విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
11. கொடிககவி
001 కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4
పాసుర సంఖ్య : 1

ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க்குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக்கொடி கட்டினனே.

ఒళిక్కు మిరుళుక్కు మొండ్రే యిడమొండ్రు మేలిడిలొన్
ఱొళిక్కు మెనిను మిరుళడ రాదుళ్ ళుయిర్క్కుయిరాయ్త్
తెళిక్కు మఱివు తిహళ్ందుళ తేనున్ దిరిమలత్తే
కుళిక్కు ముయిరరుళ్ కూడుం పడిక్కొడి కట్టిననే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/11====>11001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி