విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
1. சிவஞான போதம
மொததம - 12 சூததிரஙகள
001 సిఱప్పుప్ పాయిరం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமியப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக்
காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருள்தீர்ந்
தருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
உயர்சிவ ஞான போதம் உரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
பவநனி வன்பகை கடந்த
தவரடி புனைந்த தலைமை யோனே.

మలర్దలై ఉలహిన్ మాయిరుళ్ తుమియప్
పలర్బుహళ్ ఞాయిఱు పడరిన్ అల్లదైక్
కాండల్ సెల్లాక్ కణ్బోల్ ఈండియ
పెరుంబెయర్క్ కడవుళిఱ్ కండుహణ్ ణిరుళ్దీర్న్
తరుందుయర్క్ కురంబైయిన్ ఆన్మా నాడి
మయర్వఱ నంది మునిహణత్ తళిత్త
ఉయర్సివ ఞాన పోదం ఉరైత్తోన్
పెణ్ణైప్ పునల్సూళ్ వెణ్ణైచ్ చువేదవనన్
పొయ్గణ్ టహండ్ర మెయ్గండ తేవన్
పవనని వన్బహై కడంద
తవరడి పునైంద తలైమై యోనే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/1====>1001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி