విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
రెండవ తిరుమురై
122 పది పాటల కూటమి, 1331 పాసురములు, 90 ఆలయములు
001 తిరుప్పూందరాయ్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 1 పాసురము : ఇందళం

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.

సెన్నె లంగళ నిప్పళ నత్తయ లేసెళుం
పున్నై వెణ్గిళి యిఱ్పవ ళంబురై పూందరాయ్
తున్ని నల్లిమై యోర్ముడి తోయ్గళ లీర్సొలీర్
పిన్ను సెంజడై యిఱ్పిఱై పాంబుడన్ వైత్తదే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>2====>2001001===>../../isai/02/2001001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఎవరి పాద పద్మములను దేవతల శిరస్సున గల కిరీటములు తాకుతుంటాయో,
ఆతడు, పుండరీకము లో, ఒక కొలను చెంత, నలుప్రక్కల ఎర్రని పైరుతోనిండిన వరిచేనుకు చేరువలో,
పూవై పుష్పములు తెల్లని వస్త్రముపై పరచిన ఎర్రని పగడములను బ్రోలియుండ, వేంచేసియున్నాడు.
ఓ ! పరంధామా! నీవు ఎర్రగా అందముగా చుట్టబెట్టిన కేశములపై త్రాచును జోడించి
నెలవంకను ఎందులకు ధరించావో మాకు తెలియచేయుము

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, విశాఖపట్నం, 2011]
சிறபி