విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
2. சிவஞான சிததியார
001 కాప్పు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

ஒருகோட்டன் இருசெவியன் மும்மதத்தன் நால்வாய் ஐங் கரத்தன் ஆறு
தருகோட்டம் பிறையிதழித் தாழ்சடையான் தரும்ஒரு வாரணத்தின் தாள்கள்
உருகோட்டன் பொடும்வணங்கி ஒவாதே இரவுபகல் உணர்வோர் சிந்தைத்
திருகோட்டும் அயன்திருமால் செல்வமும்ஒன் றோஎன்னச் செய்யும் தேவே.

ఒరుహోట్టన్ ఇరుసెవియన్ ముమ్మదత్తన్ నాల్వాయ్ ఐఙ్ కరత్తన్ ఆఱు
తరుహోట్టం పిఱైయిదళిత్ తాళ్సడైయాన్ తరుమ్ఒరు వారణత్తిన్ తాళ్గళ్
ఉరుహోట్టన్ పొడుమ్వణంగి ఒవాదే ఇరవుబహల్ ఉణర్వోర్ సిందైత్
తిరుహోట్టుం అయన్తిరుమాల్ సెల్వముమ్ఒన్ ఱోఎన్నచ్ చెయ్యుం తేవే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/2====>2001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி