విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
7. சிவபபிரகாசம
001 కాప్పు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1
పాసుర సంఖ్య : 1

ஒளியான திருமேனி உமிழ்தானம் மிகமேவு
களியார வரும்ஆனை கழல்நாளும் மறவாமல்
அளியாளும் மலர்தூவும் அடியார்கள் உளமான
வெளியாகும் வலிதாய வினைகூட நினையாவே.

ஒளியிது காப்பருட் கணபதி கழலிணை
தெளிபவ ருளம்வினை சேரா வென்றது.

ఒళియాన తిరుమేని ఉమిళ్దానం మిహమేవు
కళియార వరుమ్ఆనై కళల్నాళుం మఱవామల్
అళియాళుం మలర్దూవుం అడియార్గళ్ ఉళమాన
వెళియాహుం వలిదాయ వినైహూడ నినైయావే.

ఒళియిదు కాప్పరుట్ కణబది కళలిణై
తెళిబవ రుళమ్వినై సేరా వెండ్రదు.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/7====>7001001===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி