విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
మూడవ తిరుమురై
126 పది పాటల కూటమి, 1358 పాసురములు, 85 ఆలయములు
001 కోయిల్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 1 పాసురము : కాందార పంజమం

ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் அந்த ணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
நாடி னாய்இட மாநறுங் கொன்றை நயந்தவனே
பாடி னாய்மறை யோடுபல் கீதமும் பல்ச டைப்பனி கால்கதிர் வெண்டிங்கள்
சூடி னாய்அரு ளாய்சுருங்கஎம தொல்வினையே.

ఆడి నాయ్నఱు నెయ్యొడు పాల్దయిర్ అంద ణర్బిరి యాదసిఱ్ ఱంబలం
నాడి నాయ్ఇడ మానఱుఙ్ కొండ్రై నయందవనే
పాడి నాయ్మఱై యోడుబల్ కీదముం పల్స టైప్పని కాల్గదిర్ వెండింగళ్
సూడి నాయ్అరు ళాయ్సురుంగఎమ తొల్వినైయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>3====>3001001===>../../isai/03/3001001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఆడితివి స్నానమును సుగంధభరిత మధుర క్షీర, దధి, ఆర్ఘ్యములందు చల్లగ,
ధరించితివి శిరస్సుపై పరిమళభరిత కొండ్రైపుష్పములను మనోహరముగ,
చూపితివి దివ్యనటనమును తిల్లైనగరమందు [రేయింబవళ్ళూ] జనులు విడువక కీర్తించ రమ్యముగ,
పాడితివి సంగీతభరితమై వేదములలో ప్రసిద్ధ సామవేదగీతములను రాగయుక్తముగ,
చుట్టితివి శిరస్సుపై చల్లటి కిరణములను వెదజల్లు వెన్నెలభరిత నెలవంకను కడు అందముగ,
తొలగించితివి ఎనలేని మా పాపకర్మములను ఎడతెగని దయగల కరుణామయునిగ!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
சிறபி