్మైప్ పుఱంగూఱి ఇన్బుట్రుచ్ - సెమ్మై
అవిహారం పేసుం అహంబిరమక్ కారర్
వెళియాం ఇరుళిల్ విడాదే - ఒళియాయ్నీ
నిండ్ర నిలైయే నిహళ్త్తి ఒరుబొరుళ్వే 90
ఱిండ్రి యమైయామై ఎడుత్తోది - ఒండ్రాహచ్
సాదిత్తుత్ తమ్మైచ్ చివమాక్కి ఇప్పిఱవిప్
పేదన్ దనిల్ఇన్బప్ పేదముఱాప్ - పాదహరో(టు)
ఏహమాయ్ప్ పోహామల్ ఎవ్విడత్తుఙ్ కాట్చిదందు
పోహమాం పొట్రాళి నుట్పుణర్త్తి - ఆదియుడన్
నిఱ్క అళియా నిలైఇదువే ఎండ్రరుళి
ఒక్క వియాబహందన్ నుట్కాట్టి - మిక్కోంగుం
ఆనంద మాక్కడలిల్ ఆరా అముదళిత్తుత్
తాన్వందు సెయ్యున్ దహుదియినాల్ - ఊన్ఉయిర్దాన్
మున్కండ కాలత్తుం నీంగాద మున్నోనై 95
ఎన్కొండు పోట్రిసైప్పేన్ యాన్.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/10====>10001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி