విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
14. சஙகறபநிராகரணம
001 కాప్పు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

மறைக ளாகமத் துறைகள்மற் றெவையும்
நாசமில் பதிபசு பாசமென் றுரைத்தல்
அயர்த்தோர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக்
காளித நாசம் பாசத் தேய்த்தல்
கூடா தன்றியும் குளிகை சீருணம் 5
நீடா தழித்த *நிலைஇலை ஆதலிற்
பேத வாதம் ஓதுதல் பிழையே
இன்னும் இன்னுயிர் ஏமங் குளிகை
தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே
வீடித் திறத்தினிற் கூடக் கூடா. 10

మఱైహ ళాహమత్ తుఱైహళ్మఱ్ ఱెవైయుం
నాసమిల్ పదిబసు పాసమెన్ ఱురైత్తల్
అయర్త్తోర్ కుళిహైచ్ చయత్తాల్ తామిరక్
కాళిద నాసం పాసత్ తేయ్త్తల్
కూడా తండ్రియుం కుళిహై సీరుణం 5
నీడా తళిత్త *నిలైఇలై ఆదలిఱ్
పేద వాదం ఓదుదల్ పిళైయే
ఇన్నుం ఇన్నుయిర్ ఏమఙ్ కుళిహై
తన్నిల్ అన్నియన్ దరువదు తిడమే
వీడిత్ తిఱత్తినిఱ్ కూడక్ కూడా. 10
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/14====>14001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி