విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
12. நெஞசுவிடுதூது
001 కలివెణ్బా
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

பூமேவும் உந்திப் புயல்வண்ணன் பொற்பதுமத்
தார்மேவும் மார்பன் சதுமுகத்தோன் - தாம்மேவிப்
பன்றியும் அன்னமுமாய்ப் பாரிடந்தும் வான்பறந்தும்
என்றும் அறியா இயல்பினான் - அன்றியும்
இந்திரனும் வானோரும் ஏனோரும் எப்புவியும்
மந்தர வெற்பும் மறிகடலும் - மந்திரமும்
வேதமும் வேத *முடிவின்விளை விந்துவுடன்
நாதமுங் காணா நலத்தினான் - ஓத
அரியான் எளியான் அளவிறந்து நின்ற 5
பெரியான் சிறியான்பெண் பாகன் - தெரியா
அருவான் உருவான் அருவுருவ மல்லான்
மரியான் மரிப்பார் மனத்தான் - பரிவான
மெய்யர்க்கு மெய்யன் வினைக்குவினை யாயினான்
பொய்யர்க்குப் பொய்யாய பொய்யினான் - ஐயன்
படநாகம் பூண்ட பரமன் பசுவி
னிடமாய் நிறைந்த இறைவன் - சுடரொளியான்
என்றுமுளன் அன்றளவும் யானும் உளனாகி
நின்றநிலை யிற்றரித்து நில்லாமற் - சென்றுசென்று
தோற்றியிடும் அண்டசஞ் சுவேதசங்கள் பாரின்மேற் 10
சாற்றும்உற் பீசஞ் சராயுசங்கட் - கேற்றபிறப்
பெல்லாம் பிறந்தும் இறந்தும் இருவினையின்
பொல்லாங்கு துய்க்கும் பொறியிலியேன் - கல்லா
உணர்வின் மிசையோ டுலகா யதனைப்
புணர்வதொரு புல்லறிவு பூண்டு - கணையிற்
கொடிதெனவே சென்று * குடிப்பழியே செய்து
கடிய கொலைகளவு காமம் - படியின்மிசைத்
தேடி யுழன்று தெரிவைத் தெரியாமல்
வாடி இடையும் மனந்தனக்கும் - நாடிஅது
போன வழிபோகும் புந்திக்கும் புந்தியுடன் 15
ஆன திறலார் அகந்தைக்கும் - மேனி
அயர அயர அழிய அழியும்
உயிரின் துயரம் உரையேன் - வயிரமே
கொண்டதொரு காமனுக்குங் கோபனுக்கும் மோகனுக்கும்
மண்டு மதமாச் சரியனுக்குந் - திண்டிறல்சேர்
இந்திரியம் பத்துக்கும் ஈரைந்து மாத்திரைக்கும்
அந்தமிலாப் பூதங்கள் ஐந்துக்குஞ் சிந்தைகவர்
மூன்றுகுற்றம் மூன்றுகுணம் மூன்றுமலம் மூன்றவத்தை
ஏன்றுநின்று செய்யும் இருவினைக்குந் - தோன்றாத
வாயுஒரு பத்துக்கும் மாறாத வல்வினையே 20
யாய கிளைக்கும் அருநிதிக்கும் - நேயமாம்
இச்சை கிரியை யிவைதரித்தங் கெண்ணிலா
அச்சங் கொடுமை யவைபூண்டு - கச்சரவன்
சீரில்நிலை நில்லாது திண்டாடும் பல்கருவி
வாரில்அகப் பட்டு மயங்கினேன் - தேருங்கால்
உன்னை ஒழிய உறவில்லை என்னுமது
தன்னை அறிவை தனியறிவை - முன்னந்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று - நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்உரைத்த 25
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல் - ஐவர்க்கும்
ஆவதுவே செய்தங் கவர்வழியைத் தப்பாமற்
பாவமெனும் பௌவப் பரப்பழுந்திப் - பூவையர்தம்
கண்வலையிற் பட்டுக் கலவிக் கலைபயின்றங்(கு)
உண்மை நிலையுணர்ச்சி ஓராமல் - திண்மையினால்
நாவிற் கொடுமை பலபிதற்றி நாடோறுஞ்
சாவிற் பிறப்பில் தலைப்பட்டிங் - காவிநிலை
நிற்கும்வகை பாராய் நிலையான நெஞ்சமே
பொற்பினுடன் யானே புகலக்கேள் - வெற்பின்மிசை
வந்திருக்க வல்லான் மதியாதார் வல்அரணம் 30
செந்தழலில் மூழ்கச் சிரித்தபிரான் - அந்தமிலா
வேத முடிவில் விளைவில் விளைவிலொளி
ஆதி யமலன் நிமலனருட் - போத
அறிவி லறிவை அறியு மவர்கள்
குறியுள் புகுதுங் குணவன் - நெறிகொள்
வெளியில் வெளியில் வெளியன் வெளியில்
ஒளியில் ஒளியில் ஒளியன் - ஒளியில்
அளியில் அளியில் அளியன் அளியில்
அளவில் அளவில் அளவன் - அளவிறந்து
நின்றான் அனைத்தும் நிறைந்தான் நினைப்பவர்பாற் 35
சென்றான் தெரியத் தெரியாதான் - குன்றா
விளக்காய் நிறைந்த விரிசுடரான் மண்மேல்
துளக்காமல் நின்றபெருஞ் சோதி - உளக்கண்ணுக்
கல்லாது தோன்றா அமலன் அகிலமெலாம்
நில்லாமல் நின்ற நிலையினான் - சொல்ஆரும்
ஈசன் பெருமை இருவினையேன் இன்றுனக்குப்
பேசுந் தகைமையெலாம் பேணிக்கேள் - பாசம்
பலவுங் கடந்து பரிந்தருள்சேர் பண்பாற்
குலவி விளங்குகுணக் குன்றோன் - இலகவே
செய்ய தருமச் செழுங்கிரியின் மீதிழிந்து 40
வையம் பரவ மகிழ்ந்தெழுந்தங் - கையங்
களவுபயங் காமங் கொலைகோபங் காதி
அளவில்வினை யெல்லாம் அழித்திங் - குளமகிழத்
தொம்மெனவே எங்கும் முழங்கிச் சுருதிபயில்
செம்மைதரும் ஆகமங்கள் சேர்ந்தோடி - மும்மலத்தின்
காடடங்க வேர்பறித்துக் கல்விக் கரைகடந்தங்(கு)
ஓடுபல் பூதத் துணர்வழித்து - நீடுபுகழ்
மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியென்னப் பேர்பெற்ற
ஐவாய வேட்கை யவாஅகற்றி - நையும்இயல்
வாக்குப்பா தம்பாணி பாயுருபத் தம்பலவும் 45
நீக்கிச் செறிந்து நிறைந்தோடிப் - போக்கரிய
பந்தமெனுஞ் சோலை பறித்துப் பரந்தலைக்கும்
அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் - சிந்திவிழ
மோதி அருணீர்மை ஓங்கிவிறல் முக்குணமுங்
காதி உரோமமெலாங் கைகலந்து - சீதப்
புளகம் அரும்பப் புலன்மயக்கம் போக்கி
விளைவில் புலன்முட்ட மேவிக் - களபதன
மாதர் மயக்கம் அறுத்துவளர் மண்டலத்துச்
சோதியொரு மூன்றினையுஞ் சோதித்து - நீதியினால்
ஆதாரம் ஆறினுஞ்சென் றாறிஅடல் வாயுக்கள் 50
மீதான பத்தும் மிகப்பரந்து - காதிப்
பிருதிவியப் புத்தேயு வாயுஆ காய
உறுதி நிலமைந்தும் ஓடி - மறுவிலா
நான்முகன்மால் ஈசன் மகேசன் நலஞ்சிறந்த
தான்முகம் ஐந்தாஞ் சதாசிவமும் - ஆனதொரு
விந்துநா தங்கடந்து சுத்த வெறுவெளியில்
அந்தமிலாப் பாழடங்கத் தேக்கியபின் - முந்திவரும்
அவ்வறிவுக் கப்பாலுஞ் சென்றகண்டம் உள்ளடக்கிச்
செவ்வறிவே யாகித் திகைப்பொழிந்திட் - டெவ்வறிவுந்
தானாய வீடளித்துத் தன்னிற் பிறிவிலா 55
ஊனாகி எவ்வுயிர்க்கும் உள்புகுந்து - மேனியிலா
அஞ்சவத்தை யுங்கடந் தாயபெரும் பேரொளிக்கே
தஞ்சமெனச் சென்று தலைப்பட்டு - வஞ்சமறத்
தான்அந்தம் இல்லாத தண்ணளியால் ஓங்கிவரும்
ஆனந்தம் என்பதோர் ஆறுடையான் - ஆனந்தம்
பண்ணும் பயன்சுருதி ஆகமங்கள் பார்த்துணர்ந்து
நண்ண அரியதொரு நாடுடையான் - எண்ணெண்
கலையால் உணர்ந்து கருத்தழிந்து காம
நிலையான தெல்லாமும் நீத்தங் - கலைவறவே
தேட்டற்ற சிந்தை சிவஞான மோனத்தால் 60
ஓட்டற்று வீற்றிருக்கும் ஊருடையான் - நாட்டத்தால்
தெண்ணீ ரருவிவிழச் சிந்தைமயக் கந்தெளிந்(து)
உண்ணீர்மை யெய்த உரோமமெலாம் - நண்ணும்
புளகம் புனைமெய் யர்பொய் யிற்கூடாமல்
உளகம்பங் கொண்டுள் உருகி - அளவிலா
மாலா யிருக்கு மவர்மனத்தை வாங்கஅருள்
மேலாய் விளங்கலங்கல் மெய்யினான் - தோலாத
வானம் புவனம் மலைகடல்ஏழ் பாதாளம்
ஊன்ஐந்து பூதத் துயிருணர்ச்சி - ஞானமாய்
எல்லாமாய் அல்லவாய் எண்ணுவார் எண்ணத்து 65
நில்லாமல் நிற்கும்நீள் வாசியான் - சொல்ஆரும்
பாதாளம் ஊடுருவிப் பாரேழும் விண்ணேழும்
ஆதார மாகி அகண்டம்நிறைந் - தோத
அரிதாய் எளிதாய் அருமறையா றங்கத்
துருவாய் உயிராய் உணர்வாய்ப் - பெரிதாய
வெய்யதுயர்ப் பாசமற வீசியே வெம்பிறவித்
துய்ய கடலைத் துகளெழுப்பி - ஐயமுறுங்
காமக் * குரோதலோப மோகமதங் காய்ந்தடர்த்துச்
சாமத் தொழிலின் தலைமிதித்து - நாமத்தாற்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கின்விறற் கட்டறுத்துத் 70
தத்தம் பயங்கொலைகள் ஆங்கழித்தே - தத்திவரும்
பாசக் குழாத்தைப் படஅடித்துப் பாவையர்தம்
ஆசைக் கருத்தை அறவீசி - நேசத்தால்
ஆனவே கங்கொண் டருள்மும் மதத்தினால்
ஊனையார் தத்துவங்க ளுள்புகுந்து - தேனைப்
பருகிக் களித்துயர்ந்து பன்மறைநாற் கோட்டால்
மருவித் திகழ்ஞான ஆனையான் - இருமுச்
சமையங் கடந்து தனக்கொப் பிலாது
சுமைதுன்ப நீக்குந் துவசன் - கமையொன்றித்
தம்மை மறந்து தழலொளியுள் ளேயிருத்தி 75
இம்மை மறுமை இரண்டகற்றிச் - செம்மையே
வாயுவை ஓடா வகைநிறுத்தி வானத்து
வாயுவையும் அங்கே யுறஅமைத்துத் - தேயுவால்
என்றும் ஒரு தகைமை யாயிருக்கும் இன்பருளே
நின்று முழங்கும் நெடுமுரசோன் - அன்றியும்
மாலும் அயனும் வகுத்தளித்த வையமெலாஞ்
சாலும்அதற் கப்பாலும் எப்பாலும் - மேலை
யுலகும் உலகால் உணரவொண்ணா ஊரும்
இலகி நடக்கும்எழில் ஆணையான் - அலகிறந்த
காட்சியான் காட்சிக்குங் காணான் கலைஞான 80
ஆட்சியான் ஆட்சிக்கும் ஆயினான் - சூட்சியான்
பாருந் திசையும் படரொளியா லேநிறைந்தான்
தூருந் தலையுமிலாத் தோன்றலான் - வேராகி
வித்தாகி வித்தின் விளைவாகி மேவுதனுச்
சத்தாதி பூதங்கள் தானாகிச் - சுத்த
வெறுவெளியாய் பாழாய் வெறும்பாழுக் கப்பால்
உறுபொருளாய் நின்ற ஒருவன் - பொறியிலியேன்
வெம்பும் பிறவியலை வீழாமல் வீடளித்த
சம்பந்த மாமுனியென் தம்பிரான் - அம்புவியோர்
போற்றுந் திருவடியென் புன்தலைமே லேபொறித்தோன் 85
ஏற்றின் புறத்தமைந்த எங்கோமான் - சாற்றுவார்
சாற்றும் பொருளான் தனிமுதல்வன் தானல்லான்
வேற்றின்பம் இல்லா விளங்கொளியான் - போற்றுங்
குருவேட மாகிக் குணங்குறியொன் றில்லாப்
பெருவேட மாய்நிறைந்த பெம்மான் - கருவேடங்
கட்டுமுருக் கட்டறுத்தான் கற்றவர்வாழ் தில்லையான்
எட்டுமவர்க் கெட்டா இயல்பினான் - மட்டவிழ்தார்
வானோன் பவனி வரக்கண்டு வல்வினையேன்
ஏனோரும் ஏத்துதல்கண் டேத்தினேன் - தான்என்னைப்
பார்த்தான் பழையவினைப் பஞ்சமலக் கொத்தையெல்லாம் 90
நீத்தான் நினைவுவே றாக்கினான் - ஏத்தரிய
தொண்ணூற் றறுவர்பயில் தொக்கிற் றுவக்கறுத்தான்
கண்ணூறு தேனமுதங் காட்டினான் - வெண்ணீறும்
வேடமும் பூசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான்
மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே - நாடரிய
அஞ்செழுத்தின் உள்ளீ டறிவித்தான் அஞ்செழுத்தை
நெஞ்சழுத்தி நேய மயலாக்கி - அஞ்செழுத்தை
உச்சரிக்குங் கேண்மை யுணர்த்தி அதன் உச்சரிப்பு
வைச்சிருக்கும் அந்த வழியாக்கி - அச்சமறச்
சென்று விளக்கை எழத்தூண்டிச் செஞ்சுடரின் 95
ஒன்றி ஒருவிளக்கின் உள்ளொளியாய் - நின்ற
பெருவிளக்கின் பேரொளியாய் உள்ளே பிரசம்
மருவும் மலர்போல் மதித்தங் - கருவினுருக்
கொள்ளா அருளைக் கொளுத்திக் குணங்குறியொன்
றில்லா இடத்தே இளைப்பாற்றி - விள்ளாத
உள்ளம் முதலாக உள்ளதெலாம் வாங்கஅருள்
வெள்ள மயலளித்து மேவினான் - கள்ளம்
மறப்பித்தான் மெய்ஞ்ஞான மாக்கிமன மெல்லாம்
இறப்பித்தான் என்பிறவி ஈர்த்தான் - விறற்சொல்லுக்
கெட்டானை யார்க்கும் எழுதா இயற்குணங்க 100
ளெட்டானை ஆற்றா எழுத்தினான் - மட்டாரும்
பாடலார் ஆடலார் பண்பலார் நண்பலார்
ஆடலா ராடல் அகன்பதியாம் - கூடலார்
காணக் கிடையாதான் காண்பார்க்குக் காட்சியான்
பாணர்க் கிலகு பலகையிட்டான் - சேணிற்
சிறந்த உருவான் திருமாலுக் கெட்டான்
நிறைந்த திருவுருவில் நிற்போன் - கறங்குடனே
சூறைசுழல் வண்டு சுழல்கொள்ளி வட்டமெனு
மாறு கருணையினால் மாற்றினான் - நீறணிந்த
மெய்யன் நிமலன் அமலன்அருள் வீடளிக்கும் 105
ஐயன் அறிவுக்கறி வாயினான் - பொய்யர்பாற்
பொய்மையாய் நின்றான் புரிந்தவர்தம் நெஞ்சத்து
மெய்மையாய் நின்று விளங்கினான் - கைமழுவன்
அத்தன்பால் நீசென் றடையும் இடத்தையெலாஞ்
சித்தஞ்சேர் நெஞ்சமே செப்பக்கேள் - நித்தலுமே
பூசிமுடித் துண்டுடுத்துப் பூங்குழலார் தங்கலவி
ஆசைதனிற் பட்டின்ப ஆர்கலிக்குள் - நேசமுற
நின்று திளைக்கும் இதுமுத்தி யல்லதுவே
றொன்று திளைக்கும் அதுமுத்தி - யன்றென்(று)
இலகா இருளலகை போல்இகலே பேசும் 110
உலகா யதன்பால் உறாதே - பலகாலும்
தாம்பிரமங் கண்டவர்போல் தம்மைக்கண் டாங்கதுவே
நான்பிரமம் என்பவர்பால் நண்ணாதே - ஊன்தனக்குக்
கொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலையல்ல என்றுகுறித்(து)
என்றும்அற மேதெய்வம் என்றென்று - வென்றிப்
பொறையே யெனும்புத்தன் பொல்லாத புன்சொல்
மிறையே விரும்பி விழாதே - நிறைமேவி
வாழ்பவர்போல் மன்னுடம்பில் மன்னும்உரோ மம்பறித்துத்
தாழ்வுநினை யாதுதுகில் தான்அகற்றி - ஆழ்விக்கும்
அஞ்சும் அகற்றும் அதுமுத்தி என்றுரைக்கும் 115
வஞ்சமணன் பாழி மருவாதே - செஞ்சொல்புனை
ஆதிமறை ஓதி அதன்பயன்ஒன் றும்அறியா
வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே - ஆதியின்மேல்
உற்றதிரு நீறுஞ் சிவாலயமும் உள்ளத்துச்
செற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே - நற்றவஞ்சேர்
வேடமுடன் பூசைஅருள் மெய்ஞ்ஞான மில்லாத
மூடருடன் கூடி முயங்காதே - நீட
அழித்துப் பிறப்ப தறியா தரனைப்
பழித்துத் திரிபவரைப் பாராதே - விழித்தருளைத்
தந்தெம்மை ஆண்டருளுஞ் சம்பந்த மாமுனிவன் 120
அந்தங் கடந்தப்பா லாய்நின்றோன் - எந்தைபிரான்
வீற்றிருக்கும் ஓலக்கம் எய்திஅடி வீழ்ந்திறைஞ்சிப்
போற்றி சயசய போற்றியென - ஆர்த்தகரி
அன்றுரித்தாய் நின்பவனி ஆதரித்தா ரெல்லாரும்
வென்றிமதன் அம்புபட வீழ்வரோ - நின்றிடத்து
நில்லாத செல்வம் நிலையென் றுனைநீங்கிப்
பொல்லா நரகிற் புகுவரோ - பல்லோரும்
கத்துஞ் சமயக் கணக்கிற் படுவரோ
சித்தம் பலகால் திகைப்பரோ - முத்தம்
பொருத நகைமடவார் புன்கலவி யின்பம் 125
மருவி மயங்கி வருவரோ - இருபொழுதும்
நாள்இருபத் தேழும் நவக்கிரக மும்நலியுங்
கோள்இதுவென் றெண்ணிக் குறிப்பரோ - வேளை
எரித்த விழியாய்நின் இன்பக் கடற்கே
தரித்து மதிமறந்த தையல் - வருத்தமெலாந்
தீராய் எனஉரைத்துச் செங்கமலப் பூந்திருத்தாள்
தாராய் எனப்பலகால் தாழ்ந்திறைஞ்சி - ஏர்ஆரும்
பூங்கொன்றை வாங்கிப் புகழ்ந்துபுரி நெஞ்சமே
ஈங்கொன்ற வாராய் இனி.

పూమేవుం ఉందిప్ పుయల్వణ్ణన్ పొఱ్పదుమత్
తార్మేవుం మార్బన్ సదుముహత్తోన్ - తామ్మేవిప్
పండ్రియుం అన్నముమాయ్ప్ పారిడందుం వాన్బఱందుం
ఎండ్రుం అఱియా ఇయల్బినాన్ - అండ్రియుం
ఇందిరనుం వానోరుం ఏనోరుం ఎప్పువియుం
మందర వెఱ్పుం మఱిహడలుం - మందిరముం
వేదముం వేద *ముడివిన్విళై విందువుడన్
నాదముఙ్ కాణా నలత్తినాన్ - ఓద
అరియాన్ ఎళియాన్ అళవిఱందు నిండ్ర 5
పెరియాన్ సిఱియాన్బెణ్ పాహన్ - తెరియా
అరువాన్ ఉరువాన్ అరువురువ మల్లాన్
మరియాన్ మరిప్పార్ మనత్తాన్ - పరివాన
మెయ్యర్క్కు మెయ్యన్ వినైక్కువినై యాయినాన్
పొయ్యర్క్కుప్ పొయ్యాయ పొయ్యినాన్ - ఐయన్
పడనాహం పూండ పరమన్ పసువి
నిడమాయ్ నిఱైంద ఇఱైవన్ - సుడరొళియాన్
ఎండ్రుముళన్ అండ్రళవుం యానుం ఉళనాహి
నిండ్రనిలై యిట్రరిత్తు నిల్లామఱ్ - సెండ్రుసెండ్రు
తోట్రియిడుం అండసఞ్ సువేదసంగళ్ పారిన్మేఱ్ 10
సాట్రుమ్ఉఱ్ పీసఞ్ సరాయుసంగట్ - కేట్రబిఱప్
పెల్లాం పిఱందుం ఇఱందుం ఇరువినైయిన్
పొల్లాంగు తుయ్క్కుం పొఱియిలియేన్ - కల్లా
ఉణర్విన్ మిసైయో టులహా యదనైప్
పుణర్వదొరు పుల్లఱివు పూండు - కణైయిఱ్
కొడిదెనవే సెండ్రు * కుడిప్పళియే సెయ్దు
కడియ కొలైహళవు కామం - పడియిన్మిసైత్
తేడి యుళండ్రు తెరివైత్ తెరియామల్
వాడి ఇడైయుం మనందనక్కుం - నాడిఅదు
పోన వళిబోహుం పుందిక్కుం పుందియుడన్ 15
ఆన తిఱలార్ అహందైక్కుం - మేని
అయర అయర అళియ అళియుం
ఉయిరిన్ తుయరం ఉరైయేన్ - వయిరమే
కొండదొరు కామనుక్కుఙ్ కోబనుక్కుం మోహనుక్కుం
మండు మదమాచ్ చరియనుక్కున్ - తిండిఱల్సేర్
ఇందిరియం పత్తుక్కుం ఈరైందు మాత్తిరైక్కుం
అందమిలాప్ పూదంగళ్ ఐందుక్కుఞ్ సిందైహవర్
మూండ్రుహుట్రం మూండ్రుహుణం మూండ్రుమలం మూండ్రవత్తై
ఏండ్రునిండ్రు సెయ్యుం ఇరువినైక్కున్ - తోండ్రాద
వాయుఒరు పత్తుక్కుం మాఱాద వల్వినైయే 20
యాయ కిళైక్కుం అరునిదిక్కుం - నేయమాం
ఇచ్చై కిరియై యివైదరిత్తఙ్ కెణ్ణిలా
అచ్చఙ్ కొడుమై యవైబూండు - కచ్చరవన్
సీరిల్నిలై నిల్లాదు తిండాడుం పల్గరువి
వారిల్అహప్ పట్టు మయంగినేన్ - తేరుంగాల్
ఉన్నై ఒళియ ఉఱవిల్లై ఎన్నుమదు
తన్నై అఱివై తనియఱివై - మున్నన్
తలైప్పట్టార్ తీరత్ తుఱందార్ మయంగి
వలైప్పట్టార్ మట్రైయవ రెండ్రు - నిలైత్తమిళిన్
తెయ్వప్ పులమైత్ తిరువళ్ ళువర్ఉరైత్త 25
మెయ్వైత్త సొల్లై విరుంబామల్ - ఐవర్క్కుం
ఆవదువే సెయ్దఙ్ కవర్వళియైత్ తప్పామఱ్
పావమెనుం పౌవప్ పరప్పళుందిప్ - పూవైయర్దం
కణ్వలైయిఱ్ పట్టుక్ కలవిక్ కలైబయిండ్రఙ్(కు)
ఉణ్మై నిలైయుణర్స్చి ఓరామల్ - తిణ్మైయినాల్
నావిఱ్ కొడుమై పలబిదట్రి నాడోఱుఞ్
సావిఱ్ పిఱప్పిల్ తలైప్పట్టిఙ్ - కావినిలై
నిఱ్కుమ్వహై పారాయ్ నిలైయాన నెంజమే
పొఱ్పినుడన్ యానే పుహలక్కేళ్ - వెఱ్పిన్మిసై
వందిరుక్క వల్లాన్ మదియాదార్ వల్అరణం 30
సెందళలిల్ మూళ్గచ్ చిరిత్తబిరాన్ - అందమిలా
వేద ముడివిల్ విళైవిల్ విళైవిలొళి
ఆది యమలన్ నిమలనరుట్ - పోద
అఱివి లఱివై అఱియు మవర్గళ్
కుఱియుళ్ పుహుదుఙ్ కుణవన్ - నెఱిహొళ్
వెళియిల్ వెళియిల్ వెళియన్ వెళియిల్
ఒళియిల్ ఒళియిల్ ఒళియన్ - ఒళియిల్
అళియిల్ అళియిల్ అళియన్ అళియిల్
అళవిల్ అళవిల్ అళవన్ - అళవిఱందు
నిండ్రాన్ అనైత్తుం నిఱైందాన్ నినైప్పవర్బాఱ్ 35
సెండ్రాన్ తెరియత్ తెరియాదాన్ - కుండ్రా
విళక్కాయ్ నిఱైంద విరిసుడరాన్ మణ్మేల్
తుళక్కామల్ నిండ్రబెరుఞ్ సోది - ఉళక్కణ్ణుక్
కల్లాదు తోండ్రా అమలన్ అహిలమెలాం
నిల్లామల్ నిండ్ర నిలైయినాన్ - సొల్ఆరుం
ఈసన్ పెరుమై ఇరువినైయేన్ ఇండ్రునక్కుప్
పేసున్ దహైమైయెలాం పేణిక్కేళ్ - పాసం
పలవుఙ్ కడందు పరిందరుళ్సేర్ పణ్బాఱ్
కులవి విళంగుహుణక్ కుండ్రోన్ - ఇలహవే
సెయ్య తరుమచ్ చెళుంగిరియిన్ మీదిళిందు 40
వైయం పరవ మహిళ్ందెళుందఙ్ - కైయఙ్
కళవుబయఙ్ కామఙ్ కొలైహోబఙ్ కాది
అళవిల్వినై యెల్లాం అళిత్తిఙ్ - కుళమహిళత్
తొమ్మెనవే ఎంగుం ముళంగిచ్ చురుదిబయిల్
సెమ్మైదరుం ఆహమంగళ్ సేర్ందోడి - ముమ్మలత్తిన్
కాడడంగ వేర్బఱిత్తుక్ కల్విక్ కరైహడందఙ్(కు)
ఓడుబల్ పూదత్ తుణర్వళిత్తు - నీడుబుహళ్
మెయ్వాయ్గణ్ మూక్కుచ్ చెవియెన్నప్ పేర్బెట్ర
ఐవాయ వేట్కై యవాఅహట్రి - నైయుమ్ఇయల్
వాక్కుప్పా తంబాణి పాయురుబత్ తంబలవుం 45
నీక్కిచ్ చెఱిందు నిఱైందోడిప్ - పోక్కరియ
పందమెనుఞ్ సోలై పఱిత్తుప్ పరందలైక్కుం
అందమనం పుత్తియుడన్ ఆంగారం - సిందివిళ
మోది అరుణీర్మై ఓంగివిఱల్ ముక్కుణముఙ్
కాది ఉరోమమెలాఙ్ కైహలందు - సీదప్
పుళహం అరుంబప్ పులన్మయక్కం పోక్కి
విళైవిల్ పులన్ముట్ట మేవిక్ - కళబదన
మాదర్ మయక్కం అఱుత్తువళర్ మండలత్తుచ్
సోదియొరు మూండ్రినైయుఞ్ సోదిత్తు - నీదియినాల్
ఆదారం ఆఱినుంజెన్ ఱాఱిఅడల్ వాయుక్కళ్ 50
మీదాన పత్తుం మిహప్పరందు - కాదిప్
పిరుదివియప్ పుత్తేయు వాయుఆ కాయ
ఉఱుది నిలమైందుం ఓడి - మఱువిలా
నాన్ముహన్మాల్ ఈసన్ మహేసన్ నలంజిఱంద
తాన్ముహం ఐందాఞ్ సదాసివముం - ఆనదొరు
విందునా తంగడందు సుత్త వెఱువెళియిల్
అందమిలాప్ పాళడంగత్ తేక్కియబిన్ - ముందివరుం
అవ్వఱివుక్ కప్పాలుఞ్ సెండ్రహండం ఉళ్ళడక్కిచ్
సెవ్వఱివే యాహిత్ తిహైప్పొళిందిట్ - టెవ్వఱివున్
తానాయ వీడళిత్తుత్ తన్నిఱ్ పిఱివిలా 55
ఊనాహి ఎవ్వుయిర్క్కుం ఉళ్బుహుందు - మేనియిలా
అంజవత్తై యుంగడన్ దాయబెరుం పేరొళిక్కే
తంజమెనచ్ చెండ్రు తలైప్పట్టు - వంజమఱత్
తాన్అందం ఇల్లాద తణ్ణళియాల్ ఓంగివరుం
ఆనందం ఎన్బదోర్ ఆఱుడైయాన్ - ఆనందం
పణ్ణుం పయన్చురుది ఆహమంగళ్ పార్త్తుణర్ందు
నణ్ణ అరియదొరు నాడుడైయాన్ - ఎణ్ణెణ్
కలైయాల్ ఉణర్ందు కరుత్తళిందు కామ
నిలైయాన తెల్లాముం నీత్తఙ్ - కలైవఱవే
తేట్టట్ర సిందై సివఞాన మోనత్తాల్ 60
ఓట్టట్రు వీట్రిరుక్కుం ఊరుడైయాన్ - నాట్టత్తాల్
తెణ్ణీ రరువివిళచ్ చిందైమయక్ కందెళిన్(తు)
ఉణ్ణీర్మై యెయ్ద ఉరోమమెలాం - నణ్ణుం
పుళహం పునైమెయ్ యర్బొయ్ యిఱ్కూడామల్
ఉళహంబఙ్ కొండుళ్ ఉరుహి - అళవిలా
మాలా యిరుక్కు మవర్మనత్తై వాంగఅరుళ్
మేలాయ్ విళంగలంగల్ మెయ్యినాన్ - తోలాద
వానం పువనం మలైహడల్ఏళ్ పాదాళం
ఊన్ఐందు పూదత్ తుయిరుణర్స్చి - ఞానమాయ్
ఎల్లామాయ్ అల్లవాయ్ ఎణ్ణువార్ ఎణ్ణత్తు 65
నిల్లామల్ నిఱ్కుమ్నీళ్ వాసియాన్ - సొల్ఆరుం
పాదాళం ఊడురువిప్ పారేళుం విణ్ణేళుం
ఆదార మాహి అహండమ్నిఱైన్ - తోద
అరిదాయ్ ఎళిదాయ్ అరుమఱైయా ఱంగత్
తురువాయ్ ఉయిరాయ్ ఉణర్వాయ్ప్ - పెరిదాయ
వెయ్యదుయర్ప్ పాసమఱ వీసియే వెంబిఱవిత్
తుయ్య కడలైత్ తుహళెళుప్పి - ఐయముఱుఙ్
కామక్ * కురోదలోబ మోహమదఙ్ కాయ్ందడర్త్తుచ్
సామత్ తొళిలిన్ తలైమిదిత్తు - నామత్తాఱ్
కత్తుఞ్ సమయక్ కణక్కిన్విఱఱ్ కట్టఱుత్తుత్ 70
తత్తం పయంగొలైహళ్ ఆంగళిత్తే - తత్తివరుం
పాసక్ కుళాత్తైప్ పడఅడిత్తుప్ పావైయర్దం
ఆసైక్ కరుత్తై అఱవీసి - నేసత్తాల్
ఆనవే కంగొణ్ టరుళ్ముం మదత్తినాల్
ఊనైయార్ తత్తువంగ ళుళ్బుహుందు - తేనైప్
పరుహిక్ కళిత్తుయర్ందు పన్మఱైనాఱ్ కోట్టాల్
మరువిత్ తిహళ్ఞాన ఆనైయాన్ - ఇరుముచ్
సమైయఙ్ కడందు తనక్కొప్ పిలాదు
సుమైదున్బ నీక్కున్ దువసన్ - కమైయొండ్రిత్
తమ్మై మఱందు తళలొళియుళ్ ళేయిరుత్తి 75
ఇమ్మై మఱుమై ఇరండహట్రిచ్ - సెమ్మైయే
వాయువై ఓడా వహైనిఱుత్తి వానత్తు
వాయువైయుం అంగే యుఱఅమైత్తుత్ - తేయువాల్
ఎండ్రుం ఒరు తహైమై యాయిరుక్కుం ఇన్బరుళే
నిండ్రు ముళంగుం నెడుమురసోన్ - అండ్రియుం
మాలుం అయనుం వహుత్తళిత్త వైయమెలాఞ్
సాలుమ్అదఱ్ కప్పాలుం ఎప్పాలుం - మేలై
యులహుం ఉలహాల్ ఉణరవొణ్ణా ఊరుం
ఇలహి నడక్కుమ్ఎళిల్ ఆణైయాన్ - అలహిఱంద
కాట్చియాన్ కాట్చిక్కుఙ్ కాణాన్ కలైఞాన 80
ఆట్చియాన్ ఆట్చిక్కుం ఆయినాన్ - సూట్చియాన్
పారున్ దిసైయుం పడరొళియా లేనిఱైందాన్
తూరున్ దలైయుమిలాత్ తోండ్రలాన్ - వేరాహి
విత్తాహి విత్తిన్ విళైవాహి మేవుదనుచ్
సత్తాది పూదంగళ్ తానాహిచ్ - సుత్త
వెఱువెళియాయ్ పాళాయ్ వెఱుంబాళుక్ కప్పాల్
ఉఱుబొరుళాయ్ నిండ్ర ఒరువన్ - పొఱియిలియేన్
వెంబుం పిఱవియలై వీళామల్ వీడళిత్త
సంబంద మామునియెన్ తంబిరాన్ - అంబువియోర్
పోట్రున్ దిరువడియెన్ పున్తలైమే లేబొఱిత్తోన్ 85
ఏట్రిన్ పుఱత్తమైంద ఎంగోమాన్ - సాట్రువార్
సాట్రుం పొరుళాన్ తనిముదల్వన్ తానల్లాన్
వేట్రిన్బం ఇల్లా విళంగొళియాన్ - పోట్రుఙ్
కురువేడ మాహిక్ కుణంగుఱియొన్ ఱిల్లాప్
పెరువేడ మాయ్నిఱైంద పెమ్మాన్ - కరువేడఙ్
కట్టుమురుక్ కట్టఱుత్తాన్ కట్రవర్వాళ్ తిల్లైయాన్
ఎట్టుమవర్క్ కెట్టా ఇయల్బినాన్ - మట్టవిళ్దార్
వానోన్ పవని వరక్కండు వల్వినైయేన్
ఏనోరుం ఏత్తుదల్గణ్ టేత్తినేన్ - తాన్ఎన్నైప్
పార్త్తాన్ పళైయవినైప్ పంజమలక్ కొత్తైయెల్లాం 90
నీత్తాన్ నినైవువే ఱాక్కినాన్ - ఏత్తరియ
తొణ్ణూఱ్ ఱఱువర్బయిల్ తొక్కిఱ్ ఱువక్కఱుత్తాన్
కణ్ణూఱు తేనముదఙ్ కాట్టినాన్ - వెణ్ణీఱుం
వేడముం పూసైయుమే మెయ్యెండ్రాన్ పొయ్యెండ్రాన్
మాడైయుం వాళ్క్కై మనైయుమే - నాడరియ
అంజెళుత్తిన్ ఉళ్ళీ టఱివిత్తాన్ అంజెళుత్తై
నెంజళుత్తి నేయ మయలాక్కి - అంజెళుత్తై
ఉచ్చరిక్కుఙ్ కేణ్మై యుణర్త్తి అదన్ ఉచ్చరిప్పు
వైచ్చిరుక్కుం అంద వళియాక్కి - అచ్చమఱచ్
సెండ్రు విళక్కై ఎళత్తూండిచ్ చెంజుడరిన్ 95
ఒండ్రి ఒరువిళక్కిన్ ఉళ్ళొళియాయ్ - నిండ్ర
పెరువిళక్కిన్ పేరొళియాయ్ ఉళ్ళే పిరసం
మరువుం మలర్బోల్ మదిత్తఙ్ - కరువినురుక్
కొళ్ళా అరుళైక్ కొళుత్తిక్ కుణంగుఱియొన్
ఱిల్లా ఇడత్తే ఇళైప్పాట్రి - విళ్ళాద
ఉళ్ళం ముదలాహ ఉళ్ళదెలాం వాంగఅరుళ్
వెళ్ళ మయలళిత్తు మేవినాన్ - కళ్ళం
మఱప్పిత్తాన్ మెయ్ఞ్ఞాన మాక్కిమన మెల్లాం
ఇఱప్పిత్తాన్ ఎన్బిఱవి ఈర్త్తాన్ - విఱఱ్చొల్లుక్
కెట్టానై యార్క్కుం ఎళుదా ఇయఱ్కుణంగ 100
ళెట్టానై ఆట్రా ఎళుత్తినాన్ - మట్టారుం
పాడలార్ ఆడలార్ పణ్బలార్ నణ్బలార్
ఆడలా రాడల్ అహన్బదియాం - కూడలార్
కాణక్ కిడైయాదాన్ కాణ్బార్క్కుక్ కాట్చియాన్
పాణర్క్ కిలహు పలహైయిట్టాన్ - సేణిఱ్
సిఱంద ఉరువాన్ తిరుమాలుక్ కెట్టాన్
నిఱైంద తిరువురువిల్ నిఱ్పోన్ - కఱంగుడనే
సూఱైసుళల్ వండు సుళల్గొళ్ళి వట్టమెను
మాఱు కరుణైయినాల్ మాట్రినాన్ - నీఱణింద
మెయ్యన్ నిమలన్ అమలన్అరుళ్ వీడళిక్కుం 105
ఐయన్ అఱివుక్కఱి వాయినాన్ - పొయ్యర్బాఱ్
పొయ్మైయాయ్ నిండ్రాన్ పురిందవర్దం నెంజత్తు
మెయ్మైయాయ్ నిండ్రు విళంగినాన్ - కైమళువన్
అత్తన్బాల్ నీసెన్ ఱడైయుం ఇడత్తైయెలాఞ్
సిత్తంజేర్ నెంజమే సెప్పక్కేళ్ - నిత్తలుమే
పూసిముడిత్ తుండుడుత్తుప్ పూంగుళలార్ తంగలవి
ఆసైదనిఱ్ పట్టిన్బ ఆర్గలిక్కుళ్ - నేసముఱ
నిండ్రు తిళైక్కుం ఇదుముత్తి యల్లదువే
ఱొండ్రు తిళైక్కుం అదుముత్తి - యండ్రెన్(ఱు)
ఇలహా ఇరుళలహై పోల్ఇహలే పేసుం 110
ఉలహా యదన్బాల్ ఉఱాదే - పలహాలుం
తాంబిరమఙ్ కండవర్బోల్ తమ్మైక్కణ్ టాంగదువే
నాన్బిరమం ఎన్బవర్బాల్ నణ్ణాదే - ఊన్తనక్కుక్
కొండ్రిడువ తెల్లాఙ్ కొలైయల్ల ఎండ్రుహుఱిత్(తు)
ఎండ్రుమ్అఱ మేదెయ్వం ఎండ్రెండ్రు - వెండ్రిప్
పొఱైయే యెనుంబుత్తన్ పొల్లాద పున్చొల్
మిఱైయే విరుంబి విళాదే - నిఱైమేవి
వాళ్బవర్బోల్ మన్నుడంబిల్ మన్నుమ్ఉరో మంబఱిత్తుత్
తాళ్వునినై యాదుదుహిల్ తాన్అహట్రి - ఆళ్విక్కుం
అంజుం అహట్రుం అదుముత్తి ఎండ్రురైక్కుం 115
వంజమణన్ పాళి మరువాదే - సెంజొల్బునై
ఆదిమఱై ఓది అదన్బయన్ఒన్ ఱుమ్అఱియా
వేదియర్సొల్ మెయ్యెండ్రు మేవాదే - ఆదియిన్మేల్
ఉట్రదిరు నీఱుఞ్ సివాలయముం ఉళ్ళత్తుచ్
సెట్ర పులైయర్బాఱ్ సెల్లాదే - నట్రవంజేర్
వేడముడన్ పూసైఅరుళ్ మెయ్ఞ్ఞాన మిల్లాద
మూడరుడన్ కూడి ముయంగాదే - నీడ
అళిత్తుప్ పిఱప్ప తఱియా తరనైప్
పళిత్తుత్ తిరిబవరైప్ పారాదే - విళిత్తరుళైత్
తందెమ్మై ఆండరుళుఞ్ సంబంద మామునివన్ 120
అందఙ్ కడందప్పా లాయ్నిండ్రోన్ - ఎందైబిరాన్
వీట్రిరుక్కుం ఓలక్కం ఎయ్దిఅడి వీళ్ందిఱైంజిప్
పోట్రి సయసయ పోట్రియెన - ఆర్త్తహరి
అండ్రురిత్తాయ్ నిన్బవని ఆదరిత్తా రెల్లారుం
వెండ్రిమదన్ అంబుబడ వీళ్వరో - నిండ్రిడత్తు
నిల్లాద సెల్వం నిలైయెన్ ఱునైనీంగిప్
పొల్లా నరహిఱ్ పుహువరో - పల్లోరుం
కత్తుఞ్ సమయక్ కణక్కిఱ్ పడువరో
సిత్తం పలహాల్ తిహైప్పరో - ముత్తం
పొరుద నహైమడవార్ పున్కలవి యిన్బం 125
మరువి మయంగి వరువరో - ఇరుబొళుదుం
నాళ్ఇరుబత్ తేళుం నవక్కిరహ ముమ్నలియుఙ్
కోళ్ఇదువెన్ ఱెణ్ణిక్ కుఱిప్పరో - వేళై
ఎరిత్త విళియాయ్నిన్ ఇన్బక్ కడఱ్కే
తరిత్తు మదిమఱంద తైయల్ - వరుత్తమెలాన్
తీరాయ్ ఎనఉరైత్తుచ్ చెంగమలప్ పూందిరుత్తాళ్
తారాయ్ ఎనప్పలహాల్ తాళ్ందిఱైంజి - ఏర్ఆరుం
పూంగొండ్రై వాంగిప్ పుహళ్ందుబురి నెంజమే
ఈంగొండ్ర వారాయ్ ఇని.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/12====>12001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி