విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
6. திருககளிறறுபபடியார
001 తిరుక్కళిట్రుప్పడియార్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
மொததம 100 పాసురములు
పాసుర సంఖ్య :
அடுதத పాసురము
పాసుర సంఖ్య : 1

அம்மையப்ப ரேஉலகுக் கம்மையப்பர் என்றறிக
அம்மையப்பர் அப்பரிசே வந்தளிப்பர் - அம்மையப்பர்
எல்லா உலகிற்கும் அப்புறத்தார் இப்புறத்தும்
அல்லார்போல் நிற்பர் அவர்.

అమ్మైయప్ప రేఉలహుక్ కమ్మైయప్పర్ ఎండ్రఱిహ
అమ్మైయప్పర్ అప్పరిసే వందళిప్పర్ - అమ్మైయప్పర్
ఎల్లా ఉలహిఱ్కుం అప్పుఱత్తార్ ఇప్పుఱత్తుం
అల్లార్బోల్ నిఱ్పర్ అవర్.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/6====>6001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி